tisdag 6 november 2012

Bortkastad tid

Visst kan den tid riksdagsledamöter lägger på att skriva motioner, interpellationer och frågor ses som bortkastad tid. Men vilka övriga verktyg finns? Jo, artikelskrivande, möten med människor, företagsbesök och så vidare. Men det ena behöver inte utesluta det andra. För mig framstår det som självklart att ens väljare ska kunna avläsa det som sas under valrörelse i initiativ i riksda´n. För vad menar man annars när man på torgmöte lovar kämpa för, till exempel, kriminalisering av åldersdiskriminering? Vad säger man i nästa valrörelse om man inte motionerat eller ens interpellerat? Eller är det helt feltänkt när man agerat så här? Sagt och gjort av Harald Nordlund (fp) Under fyra och ett halvt år i riksda´n Ledamotens motioner, interpellationer och frågor för skriftliga svar Sagt och gjort innehåller också information om vilka anföranden ledamöterna har hållit i kammaren. Våren 2005 Motioner Motion 2004/05:MJ33 av Harald Nordlund (fp) med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag Typ av motion: Enskild motion Motion 2004/05:So13 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunla vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen Motion 2004/05:So17 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. Motion 2004/05:So23 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av förs. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Motion 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Motion 2004/05:So32 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll – genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. Motion 2004/05:So37 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av skr. 2004/Motion 2004/05:U22 av Harald Nordlund 05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan (fp) med anledning av skr. 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling Interpellationer Interpellation 2004/05:314 Transport av farligt gods Interpellation 2004/05:315 Krisberedskap vid kärnkraftsolyckor Interpellation 2004/05:474 Vapen- och fredsforskning Skriftliga frågor Fråga 2004/05:801 EU-perspektiv på miljöarbetet Fråga 2004/05:891 Statsbidrag Fråga 2004/05:1035 Äldrepolitik inom EU Fråga 2004/05:1074 Skyddet av rovdjuren Fråga 2004/05:1095 Tillgången till läkemedel Fråga 2004/05:1099 Strandskydd Fråga 2004/05:1189 Livskunskap i lärarutbildningen Fråga 2004/05:1242 Mångbruk av skog Fråga 2004/05:1285 FN:s icke-våldsårtionde för barn i Sverige Fråga 2004/05:1298 Hållbar utveckling Fråga 2004/05:1299 Miljöanpassat jordbruk Fråga 2004/05:1303 Personal i äldrevården Fråga 2004/05:1322 Förtroendet för arbetsförmedlingarna Fråga 2004/05:1353 Dyslexidiagnoser Fråga 2004/05:1357 Återskapande av våtmarker Fråga 2004/05:1459 Generellt strandskydd Fråga 2004/05:1511 Stöd till biogasproduktion Fråga 2004/05:1520 Fri energiproduktion Fråga 2004/05:1625 Övergödning av Östersjön Fråga 2004/05:1628 Biologiska museerna Fråga 2004/05:1629 Naturvårdsverket och strandskyddsdispenser Fråga 2004/05:1658 Effektivare styrning av sjukvården Fråga 2004/05:1720 Spridning av kärnvapen Fråga 2004/05:1726 Skärpt miljölagstiftning Fråga 2004/05:1727 Spridningen av bekämpningsmedel Fråga 2004/05:1751 Kretsloppsförsäkringar Fråga 2004/05:1752 Information om bra miljöval Fråga 2004/05:1778 Energibesparing Fråga 2004/05:1780 Krisberedskapen i kommunerna Fråga 2004/05:1784 Skatt på sopförbränning Fråga 2004/05:1827 Fredsforskning i PFF Fråga 2004/05:1829 Förbud mot import av illegalt virke Fråga 2004/05:1859 Krigsmaterielutredningen Fråga 2004/05:1867 Vindkraftens möjligheter Fråga 2004/05:1871 Avbrottssäkra elnät Fråga 2004/05:1873 Cesium 137 i livsmedel Fråga 2004/05:1878 Bekämpningsmedel i skogen Fråga 2004/05:1898 Trätjära Fråga 2004/05:1931 Verksamheten vid Ringhals Fråga 2004/05:1954 Äldre i politiken Fråga 2004/05:1955 Resursbehovet av äldre på arbetsmarknaden Fråga 2004/05:1963 Tillgängligheten i sjukvården Fråga 2004/05:1966 Efterlevnaden av barnkonventionen Fråga 2004/05:2002 Salmonellakontroll Fråga 2004/05:2033 Mainstreaming av äldrepolitiken Fråga 2004/05:2034 Kommuninformation om cesium 137 Fråga 2004/05:2039 att avfallsförbränningen strider mot miljömålen Anföranden Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige Flygbesprutning av