måndag 30 november 2015

När kärnkraften avvecklas..

  Avvecklad kärnkraft behöver ersättas av mer vattenkraft

  När kärnkraft avvecklas och ersätts av väderberoende vindkraft och solceller ökar trycket på den reglerbara vattenkraften att leverera mer el. Går det att öka effekten från vattenkraft – utan att börja bygga kraftstationer i de fyra orörda norrlandsälvarna?
  Den frågan ska diskuteras när elbranschorganisationen Svensk Energi bjuder in till energilunch på onsdag i nästa vecka. Bland de medverkande finns chefen för vattenkraftsföretaget Skellefteå kraft, Hans Kreisel. Han kommer att presentera en studie om hur Skellefteälven skulle kunna generera mer effekt och reglerförmåga.
  Ordföranden i Svensk vattenkraftförening, Gunvor Axelsson, berättar om ett EU-projekt som går ut på att identifiera de småskaliga anläggningar i Europa som är mest lämpade att renovera och investera i.
  Precis som kärnkraften är vattenkraften en planerbar resurs i elproduktionen. Den klarar av att möta både säsongsvariationer och variationer inom kortare tidsintervall. När inga andra vägar står till buds för att klara efterfrågetoppar när det till exempel är extremt kallt kopplas oljekondenskraftverk in på nätet – vilket ju inte är så klimatsmart.
  Sverige har en stor outnyttjad ”reserv” i fyra ännu inte utbyggda större norrlandsälvar: Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv. Det finns för närvarande inget politiskt stöd för att bygga ut dessa. En av dem, Torne älv, är dessutom gränsälv mot Finland och kan givetvis inte bebyggas utan att båda länderna är överens.
  Statliga energibolaget Vattenfall gör följande bedömning:
  ”Elproduktionen med vattenkraft i Europa kommer att öka i absoluta tal, men vattenkraftens andel av den totala elproduktionen kommer att minska något. Tack vare att vattenkraft kan användas som reglerkraft och möjligheterna att lagra vattenkraftsenergi kommer vattenkraften att bli allt viktigare, när förnybara men intermittenta energityper som sol- och vindenergi blir vanligare.”
  Det finns också andra sätt att få ut el från vatten, nämligen från haven, dels vågkraft, dels tidvattenkraft, dels saltkraft. Teknik för dessa energislag är fortfarande under utveckling och även om pontentialen anses vara betydande  är det svårbedömt när de kan börja leverera el i stor skala

  söndag 29 november 2015

  Inget förslag om förstatligande av förskolan

  För en vecka sedan ägde Liberalernas landsmöte rum. Frågan om förstatligande av förskolan kom inte upp på dagordningen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Just bristen på jämlikhet är argumentet för förstatligande av skolan.
  Nu har det visat sig att staten inte klarat att ens få friskolorna, som lever ett liv utanför övrig skolverksamhet, att leva upp till sådana krav som att ta emot flyktingbarn. Det enda rätta är nu att låta kommunerna besluta om huruvida och var en friskola ska få starta. Jo, jag vet, det kommer att bli olika mellan kommunerna. Självklart, kommunerna har ju olika politiska ledningar.

  lördag 28 november 2015

  Kommunalisera friskolebesluten

  Problem med att se meddelandet? Visa det direkt i din webbläsare.

  Jag förstår inte. Ovilliga? Menar staten att den tecknat avtal med en utförare av skolverksamhet utan att reglera skyldigheten att ta emot nyanlända.

  Staten klarar inte ens denna lilla uppgift på skolområdet. Dags att kommunalisera beslut om och tillsyn av friskolor

  Nyheter 

  Nr 55  - 26 november 2015
  ---
  Var femte skola tar inte emot en enda nyanländ flykting

  Friskolor ovilliga ta emot nyanlända 

  En tredjedel av alla nyanlända barn tas emot av endast fyra procent av landets skolor. Var femte skola tar inte emot en enda nyanlända asylsökande. Friskolors ovilja pekas ut som orsak till den skeva fördelningen. Detta framgick av den redovisning som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) gjorde när han tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på torsdagen presenterade regeringens förslag. 

  fredag 27 november 2015

  Rosendal, ett spännande projekt

  Onekligen spännande. Inte minst ser jag fram mot hur studiet av hållbarhetsfrågorna kommer att genomföras och resultera i. Vad menar man i det här sammanhanget med hållbarhet? För mig handlar hållbarhet om, oberoende om det gäller en nation, en kommun eller ett bostadsområde ekologisk, ekonomisk, social och ickevåldslig hållbarhet.

