lördag 23 juni 2012

En dag i vården

Nu ska landstingspolitikerna ut i vården. Vårdförbundet har uppmanat beslutsfattare att gå en dag i deras skor. Alttså medlemmarnas i vårdförbundet skor, utgår jag ifrån. Jo, det här är bra och kan vara en bit i sjukvårdspusslet. Det är viktigt att landstingspolitikerna har en korrekt bild av verkligheten, säger man. 
Får man det efter att ha tillbringat en, ibland tillrättalagd, dag på en avdelning. Knappast. Grundproblemet är större och svårare än så här. Dock tycker jag en dag i vården är till nytta.
Det stora problemet är att landstingspolitiker i alltför stor utsträckning är okunniga om den roll man borde spela.
Politiska beslutn ska fattas utifrån en ideologiskm syn och grundas på kunskap och erfarenhet. Politiker kan aldrig, generellt sett, få tillräckliga kunskaper utan måste ha tilltro till en anställd profession. Det är samspelet mellan profession och politik, som är huvudfrågan. Finns inten tilltro till professionen och, inte mindre viktigt, förståelse av de politiska intentionerna åstadkoms inga bra resultat. Förståelsen av betyder att professionen måste få information om varför politiker vill fatta ett visst beslut och förstå informationen. Detta är dock inte detsamma som att instämma. Men otydligheten i fråga om de politiska intentionerna är i alltför många fall så påfallande att professionen tvingas till egna tolkningar.
Hoppas många politiker hörsammar Vårdförbundets uppmaning och hoppas vi får en utbildning av våra landstingspolitiker till riktiga politiker
Skicka en kommentar