stormfällena i södra Sverige Internationella brottmålsdomstolen Apotekets annonskampanj för munhälsa Förslaget till stopplag Svar på interpellation 2004/05:474 om vapen- och fredsforskning EU:s kritik av Sveriges naturskydd Hållbar avfallshantering Freds- och icke-våldskultur för världens bar Stöd till kärnkraftssäkerhet i Sveriges närområde Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus 2001/02 Motioner Motion 2001/02:Bo203 av Harald Nordlund (fp) Lantmäteriets kartor Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Motion 2001/02:Fi204 av Harald Nordlund (fp) Lokalkostnader för vetenskapliga institutioner Motion 2001/02:Fi211 av Harald Nordlund (fp) Kommunal upphandling och Agenda 21 Motion 2001/02:Fö210 av Harald Nordlund (fp) Omprövning av beslut om nedläggning av F 16 och flygskolan Motion 2001/02:Ju218 av Harald Nordlund (fp) Naturvetare inom polisen och utredningar av miljöbrott Motion 2001/02:Kr224 av Runar Patriksson och Harald Nordlund (fp) Dalhalla Motion 2001/02:K15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Motion 2001/02:K44 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor Motion 2001/02:K69 av Magda Ayoub m.fl. (kd, c, fp, mp) med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Motion 2001/02:K224 av Harald Nordlund m.fl. (fp) Ursprungsbefolkningarnas villkor Motion 2001/02:K252 av Harald Nordlund (fp) Allmänna motionstiden Motion 2001/02:K254 av Harald Nordlund (fp) Utskottsorganisationen Motion 2001/02:K384 av Harald Nordlund och Ingegerd Saarinen (fp, mp) Grundlagen och miljöskyddet Motion 2001/02:L215 av Ana Maria Narti m.fl. (fp) Mor- och farföräldrars umgängesrätt Motion 2001/02:MJ3 av Harald Nordlund (fp) med anledning av prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. Motion 2001/02:MJ6 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige - en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Motion 2001/02:MJ15 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi Motion 2001/02:MJ30 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Motion 2001/02:MJ42 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av förs. 2001/02:RR19 Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av livsmedelstillsynen Motion 2001/02:MJ242 av Harald Nordlund (fp) Lokalisering av den nya djurskyddsmyndigheten Motion 2001/02:MJ244 av Harald Nordlund (fp) Anslag till forskning vid biodynamiska forskningsinstitutet i Järna Motion 2001/02:MJ294 av Harald Nordlund (fp) Tributyltenn Motion 2001/02:MJ382 av Ulf Björklund m.fl. (kd, m, fp) Miljöproblem kring sjön Molnbyggen Motion 2001/02:MJ445 av Harald Nordlund m.fl. (fp, c, mp) Interimsbeslut om miljöklassning av diesel Motion 2001/02:MJ446 av Harald Nordlund (fp) Jakt på rådjur och älg Motion 2001/02:MJ447 av Harald Nordlund (fp) Natura 2000-områden Motion 2001/02:MJ462 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp, v, c, fp) Miljöklassning av eldningsoljor Motion 2001/02:MJ521 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Miljöpolitiken Motion 2001/02:MJ526 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) En liberal jordbruks- och livsmedelspolitik Motion 2001/02:N57 av Harald Nordlund (fp) med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Motion 2001/02:N339 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp, v, c, fp) Forskningsprogram om syntesgasproduktion Motion 2001/02:Sf7 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor Motion 2001/02:Sf24 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Motion 2001/02:Sf256 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Bättre villkor för närståendevården Motion 2001/02:Sf298 av Bo Könberg m.fl. (fp) Avskaffad inkomstprövning av änkepensionen Motion 2001/02:Sk218 av Harald Nordlund (fp) Koldioxidskatt på torv Motion 2001/02:Sk322 av Harald Nordlund (fp) Folkbokföring i socken och församling Motion 2001/02:Sk406 av Sven Bergström m.fl. (c, v, fp, mp) Koldioxidneutrala drivmedel Motion 2001/02:Sk435 av Harald Nordlund m.fl. (fp, c, mp) Definition av bränslen Motion 2001/02:So1 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Motion 2001/02:So16 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. Motion 2001/02:So22 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna Motion 2001/02:So38 