  "Uppsala kommun

  Uppsala kommun logotype

  ​Ny sporthall och centrumanläggning i Rosendal

  Uppsala kommun - 2015-11-24 09:47 CET
  Uppsala kommun har tecknat ett optionsavtal med Rosendals fastigheter för byggnation av sporthall, centrumanläggning och bostäder intill det framtida torget i den nya stadsdelen Rosendal. Förslaget presentades på Uppsala Idrottsgala i torsdags.
  Avtalet innebär att Rosendals fastigheter ges ensamrätt att i samverkan med Uppsala kommun utveckla sitt förslag till byggnation i ett specifikt kvarter inom kommande detaljplan för Rosendalsfältet. Optionsavtalet är giltigt till och med den 31 mars 2016. Fram tills dess har Rosendals fastigheter möjlighet att bearbeta och utveckla sitt förslag som ännu befinner sig ett tidigt skede. Även hållbarhetsfrågor, hänsyn till infrastruktur och bostadsfinansieringen kommer att studeras.
  Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska kunna tecknas under optionstiden. Uppsala kommun är huvudsaklig markägare i området och försäljning av kvartersmarken föregås då av en markanvisning.
  – Förslaget från Rosendals fastigheter bidrar på ett mycket positivt sätt till att utveckla inte bara vår nya stadsdel Rosendal utan hela Södra staden. Dessutom möter förslaget Uppsalas behov av nya sportanläggningar och bostäder, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  – Förhoppningen är att den här anläggningen ska ge Uppsalas unga möjlighet att uppleva glädjen med idrott och aktivitet. Idrotten har en fantastisk förmåga att skapa samhörighet, något som behövs mer än någonsin, säger Henrik Svanqvist, vd, Rosendals fastigheter.
  Tidplanen är ännu inte satt. Detaljplanen för Rosendal beräknas bli antagen av plan- och byggnadsnämnden i december och stadsdelen kommer att byggas ut under flera år. Om optionen resulterar i ett markanvisningsavtal, som innebär att marken säljs till marknadspris, kan byggstart ske inom de närmaste åren.
  Förslaget i korthet
  Multihall vid det nya torget i Rosendal
  • Multihall med tre idrottsbanor för breddidrott varav en med internationell måttstandard och plats för 2 500 åskådarplatser med lounger, teknikrum, mediebås.
  • 1 större gym
  • 2 fullstora paddelbanor på översta våningen.
  • Modernt bibliotek med inspelningsstudio, poesihörna och café.
  • Torget utformas för att bli en samlingsplats för torghandel, avkoppling, mingel eller firande. Fasaden utformas med solskärmspaneler som kan bilda en 1000 m2 stor skärmduk, den största i norden på vilken rörlig media kan projiceras.
  • Ca 400 lägenheter med huvudsakligen modernt utformade mindre lägenheter. Alla med egen balkong.
  • Fastigheten får en helhetslösning för värme/kyla byggd på extremt energieffektiv och miljövänlig teknik.
  • Byggnaden kopplas även ihop med intilliggande grönområden genom en gång- och cykelbro som löper in i byggnaden från två väderstreck. En större trappa mot Stadsskogen i väster blir en trivsam plats för avkoppling."

  Behovet av politikerutbildning större än någonsin

  Vad är nu detta? Man använder här begrepp, som står för någonting helt annat. Beställare och utförare är uttrycker en form av styrning av offentlig verksamhet, men långt från vad som här skrivs.

  Behovet av utbildning för våra politiska representanter har nog aldrig varit större än nu. 


