fredag 27 juni 2014

Ny lag om diskriminering

En jämlik syn på människor innebär, bland annat, att ett handlande som gör skillnad på människor är diskriminering. Detta måste gälla även bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Därom träder en lag i kraft från och med 2015.

Statens instrument för att styra en utveckling och att påverka attityder är lagar och förordningar. När en lag stiftas är det viktigt att staten gör klart hur den ska få effekt av lagen. Tyvärr tycks det som om staten menar att när en lag tillkommit förändras verkligheten som en följd av lagen. Så fungerar det dock inte. Skolområdet är ett bra exempel.Staten klarar inte sin styrande uppgift. Det här måste man fundera noga över. Är lösningen en längre gående kommunalisering?


"Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (AU8)

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet.
Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.
Ordet funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning i ett antal lagar.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna."

Är bristande tillgänglighet diskriminering är det väl diskriminering även om den bristande tillgängligheten gäller ett litet företag
Skicka en kommentar