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. Motion 2001/02:So211 av Harald Nordlund (fp) Kostnadsansvaret för ungdomsvård Motion 2001/02:So212 av Harald Nordlund (fp) Långtidssjukskrivningar inom offentlig verksamhet Motion 2001/02:So216 av Harald Nordlund (fp) Prostatacancer Motion 2001/02:So252 av Harald Nordlund (fp) Statsbidrag för drogförebyggande insatser Motion 2001/02:So291 av Harald Nordlund (fp) Droginformation till skolungdom Motion 2001/02:So497 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Folkhälsa Motion 2001/02:So601 av Kerstin Heinemann och Harald Nordlund (fp) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg Motion 2001/02:So622 av Margareta Viklund m.fl. (kd, m, v, c, fp, mp) Droger Motion 2001/02:So628 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Sjukvården Motion 2001/02:So634 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Barnens rättigheter Motion 2001/02:T6 av Lennart Hedquist m.fl. (m, kd, c, fp) med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Motion 2001/02:T243 av Harald Nordlund (fp) Förbud mot tomgångskörning Motion 2001/02:T291 av Harald Nordlund (fp) E 4 i Uppland Motion 2001/02:Ub223 av Harald Nordlund (fp) Forskarutbildningen Motion 2001/02:Ub297 av Harald Nordlund (fp) Skolundervisning om totalitära regimer Motion 2001/02:Ub298 av Harald Nordlund (fp Utbildning i konfliktlösning Interpellationer Interpellation 2001/02:10 Talängslan Interpellation 2001/02:13 Den gröna boxen Interpellation 2001/02:233 Demokrati för det nya seklet Interpellation 2001/02:248 Kalkning av sjöar och vattendrag Interpellation 2001/02:256 Mål för förnybar energi Interpellation 2001/02:267 Hotet mot fisket Skriftliga frågor Fråga 2001/02:48 PCB-utsläpp vid Musköbasen Fråga 2001/02:241 Försäkringskassan och långtidssjukskrivna Fråga 2001/02:586 Förnybar elproduktion Fråga 2001/02:605 Intagningsprov Fråga 2001/02:708 Östersjöuniversitetet Fråga 2001/02:814 Pisksnärtskador Fråga 2001/02:815 Sjukförsäkring för egenföretagare Fråga 2001/02:818 Information om läkemedelsreklam Fråga 2001/02:820 Intagningsprov Fråga 2001/02:821 Transporter av flygbränsle till Arlanda Fråga 2001/02:1039 Ökat antal dödsfall bland unga män Fråga 2001/02:1040 Effekter av besparingar inom Statens livsmedelsverk Fråga 2001/02:1051 Frivillig avsättning av nyckelbiotoper Fråga 2001/02:1056 FN-rapport om Tjernobyl Fråga 2001/02:1077 Åklagarnas arbetsbelastning Fråga 2001/02:1115 Försäkring för el- och värmeproduktion Fråga 2001/02:1204 EU:s fiskepolitik Fråga 2001/02:1257 Tolkar vid brottsofferjourerna Fråga 2001/02:1321 Pisksnärtskador Fråga 2001/02:1420 Fängslad svensk Fråga 2001/02:1494 Uppsalamodellen Fråga 2001/02:1573 Tågpendeln Uppsala-Stockholm Anföranden Frågestund Information från regeringen om klimat- förhandlingarna i Bonn Svar på interpellation 2001/02:10 om talängslan Svar på interpellationerna 2001/02:6 och 9 om Heby kommun Allmänpolitisk debatt Frågestund Svar på interpellation 2001/02:13 om den gröna boxe Svar på interpellation 2001/02:25 om antidemokratisk verksamhet Information från regeringen om FN:s klimatmöte i Marrakech Frågestund Åtgärder mot förorening från fartyg Avgasrening, m.m. Frågestund (forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) Allmän miljö- och naturvård Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar Frågestund Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration Frågestund Livsmedelskontroll och genteknik Vissa forskningsfrågor m.m. Svar på interpellation 2001/02:233 om de- mokrati för det nya seklet Svar på interpellation 2001/02:256 om mål för förnybar energi Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Sveriges klimatstrategi Icke joniserande strålning, m.m. Svar på interpellation 2001/02:248 om kalkning av sjöar och vattendrag Skogsbruk m.m. Svar på interpellation 2001/02:302 om FN:s världstoppmöte i Johannesburg Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar Flygutbildning Svar på interpellation 2001/02:267 om hotet mot fisket Svar på interpellation 2001/02:300 om skatteväxling i Sverige Demokrati för det nya seklet Jakt och viltvård Svar på interpellation 2001/02:312 om miljön för närboende till vindkraftverk Frågestund Jordbruk, m.m. Ändringar i djurskyddslagen, m.m. Frågestund Hållbar utveckling Protokoll 2001/02:121 anförande 