onsdag 30 maj 2012

Inför bonussystem för politiker

Primärvårdspersonalen får nog vänta länge på sin bonus. Man måste först beta av det underskott, som finns och därefter arbeta fram det överskott, som ska ge bonus. Bara detta konstaterande visar hur feltänkt bonusidén är. Om nu personalen lyckas minska ett underskott, men fortfarande inte når balans kan ju detta vara en större bedrift än en annan verksamhets personals skapande av ett visst överskott, som då ger bonus. Jag vidhåller att något slag av belöningssystem bör införas inom vården, men inte det nu tänkta. Ekonomiskt utfall relaterat till en budget, som är mer eller mindre dåligt anpassad till vårdbehov som grund för belöning blir märklig.
Bonussystem bör däremot införas för politiker. Sänk arvodet med 50% för alla politiker. Den politiker, som slutar att agera som om vederbörande vore en tjänsteman ska få 30% ökning av arvodet. De politiker, som dessutom inte utlämnar professionen som ansvarig mot oss medborgare ska få 40% . Den politiker, som dessutom är ärlig ska få 50%  o.s.v. Detta är bara grundtanken. En utredning bör tillsättas för att klara ut principerna i detalj. Utredningen behöver ingen särskild politikergrupp, sådana finns många redan. Den politiker, som föreslår tillsättande av en grupp ligger risigt till för att kunna få fullt arvode.
I utredningen: titta också på hur nivån på sammanträdesarvodena kan höjas för den politiker, som är kort koncis och begriplig i sina inlägg
Skicka en kommentar