onsdag 31 mars 2010

Dubbelfel ger motståndaren poäng utan att behöva slå alls

I min politiska roll gillar jag att tjänstemän deltar i en offentlig debatt. Sådant deltagande berikar debatten. Att delta i en debatt har inte att göra med frågan om att vägra följa politiskt fattade beslut. Den här åtskillnaden ska vi göra tydlig i vårt landsting. Vi anställer så dugliga tjästemän som möjligt och ska vara måna om att få ut så mycket som möjligt av dem, inte dämpa dem.
Det här är sunt förnuft och inte juridik.
Ambitionen att få en omgivning, även den politiska, som är så lydig som möjligt gagnar varken mig själv eller verksamheten. Om em kommunstyrelseordförande uttrycker krav på att byta ut en representant från annat parti, för att denne varit för bångstyrig och partiet i fråga villfar kravet, är även det ett exempel på en felaktig demokratisyn hos båda partiföreträdarna. Även sån´t kan hända.

Vi politiker ifrågasätter för lite

Indirekt valda organ såsom Mälardalsrådet och Regionförbundet är alltför tandlösa och har dessutom stora demokratiska underskott. Men samverkan behövs. Därför måste intresset från oss politiker vara större än för närvarande av att utveckla samarbetet annars hotas det av att avvecklas. Som en början har jag i dag lämnat nedanstående fråga till landstingsstyrelsens ordförande.

Fråga
Till
Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman


Utvärdering av landstingets medlemskap i Mälardalsrådet och Regionförbundet


Landstinget i Uppsala län är en av 61 medlemmar, varav fem är landsting, i Mälardalsrådet. Mälardalsrådet är en ideell organisation för kommuner och landsting i Stockholm - Mälarregionen pch har som syfte att främja utvecklingen av Stockholm - Mälarregionen som attraktiv framtidsregion i ett integrerat Europa.
Mälardalsrådet bildades 1992.

”Mälardalsrådet har fyra utskott: Kulturutskottet, Näringslivs- och FoU-utskottet, Miljöutskottet och Planerings- och trafikutskottet.
Utskotten fungerar som mötesplats för det storregionala perspektivet inom respektive sakområde. Kommuner och landsting som är medlemmar i Mälardalsrådet nominerar ledamöter och ersättare till utskotten. Ledamöterna godkänns formellt av styrelsen. Mandatperioden för utskotten är fyra år.
Varje utskott har till sitt förfogande en beredningsgrupp bestående av tjänstemän. Beredningsgrupperna utses av respektive utskott. Mälardalsrådets styrelse tilldelar utskotten medel för verksamheten. Deltagande i utskottens och beredningsgruppernas arbete finansieras och administreras av Mälardalsrådets medlemmar.”

”Mälardalsrådet är en politiskt styrd organisation. Vid Mälartinget som äger rum i maj varje år möts rådet till Mälardalsrådets årsmöte.
Mälardalsrådets verksamhet styrs av styrelsen, som utser utskott, projekt- och arbetsgrupper och beslutar om verksamhetsplan och budget.”
Jag har under snart två mandatperioder varit vice ordförande i miljöutskottet och i den egenskapen adjungerad till styrelsen. Mina erfarenheter är att många av de viktiga frågor som Mälardalsrådet, genom tjänstemän, arbetar med är frågor som kräver samarbete för att finna verkningsfulla åtgärder samt att vi som representerar medlemmarna får möjligheter att öka våra kunskaper på de områden inom vilka vi är verksamma.
Mina erfarenheter är emellertid också att det fortfarande efter sexton år finns stora brister, framförallt i fråga om vilka uppdrag respektive medlem ger de politiska representanterna och i fråga om återkopplingen till medlemmarna. Används de resurser, som ägnas samarbetet, på ett bra sätt?
En annan organisation med indirekt valda politiker är Regionförbundet. Medlemmar är de åtta kommunerna och landstinget i Uppsala län. Problem i fråga om, bland annat, information och förankring finns även med denna typ av organisation.
Medlemskapen i Mälardalsrådet och Regionförbundet behöver utvärderas, främst i syfte att utröna huruvida det finns icke acceptabla brister och att finna åtgärder för att avhjälpa dessa eventuella brister.