  "Tydligare ansvarsfördelning ger ökat fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen

  Uppsala kommun - 2015-11-20 12:59 CET

  Igår den 19 november beslutade äldrenämnden om att skapa en tydligare ansvarsfördelning i hälso- och sjukvårdsfrågor. En tydligare uppdelning av ansvar mellan utförare (vårdgivare) och beställare (kommunal förvaltning) ska höja kvaliteten inom äldreomsorgen.
  Konkret innebär anpassningen att tjänsten medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) omarbetas till en ny centralt placerad tjänsteman inom förvaltningen, med särskilt ansvar för utveckling och bevakning av egenkontroll och kvalitetsarbete inom kommunal hälso- och sjukvård. Anpassningen innebär även att tjänsten medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) avvecklas då specialkompetens inom rehabilitering och habilitering finns bland befintlig personal inom beställarförvaltningen. Samtidigt kommer även ambitionsnivån höjas när det gäller utförarnas ansvar för arbete med rehabilitering och habilitering. För förvaltningen innebär en tydligare beställar-utförarorganisation att arbetet kan fokuseras på att proaktivt och strategiskt förbättra stöd och rutiner i avtal med utförare.
  -­­Den föreslagna nya tjänsten inom förvaltningen ger möjlighet till ett tydligare strategiskt ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor menar Monica Östman (S) ordförande i äldrenämnden.
  Utföraren, som kan vara en privat eller kommunal vårdgivare, får ett ökat helhetsansvar och ska bland annat ansvara för att det finns rutiner för utredning och anmälan av vårdskador, så kallade Lex Maria anmälningar."

  Ytterligare ett steg för ökad jämlikhet


  Nog känns det både rimligt och naturligt med ett sådant här ställningstagande. Det tycker emellertid inte de två högerpartierna. Även det ställningstagandet förefaller naturligt. Jämlikhetstankar är knappast något, som styr dessa partier. 

  "Socialutskottet säger ja till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

  Ensamstående kvinnor som vill bli föräldrar ska kunna erbjudas assisterad befruktning via vården. Det anser en majoritet i socialutskottet som menar att samma villkor ska gälla för dessa kvinnor som för par som behöver assisterad befruktning. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har lämnat in reservationer mot förslaget.
  En majoritet i socialutskottet säger ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor har i dag. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder, och faderskap eller föräldraskap ska inte fastställas annat än i vissa särskilda fall.
  Enligt utskottet har samhälleliga normer och värderingar om föräldraskap och familj ändrats och ensamstående kvinnor bör nu ges samma möjligheter som par när det gäller assisterad befruktning. Civilutskottet har yttrat sig över förslaget utifrån den rättsliga regleringen av föräldraskapet och anser att socialutskottet ska föreslå att riksdagen säger ja regeringens förslag.
  Utskottsmajoriteten består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Förslaget är att lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2016.
  Läkaren avgör om känd spermadonator ska användas
  Enligt förslaget ska samma villkor gälla som för par. Det innebär bland annat att en läkare ska pröva om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. Läkaren ska normalt välja en donator som inte har anknytning till ett par som får behandling. Förslaget innebär att den ensamstående kvinnan ska få möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används, men det är läkaren som ska avgöra om detta är lämpligt. Till skillnad från par får ensamstående kvinnor bara använda egna ägg.

  Donatorn ska ge samtycke

  En donator ska enligt förslaget vara myndig när denne ger spermier till insemination, på samma sätt som gäller vid befruktning utanför kroppen. Tidigare donatorers spermier kan inte användas om det inte finns ett skriftligt samtycke till att spermierna får användas vid assisterad befruktning av ensamstående kvinnor. Framöver kommer en donator att skriftligt samtycka till alla former av användning för insemination eller befruktning utanför kroppen.

  Bygger på delutlåtanden från utredning

  Regeringens förslag har tagits fram efter att "Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet", har lämnat sitt delbetänkande om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Utredningen kommer framöver även redogöra för områden som äggdonation och surrogatmödrar.

