tisdag 6 november 2012

Omöjliga villkor

Inför regeringens beslut i frågan om civil flygplats på Ärna kan det behövas en upprepning av vad Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala har tyckt. De villkor, som ställs kan tyckas enkla. Regeringens slutsats måste rimligen bli att ett godkännande är omöjligt att ge. "Med hänsyn till framför allt buller, luft och risken för dricksvattenförsörjningen anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att ingripande begränsningar och skyddsåtgärder krävs för att den sökta verksamheten ska ges tillstånd. Beträffande utsläpp till luft och påverkan på miljökvalitetsnormer anser nämnden att ansökan innehåller oklarheter. Det är dock nämndens uppfattning att verksamheten kan komma ifråga om miljökvalitetsnormen kan innehållas. I den händelse Miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd för den sökta verksamheten, är det Miljö- och hälsoskyddsnämndens mening att delegationen ska ställa alla de krav med hänsyn till buller, klimat mm som kan ställas på en modern flygplats. Nämnden vill därvid fästa Miljöprövningsdelagationens uppmärksamhet på följande omständigheter: Buller och flygvägar 1. Flygvägar ska väljas så att buller inte uppkommer över FBN 55 respektive max 70 dBA i detaljplanelagda områden samt områden med samlad bebyggelse. 2. För att begränsa bullerstörningar till boende bör öppethållande begränsas till kl. 07 – 22 samt att flygtider och särskilt starttider hålls inom dessa tidsgränser. Endast i undantagsfall pga. flygsäkerhetsskäl får landning ske utanför öppettider. 3. Sökanden ska vidta bullerskyddande åtgärder i bostäder samt vård- och undervisningslokaler som vid fasad som exponeras för mer än FÄN 55 dBA och/eller på 70 dBA LAmax eller mer vid minst 150 nätter per år med minst 3 flygrörelser per natt och/eller maximalbullernivåer på 80 dBA LAmax eller mer vid minst 250 dag- eller kvällsperioder med minst 15 rörelser/period (dag och kväll). Åtgärderna ska vara vidtagna senast inom ett år från det att Miljöprövningsdelegationens beslut vunnit laga kraft för då berörda byggnader och därefter inom ett år efter att en byggnad berörs. Målet för de bullerbegränsande åtgärderna ska vara att flygbullernivån FBN inomhus inte överstiger 30 dB (A) och att den maximala ljudnivån inomhus nattetid i de lokaler som används nattetid inte överstiger 45 dB(A). 4. Motorprovning får endast genomföras efter tillstånd från flygplatsen genom trafikledningen och på anvisad bullerskyddad plats. Alla motorprovningar ska journalföras och rapporteras årligen i miljörapport till tillsynsmyndigheten. Luftföroreningar samt klimatpåverkan 5. Start och landningsavgifter ska utformas som gynnar flygplan eller bränsle med lägre utsläpp av luftföreningar samt lägre koldioxidutsläpp. Halkbekämpning och kemikaliehantering 6. För halkbekämpning av banan och övriga hårdgjorda ytor får endast halkbekämpningsmedel baserade på formiat eller substans med jämförbara eller bättre miljöegenskaper användas. I undantagsfall får urea användas, vid underkylt regn, svåra isförhållanden eller på platser som från trafiksäkerhetssynpunkt kräver särskilt noggrann halkbekämpning. 7. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på torr och mot omgivningen tät plats på sådant sätt att eventuella läckage inte kan förorena omgivningen. 8. Minst 80 % av använd glykol eller annat avisningsmedel ska återvinnas. 9. Brandövningsplatsen ska vara utformad på sådant sätt att läckage av släckvätskor och oljespill inte kan nå ytvatten eller grundvattnet. Släckmedel med innehåll av fluortensider får inte användas vid brandövningar. Dagvatten och spillvatten 10. Innehållet av metaller och olja i avloppsvatten som avleds till spillvattennätet från verksamheter vid Uppsala flygplats (inklusive bl.a. utsläpp till vatten från service av fordon mm) får som månadsmedelvärden och riktvärden uppgå till högst följande halter: kadmium 0,5 μg/l kvicksilver 1,0 μg/l bly 0,05 mg/l koppar 0,20 mg/l krom (tot) 0,05 mg/l nickel 0,05 mg/l zink 0,20 mg/l olja som oljeindex 5 mg/l 11. Innehållet av nitrifikationshämmande ämnen får vid en inblandning av 20 % spillvatten från Uppsala flygplats som riktvärde inte medföra en hämningsgrad överstigande 20 %. Utformning av kontrollprogram 1. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet ska bland annat ange hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. 2. Sökanden skall inom ett år ha utarbetat ett bulleruppföljningssystem genom vilket man efterhand kan kontrollera vilka flygvägar som använts. Sökanden skall i samråd med tillsynsmyndigheten bestämma tidpunkt för idrifttagandet av systemet. 3. Bullerrelaterade start- och landningsavgifter ska tillämpas som innebär att tystare plan far lägre avgifter. 4. Tillsynsmyndigheten medges att, om handlingsprogram för minskning av miljö- och hälsopåverkan inte har tillräcklig grad av måluppfyllelse eller om risk för överskridande av miljökvalitetsnorm i Uppsala kommun föreligger, ingripa med krav på att viss andel av transporterna till och från flygplatsen ska ske med transportmedel som har låga utsläpp av miljöstörande ämnen till luft samt emissioner av buller. 5. Försvarsmakten ska ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder för att genom val av transportslag eller transportlösningar minska miljö- och hälsopåverkan från egna transporter samt från bränsletransporter. Bolaget ska också utreda vilka åtgärder som främjar miljövänliga transporter till och från flygplatsen. Utredningarna ska redovisas till tillsynsmyndigheten för godkännande inom ett år från lagakraftvunnen dom. Försvarsmakten ska därefter årligen i miljörapporten till tillsynsmyndigheten redovisa genomförandet av respektive handlingsplan. 6. Försvarsmakten ska genomföra ett övergripande energikartläggning av den befintliga verksamheten innehållande förslag på åtgärder samt med angivande av ekonomiska förutsättningar för varje åtgärd redovisad enligt pay-off metoden och som en LCC-kalkyl. Energikartläggningen ska innehålla förslag på uppföljningsbara nyckeltal som kan integreras i den löpande egenkontrollen av verksamheten. Energikartläggningen ska lämnas till tillsynsmyndigheten med en redovisning av vilka åtgärder som Försvarsmakten åtar sig att genomföra senast ett år efter att tillståndet vunnit laga kraft. 7. Användningen av flygplansavisningsmedel och halkbekämpningsmedel ska registreras och halten av kväveföroreningar och syreförbrukande ämnen i dagvatten ska fortlöpande mätas och registreras. 8. För samråd i kontrollfråga och frågor rörande flygverksamheten ska finnas ett av Försvarsmakten sammankallat samarbetsorgan i vilket ska ingå representanter för Försvarsmakten, Generalläkaren och Uppsala kommun. Samarbetsorganet ska sammanträda minst två gånger per år. Till samarbetsorganet kan även knytas representanter för Transportstyrelsen, kommuner, representanter för flygoperatorer, närboende och andra som representanterna anser bör delta i arbetet. Synpunkter på utredningsvillkor 1. Utredning ska presenteras senast 2010-12-31 om möjlighet att tillämpa CDA (Continuous Descent Approaches) i syfte att reducera buller samt utsläpp av klimatpåverkande gaser vid landning. 2. Att länsstyrelsen klargör ansvarsfördelningen för växthusgasutsläpp från flygverksamheten och transporterna på marken till och från flygplatsen. 3. Försvarsmakten ska under en utredningsperiod undersöka påverkan på dagvatten från metaller, olja, avisningsmedel, glykol etc. samt den befintliga reningsanläggningens verkningsgrad och kapacitet. Försvarsmakten ska utarbeta ett förslag till utformning av åtgärder för hantering av dagvattnet och redovisa vilken begränsning av utsläppen som förväntas samt kostnader för att vidta dessa åtgärder. 4. Utredning måste redovisa att utsläpp av luftföroreningar från flygtrafiken persontransporter till och från flygplatsen bidar till att miljökvalitetsnormerna för luft och särskilt kvävedioxid, partiklar PM10 samt marknära ozon inte överskrids. 5. Utredning behöver göras om vilka vägavsnitt som behöver åtgärdas med ett förstärkt grundvattenskydd för att minska risken för påverkan på vattentäkten i Uppsalaåsen i händelse av att en olycka drabbar någon av fordonen som försörjer flygplatsen med flygfotogen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Urban Wästljung Helena Lindblad ordförande miljödirektör
Skicka en kommentar