lördag 21 juni 2014

Subsidiariteten förfelas

Om så stor andel av förslag inom EU som en åttondel inte borde ha tagits upp där och om detta inte bevakas bättre riskerar EU-projektet att förfelas. En av de frågor som måste klaras ut är om det finns en avsikt med att försätta subsidiaritetsprincipen ur spel. 

"Ineffektiv subsidiaritetskontroll av EU-förslag (KU45)

Konstitutionsutskottet, KU, har granskat EU-kommissionens rapport om hur subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har tillämpats på förslag till EU-lagstiftning under 2012.
De nationella parlamenten ska inom åtta veckor granska förslagen till EU-lagstiftning för att se att de följer subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att besluten ska fattas på den effektivaste nivån och så nära medborgarna som möjligt. KU anser att subsidiaritetskontrollen är en viktig demokratisk uppgift som följer av EU-fördragen.
KU konstaterar att en åttondel av de EU-förslag som riksdagen subsidiaritetsprövat 2012 saknade subsidiaritetsmotiveringar eller hade brister i motiveringarna. Utskottet påpekar än en gång att det inte är rimligt att de olika EU-ländernas parlament ska subsidiaritetspröva förslag som helt saknar motivering. KU anser att subsidiaritetskontrollen är ineffektiv på det sätt som den görs i dag. Utskottet anser att en förlängning av åttaveckorsfristen borde övervägas. En sådan översyn borde även omfatta nivåerna på och effekterna av trösklarna för gula och orange kort.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet."
Skicka en kommentar