söndag 23 juni 2013

Förbättra konsumentinformationen om tjänstepension

Bättre svenska anser jag borde presteras i skrift från Regeringen. I nedanstående text finns inte mindre än fyra grodor
"Riksrevisionen har granskat hur Finansinspektionen och Konsumentverkesköter sin tillsyn av konsumentinformationen om tjänstepensioner. Regeringen ger sin syn på granskningen i en skrivelse. Riksrevisionen anser att konsumenterna varken får tillräcklig eller rätt anpassad (borde stå Får varken". Min anm.) information om sin kollektivavtalade tjänstepension. Den information som finns är svår att förstå. Regeringen håller med om detta. Regeringen anser dock att de prioriteringar som Finansinspektionen och Konsumentverket har gjort i sitt arbete har varit motiverade med tanke på de senaste årens finansiella oro. Med anledning av granskningen har regeringen har gjort ett antal åtgärder (man gör inte åtgärder. I ordet åtgärd ligger redan att göra. Min anm.) för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden. Bland annat har Finansinspektionens och Konsumentverkets anslag för 2013 ökats med 34 miljoner kronor respektive 1,5 miljoner kronor. Riksdagen ser positivt på regeringens åtgärder. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet".
Skicka en kommentar