62 En samlad naturvårdspolitik Energipolitik Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av livsmedelstillsynen (forts. från 9 §) Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskeripolitik, 2000/01 Motioner Motion 2000/01:Bo302 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c) Heby kommuns länstillhörighet Motion 2000/01:Fi807 av Harald Nordlund (fp) Kommunal upphandling och Agenda 21 Motion 2000/01:Fö317 av Harald Nordlund (fp) Flygstridsskola Motion 2000/01:Kr208 av Harald Nordlund (fp) Kulturella och vetenskapliga institutioner Motion 2000/01:Kr224 av Runar Patriksson och Harald Nordlund (fp) Dalhalla som nationalscen Motion 2000/01:Kr530 av Åsa Torstensson och Harald Nordlund (c, fp) Ungdomsutbyte i Östersjöregionen Motion 2000/01:K204 av Harald Nordlund m.fl. (fp) ILO-konventionen om ursprungsbefolkningarna Motion 2000/01:K205 av Harald Nordlund (fp) Allmänna motionstiden Motion 2000/01:K240 av Harald Nordlund (fp) Miljöutskott Motion 2000/01:MJ4 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Motion 2000/01:MJ6 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskortningslagen Motion 2000/01:MJ25 av Harald Nordlund och Karin Pilsäter (fp) med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Motion 2000/01:MJ34 av Harald Nordlund (fp) med anledning av prop. 2000/01:111 Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer Motion 2000/01:MJ44 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi Motion 2000/01:MJ50 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Motion 2000/01:MJ238 av Ulf Björklund m.fl. (kd, m, fp, c) Samepolitiken Motion 2000/01:MJ257 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) En jordbrukspolitik för 2000-talet Motion 2000/01:MJ301 av Harald Nordlund (fp) Internationellt skogssekretariat Motion 2000/01:MJ303 av Harald Nordlund (fp) Skyddsvärd skog Motion 2000/01:MJ601 av Harald Nordlund (fp) Anslag till forskning i ekologiskt lantbruk Motion 2000/01:MJ604 av Harald Nordlund och Mikael Oscarsson (fp, kd) Sveriges lantbruksuniversitet Motion 2000/01:MJ727 av Harald Nordlund (fp) Miljöklassning av drivmedel Motion 2000/01:MJ765 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) Liberal skogspolitik Motion 2000/01:MJ785 av Harald Nordlund (fp) Minskade utsläpp i sjöar och vattendrag Motion 2000/01:MJ797 av Harald Nordlund (fp) Bullerbekämpning Motion 2000/01:MJ798 av Harald Nordlund och Åsa Torstensson (fp, c) Föroreningar av Östersjön Motion 2000/01:MJ829 av Harald Nordlund (fp) Allemansrätten Motion 2000/01:MJ830 av Sven Bergström m.fl. (c, fp, v) Motion 2000/01:MJ841 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) En liberal miljöpolitik Motion 2000/01:N363 av Harald Nordlund (fp) Energisparande Motion 2000/01:Sf15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Motion 2000/01:Sf23 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Motion 2000/01:Sf33 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Motion 2000/01:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Motion 2000/01:Sf266 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Änkepensionen Motion 2000/01:Sf308 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Familjepolitik för valfrihet Motion 2000/01:Sk1013 av Harald Nordlund (fp) Motion 2000/01:Sk1014 av Harald Nordlund (fp) Koldioxidskatten på förnybara bränslen Motion 2000/01:So9 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Motion 2000/01:So12 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av skr. 1999/2000:137 Barn - här och nu. Redogörelse för barnpolitiken i Sverige med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter Motion 2000/01:So16 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:5 Personlig assistans till personer över 65 år Motion 2000/01:So19 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Motion 2000/01:So25 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Motion 2000/01:So26 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Motion 2000/01:So33 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Motion 2000/01:So36 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter Information om motion 2000/01:So36 Motion 2000/01:So50 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Motion 2000/01:So59 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Motion 