söndag 31 maj 2009

Om ett hjältedåd

Så här skriver UNT på ledarplats i dag:
"Ett "hjältedåd" vars storhet inte kan underskattas. Ett "mirakel". Vänsterpartiets Erik Josefsson snålar inte med superlativen när han på sin blogg öser beröm över folkpartisten och EU-parlamentarikern Olle Schmidt. Under rubriken Kryssa Olle Schmidt! riktar han en direkt uppmaning till alla "som inte kan tänka sig att rösta vänster".

Regeringens rovdjursskräck

Den svenska vargstammen får inte bli större än den är i dag. Det får inte bli fler än 210 vargar i Sverige. Det är en del av regeringens rovdjurspolitik. Och jag som lärt mig, men det är av så ointressanta individer som forskare och naturvårdare, att för att få en hållbar stam behöver vi ha målet åtminstone 400 vargar. Jo, jag vet att det inte handlar om enbart antal.
Men visst är det bra att en regeringen lever upp till vallöften. Man lovade ju jägarnas organisationer att gå dem till mötes i fråga om våra rovdjur. Att naturvårdsaspekterna kommit bort kan ju inte hjälpas.
Rovdjursfrågan är mer infekterad än de flesta andra natur- och miljöfrågor, vilket medfört att den föder mer av politisk populism. Skyddet av våra rovdjur handlar om människans ansvar att förvalta. Ett beslut om att avliva ett rovdjur måste föregås av, inte bara studium av stammens storlek, utan också av dess genetiska status. Vargen är idag en symbol för den biologiska mångfalden i Sverige. Det finns inga bärande skäl för att acceptera en minskning av vargstammen. Istället borde målet om en långsiktigt hållbar stam snarast nås. Konflikten mellan jägare och varg kan tjäna som illustration till många av de konflikter som finns mellan värnandet om en rik biosfär och olika särintressen.

Folkpartister var med och startade Svenska naturskyddsföreningen. Vi bör fortsätta att stödja organisationens viktiga kamp för en bättre miljö. Bli medlem

torsdag 28 maj 2009

Abdikation

Läser en debattartikel i UNT, skriven av en konsult, som arbetar med kommunekonomiska frågor på uppdrag av kommuner, dock inget uppdrag från Uppsala. Han har varit anställd i kommunen.

Artikeln är en del i pågående debatt om den politiska styrningen, eller snarare fånvaron av styrning. Debatten inleddes av f.d. kommunalråden Arrbäck och Agius. Jag replikerade. A och A återkom med ny artikel och just nu har jag skickat min andra replik.

Här ett klipp ur min andra replik


När Arrbäck och Agius pläderar för att kommunalråden ska ha beredningsansvar gör man jämförelser mellan dels kommunalråd och statsråd och dels kommunstyrelsen och regeringen. Vissa paralleller kan dras, men jämförelsen haltar också, även om man går tillbaka till en ordning med rotelindelning, vilket Arrbäcks och Agius resonemang förutsätter. Den kanske största skillnaden består i att i en kommun eller i ett landsting har kommunalråd respektive landstingsråd som representant för sitt parti ett ansvar för alla politiska frågor mot medborgarna, vilket ett statsråd inte har.
Det finns alternativ till en återgång till en gammal ordning; jag förordar en ordning där den samlade majoriteten ger anvisningar om den politiska inriktningen innan beredningen påbörjas. Det viktiga är inte organisationen utan att politikerna bestämmer politiken i ärendena.

onsdag 27 maj 2009

Diskrimineringen av äldre är tydlig

Vad har EU med äldrepolitiken att göra? Den har väl nationen ett eget ansvar för? Ja och nej. Det finns myter kring äldrefrågorna. Till dessa hör att i vårt system med ett omfattande solidariskt ansvar med hemtjänst och särskilda boendeformer mår individen sämre jämfört med hur de äldre i andra europeiska länder mår. Äldre i Sverige upplever i de flesta fall stor trygghet. Däremot tyder mycket på att när det gäller vår syn på äldre i arbetsliv, samhällsliv och vardagsliv har vi mycket att lära av andra. Det är ingen överdrift att påstå att äldre ofta diskrimineras.
Varför finns ett kategoritänkande? Kan det vara så illa att det är ett uttryck för förakt för kunskap och erfarenhet. Jo, jag tror att vi tidigt får lära oss att förnyelse är lika med föryngring och att vid viss ålder är man passé, utan hänsyn till individens förmåga.
Det är inte fel att, likt man gör i fråga om andra diskrimineringsgrunder, på europeisk nivå fokusera på den pågående diskrimineringen med avseende på ålder.

