söndag 6 maj 2012

Fullerö Park


Nu ser det ut som om det  inte finns någon återvändo i fråga om Fullerö Park. Eller..?
När man i utgrävningarna börjar göra intressanta fynd, fynd som bekräftar vad många anser sig veta. Här finns kanske en del av Sveriges vagga.
Att sedan effekterna på miljön torde bli mycket negativa är en annan viktig faktor, som kan komma att stoppa projektet. Bland de yttranden, som avgivits över planen för Fullerö är nog det från Folkpartiet i Vattholma Rasbo det mest initierade. Jag vill därför återge det här
"Förslaget till planlösning för Fullerö östra bygger på en föråldrad modell för utformningen av ett idealsamhälle, en bandstad. Dess största nackdel är de försämrade kommunikationer som den medför i form av längre avstånd för samhällets innevånare till serviceanläggningar och andra centrala funktioner. Den förutsätter bilresor för även de allra enklaste dagliga rutinerna.

Storvretaborna vill ha Skogsvallen utbyggd till ett fritidscentrum som rymmer också scouting och andra aktiviteter. Vinteraktiviteter med elljusspår och skidskytteanläggning lockar också deltagare från andra delar av Uppsala vilka bekvämt kan ta sig till Skogsvallen med buss. Skolverksamheten kräver också tillgång till gymnastik och rörelseaktiviteter. Skulle bygden ha behov av ytterligare fritidscentra bör de förläggas till skolornas närhet.

Invånarna i Storvreta har anpassat sitt liv till de förhållanden som sedan mer är ett sekel byggt upp samhället och vet vilka behov som finns. Säkrare gång- och cykelvägar inom orten är ett av de grundläggande kraven inte bara för barnfamiljerna. Detta gäller såväl barnens skolvägar som vägar till och från Storvretas idrottsplats

Förslaget innebär genom sin långsträckta utformning en social och teknisk återgång till forna tiders bandstäder. Städer som utvecklas från unicentriskt byggda småbyar med naturligt framvuxet centrum får såväl social trygghet som unik identitet. Majoriteten av Storvretas innevånare önskar en sådan fortsatt utveckling.

Storvreta har idag en livaktig barn- och ungdomsidrott. När man har barn underlättar det att ha idrottsverksamheter, friluftsföreningar och scouter samlade som de idag ligger vid Skogsvallen. Att splittra idrottsverksamheten, vilket ingår som ett förslag i förslaget där idrottsanläggning föreslås läggas vid Fullerö, anser vi vara djupt olyckligt, då idrottsanläggningen kommer att ligga långt ifrån barn och ungdomar. Till detta kommer att trafiken runt anläggningen kommer att bli mycket större än vid den nuvarande idrottsplatsen, vilket gör att många oroliga föräldrar kommer att skjutsa sina barn – barnen kommer ej att ha friheten att ta sig själva till träningen. Samtidigt ökar trafiken koldioxidutsläppet i strid mot kommunens klimatstrategi "Klimatutaningen". Vi anser att föreningsliv och idrott skall samlas vid Skogsvallen och att idrottsplats 14 Östra Fullerö bör utgå på såväl kort som lång sikt. Näridrottsplatser för spontanidrott kan anläggs i sådana lägen att de ej påverkar invånarnas behov i övrigt av närrekreation.

Uppsala kommun ska möta medborgarnas behov av närservice i de större tätorterna. Dagligvaruhandeln lokalt ska inte utsättas för konkurrens så att det finns risk att näringen slås ut och bör under inga omständigheter läggas perifert i förhållande till såväl nuvarande som kommande bebyggelse. Den långsträckta bebyggelsestrukturen måste därför förkastas. Skulle ytterligare entrepenörer önska mark för handel så finns detta redan nu inom nuvarande centrumdelar."
Skicka en kommentar