2000/01:So387 av Harald Nordlund (fp) Förbud mot tomgångskörning Motion 2000/01:So456 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Äldreomsorgen Motion 2000/01:So538 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Deltagande för funktionshindrade Motion 2000/01:So541 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Närståendevård Motion 2000/01:So548 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Liberal sjukvårdspolitik Typ av motion: Partimotion Information om motion 2000/01:So548 Motion 2000/01:So549 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Folkhälsa Motion 2000/01:T413 av Harald Nordlund (fp) Trafikens miljöansvar Motion 2000/01:Ub459 av Harald Nordlund (fp) Lärarutbildningen Motion 2000/01:Ub703 av Harald Nordlund (fp) Studenter med barn Interpellationer Interpellation 2000/01:294 Världens barn Interpellation 2000/01:329 Koldioxidskatten på miljövänliga drivmedel Interpellation 2000/01:331 Mobila slakterier Skriftliga frågor Fråga 2000/01:26 Resecentrum i Uppsala Fråga 2000/01:188 Koldioxidskatt på torv Fråga 2000/01:223 Laxforskningsinstitutet Fråga 2000/01:327 Trygghetssystem för studenter med barn Fråga 2000/01:455 Skogssänkor som framtida handelsvara i handeln med utsläppsrättigheter Fråga 2000/01:498 Utvecklingsarbete inom FORMAS Fråga 2000/01:502 Ändring av Pariskonventionen Fråga 2000/01:523 Obligatorisk avmaskning av hundar Fråga 2000/01:576 Systembolagets returburkshantering Fråga 2000/01:577 Miljövänlig hantering av sopor Fråga 2000/01:636 Telenätsutbyggnadens påverkan på den biologiska mångfalden Fråga 2000/01:705 Brist på internaionellt jämförbar gymnasiekompetens Fråga 2000/01:854 Reseersättningar med miljöprofil Fråga 2000/01:1014 Välgörenhetsorganisationers insamlingsverksamhet Fråga 2000/01:1015 Miljöforskningen Fråga 2000/01:1059 Hälsotillståndet bland grisar Fråga 2000/01:1072 Tandvården Fråga 2000/01:1100 Försäkringskassans information till föräldrar Fråga 2000/01:1104 Kostnaderna för livsmedelskontrollen Fråga 2000/01:1117 Prövningsrätt för elever Fråga 2000/01:1173 Skydd för tumlaren Fråga 2000/01:1175 Stärkt meddelarskydd Fråga 2000/01:1293 EU-stöd Fråga 2000/01:1295 Transporter på järnväg Fråga 2000/01:1296 Ekbeståndet Fråga 2000/01:1336 Fattigdomen i Europa Fråga 2000/01:1340 Hälsofarliga partikelutsläpp från personbilar Fråga 2000/01:1378 Översyn av skogsvårdslagen Fråga 2000/01:1379 Utformningen av producentansvaret Fråga 2000/01:1380 Bilvrak m.m. i naturen Fråga 2000/01:1672 Hemlösas rätt till Postens ID-kort Fråga 2000/01:1690 Miljöfrågor kring Östersjön Anföranden Frågestund Aktuell debatt: Östersjöns tillstånd och framtid Riksdagens arbetsformer Svar på interpellation 2000/01:78 om He- by kommuns länstillhörighet Frågestund Vissa miljöfrågor Information från regeringen om förhand- lingarna i Haag om FN:s klimatkonvention Frågestund Allmän miljö- och naturvård Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar Frågestund Forskningspolitik, utbildning och universitetsforskning samt studiestöd Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt Biodling Svar på interpellation 2000/01:143 om klimatfrågan och nollemissionsfordon Skogspolitik m.m. Djurskydd Svar på interpellation 2000/01:162 om strandskydd Svar på interpellation 2000/01:217 om av- fallsförbränning Hållbara Sverige Livsmedelskontroll och genteknik Ändringar i bilskrotningslagen Frågestund Svar på interpellation 2000/01:284 om vindkraften Frågestund (forts. från 4 §) Sammanhållen rovdjurspoli- tik (forts. MJU9) Svar på interpellation 2000/01:294 om världens barn Svar på interpellation 2000/01:331 om mo- bila slakterier EU:s framtidsfrågor Svar på interpellation 2000/01:329 om koldioxidskatten på miljövänliga drivmedel Den militära flygutbildningen, m.m. Internationella miljöfrågor Frågestund Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer Vissa ändringar i alkohollagen Kärnsäkerhet (forts. från 9 §) Ändring i läns- och lands- tingsindelningen (forts. BoU13) Protokoll 2000/01:122 anförande 165 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Miljölagstiftningen Vissa avfallsfrågor 1999/2000 Motioner Motion 1999/2000:Bo303 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c) Heby kommun Motion 1999/2000:Fi504 av Harald Nordlund (fp) Kulturella