torsdag 4 maj 2017

DAGENS REFLEKTION 4 maj: Förstatliga kommunerna???

En av idéerna med kommunalt självstyre är det lokala inflytandet och anpassningen av politiken till lokala förhållanden. I anpassning ligger självklara skillnader geografiskt. 
Dock finns emellertid en vilja nationellt att undvika skillnader, som gör ojämlikhet alltför påtaglig. Därför stiftar riksdagen lagar, som ska förhindra alltför stora skillnader. Men, tillkomsten av en lag ändrar verkligheten i liten omfattning. Den måste implementeras. Den måste få konsekvenser för den som bryter mot lagen.
Men jag tänker att staten lyckas inte tillämpa, till exempel, lag om jämlik skola och jämlik sjukvård. 
Argumentet för förstatligande av skolan är bristande jämlikhet över landet. Det är emellertid staten, som har ansvaret för att skolan är likvärdig genom att tillämpa de lagar och förordningar, som reglerar likvärdighet. Varför detta skulle underlättas om staten fick ansvar för även den dagliga driften har ingen lyckats förklara. Man måste i sammanhanget fråga sig varför inte även övriga kommunala sektorer borde förstatligas, ty inte kan vi väl acceptera kvalitetsskillnader inom vården av äldre och inom förskolan.
Kommunala självstyret innebär skillnader. Förstatliga kommunerna???
Skicka en kommentar