Min fråga är:
Är Du beredd att ta initiativ till att en utvärdering genomförs av landstingets medlemskap i Mälardalsrådet och Regionförbundet Uppsala län.

tisdag 30 mars 2010

Äntligen resultat om patientsäkethet

Det lönar sig att vara idog. De beslut, som fattades i går av landstingsstyrelsen om patientsäkerhetsarbetet i landstinget, ligger helt i linje med de förslag jag fört fram under stor del av den här mandatperioden.

"Landstinget ska inrätta en landstingsövergripande funktion för patientsäkerhetsarbete."
"Syftet med en central funktion är att samordna arbetet inom landstinget och att sprida kunskap och metoder till verksamheterna.

Landstinget ska också ta fram ett ledningssystem för patientsäkerhetsarbetet, där det tydligt framgår hur organisation, ansvar, mål och uppföljning ska se ut.

Landstingets ledning kommer fortsättningsvis att sätta frågorna om patientsäkerhet och kvalitet på agendan vid ledningsmöten på alla nivåer. Det ska tydligt framgå för vårdpersonalen att landstingets ledning prioriterar frågan. Kvalitetsfrågorna ska också tydliggöras i vårdavtal.

Respektive förvaltning kommer att få i uppdrag att ta fram en plan för vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller patientsäkerhet. Bland annat planeras kompetensutveckling för vårdpersonal, chefer och beslutsfattare. Målet är att uppnå en förbättrad patientsäkerhetskultur på alla nivåer."

söndag 21 mars 2010

Trafik, riksdagsomröstningar och ny flygplats

Efter flera dagars uppehåll med att skriva känns det bra att åter få tycka till. Det är i första hand tidningsläsandet som får igång tyckandet.
Det första jag läser i dag handlar om Alliansens i Uppsala fumlande med trafiken. "Om Uppsalas allianspartier (tidningen stavar ordet med stor bokstav, vilket jag ifrågasätter, min anm.) fortsätter att vela i trafikfrågorna riskerar de att förlora röster i valet.", skriver UNT : s ledare. Man velar dock inte i betydelsen att man inte vet vad man vill, utan att man försöker gå alla till mötes samtidigt. Vanligtvis är en sådan taktik inte framgångsrik. I detta fall är jag dock rädd för att den kan fungera. Dubbdäcksförbud och tillgänglighet till centrum för bilister är kombinationer, som ingår i taktiken. Jag skulle nu vilja se en totaluppslutning kring en politik för minskad biltrafik i centrum och mycket förbättrad kollektivtrafik.
Stor behållning har man av att läsa den politiske chefredaktörens artiklar. I dag visar han hur orimlig den svenska riksdagens inriktning att börja fatta beslut om etiketter för historiska händelser är.
Dagens debattartikel är ett inlägg i den debatt, som uppstått efter åtta partiers uppträdande på en gymnasieskola. Man argumenterar för alla åsiktsriktningars rätt att delta i en öppen debatt. Ska det då vara så svårt att arrangera sammankomster? Ja tydligen, för samtidigt som skribenterna tydligt markerar alla partier bör bjudas in till debatter välkomnar man utbildningsministerns uppdrag till Skolverket att ta fram riktlinjer för hur partiernas skolbesök ska gå till. Men, tänker jag, måste vi ha sådana? Jag tror rektorerna klarar att ta det ansvaret. Kommunens politiker ska gripa in om och när värden såsom människosyn frångås och när inte allas rätt att uttrycka sin åsikt tillgodoses. Men centrala riktlinjer....nej.
Jag har ett problem när jag läser tidningar. De ofta förekommande språkliga grodorna försvårar koncentrationen på innehållet. Den angelägna artikeln om ny flygplats nära Uppsala centrum. Sedan jag kommit över att skribenterna inte vet skillnaden mellan vare sig...eller och varken...eller välkom,nar jag artikeln. Även om Länsstyrelsen inte vågat avstyrka är debatten fortfarande angelägen; inte minst av det skäl, som debattartikeln härom da´n pekade på, nämligen störningarna på Gamla Uppsalaområdets turismcentrum. Dagens skribenter hoppas att flygplatsfrågan ska bli en valfråga. Jag tror dock inte att den är en vinnarfråga, men av miljöskäl måste debatten hållas igång. År 2010 mitt i en tid full av bekymmer med klimatpåverkande företeelser vill politiker att man ska etablera nya flygplatser. Det är inte bara förvånande utan skamligt.
För övrigt anser jag att landstinget ska omedelbart starta planering för ombyggnad av Akademiska sjukhusets kök till tillagningskök.

