tisdag 8 december 2015

EU-ledamots ersättningar

Europaparlamentsledamöternas ersättningar

De ekonomiska ersättningarna till ledamöterna i Europaparlamentet är väl tilltagna. Utöver vad vi kan utläsa finns kostnader, som är hemliga.Vad jag upprörs över är att detta accepteras. Dit hör, till exempel, vissa resor. Den sekretessen är inte OK.

"Genom den ledamotsstadga som gäller sedan juli 2009 får alla parlamentsledamöter samma arvode.

Ledamöternas månatliga arvode före skatt är enligt ledamotsstadgan
8 020,53 euro (maj 2014). Arvodet betalas från parlamentets budget och är underkastat en EU‑skatt, efter vilken arvodet blir 6 252,01 euro. EU-länderna kan även beskatta arvodet på nationell nivå. Arvodet baseras på lönerna hos domarna vid EU-dosmtolen. En parlamentsledamot har 38,5 procent av vad en domare vid domstolen har. Detta innebär att ledamöterna inte har möjlighet att själva påverka sina löner.

De ledamöter som satt i parlamentet före valet 2009 har möjlighet att behålla det föregående nationella systemet för arvode, avgångsvederlag och pensioner under hela sin mandattid i Europaparlamentet.

Pensioner

Parlamentsledamöterna har rätt till ålderspension från och med att de fyller 63 år. För varje helt år som ledamoten utövat sitt mandat utgår ålderspension med 3,5 procent av ledamotsarvodet, men det sammanlagda beloppet får inte överskrida 70 procent. Pensionerna bekostas genom Europaparlamentets budget.En stor del av parlamentsledamöternas arbete innebär att de måste vara borta hemifrån och från sitt hemland. Olika ersättningar finns tillgängliga för att täcka de kostnader som är förknippade med detta.

Resekostnader
De flesta av Europaparlamentets sammanträden, exempelvis plenarsessioner, utskottssammanträden och möten med de politiska grupperna, äger rum i Bryssel eller Strasbourg. Ledamöterna får ersättning för den faktiska resekostnaden för att delta i sådana möten mot uppvisande av kvitto, upp till affärsklass för flygresa, tågresa i första klass eller 0,50 euro per kilometer för bilresa. Dessutom tillkommer schablontillägg grundade på ressträcka och restid för att täcka övriga resekostnader (exempelvis motorvägstullar, avgifter för extra bagage eller bokningsavgifter).

Ledamöterna kan även få upp till 4 320 euro i ersättning per år för övriga tjänsteresor utanför den egna medlemsstaten samt för upp till 24 returresor inom den egna medlemsstaten. De schablonersättningar för resor till Bryssel och Strasbourg (och andra destinationer i EU) som gällde före juni 2009 har slopats.

Dagtraktamenten
Parlamentet betalar en schablonersättning på 306 euro för varje officiell arbetsdag som ledamöterna är på plats, förutsatt att de skriver på en närvarolista. Detta ska täcka hotellräkningar, måltider och övriga kostnader. Denna ersättning halveras om ledamöterna under dagar med plenaromröstningar uteblir från mer än hälften av omröstningarna med namnupprop.

För möten utanför EU är ersättningen 152 euro (åter under förutsättning att en närvarolista skrivs på). Hotellräkningar ersätts separat.

Ersättning för allmänna utgifter
Denna schablonersättning ska täcka utgifter som hyres- och förvaltningskostnader för kontor, telefon- och postavgifter, datorer och telefoner. Ersättningen halveras för ledamöter som utan tillräcklig motivering uteblir från hälften av plenarsammanträdena under ett parlamentsår (september–augusti).

Ersättningen är 4 320 euro per månad 2015.

Läkarkostnader

Parlamentsledamöterna har rätt till ersättning för två tredjedelar av sina läkarkostnader. Bortsett från ersättningens storlek är de detaljerade reglerna och förfarandena för ledamöterna samma som för EU:s tjänstemän.
Europaparlamentets ledamöter: Ersättning vid mandatperiodens slut

Ledamöterna har när deras mandatperiod löper ut rätt till en övergångsersättning motsvarande deras lön. Denna ersättning uppgår till motsvarande en månadslön per år som de varit ledamöter av Europaparlamentet, men betalas ut i högst två år. Den betalas inte ut om en ledamot innehar ett mandat i ett annat parlament eller tillträder ett offentligt ämbete. Om ledamoten samtidigt har rätt till ålderspension eller sjukpension kan han eller hon inte få både ersättning och pension utan måste välja.

Övriga rättigheter

Parlamentet tillhandahåller inredda kontor för parlamentsledamöterna i både Bryssel och Strasbourg. Ledamöterna kan använda parlamentets officiella fordon i tjänsten när de befinner sig i endera staden."
Skicka en kommentar