måndag 30 juni 2014

Kommunalisering av infrastrukturen


Kommunal medfinansiering är ett nytt påfund. Projektet kan inte dras igång om inte berörda kommuner är med och finansierar. Och i många fall är kommunerna angelägna, men ansvaret är statens.

Det här kan inte vara en önskvärd utveckling, men den kanske är nödvändig. 
De regler, som ska utarbetas ska ta sikte på vad som är bra för båda parterna, staten och kommunerna. Men, finns något infrastrukturprojekt, som inte är bra för någon enda kommun?
Det borde vara bättre att försöka klara ut hur staten ska kunna ta sitt ansvar fullt ut.

Ska man gå den här vägen även när det gäller skolan? Då staten inte klarar sin styrning av skolan kanske man bör kommunalisera en del av styrningen.

Riksdagen vill ha tydligare regler för kommunal medfinansiering (TU20)

Riksdagen riktade en uppmaning till regeringen om att det behövs tydligare regler för kommunal medfinansiering. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, har även tidigare riktat kritik mot de nuvarande reglerna om kommunernas medfinansiering av olika infrastruktursatsningar. Statens ansvar för en samlad planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av den medfinansieringspolitik som förs i dag, anser utskottet. I lägen där kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för både stat och kommun menar dock utskottet att en hållbar modell för detta bör arbetas fram. Innan ett avtal om medfinansiering tecknas måste klara förhandlingar mellan stat och kommun ha ägt rum.
Riksdagen riktade även en uppmaning till regeringen om att se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att införandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på hur ett system med så kallad tonnageskatt kan införas.
Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur och skrivelsen om åtgärdsplaneringen för transportsystemet. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.
Skicka en kommentar