måndag 15 mars 2010

Klimatförändring och gifter hotar natur och miljö

Miljöpolitik ser i dag ut att handla om endast klimatet. Och klimatfrågan är en ödesfråga. Men om vi begränsar miljöpolitiken till en fråga om kärnkraft eller inte kärnkraft kommer vi att begå nya misstag. Klimatpolitiken hänger intimt samman med, till exempel, politiken för bevarandet av biologisk mångfald. Sambanden för att nå ett hållbart samhälle är många.
Vi har nu, sedan EU tog ställning till REACH, lämnat de stora problem, som tillförseln av hälsofarliga ämnen till kretsloppet medför. Trettio miljarder kg tillförs kretsloppet årligen i Sverige. Vi måste orka föra den debatt, som detta faktum kräver, samtidigt som vi engagerar oss för att stoppa klimatförändringen.
Det är fortfarande endast några få grupper av kemikalier som förhandsgranskas. REACH reglerar visserligen utvärdering och granskning men endast för stora mängder kemikalier. För nittio procent av ämnena har vi nästan inga data om egenskaper. Visst måste vi konsumenter bli mer besvärliga och ställa krav, men jag kräver av våra rikspolitiker att man visar att hoten mot natur och miljö kräver ett brett engagemang i miljöpolitiken.

söndag 14 mars 2010

Sjukvården är till för patienterna

Det här är en artikel, som varit publicerad i UNT. Jag har plockat fram den med anledning av att tidningen i dag på ledarplats tar upp ett resonemang om styrningen av Akademiska sjukhuset. Jag har länge hävdat att man ska ha en professionell styrelse. Men dit är vägen lång. Den organisationsutredning, som nu funderar på frågan har ännu inte insett ens att sjukhuset måste ha en styrelse. Först då kan landstingsstyrelsen börja styra politiskt

Vilka styr sjukvården?

Svaret på frågan blir säkert olika beroende på vem man frågar. Många politiker torde med en suck konstatera att det är professionen och byråkraterna, som styr. Professionen säger nog att det är politikerna och byråkraterna säger rodnande att det väl är politikerna. Men hur ser medborgarna på frågan? Jag vågar inte gissa. Däremot vet jag vad jag själv tycker.

Den politiska styrningen handlar om att besluta om uppdrag och mål, beskrivna i både kvalitativa och kvantitativa termer, regelbundet följa upp, det vill säga kontrollera huruvida målen nås och uppdragen fullgörs, besluta om åtgärder när avvikelser rapporteras och besluta om skattens storlek och fördelning av pengar på de olika verksamheterna. Byråkraterna ska tillse att givna uppdrag verkställs och uppsatta mål uppnås. Inga andra än sjukvårdspersonal och patient ska lägga sig i frågor om behandlingsmetoder och utförandet av vården.

Men tydligheten i den här uppdelningen är inte tillräcklig. Problemet är sålunda ett politiskt problem. Det kan rent av vara så att nuvarande form av politisk styrning är ett hinder för att åstadkomma ekonomisk effektivitet. Lösningen, menar jag, heter tydliggörande av politikerrollen och visad tilltro till och uppskattning av sjukvårdspersonalens förmåga.
Vi måste fråga oss om en sådan politisk organisation som landstingets kan åstadkomma tydligheten. I Uppsala läns landsting finns nästan 200 politiska uppdrag. Denna mångfald innebär i sig en svårighet att göra styrningen effektiv och tydlig. Om man accepterar beskrivningen ovan av vad politiken omfattar, eller rättare sagt borde omfatta, måste slutsatsen bli, utifrån det perspektivet, att några andra organ än det i val utsedda landstingsfullmäktige och det lagreglerade och indirekt valda landstingsstyrelsen inte erfordras. Men säger då många; landstinget är en demokratisk och en solidaritetsorganisation. Vad händer med demokratin om den politiska makten koncentreras på det sättet?

Det är, enligt min mening, främst tre faktorer, som har betydelse för graden av demokrati, vilka inte är möjliga att mäta annat än i termer av människors upplevelser. Den ena är effektiviteten och tydligheten i styrningen, den andra är länsbornas möjligheter att göra sin röst hörd och den tredje patientens möjligheter att framföra både positiva och negativa synpunkter på vård och behandling. Politisk styrning måste emellertid handla mer om incitament än om föreskrifter. Bantningen till två politiska organ kan emellertid få negativa konsekvenser för både medborgarnas och patienternas påverkansmöjligheter. Av det skälet måste länsdelsberedningarna och patientnämnden inte bara behållas utan också deras funktioner utvecklas och förstärkas. Vi politiker är ju medborgarnas representanter och ska därför huvudsakligen ägna oss åt att kontrollera vården och förmedla kvalitetsredovisningar till medborgarna och inte åt att styra produktionen.

