söndag 26 maj 2013

Från riksda´n och trafikutskottet

Jo, visst ska flygledning skötas av Luftfartsverket. Men nog slås jag av Trafikutskottets formulering om att det här rör sig om en så viktig funktion att privata aktörer knappast kan sköta den. Intressant. Säkert har man rätt. Gäller samma resonemang beträffande andra viktiga verksamheter. Vård och skola är oerhört viktiga verksamheter. Knappast privata aktörer...?

"Trafikutskottet vill att Luftfartsverket ska sköta lokal flygledning

Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett av de bästa länderna i världen när det gäller flygsäkerhet. Det menar trafikutskottet och vill att Luftfartsverket även i fortsättningen ska utöva den lokala flygledningen på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden. Regeringspartierna reserverar sig.

Utskottet gjorde sitt tillkännagivande till regeringen med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster är numera avreglerad. Men utskottet menar att flygtrafikledningstjänsten är en synnerligen viktig form av myndighetsutövning och att den huvudsakligen bör utföras av en myndighet och inte av privata aktörer"

"Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Även dessa partier menar att flygsäkerheten alltid måste komma i första rummet och anser att konkurrensutsättning av den lokala flygtrafikledningstjänsten inte på något sätt innebär att säkerheten riskerar att försämras eftersom samma säkerhetskrav och tillsyn gäller alla leverantörer.

Sverige har en mycket hög kompetens inom flygtrafikledning och svenska tjänster är eftertraktade i utlandet. En återreglering skulle förhindra eller kraftigt försvåra för Luftfartsverket att erbjuda sina tjänster på marknader utanför Sverige, vilket vore mycket beklagligt, menar partierna. Inträdet av ytterligare en aktör på marknaden för lokala flygtrafikledningstjänster har lett till att priserna har sänkts. Enligt regeringspartierna kan en återreglering innebära ett hårt slag för de mindre, kommunala och regionala, flygplatserna eftersom de då skulle förlora möjligheterna att kontrollera sina kostnader"

 
Skicka en kommentar