tisdag 26 maj 2009

Dåligt näringslivsbeslut

Det finns en bred enighet om att en viktig faktor för att minska de klimatpåverkande utsläppen är minskning av utsläppen från flyget. Är det då bättre att sprida de totala utsläppen än att koncentrera till ett fåtal platser. Jo, säger den politiska majoriteten i Uppsala kommun, det är bättre att flytta en del resenärer från Arlanda till en ny flygplats i Uppsala. Men snälla, snälla, nya flygplatser medför väl ökat flygande? Och vad är det för bild vi ger av Uppsala? En kommun, som inte sätter miljöfrågorna högt. I debatten i går hävdade flera talare att en ny flygplats är bra för näringsliver men inte så bra för klimatet. Jag tror att en ny flygplats intill Uppsala tätort är dålig ur både näringslivs- och miljöaspekt.

Anställningsstopp inom landstinget
Nu har man beslutat att personalkostnaderna inte får fortsätta att öka. Man har infört anställningsstopp. Men vänta nu. Det hade man väl redan tidigare. Beslut har ju fattats om att budget inte får överskridas, man har beslutat om att åtgärder ska vidtas för att minska kostnaderna. Alltså tidigare beslut måste väl innebära anställningsstopp. Vilken blir skillnaden med det senaste beslutet? Kanske är det inte den här sortens politiska initiativ, som saknas? Kanske handlar det mer om kommunikationen mellan politiker och verksamhetsansvariga, om att åstadkomma en dialog i vilken förståelse och kunskap ökar.

söndag 24 maj 2009

Sälj inte skinnet ännu

Nu är det lite fart på valrörelsen. Mina favoriter tycks vara i god form. Kommer att noga granska hur stor fokuseringen på freds-, demokrati- och miljöpolitiken är. Jag tror att min nuvarande kandidat har stora chanser att få visa framfötterna i europapolitiken och att löftena vederbörande givit ska kunna infrias, men som Gunnar Hedlund sa, "Man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten".

torsdag 21 maj 2009

Bedrövlig politisk debatt

Vad ger bäst intryck på oss väljare i en politisk debatt. Jo, nog bör politikernas åsikter och ideologi vara avgörande för var mina sympatier hamnar. Men är det så? Är det så att jag faller för politikernas skådespelartalanger och ordvrängeri. Jag blev nyligen uppringd av en person, som nu var säker på var han ska sätta sitt kryss. NN var mycket trevlig när NN var där och talade. Jag frågade vad NN sa om miljöfrågorna. Nja, dom frågorna berördes inte.
Är det även så att jag faller för den politiker, som pratar mycket och visar förakt mot andra genom att ständigt avbryta? Nej absolut inte. I en debatt i Kvällsöppet i går kväll var likheten med en hönsgård påtaglig. Endast Marit Paulsen och Carl Schlyter visade hyfs. Tror man verkligen att det uppträdande, som debatten dominerades av ökar benägenheten att gå och rösta?
Till detta kommer undringar om hur ansvariga vid TV - kanalen ser på den här typen av debatter. Varför fanns ingen styrning i syfte att förhindra att flera personer talade samtidigt? Var det detta kaos man ville ha? Finns ett syfte att bidra till ökat förakt för politik och politiker?

tisdag 19 maj 2009

Flyget och folkhälsan

Inom kort fattar länsstyrelsen beslut om tillstånd eller inte för flygplatsverksamhet vid Ärna flygplats. Det mesta har nu belysts. Konstaterats har, bland annat att bullerstörningar uppstår, utsläppen av syreförbrukande och kvävehltiga ämnen till både luften och Fyrisån ökar. Bland de aspekter, som inte har skrivits och talats om är hur dessa utsläpp påverkar natur, människor och djur.
I Uppsala finns kunskap, som väl landstinget använder sig av i sitt yttrande över ansökan. Vid
Akademiska sjukhuset finns enheten arbets- och miljömedicin, en resurs gemensam för landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län. Arbets- och miljömedicin utgör också en forskargrupp inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

måndag 18 maj 2009

Tvåpartidebatten i TV

Jag tittade på debatten mellan de sju riksdagspartierna i går kväll. En, i stort sett bra debatt. Det var en debatt mellan två partier, Alliansen och De rödgröna. Det ena partiet hade fyra företrädare och det andra tre. Alliansen har en tydligare uppdelning av ansvarsområden inom partiet än vad De rödgröna har. Skall man göra en bedömning av risken, eller sannolikheten, för att det ena eller andra partiet råkar ut för splittring var tecknen något tydligare hos De rödgröna. Alliansen gör numera endast vissa markeringar för att visa att det finns andra ministrar än statsministern.
Partiledarna Reinfeldt och Sahlin koncentrerade sig på varandra men dominerade inte som man kunde förvänta sig. Partiet Alliansens "avdelningschef" Olofsson var på hugget liksom hennes motsvarighet Ohly inom De rödgröna.
Debatten var en inrikespolitisk debatt. Visst behövs sådan, men TV hade ju gett oss tittare uppfattningen att det skulle vara en debatt inför EP - valet. Bara tre veckor återstår innan vi ska välja representanter i EU - parlamentet och intresset förefaller fortfarande svalt. Varför ville inte Sveriges television ta det här tillfället att öka både kunskaperna om var partierna står i europapolitiken och intresset för valet?

lördag 16 maj 2009

Ny flygplats

Jag läser med stor behållning Kersti Kollbergs spalt i UNT. Det torde bero på, främst, att jag gillar de åsikter hon framför. I dag skriver hon om kommande klartecken från Uppsala kommun till civil flygplats på Ärna. Uppsala har många positiva sidor, kända vida omkring. Men Uppsala är förknippad med även mindre smickrande omständigheter. Luften i centrala Uppsala är hälsofarlig. Pannor läggs i djupa veck för att finna lösningar på det problem, som handlar om att samtidigt som man vill eftersträva god tillgänglighet till centrum minska miljöolägenheterna i form av buller och oren luft. Hittills har åtgärderna inte givit de effekter som leder till måluppfyllelse. I detta läge tycks man vara beredd att tillstyrka tillkomsten av civil flygplats nära centrala Uppsala. Experter har visat att luftföroreningarna kommer att öka liksom bullret. De positiva näringslivseffekterna, som verkligen kan ifrågasättas, ska dock få väga tyngre. Jag instämmer med den folkpartistiske politikern, som tydligt markerat att politiker inte har att göra med huruvida verksamheten kan bli lönsam. Men miljöfrågorna är ett politiskt ansvar. Jag förväntar mig av politikerna ett tydligare ansvarstagande än man nu visar. Jag kräver att de politiker jag ska kunna stödja markerar att effekterna på miljön av en ny flygplats inte kan accepteras.

tisdag 12 maj 2009

EP - valet

EP- valet är viktigt i ett både nationellt och lokalt perspektiv upprepas av europaparlamentskandidater nu dagligen. Jovisst är det så. Men det är så dags när det återstår en månad till valet. Under fyra år och 11 månader är tystnaden närmast total. Hur kan man då skapa ett intresse hos andra än politiskt aktiva? Intresse, och inte självklart kunskap hos ens dessa. Det här är ett gigantiskt demokratiskt problem. Med fyrtio eller ännu lägre valdeltagande måste giltigheten i valresultatet ifrågasättas. En karriärsugen person i ett litet parti kan nå sitt mål genom att samla kryss av tre till fyra väljare per tusen.
EU är ett miljö-, demokrati- och fredsprojekt. Demokratiutmaningen måste handla om även europaparlamentets egna demokratiska grund. Vilka kandidater är beredda att anta den utmaningen?

måndag 11 maj 2009

Minska och öka miljöproblemen

Majoriteten i Uppsala kommun är fast besluten att vidta åtgärder, som minskar luftföroreningarna i centrala Uppsala. Om den planerade hastighetsbegränsningen i city inte ger effekt, vilket en del tvivlar på, kommer man att, till ecempel, införa restriktioner för tung trafik. Den här beslutsamheten är nödvändig. Men nog finns här ett trovärdighetsproblem, ity att man vill medverka till en ökning av civilflyget. Experter på miljökontoret vill att man ska avstyrka då både buller och luftföroreningar kommer att öka. Visserligen håller majoriteten inte med om att utsläppen ökar och bullerproblemet ska lösas genom att förbättra isoleringen i vissa hus. Som om vi alltid befinner oss inomhus. Jag är dock hoppfull. Pågående prövning enligt miljölagstiftningen torde visa att projektet inte kan fullföljas.

lördag 9 maj 2009

En koloss utan kraft

Onsdag och torsdag förmiddag tillbringade jag i Örebro. Orsaken var att Mälardalsrådet samlades för sitt årliga Mälartinget. Man ägnar första dagen åt föreläsningar och något slag av seminarium och andra dagen åt årsmötesärenden.
Årets Mälartinget kändes som en repetition av några tidigare ting och upplägget var pedagogiskt, ja så till den grad att det hade passat förskolebarn.
En nystart för mälardalssamarbetet känns nödvändig. Nystarten måste utgå från grundtanken att genom att mötas från olika landsting och kommuner finna vägar för att öka den regionala konkurrenskraften. Men fortfarande , femton år efter bildandet av samverkansorganet, är oklarheterna förvånande oklara. Medlemmar är landsting och kommuner. Dock utgår arbetet från partierna. Representanterna i styrelse och utskott borde ha uppdrag från den medlem man representerar. Finns inte. Representanterna i styrelse och utskott borde återkoppla till sin huvudman, det vill säga landsting eller kommun. Sker i stort sett aldrig. Undantag, kanske det enda, är den rapport tre politiker från landstinget i Uppsala län lämnat till landstingsstyrelsen.
Jag tror det finns ett värde i att fortsätta att samarbeta över länsgränser i vissa frågor, men inte i nuvarande form.

måndag 4 maj 2009

Slarvigt språk

Läser i min tidning i dag: "NN (i stället för namnet) har bara skejtat i tre veckor." "Men man kan inte samtidigt både ha starkare gemensamt demokratiskt beslutsfattande och ograverat självstyre för medlemsstaterna." "Betydelsefulla delar av den svenska utbildningsmodellen sätts på spel då regeringen bara erbjuder 14 månaders omställning för studentkårerna.."
Nog begriper jag att man inte menar vad man skriver, men jag kräver ändå att man skriver vad man menar.
NN har naturligtvis inte bara skejtat, han har gjort annat också. Nästa mening borde lyda antingen " ..ha både starkare gemensamt beslutsfattande och ograverat..." eller "...både ha starkare gemensamt demokratiskt beslutsfattande och ha ograverat..."
I nästa mening borde "bara" inte vara en bestämning till "erbjuder" utan till "14 månaders.." Man menar ju "bara 14 månaders" och inte "bara erbjuder".
Vad spelar det här för roll? Jag förstår ju och det gör väl de flesta andra också, men jag tycker det spelar roll att slarvet med användningen av vårt språk blir värre och värre

söndag 3 maj 2009

Gemensam demonstration

Det ryktas att S,V och MP kommer att anordna gemensamma demonstrationer nästa 1:a maj. Det kommer att flyta mycket vatten i Fyrisån före den tidpunkten. Den utveckling vi nu ser mot ett tvåpartisystem kanske inte blir ett renodlat sådant. Viljan i den så kallade Alliansen att bilda ett parti av de fyra tycks betydligt starkare än viljan hos de rödgröna att gå samman. En fråga är då: Kommer MP och V trängta efter statsrådsposter så till den grad att det blir möjligt? Jo, kanske deras ledningar, men inte medlemmarna. Till det kommer att MP inte känner sig bekvämt i S - V-gemenskapen.
Men hur hårt blir massmediatrycket på de rödgröna att "enas"? Kan man stå emot denna ologiska och odemokratiska utveckling? Kan man lyckas visa medias brist på intellektuell hederlighet? Troligen inte. Vi får, kanske inte redan 2010, ett blått parti mot ett socialdemokratiskt, med tre mindre partier i form av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och ett nytt socialliberalt parti.

lördag 2 maj 2009

Kolumnisten Gunvor Hildén skriver i dag om ekologisk mat. Artikeln har rubriken "Ekologisk mat är inte nyttigare". Hon argumenterar mot ekologisk odling med även argumentet att om all odling var ekologisk skulle jordens befolkning behöva minskas till hälften. Kanske är det så. Men nog måste vi fråga oss om nuvarande användning av kemikalier och icke förnybara drivmedel är långsiktigt hållbara. Debatten måste ta sikte på det hållbara systemet och målsättningen mat till alla. Jo, en svår nöt, men att enbart argumentera för att fortsätta som nu leder fel.1:a - majtalen var förr i tiden ofta ideologiska. Jag blir brkymrad när jag läser referaten från årets. Var finns visionerna? Men det är inte bara oppositionen, som saknar ideologi. Även regeringspartierna har förvandlats till valorganisationer; eller borde kanske heta valorganisation, ty inriktningen synes vara att så småningom bilda ett enda parti av de fyra. I USA republikaner och demokrater, i Sverige de rödgröna och de blå.

fredag 1 maj 2009

Offatbar diskriminering

Jag har en vän, som reagerar på tokerier och orättvisor. Det hedrar honom. Nyss skrev han om diskrimineringen av personer, som uppnått en viss ålder. Han har så rätt. Men hur har vi hamnat här? Finns säkert många förklaringar. Politiken har emellertid ett medansvar. I nästa års nomineringar inför valet kommer att finnas många anledningar till anmälningar till DO.