tisdag 6 november 2012

”Lägg planerna på civilt flyg på Årna åt sidan”.

Nu ska regeringen, inom kort ta ställning till frågan om civilflyg på Ärna. Skulle regeringen mot förmodan säga ja torde besvikelsen över en nonchalans i miljöpolitiken bli så stor att jag måste ta mig en funderare... När jag ska argumentera kan jag inte låta bli att använda mig av den kloke Anders Wijkman uttryckt. Jag hoppas det är tillåtet "Nära 80% av alla klimatutsläpp sker i städer. Därför är kommunernas roll helt central i klimatarbetet. Detta är en av utgångspunkterna för C 40, en organisation för samarbete på klimatområdet mellan stora städer runt världen. London har gått i bräschen och städerna tävlar om att dra ned utsläppen genom innovativa förslag när det gäller uppvärmning, belysning, transporter mm Det är nog få medlemmar i C 40 som skulle komma på tanken att etablera en ny flygplats idag, framför allt i en situation där det finns en storflygplats bara några mil bort. För varje sansad betraktare är därför Ärna-projektet mycket svårt att förstå. Jag är visserligen inte Uppsalabo, men mitt engagemang i klimatfrågan gör att jag nära följer klimatarbetet i olika delar av vårt land. Min utgångspunkt är att alla krafter borde samlas för att dra ned utsläppen. Jag är därför besviken att se att det finns det krafter i Uppsala som – genom Ärna – de facto bidrar till att utsläppen kommer att öka.. Regeringen har i klimatpropositionen aviserat att Sverige skall minska utsläppen av växthusgaser med 40% till år 2020. För Uppsala har kommunens ansvariga satt målet att utsläppen ska minska med minst 30 % till 2020. En civil flygplats vid Ärna motverkar påtagligt dessa mål. När flyget ökar måste andra sektorer minska ännu mera. Hur detta skall gå till är högst oklart. Det som komplicerar bilden är att den senaste forskningen visar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare trott. Detta gör att utsläppsminskningarna till 2020 egentligen borde vara större än vad som hittills diskuterats. I det ljuset blir Ärna än svårare att acceptera. Flyget är idag den snabbast växande källan till utsläppen av växthusgaser. De prognoser som branschen själva anger talar om en tillväxt på 4 % per år. Inom EU ökade flygets klimatpåverkan med 73 % 1990-2003. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer utsläppen att ha ökat med ytterligare 50 % till år 2020. Utvecklingen av lågprisflyg och etablering av nya flygplatser är en del av denna utveckling. Flygbranschen hävdar visserligen att utsläppen därifrån sker från en låg nivå. Men då bortser man ifrån att utsläppen inte bara gäller koldioxid utan därtill kväveoxider och vattenånga. Flygets utsläpp bör alltså multipliceras med en faktor 2 eller 3 för att fånga upp den verkliga effekten. Det är svårt att se hur flygbranschens tal om utsläppsminskningar ska kunna förverkligas med rådande trend. Utvecklingen av mer bränslesnåla flygplan och arbetet med så kallade gröna inflygningar är visserligen steg i rätt riktning. Men sådana åtgärder kan endast påverka på marginalen. Tanken att biobränslen skulle vara en lösning är också långsökt. Sett ur ett energi- och klimatperspektiv är flyget knappast en framtidsbransch. Vi bör på alla sätt premiera andra och mer klimat- och miljöanpassade transportslag. Inte bara klimatförändringen talar för detta. Forskningen kring ”peak oil” – bl a inom Uppsala Universitet - visar att oljan kommer att bli en allt knappare resurs. Då kommer priset att rusa i höjden och lönsamheten för nya flygplatser att vara högst tveksam. Överhuvudtaget befinner sig flygbranschen, och då särskilt lågprisbolagen i allvarlig kris. Bolagens krascher i Europa är många och bjuder ingen positiv utsikt för en nysatsning. I ljuset av att Arlanda nu ansöker om tillstånd för utökad flygverksamhet blir satsning på civilt flyg vid Uppsala/Ärna än mer svårbegriplig. Sverige går snart till val. I olika opinionsundersökningar har det visat sig att en majoritet av väljarna sätter klimatfrågan högst. Väljarnas tydliga preferenser borde vara en tankeställare för de partier som nu överväger att lägga sin röst för en civil flygplats i Ärna. Det är knappast trovärdigt att ge prioritet åt ett aktivt klimatarbete och samtidigt säga ja till Ärna! Anders Wijkman, Europaparlamentariker (kd)"
Skicka en kommentar