tisdag 12 mars 2013

Informera i stället för lagstifta

Utskottet understryker samtidigt att en lagstiftning måste utformas på ett sätt som stimulerar teknikutveckling och är teknikdrivande. Det finns till exempel redan i dag teknik för att ta emot sms och läsa upp dem för bilföraren vid tidpunkter då trafikintensiteten är låg.
Regeringen utvecklar sin syn på varför man ska kunna köra säkert med bara en hand
"Utskottet delar regeringens syn att bilförarna måste bli mer medvetna om hur mobiltelefonerande under körning försämrar körförmågan. Utskottet understryker därför att det är viktigt att de ansvariga myndigheterna redan inom kort börjar arbeta med att tydligt upplysa om riskerna för trafiksäkerhet

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna konstaterar att de förslag som utskottsmajoriteten lägger fram inte kan förväntas leda till ökad trafiksäkerhet. Partierna hänvisar till att forskningen inom området och erfarenheter från andra länder visar att ett förbud mot en viss teknik inte har varit ett framgångsrikt koncept för att få en säkrare trafikmiljö. Istället för förbud mot en viss teknik vill partierna göra en översyn av kraven i trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet och som då skulle ta sikte på fler trafikfarliga beteenden. Enligt partierna bör detta göras i kombination med andra åtgärder som långsiktigt kan öka förarnas medvetenhet om riskerna med att använda kommunikationsteknik under körning. Enligt regeringspartierna är dessa åtgärder sammantaget mer heltäckande för att öka trafiksäkerheten samtidigt som de skulle gå snabbare att genomföra än ny lagstiftning"
Skicka en kommentar