torsdag 20 juni 2013

Grönbok ja, Men sedan då?

EU är bra på att utforma ramar och skriva grönböcker. Men det gäller ju att göra verklighet av det man skriver att man vill uppnå. På klimatpolitikens område behövs större tydlighet och mer av gemensamt agerande. Vilken energipolitik är gemensam för EU - länderna? Vet energibolagen, till exempel, vad som inte är meningsfullt att investera i? Regeringarna inom EU kan inte fortsätta att ge bilden av enighet kring en grönbok för att sedan på hemmaplan förespråka annan inriktning
"Nya ramar behövs för EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2030

Riksdagen har granskat en så kallad grönbok från EU-kommissionen som handlar om klimat- och energipolitiken fram till år 2030. En grönbok är ett dokument som är tänkt att stimulera den offentliga debatten inom ett visst område. Kommissionen konstaterar att det redan finns en tydlig ram för hur EU ska bedriva sin klimat- och energipolitik fram till år 2020 men att det nu är dags att börja arbeta fram en ny ram för politiken inom det här området till år 2030. Kommissionen vill ha svar på ett antal frågor om hur ramverket kan utformas. Avsikten är sedan att kommissionen ska följa upp grönboken med förslag om hur EU kan gå vidare med klimat- och energipolitiken för perioden 2020–2030.

Regeringen har framfört sina synpunkter på grönboken och anser att ett klimat- och energiramverk för 2030 bör utarbetas så snart som möjligt. Detta bland annat för att det europeiska näringslivet ska kunna få grepp om hur EU:s framtida klimat- och energipolitik kommer att se ut. Riksdagen delar regeringens uppfattning. Både regeringen och riksdagen anser också att EU bör besluta om ett ambitiöst bindande mål för hur mycket EU:s utsläpp av växthusgaser bör minska till år 2030.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet."
Skicka en kommentar