lördag 17 november 2012

Algblomningar hot mot djur och växter

Varje vår och höst inträffar perioder av snabb algtillväxt i havsvatten. Algerna ”blommar” och förökar sig så snabbt att en enda liter vatten kan innehålla flera miljoner alger. Det hela är i grunden en helt naturlig och livsviktig process för att upprätthålla den ekologiska balansen i havsmiljön. Men det får inte bli för mycket. Mycket kraftiga algblomningar blir ett hot mot både djur och växter i havet. Algerna tränger ut andra arter och orsakar en påtaglig obalans i havet. Vissa alger producerar gifter som är skadliga, ibland dödliga – för fisk, bottendjur och däggdjur. När algerna dör bildas stora algflak på havsbottnen. Under nedbrytningen av dessa algmattor förbrukas enorma mängder syre, vilket orsakar kraftig syrebrist och bottendöd i området. De senaste decennierna har det allt oftare rapporterats om kraftiga algblomningar. Blomningarna verkar öka både i intensitet och i antal. Fler alger dokumenteras som giftiga och det förefaller som att giftalgerna ”tar över” vid blomningar och tränger ut mer harmlösa algarter. Årligen förgiftas tusentals människor av alggifter, särskilt i tropiska kustområden. Även Skandinavien har drabbats hårt av algblomningar, särskilt de senaste två decennierna. Blomningarna i Östersjön har varit särskilt kraftiga under 90-talet och tenderar att bli allt giftigare. Orsakerna till att algblomningarna ökar är inte fullt kartlagda. Faktorer som kan gynna algerna omfattar övergödningen av havet, klimatförändringar, försurning, utfiskning och nedbrytning av ozonskiktet. Tillförsel av kväve och fosfor är dock den tydligaste orsaksfaktorn.
Skicka en kommentar