måndag 2 juli 2012

Upplandsstiftelsen måste bli mera känd

En verksamhet, som är alltför lite känd (sådana finns många av) är Upplandsstiftelsens. En verksamhet, som styrs av en politisk styrelse med representanter för stiftelsens ägare, det vill säga länets kommuner och landstinget. Stiftelsen ägnar sig åt främst naturvård, som framöver borde helt koncentreras till skydd av tätortsnära natur, våtmarksskydd, kustskydd, bevarande av ängs- och hagmarker och avsättning av Natura 2000- områden.
(Jag har haft många politiska uppdrag, men få lika stimulerande. Jag satt i dess styrelse till och med 2010 då en förändring gjordes av en person utan något samråd med partiet).
Många områden i länet återstår att skydda. Avgiften till stiftelsen diskuteras varje år. Det är viktigt att avgiften möjliggör markinköp eller att betala intrångsersättningar. I sammanhanget måste hänsyn tas till möjligheterna att komma i åtnjutande av statliga medel. . 

Det finns politiker, som i argumentationen om avgiftens storlek använder ordet välfärd i motsats till naturvård. Den framtida välfärden beror i mycket hög grad på hur vi lyckas vårda vår natur och bevara biologisk mångfald.

Upplandsstiftelsens verksamhet är angelägen. Det måste invånarna i länet få veta. En politisk uppgift, som sköts dåligt 


Skicka en kommentar