och vetenskapliga institutioner Motion 1999/2000:Fö14 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd) med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Motion 1999/2000:Ju737 av Ingrid Burman m.fl. (v, fp, kd, m, c) Rikskvinnocentrum Motion 1999/2000:K223 av Harald Nordlund (fp) ILO-konventionen om ursprungsbefolkningarna Motion 1999/2000:K287 av Harald Nordlund (fp) Allmänna motionstiden Motion 1999/2000:MJ11 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av skr. 1999/2000:14 En hållbar utveckling av landsbygden, m.m. Motion 1999/2000:MJ15 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av förs. 1999/2000:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående producentsansvarets betydelse i avfallshanteringen Motion 1999/2000:MJ20 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Motion 1999/2000:MJ24 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor Motion 1999/2000:MJ252 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) En liberal jordbrukspolitik för 2000-talet Motion 1999/2000:MJ255 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) En liberal miljöpolitik Motion 1999/2000:MJ302 av Harald Nordlund (fp) Ett internationellt skogssekretariat Motion 1999/2000:MJ310 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) En liberal skogspolitik Motion 1999/2000:MJ606 av Harald Nordlund (fp) Lantbruksskolorna Motion 1999/2000:MJ607 av Mikael Oscarsson och Harald Nordlund (kd, fp) Anslagen till Sveriges lantbruksuniversitet Motion 1999/2000:N284 av Harald Nordlund (fp) Energisparande Motion 1999/2000:Sf222 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Änkepensionen Motion 1999/2000:Sf226 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Närståendevården Motion 1999/2000:Sf241 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Bidrag vid internationella adoptioner Motion 1999/2000:Sf246 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Socialförsäkringar Motion 1999/2000:Sf305 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Familjepolitiken Motion 1999/2000:Sk763 av Harald Nordlund (fp) Koldioxidskatt på torv Motion 1999/2000:So11 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. Motion 1999/2000:So15 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av skr. 1998/99:136 Genetisk integritet Motion 1999/2000:So19 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av skr. 1999/2000:21 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000 Motion 1999/2000:So40 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken Motion 1999/2000:So226 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Folkhälsa Motion 1999/2000:So263 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Barnpolitik Motion 1999/2000:So271 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Nationellt tobaksprogram Motion 1999/2000:So321 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Liberal politik för funktionshindrade Motion 1999/2000:So322 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Ny frihetstid i svensk vård Motion 1999/2000:So323 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Bättre villkor för de äldre Motion 1999/2000:T204 av Harald Nordlund (fp) Trafikens miljöansvar Motion 1999/2000:T343 av Lennart Hedquist m.fl. (m, kd, c, fp) Ny Europaväg 4 genom Uppsala Motion 1999/2000:Ub206 av Harald Nordlund och Karin Pilsäter (fp) Stödåtgärder till ungt företagande Motion 1999/2000:Ub427 av Lennart Hedquist m.fl. (m, kd, fp) Uppsala som nationellt kunskaps- och forskningscentrum Interpellationer Interpellation 1999/2000:154 Fastighetsverkets skogsinnehav Interpellation 1999/2000:257 E 4:an förbi Uppsala Skriftliga frågor Fråga 1999/2000:450 Europaväg 4 förbi Uppsala Fråga 1999/2000:1025 Export av levande djur Fråga 1999/2000:1214 Strandskyddet Fråga 1999/2000:1294 Planering av infrastrukturen Fråga 1999/2000:1299 Öresundsbrons finansiering Anföranden Särskilt anordnad debatt om EU:s miljö- stöd och bidrag till landsbygdsutvecklingen Djurskydd m.m. Livsmedelskontroll Frågestund Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur- vård Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m. Information från regeringen om WTO- mötet i Seattle Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling Frågestund Naturresursfrågor och vattenrätt