Innehållet i den politiska debatten kommer förhoppningsvis att förändras. Nu tycks den stora frågan vara om man ska tillåta andra än landstingen själva bedriva sjukvård, när den borde handla om hur vi ska få en mer tillgänglig sjukvård och om och hur den kan effektiviseras. Vem som driver en verksamhet måste väl avgöras av vem som kan ge effektivaste och bästa vården. För mig som socialliberal är det viktigt att den är solidariskt finansierad och ges på, för alla, samma villkor.
Vårt landstings sjukvård behöver politiskt nytänkande, tilltro till och uppskattning av sjukvårdspersonalens arbete och mer av mångfald i utförandet av sjukvården.

Läser just ett politiskt tal. Miljöfrågorna är ständigt aktuella. I det här talet används ordet miljö hela sex-sju gånger; miljöpartiet tre-fyra gånger, forskningsmiljö en gång och miljöskatter en gång. Natur nämns också en gång; i ordet naturligtvis.

fredag 12 mars 2010

Mer transporter av mat

Nu börjar det bli riktigt pinsamt i fråga om maten för patienterna vid Akademiska sjukhuset. Jag tyckte, när man beslutade att inte bygga om köket vid Akademiska utan i stället köpa maten från Västmanlands läns landsting, att man skulle ompröva sitt ställningstagande. Jag liksom alla andra trodde på uppgifterna om kostnaderna. Jag var tveksam av andra skäl. Jag har en principiell uppfattning att mat ska lagas nära den som ska konsumera maten. Nu har det visat sig att inte ens kostnaden är skäl för att köpa maten och transportera den från Västerås.
I landstingets miljömål sägs beträffande transporter, bland annat: ”Transporterna är ett av landstingets största miljöproblem. Tjänsteresor, varutransporter och resor till och från arbetet motsvarar en sträcka, som är längre än fyra varv runt jorden varje dag året om och då är inte Upplands lokaltrafiks länsbussar medräknade, som står för de största utsläppen av koldioxid.”

År 2010 ska andelen ekologiskt producerade livsmedel vara 33 % av det totala inköpsvärdet i kronor räknat för de livsmedel som landstinget köper.
År 2010 ska andelen livsmedel som har producerats enligt Rättvisemärkt eller liknande etiska och sociala godtagbara förhållanden, varav 5 % av det totala inköpsvärdet i kronor räknat för de livsmedel som landstinget köper.

Det som nu bör göras är att så snart som möjligt och utan skadeståndsersättningar komma ur avtalet med Västmanlands läns landsting oc planera för en ombyggnad av köket vid Akademiska sjukhuset.

onsdag 10 mars 2010

Nu är tiden snart ute

Svenska regeringen antog FN:s åtgärdsprogram för ett årtionde för en freds- och ickevåldskultur för världns barn 2001 - 2010. Tiden är snart ute. Vad har gjorts? Har allmänheten lagt märke till att regeringarna har ansträngt sig? Eller har man inte ansträngt sig? Åtgärdsprogammet utgår från att alla i samhället ska involveras samtidigt som åtgärderna ska koncentreras till områden, som direkt påverkar barnen.
Det finns i dag utvecklade modeller för att förebygga våld och metoder för att hantera konflikter. Men bilden är ju att våldet ökar.
Jag utgår från att FN kommer att göra en utvärdering. Min gissning är att den blir inte uppmuntrande. Förra regeringen gjorde nästan ingenting. Vad har nuvarande regering gjort? Var finns den handlingsplan, som FN - överenskommelsen förutsätter att nationerna har upprättat?Tiden är snart ute. Deklarera omgående Er ambition att göra stora satsningar. Ge nu signaler till dagens unga att Ni tar avstånd från våld. Deklarera Er uppfattning att våld föder våld.

