måndag 30 juni 2014

Staten ska bli bättre anser Riksrevisionen


Här ett exempel på att det finns en viss insikt om att staten brister i sin roll inom svensk skola. Men en åtgärd i marginalen. Hur ska staten bättre än i dag klara att styra svensk skola? Är lösningen att den får ansvar för även driften av skolan?
Statens kunskapsspridning till skolan (UbU23)
Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens arbete med att sprida kunskap till skolan. Riksrevisionen anser att Skolverket sprider kunskap på ett sätt som till stor del möter behoven men att det finns saker som kan förbättras. Riksrevisionen ger regeringen rådet att styra Skolverket mer strategiskt och mindre detaljerat.
Utbildningsutskottet betonar hur viktigt det är att utbildningen i skolan bygger på aktuell kunskap. Utskottet håller med Riksrevisionen om att det är viktigt att följa upp vilken nytta Skolverkets insatser får i skolan. Utskottet välkomnar därför att Skolverket har börjat arbeta med att utveckla och förbättra effekterna av sin kunskapsspridning. Utskottet välkomnar också de initiativ som regeringen har tagit för att åtgärder inom utbildningsområdet ska kunna utvärderas bättre. Utbildningsutskottet håller med regeringen om att det pågående arbetet främjar en utbildning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Skicka en kommentar