tisdag 12 mars 2013

Uppsnappat från riksda´n om rehabilitering

En viktig fråga, som jag uppsnappat från riksda´n är denna

"Socialförsäkringsutskottet efterlyser förslag om rehabilitering tillbaka i arbete

Så länge den bortre gränsen i sjukförsäkringen finns kvar bör alla som behöver det få rehabilitering för att komma i arbete i god tid innan de når den bortre gränsen. Det anser socialförsäkringsutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör i 2013 års ekonomiska vårproposition avisera att man avser att återkomma till riksdagen i höstens budgetproposition med ett förslag som kan börja gälla vid årsskiftet.

Bakom utskottsinitiativet står ett enigt utskott. Regeringspartierna har dock lämnat in en motivreservation, vilket innebär att man delvis vill se en annan formulering av resonemanget bakom förslaget.

Svårt att få uppgifter om rehabiliteringsinsatser

En så kallad rehabiliteringskedja med dess fasta tidsgränser för prövning av arbetsförmågan infördes den 1 juli 2008. Samtidigt infördes en bortre gräns för hur länge man kan få sjukpenning. De nya reglerna har resulterat i att 30 252 personer uppnått maximalt antal dagar med sjukpenning från årsskiftet 2009/10 till juli 2012 och att 46 685 personer under samma period uppnått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning.

Socialförsäkringsutskottet konstaterar att det är svårt att få uppgift om dessa personer fått rehabiliteringsinsatser innan de uppnått maximal tid i sjukförsäkringen eller, om så skett, när i sjukperioden insatser vidtagits och i vilken omfattning.

Brister i sjukförsäkringen

För att socialförsäkringarna ska fungera väl krävs att människor kan lita på och ha förtroende för dem, påpekar utskottet. Men det finns stora brister i sjukförsäkringen, både när det gäller rehabilitering tillbaka till arbete och när det gäller den ekonomiska tryggheten för människor som drabbas av sjukdom. Detta menar utskottet är inte tillfredsställande vare sig från rättsäkerhetssynpunkt eller vad gäller tilltron till systemet.

Rehabilitering före arbetslivsintroduktion

Försäkringskassan har ett samordningsansvar för rehabilitering medan andra aktörer är ansvariga för insatserna. Om Försäkringskassan konstaterar att de rehabiliteringsåtgärder som behövs inte har vidtagits i det enskilda fallet ska den försäkrade enligt utskottet inte hänvisas till deltagande i arbetslivsintroduktion, ALI, hos Arbetsförmedlingen innan åtgärderna genomförts.

Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att i den ekonomiska vårpropositionen avisera att man avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2014 med förslag om en ordning som säkerställer att människor som behöver det får rehabiliteringsinsatser för återgång i arbete i god tid innan de har nått den bortre tidsgränsen för sjukpenning. Förändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2014.

Regeringspartierna vill ha annan formulering

Regeringspartierna håller med utskottsmajoriteten i sak, men vill att resonemanget bakom förslaget formuleras på ett annat sätt. Man håller inte med om att det finns stora brister i sjukförsäkringen, men påpekar att det är viktigt att systemet fungerar på ett rättssäkert sätt. Partierna håller inte heller med om beskrivningen av konsekvenserna för dem som lämnat sjukförsäkringen."
Skicka en kommentar