Språkpolisen ser allvarligt på formuleringen i dagens tidning: "Under tidigt 70-tal delade han sin tid mellan föreläsningar i musikvetenskap på universitetet (borde stå Uppsala universitet eftersom här finns två) och spelningar på nationerna tillsammans med bland annat Lasse Hollmer och Thomas Arnesen." Ordet annat syftar på saker. Ska stå "bland andra".

tisdag 9 mars 2010

Ny städskandal i Uppsala

Kommunalt anställd städpersonal gör bättre jobb än anställd vid privata företag, är en stor nyhet i dagens UNT. För en tid sedan kunde vi läsa om brister i städningen vid Akademiska sjukhuset. Även där ett privat företag. Det här visar tyvärr på nytt att vi politiker inte ännu klarar att teckna avtal och att följa upp. Vi lägger ut uppdrag på företag, vi uttrycker inte tillräckligt tydliga kvalitetskrav och vi följer inte upp och utkräver ansvar.
Det är inte fel på tanken att låta andra än kommunalt anställda utföra tjänster. Men det är fel på politiken. Jag tror man måste ta time out i "konkurrensutsättningen" och klara ut, åtminstone två saker: hur skapa tydliga avtal och hur hantera politikernas nya situation med olika utförare.
Underrubriken "Städbolag skyller på prispressen" är pinsam. Har man skrivit tillräckligt bra avtal ska man ju uppfylla ett visst kvalitetskrav samtidigt som man får en viss ersättning.

söndag 7 mars 2010

Positivt möte med politiker

Att nu få komplettera politisk aktivitet med att leda möten av olika slag och att träffa grupper för samtal om hur vi får politiker att styra.
Jag fick för en kort tid sedan förmånen att tillsammans med politiker spela en annan roll än politikerrollen. Jag ledde en utfrågning i det angelägna ämnet integration och invandring. ”Skapar integrationspolitiken främligsfientlighet” var huvudfrågeställningen. Alla åtta partierna, i kommunfullmäktige i Uppsala kommun, var representerade. Valrörelsen kommer att bjuda på många debatter. Därför hade arrangören Studieförbundet Vuxenskolan valt just formen utfrågning, vilken innebär att partierna svarar på frågor utan att angripa varandra. Mötet genomfördes i en miljö som skulle påminna om kafémiljö, det vill säga de närvarande förväntades dricka kaffe under mötet och också röra på sig för att hämta påtår. Ett intressant och lyckat grepp av arrangören. Sex personer hade vidtalats att förbereda var sin fråga.

Jag önskar att många hade fått ta del av denna samvaro av, främst, det skälet att mötet genomfördes i en stämning, som många andra sammanhang saknar. Stämningen var så god att jag, som mötesledare, under tre timmar nöjde mig med tre korta anekdoter. Frågorna, som ställdes, var relevanta och politikernas svar i de flesta fall klargörande.
Det är helt enkelt roligt att få bidra med en positiv bild av politik och politiker.

Språkpolisen slog just till mot en kommentar i P4. Någon vasaloppsåkare lär ha släppt några metrar.

fredag 5 mars 2010

Politisk strid om lodjuren

Den politiska debatten i Sverige just nu tycker jag ligger på en låg nivå, den debatt, som media inbjuder till. Städningen har gjorts till en fråga om dubbelmoral när vissa tillämpar en skatteregel, som gäller för alla. Den andra debatten handlar om varg- och lojakt. I dag utropar UNT "Politisk strid om lodjuren". Artikeln handlar om de skillnader i synsätt, som finns hos Centern och Miljöpartiet.
"Vi behöver ha kontroll på stammen", säger Uppsala läns centerpartistiska riksdagsledamot. Jag bli inte förvånad. Centern är tydligt när naturens intressen står i konflikt med näringars och vissa lobbygruppers. Jag inte bara kastar ur mig den här uppfattningen utan att ha en grund. Under fyra års tid i riksda´n såg och hörde jag hur Centern (bland andra) använde begreppet biologisk mångfald endast i retoriken, men inte som ledstjärna vid ställningstaganden i kammaren. Tyvärr tycks det förhållningssättet fortsätta att prägla centerpolitiken och skapa lydiga allianskamrater.