Information från regeringen om avtal för internationell handel för genmodifierade organismer Svar på interpellation 1999/2000:154 om Fastighetsverkets skogsinnehav Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Frågestund Svar på interpellation 1999/2000:257 om E 4:an förbi Uppsala Producentansvarets betydelse i avfallshanteringen Fiske m.m. Vissa forskningsfrågor m.m. Frågestund WTO-frågor Svar på interpellation 1999/2000: 306 om skatt på avfallsförbränning Lag om märkning och registrering av hundar Nationell handlingsplan för handikappoltiken (forts. från 18 §) Jaktens villkor (forts. MJU17) Frågestund 1998/99 Motioner Motion 1998/99:A811 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Liberal jämställdhetspolitik Motion 1998/99:Bo216 av Harald Nordlund (fp) Byggforskning m.m. Motion 1998/99:Bo302 av Per Bill m.fl. (m, fp, c) Länstillhörighet för Heby kommun Motion 1998/99:Kr9 av Barbro Westerholm m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Motion 1998/99:K247 av Harald Nordlund (fp) Ett miljöutskott Motion 1998/99:MJ6 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Motion 1998/99:MJ529 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp) Djurskydd Motion 1998/99:MJ713 av Harald Nordlund (fp) Minskade utsläpp i sjöar och vattendrag Motion 1998/99:MJ714 av Harald Nordlund (fp) Miljökvalitetsnormer Motion 1998/99:MJ773 av Harald Nordlund (fp) Program för miljön i och kring Östersjön Motion 1998/99:MJ774 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) En liberal jordbrukspolitik för 2000-talet Motion 1998/99:MJ779 av Harald Nordlund (fp) Bullerbekämpning Motion 1998/99:MJ803 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) En liberal miljöpolitik för 2000-talet Motion 1998/99:N272 av Harald Nordlund (fp) Skyddsvärd skog Motion 1998/99:Sf3 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration Motion 1998/99:Sf10 av Bo Könberg m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m. Motion 1998/99:Sf256 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Familjepolitiken Motion 1998/99:Sf279 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Änkepensionen Motion 1998/99:Sf283 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Anslag inom sociala sektorn m.m. Motion 1998/99:So2 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av skr. 1997/98:172 En narkotikapolitisk redogörelse Motion 1998/99:So4 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:3 Åtgärder mot dopning Motion 1998/99:So12 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 1997/98:189 Patientens ställning Motion 1998/99:So15 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande Motion 1998/99:So23 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Motion 1998/99:So386 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Omvårdnad Motion 1998/99:So387 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Äldreomsorgen Motion 1998/99:So461 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Beroende och missbruk Motion 1998/99:So463 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Närståendevården Motion 1998/99:So464 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) Barnens situation Motion 1998/99:So465 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Stöd till funktionshindrade Motion 1998/99:So467 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) Sjukvårdspolitiken Motion 1998/99:Ub437 av Lennart Hedquist m.fl. (m, kd, fp) Uppsala som kunskapscentrum Interpellationer Interpellation 1998/99:356 Miljöfrågornas behandling i EU Skriftliga frågor Fråga 1998/99:355 Industriavfall som kalkningsmedel Fråga 1998/99:356 Torvbrytning på Tönningflon Fråga 1998/99:419 Skattesänkningar för Sveriges lantbrukare Fråga 1998/99:503 ROT-avdrag Fråga 1998/99:579 Skydd för varumärke Fråga 1998/99:879 Europaväg 4 förbi Uppsala Anföranden Frågestund Uppföljning av skogspolitiken Information från regeringen om klimatarbetet efter Buenos Aires Frågestund Jord- och skogsbruk m.m. Allmän miljö- och naturvård Riksdagens arbetsformer Frågestund Plan- och byggfrågor Jordbruk och trädgårdsnäring Frågestund Miljöpolitiken Frågestund En nationell strategi för avfallshanteringen Svar på interpellation 1998/99:356 om miljöfrågornas behandling i EU Lag om skatt på avfall
Skicka en kommentar