lördag 2 maj 2015

Stärka arbetet med biologisk mångfald?

Riksdagen vill stärka arbetet med biologisk mångfald genom att försämra strandskyddet och minska vargstammen kraftigt. Eh?

"Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Riksdagen gav fem uppdrag till regeringen inom naturvård och biologisk mångfald. Riksdagen uppmanar regeringen att
  • fortsätta låta det vara tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg
  • stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen
  • verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige
  • göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen
  • stärka arbetet med biologisk mångfald."
Skicka en kommentar