Språkpolisen: Ordföljdsfelen är så många att man inte hinner åtgärda, man helt enkelt lägger de ärendena åt sidan. "Men medan det bara rört sig enstaka vargar är lodjursfrågan...". Förutom att ordet "om" fallit bort är det här det vanligaste sättet att skriva på. Dock tycker jag det borde heta "Men medan det rört sig om bara enstaka vargar..."

torsdag 4 mars 2010

RUT och skatteregler

Nu fylls tidningarna med skandalantydande rubriker om socialdemokraters tillämpning av skatteregler. Det är uppenbart att de rödgröna nu gör ett stort misstag när man ifrågasätter det så kallade RUT - avdraget. RUT är en populär del av skattesystemet. Min gissning är att de rodgröna nu diskuterar hur man ska kunna ändra nuvarande defensiv till en offensiv. Skulle man komma till makten tror jag inte en sekund på att RUT avskaffas.
Men drevet på de som är motståndare till RUT men ändå tillämpar regeln är märkligt. Ska vi alla när vi deklarerar göra avsteg från skatteregler som vi ogillar? Självklart ska alla tillämpa RUT på samma sätt. Beklagligt är att vissa politiker inte vill utåt försvara ett självklart handlande och därmed ge intryck av att man gjort något orätt. Det orätta ligger hos de krafter, som gör allt för att göra vissa personers tillämpning av en regel till någonting skumt.
Jag läser rubriken "S-toppar utnyttjar RUT-avdrag". Och?

Språkpolisen: "Men enligt siffror som SCB tagit fram nyttjas RUT-avdraget jämt fördelat inom alla inkomstgrupper." Intressant information. Bidraget är ständigt fördelat. Dock svårt att förstå vad som menas med detta. Den information vi inte får av artikeln är att bidraget är jämnt fördelat.

onsdag 3 mars 2010

Ledningen av landstinget

I dag har jag träffat majoritetens i landstinget landstingsråd. En stark känsla är att de partier dessa representerar bör få fortsätta att utgöra politisk ledning. I den mån någonting skulle ske med en ny regim av annan kulör tycks det handla om återgång till någonting gammalt. Lösningarna på problemen i landstinget heter emellertid inte gamla lösningar, utan måste heta nytänkande.
Nuvarande ledning försöker tänka nytt. På vägen mot det nya måste vi acceptera vissa misstag. Vi samtalade om problemen kring patientsäkerheten. Steg tas i fråga efter fråga för att finna goda lösningar.
Jag kommer att, så länge jag har en plattform, fortsätta att påverka för att få en politisk styrning, som är effektivare än för närvarande. Ett viktigt verktyg för att åstadkomma denna är en politikerutbildning. Jag kommer att fortsätta att påverka för att få en organisation, som är till för patienterna och inte för det politiska systemet. Kanske tas steg i nuvarande översyn. Om inte kommer jag att stå främst i protestkön.

tisdag 2 mars 2010

Jag hade i går kväll förmånen att vara moderator vid en utfrågning av de åtta politiska partierna i Uppsala. Tanken var att det skulle vara en utfrågning och inte en debatt. Vi lyckades. Vi fick tre trivsamma timmar. Jag pratade med de flesta. Alla jag talade med tyckte kvällen varit trevlig och informativ. Träffen var arrangerad som en kaféträff, vilket innebär att man dricker kaffe under tiden.

Om jag var journalist och var ute efter att raljera över politiker skulle jag skriva om kaffedrickandet som någonting störande och tecken på ointresse, trots att verkligheten var den motsatta. Jag skulle också skriva kritiskt om att en politiker kom sent, trots att han hade meddelat att han skulle komma lite senare än starttidpunkten 18.30. Den här typen av möten kan bli långtråkiga, vilket det här inte blev. För att förhindra det drog jag på de tre timmarna tre korta historier. Om jag var ute efter att raljera skulle jag försöka ge en bild av en moderator, som inte gjorde annat än berättade historier.
Men om jag var journalist skulle jag inte vara ute efter att raljera, om inte min uppdragsgivare beställt. Nej, förresten då blev det arbetsvägran.

Nio duktiga frågeställare, bra arrangemang av Studieförbundet Vuxenskolan och åtta positiva och disciplinerade politiker gjorde att mötet blev lyckat. Men hur får vi ut den bilden till uppsalaborna?

måndag 1 mars 2010

Partierna utfrågas

Det ska bli spännande att gå in i en ny roll, att vara moderator vid en politisk utfrågning. Ämnet är också angeläget.
Alla åtta partierna i Uppsala deltar, det vill säga S,M,FP,C,MP,V,KD och SD

"Bidrar invandringspolitiken till främlingsfientlighet?"

ÄR TEMAT FÖR ETT MÖTE MED REPRESENTANTER FÖR DE POLITISKA PARTIERNA PÅ LOKAL NIVÅ

Vilka är orsakerna till främlingsfientlighet?

Kommunpolitiker ger sin syn på frågan i möte med allmänheten
1 mars kl. 18.30 på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala