Riksrevisionen har granskat avfallshanteringen och konstaterar att 680 000 ton farligt avfall är på drift någonstans.
Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har överblick över vart det farliga avfaller tar vägen och om tillsynen är effektiv. Granskningen visar att informationen om hur mycket farligt avfall som uppkommer och behandlas är mycket osäker.
Exempelvis finns 2012 en oförklarad skillnad på 680 000 ton farligt avfall. Samtidigt finns det stora svårigheter med att spåra det farliga avfallet. Den bristande överblicken och en avsaknad av kartläggning av den olagliga avfallshanteringen gör det svårt att dimensionera tillsynen och sätta in resurser där de gör mest nytta.
Under lång tid har det funnits problem med illegal transport av avfall till länder där det ofta inte kan tas omhand på ett säkert sätt. Illegal handel med avfall har ökat på senare tid. Stora förtjänster och låg upptäcktsrisk är en förklaring.
Det svenska tillsynssystemet omfattar många aktörer på olika nivåer med olika befogenheter och förutsätter en tydlig styrning och samordning för att fungera på ett effektivt sätt. Tillsynsansvaret för avfallstransporter delas mellan länsstyrelserna och kommunerna. Samverkan behöver också ske med Polismyndigheten, Tullverket och i vissa fall Kustbevakningen. Naturvårdsverket beslutar om vissa gränsöverskridande transporter får genomföras.
Granskningen visar att problemen i tillsynsverksamheten är många. Till exempel kontrolleras nästan inga transporter av farligt avfall till Sverige eller inom landets gränser. Genomförandet av tillsynen är också delvis ineffektivt.
Bland annat är det svårt att genomföra tillsyn utanför kontorstid trots att avfallstransporterna sker dygnet runt. Tillsynen skulle även i större utsträckning behöva ske i hamnarna där det finns tillgång till rätt utrustning. Dessutom är sanktionerna som kan bli aktuella vid överträdelser av bestämmelserna sannolikt inte tillräckliga för att avskräcka oseriösa aktörer.
– Det är allvarligt att det finns så många brister på området, inte minst eftersom det globalt finns betydande inslag av brottslig verksamhet med kopplingar till avfallshanteringen. Situationen är bekymmersam och regeringen bör agera, säger riksrevisor Margareta Åberg .
Riksrevisionen anser att regeringen och samverkande statliga myndigheter ska se över ansvar och roller, vidta åtgärder för en mer träffsäker tillsyn, utvecklade arbetssätt samt bättre uppföljning"