  SD och KD reserverar sig

  Sverigedemokraterna är emot förslaget och anser i sin reservation att ett barns rätt till två föräldrar bör väga tyngre än kvinnans önskan om barn. Även Kristdemokraterna reserverar sig och menar bland annat att förslaget strider mot barnkonventionen och att alla barn har rätt till både sin mamma och pappa"

  torsdag 26 november 2015

  Nu blir det stopp för civilflyg på Ärna, kanske

  Glädjande att det klimatovänliga projektet civilflyg på Ärna är på väg att stoppas för all framtid. Dock vet vi inte det med säkerhet, men etableringen blir allt mer avlägsen. Att år 2016 eller 2017 eller kanske 2028 starta ytterligare en civilflygplats känns inte tidsenligt. Jag tror att Länsstyrelsens beslut gör att verkligheten hinner i fatt politikerna i de partier, som fortfarande förordar civilflygplats intill Uppsala centrum

  Ur UNT:

  "Rimligt beslut om Ärnaflyget

  Länsstyrelsen upphäver Uppsala kommuns bygglov på Ärna flygplats. Man anser att Uppsala kommun hanterade ärendet fel och gav klartecken till Uppsala Airport innan tiden för närboende och andra att yttra sig hade gått ut.
  Länsstyrelsen gör det enda rimliga då bygglovet gavs under närmast kuppartade former, som en sista beslut av den byggnadsnämnd med alliansmajoritet som några månader tidigare inte fått förnyat förtroende av väljarna. Så får det förstås inte gå till. Nu blir det förstås inget bygglov för den nya civilflygplatsen, även om kommunen formellt ska ta ställning först. Och planerna på civilflyg från Uppsala flyttas en bra bit in i framtiden.
  Johan Rudström"

  Produktionsstyrelsen 25 november

  Det ekonomiska läget är ytterst allvarligt, uttalar Produktionsstyrelsen. Och med anledning härav fattar den beslut om att ge  t f sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringsåtgärder för att minimera det förväntade ekonomiska underskottet 2015.

  Förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice fick i uppdrag att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten.
  Är det en fars vi upplever. Ytterst allvarligt, och ansvarigt politiskt organ avstår helt från att fatta politiska beslut. Så här kan vi inte ha det längre. Landstingets politiker styr inte. Alla de femton landstingsråden borde avgå (tolv för många). Men....jag ser inte var de personer finns, som kan ta över. Svaret är troligen kommunerna, men nu ser vi hur man i Uppsala kommun allt mer tar efter landstinget, det vill säga, allt mer avstår från att styra.

  "Uppsnabbat produktionsstyrelsen 25 november

  I detta nyhetsbrev:

  • Försämrad prognos för Akademiska
  • Väntetider i oktober
  • Upphandling av tvätt- och textilservice
  • Landstinget inrättar ingen bemanningspool
  • Inventering av lokaler för asylboende


  Försämrad prognos för Akademiska

  Akademiska rapporterar nu ett förväntat ekonomiskt underskott för 2015 på – 260 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för oktober. Det är en försämring med – 60 miljoner kronor jämfört med föregående månad.
  Lasarettet i Enköping prognosticerar ett överskott på plus 7 miljoner kronor, under vissa förutsättningar. Landstingets resurscentrum och Landstingsservice redovisar sammantaget ett förväntat underskott på minus 40 miljoner kronor. Övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningar lämnar rapporter om ekonomi i balans eller rapporterar förväntade ekonomiska överskott för 2015.
  Av rapporten framgår också att landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat. Till och med oktober låg kostnaden på 72 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 32 miljoner kronor.
  Den samlade bedömningen är att det ekonomiska läget är ytterst allvarligt.
  Produktionsstyrelsen gav t f sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringsåtgärder för att minimera det förväntade ekonomiska underskottet 2015.
  Förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice fick i uppdrag att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten.

  Väntetider i oktober

  I september erbjöds 73 procent av patienterna i specialistvården besök inom 90 dagar och 79 procent fick behandling eller operation. Det visar den senaste uppföljningen av väntetiderna i vården. Det är en förbättring jämfört med föregående månad.
  97 procent av alla som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag och 86 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Motsvarande siffror för privata vårdgivare var 89 respektive 89 procent.

  Upphandling av tvätt- och textilservice

  Landstinget ska göra en upphandling av tvätt- och textiltjänster. Det beslutade produktionsstyrelsen. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars 2018. Det nya avtalet kommer att gälla yra år med möjlighet till förlängning. Värdet på upphandlingen uppgår till 40 miljoner kronor per år. I upphandlingen kommer landstinget att ställa miljökrav på sortimentet i enlighet med landstingets miljöprogram.

  Landstinget inrättar ingen bemanningspool

  Landstinget kommer inte att inrätta någon landstingsövergripande bemanningspool. Det beslutade produktionsstyrelsen.
  Landstinget har på uppdrag av produktionsstyrelsen utrett förutsättningarna för en landstingsövergripande bemanningspool som skulle användas vid akut rekrytering av personal inom landstingets sjukvårdsverksamheter. Utredningen har kommit fram till slutsatsen att det inte skulle vara effektivt att skapa en sådan pool på landstingsnivå.
  Utredningen har också tittat på förutsättningar och möjligheter att skapa en bemanningspool enbart för Akademiska sjukhuset. Där vill man avvakta resultatet av andra åtgärder som vidtagits för kompetensförsörjningen. Vid behov kan frågan utredas ytterligare.

  (L) reserverade sig och yrkade på återremiss.

  Inventering av lokaler för asylboende

  Landstinget har gjort en inventering av lokaler som skulle kunna användas för tillfälliga asylboenden. Inventeringen visar att det för närvarande finns en lokal som lämpar sig för ändamålet. Lokalen är tomställd, då verksamheten har upphört.
  Landstinget har skickat uppgifterna om lokalen till länsstyrelsen, som sammanställer tillgängliga lokaler i länet för Migrationsverket.
  Informationen redovisades efter att Stefan Olsson (M) väckt ett ärende i frågan."

  Uppsala och Sverige kan visa vägen

  Ser vi inte konsekvenserna? Eller bryr vi oss inte. Att vi inte bryr oss om vi inser vad som händer vore obegripligt. Alltså måste det vara så att vi inte uppfattat att det i delar av världen är extrem torka, samtidigt som extrema oväder drar fram. Den flyktingström, som vi nu har är bara en liten del av vad vi kommer att uppleva, kanske inom kort, på grund av att värmen kommer att göra det omöjligt att leva i vissa delar av världen. 
  Polarisarna smälter, rubbningarna i naturen tilltar. 
  Nu har Uppsala kommun och Sverige en chans att visa övriga världen vägen. Forskarna säger att det ännu inte är för sent men att det är oerhört bråttom.

  Satsningar för att stoppa klimatförändringarna kommer vi kanske inte att i framtiden se som kostnader utan som kloka investeringar. 


  Selimovic om klimatet


  Bra att svenska EU-politiker ägnar sig åt frågor, som EU bildades för att hantera och lösa

  "Selimovic (FP) : EU-länderna måste göra mer för klimatet och energisäkerheten

  Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet
  I EU-kommissionens färska rapport "State of the Energy Union" tar man upp de framsteg som gjorts sedan antagandet för nio månader sedan av EU: s strategi för energiunionen. Jasenko Selimovic välkomnar rapporten men menar att det behöver göras mycket mer för att öka energisäkerheten och minska EU-ländernas beroende av importerade fossila bränslen.
  - "State of the Energy Union"- rapporten är ett viktigt steg mot en verklig europeisk inre marknad för energi. Kommissionen identifierar tydligt de utmaningar som ligger framför oss för att nå energi- och klimatmålen, säger Selimovic.
  - Men på många områden har de nationella regeringarna misslyckats med att uppfylla sina egna överenskomna, ibland mycket blygsamma, mål. Medlemsstaterna låser in sig i gasberoende, transfereringar av energi är blygsamma, investeringar i förnybar energi och energieffektivitet lämnar Europa sårbart för yttre tryck, speciellt kring gasleveranser som till 30% kommer från Ryssland.
  - Kommissionen har lagt fram en ambitiös plan. Nu måste de nationella regeringarna uppfylla sina målsättningar och samarbeta bättre.
  - Om vi lyckas kommer det att sänka energikostnaderna både för företag och konsumenter i Europa. Det kommer också att göra Europa mer konkurrenskraftigt, hjälpa oss att utveckla och förnya och därmed bli världsledande inom energiteknik i framtiden, avslutar Selimovic vars rapport om energiunionen antas vid Europaparlamentets gemensamma möte med EFTA-länderna."

  ("...både för företag och konsumenter." Borde lyda antingen: ...för både företag och konsumenter eller:  ...både för företag och för konsumenter)

  Kanske kan Uppsala kommun bli ett mönster

  Uppsala kommun har satt upp höga mål för klimatpolitiken. Det känns bra. Kanske kan kommunen bli ett mönster både nationellt och internationellt

  "Om några veckor inleds den internationella klimatkonferensen i Paris där världens ledare ska diskutera hur utsläppen av växthusgaser ska minska.

  Ett av Uppsala kommuns övergripande mål är att ligga i framkant i miljö- och klimatomställningen. Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommer att involvera såväl de som bor i kommunen, kommunens egna verksamheter som de företag och organisationer som finns här. En dialog och samverkan måste även finnas mellan de lokala aktörerna och den nationella och internationella nivån."
  (...måste även finnas...? min anm.)

  Man avstår från gräl

  De politiska partierna i Sverige visar vilja till ansvarstagande i den svåra situationen med mottagande av stort antal flyktingar till vårt land. Man anstränger sig för att hitta gemensamma lösningar. Möjligen med ett par undantag.
  När regeringen beslutar om tillfälliga uppehållstillstånd tycks den borgerliga oppositionen stå bakom beslutet. Kunde regeringen agerat på annat sätt? I det korta perspektivet, kanske inte. Viktigt dock att partierna tydligt markerar att generositet ska gälla även i framtiden.
  Värdet av att partierna lägger stridsyxorna åt sidan medan den akuta situationen finner sin lösning är mycket stort. M, FP, C och KD har inte en samsyn i invandringspolitiken, men man avstår från att gräla både sinsemellan och på regeringen. Klokt


  Settman blir stormrik på - - -vapen

  En bild av girighetens ansikte? Vadå motarbeta våldskulturen. Vilka slutsatser drar SVT? Slipper vi vederbörande som programledare i fortsättningen?

  Ur Affärsvärlden:

  Peter Settman i gigantisk robotaffär

  Världens största vapenindustriföretag, amerikanska Lockheed Martin, bildar ett bolag för industrirobotar med det svenska företaget Exechon i Sollentuna, skriver Dagens Industri.
  ANNONS

  Peter Settman i gigantisk robotaffär


  Världens största vapenindustriföretag, amerikanska Lockheed Martin, bildar ett bolag för industrirobotar med det svenska företaget Exechon i Sollentuna, skriver Dagens Industri.
  ANNONS
  Det nya bolaget förläggs i Abu Dhabi och två platser i styrelsen viks för uppfinnaren Karl-Erik Neumann och medieprofilen Peter Settman, som äger tio procent av Exechon. De och övriga aktieägare i Exechon kommer tack vare ett aktieägaravtal få "väsentligt" högre andel av vinsten och framtida utdelningar i det nya bolaget Exechon Enterprises LLC jämfört med storägarna Lockheed Martin och Injaz National.
  Lockheed Martin tog kontakt med Karl-Erik Neumann 2009, lockat av Exechons robotteknologi. Nu ska parterna bygga en industrirobot i kolfiber som är patenterad i 41 länder. Beställningar har redan kommit från Boeing och Airbus.
  Av:  TT / Affärsvärlden
  Mejla reportern
  Det nya bolaget förläggs i Abu Dhabi och två platser i styrelsen viks för uppfinnaren Karl-Erik Neumann och medieprofilen Peter Settman, som äger tio procent av Exechon. De och övriga aktieägare i Exechon kommer tack vare ett aktieägaravtal få "väsentligt" högre andel av vinsten och framtida utdelningar i det nya bolaget Exechon Enterprises LLC jämfört med storägarna Lockheed Martin och Injaz National.
  Lockheed Martin tog kontakt med Karl-Erik Neumann 2009, lockat av Exechons robotteknologi. Nu ska parterna bygga en industrirobot i kolfiber som är patenterad i 41 länder. Beställningar har redan kommit från Boeing och Airbus.
  Av:  TT / Affärsvärlden
  Mejla reportern

  SD i Luleå bryr sig mer om Lund än om Luleå

  Stor skandal. Ibland hävdas att Sverigedemokraterna utsätts för hårdare granskning av medierna än andra partier. Nedanstående tyder inte på det. Min egen reaktion är att det här borde gett eko i hela landet.

  Norrländska socialdemokraten skrev härom dagen:
  Sverigedemokraterna i Luleå kopierade hela sin budget från partikollegorna i Lund. I förslaget finns till och med satsningar på "skånska landsbygden".

  Sverigedemokraterna i Luleå har kopierat hela sitt lokala budgetförslag från partikollegorna i Lund. De har bara bytt ut Lund mot Luleå. Det framkom under budgetfullmäktige under tisdagen.
  – Det är ju märkligt när de har en heltidsarvoderad politiker. Får man 30 000 i månaden kan man kräva mer, säger Nils Harnesk (S).
  I ett parti i sitt budgetförslag har partiet till och med glömt att ändra frasen om satsningar på "skånska landsbygden".
  – Ni har klippt och klistrat från andra. Det här är inte seriöst, säger Carina Sammeli (S).
  Hon upptäckte kopieringen när hon granskade Sverigedemokraternas förslag angående skolan, där det bland annat framgår att lärare bör få vissa polisiära befogenheter i skolan.
  – I motionen finns siffror som inte ens rör Luleå eller dess verksamheter. Det här är inte seriöst, säger Carina Sammeli.
  Oscar Rosengren (SD), gruppledare försvarar sig.
  – Varför inte återanvända något som är bra. Detta tyder bara på att det är en bra motion, säger han.
  Att siffror och text inte överensstämmer bortser han ifrån. Bland annat finns en post med 51 miljoner kronor som ska dras bort ur en av Lunds verksamheter.
  – Det spelar ingen roll att ni kritiserar oss. Vi växer bara vi får uppmärksamhet.
  Carina Sammeli är hård i sin kritik.
  – Du är en arvoderad politiker. Du borde kunna sätta dig in i Luleås verksamheter, säger hon.
  Sverigedemokratern i Lund har Ted Ekeroth som ordförande, tvillingbror till rikspolitikern Kent Ekeroth

  onsdag 25 november 2015

  Från riksda´n 25 november

  Så sant det känns. Utöver strävan  efter globala överenskommelser för att stoppa hotet mot vår överlevnad måste politiker ta initiativ till kunskapsspridning till hela befolkningar. Kunskap finns väl säger någon. OK då, men hur kommer vi åt egoismen, den egoism som innebär att vi inte bryr oss om vad vi gör. På min promenad i dag påmindes jag. Det som låg slängt på marken, i naturen finns där troligen för att vi struntar i konsekvenserna. Inte på grund av kunskapsbrist. Alltså behövs folkbildningsinsatser. På skolschemat måste vi få ämnet Livskunskap, i vilket vi får inspiration till spridande av en ickevåldskultur och som lär oss hur vi måste umgås med naturen för att stoppa den katastrof som annars blir följden av vårt handlande

  "Klimathotet är vår tids ödesfråga (UU8)

  Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 som handlar om klimat, hållbarhet och bistånd.
  I samband med behandlingen av motionerna betonar utrikesutskottet i sitt betänkande att klimathotet är vår tids ödesfråga. Utskottet välkomnar FN:s nya globala mål för hållbar utveckling och konstaterar att ett framgångsrikt klimatmöte i Paris, COP21, är en viktig byggsten för en hållbar utveckling. Utskottet är väl medvetet om att det finns en risk att klimatförändringar underblåser eller bidrar till att skapa nya konflikter. Det främsta medlet för att undvika en sådan utveckling är att verka för ett globalt klimatavtal som både begränsar utsläppen av växthusgaser och innehåller ett långsiktigt och kvalitativt mål om en anpassning till klimatförändringarnas effekter. Utskottet betonar vikten av att klimatmötet i Paris, den 30 november till 11 december 2015, resulterar i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Utrikesutskottet utgår också ifrån att Sverige och EU även i fortsättningen är ledande i det internationella klimatarbetet."

  Från landstingsfullmäktige november

  Jag är inte längre ledamot i landstingsfullmäktige, men jag tar mig friheten ändå att sprida information från den arenan liksom jag gör från även kommunala och riksdagsarenan.

  Landstinget fortsätter att ge oss den felaktiga bilden av att det är förvaltningar, som tilldelas budget. Fullmäktige känner inte förvaltningar, fullmäktige har endast nämnder och styrelser.
  Hur i all sin dar kan fullmäktige godkänna rapporter från förvaltningar, som egentligen inte finns. Jag har länge trott att det skulle hjälpa med att be om skärpning, men inser allt mer att det är bara helt nya politiker, som är lösningen. Dock; det nya problemet blir då: Var finns dessa?

  Program för uppföljning av enskilda utförare var ett ärende. Då frågar jag mig: Varför olika program för uppföljning beroende på vem utföraren är?

  "Landstingets delårsrapport godkänd

  Landstingsfullmäktige godkände landstingets delårsrapport för 2015. Rapporten omfattar perioden januari till augusti.
  Landstingets årsprognos är minus 52 miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor sämre än budget och en försämring jämfört med föregående prognos med 67 miljoner kronor. Försämringen beror främst på att Akademiska sjukhuset försämrar sin prognos med 100 miljoner kronor. Sjukhusets prognos är nu minus 200 miljoner kronor Även Landstingsservice, Landstingets resurscentrum och Kollektivtrafikförvaltningen försämrar sina prognoser.
  Av landstingets totala mål i det balanserade styrkortet väntas 36 procent av målen uppnås helt. Det är en försämring av måluppfyllelsen jämfört med föregående år.

  Reviderad landstingsplan och budget 2016-2018 godkänd

  Landstingsfullmäktige fastställde en reviderad landstingsplan och budget för 2016-2018.
  Fullmäktige beslutade också att enheterna Ping Pong och Centrum för verksamhetsförlagd utbildning (CVU) ska flyttas till Akademiska sjukhuset från den 1 januari 2016.
  Fullmäktige har tidigare beslutat om budgeten vid junisammanträdet, bortsett från patientavgifter. Sedan dess har revideringar gjorts i budgeten, bland annat i avsnittet som gäller hälso- och sjukvård.
  Landstingsskatten fastställdes till 11,71 kr per 100 kronor, i enlighet med tidigare beslut i landstingsstyrelsen.
  Patientavgifterna höjs med cirka 11 procent, i enlighet med landstingsprisindex. Det innebär till exempel att ett besök hos husläkare höjs från 150 kronor till 170 kronor, besök hos övriga specialister från 300 kronor till 330 kronor, besök vid Uppsala Närakut från 230 kronor till 250 kronor och besök vid akutmottagningarna på sjukhusen från 380 kronor till 420 kronor.
  Högkostnadsskyddet för sjukvård är oförändrat, 1 100 kronor.
  Egenavgiften för sjukresor höjs från 100 till 125 kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1200 till 1500 kronor.
  (V) yrkade på full uppräkning för den demografiska utvecklingen samt oförändrade avgifter och högkostnadsskydd för sjukresor. Detta avslogs.
  (M), (LIB), (C) och (KD) lämnade yrkanden om översyn av akutmottagningar, specialister i hela länet, att flytta mer slutenvård utanför akutsjukhus, vårdlotsar och etablering av en ambulansstation i Gränby. Dessa yrkanden avslogs. Ett kompromissförslag godkändes angående ett tillägg om beroendevård för barn och unga.
  (SD) reserverade sig till förmån för ett eget förslag till landstingsplan och budget.

  Delårsrapport för kostnämnden

  Landstingsfullmäktige godkände delårsrapporten för kostnämnden, som är en gemensam funktion för Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västmanland. Enligt prognosen kommer området patientmat att göra ett underskott på 4 miljoner kronor under 2015.

  Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder

  Landstingsfullmäktige antog reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen och övriga styrelser och nämnder i landstinget.
  Enligt det tidigare fattade beslutet ska den nya förtroendemannaorganisationen börja gälla från den 1 januari 2016. Fullmäktige beslutade nu att de delar som gäller sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden börjar gälla redan den 1 december 2015.
  Två av de nya nämnderna byter namn. Vårdnämnden ska i stället heta vårdstyrelsen. Fastighets-, teknik- och servicenämnden byter namn till fastighets- och servicenämnden.
  (M), (LIB), (C) och (KD) deltog inte i beslutet.

  Former för landstingsfullmäktige och revisionen

  Landstingsfullmäktige fastställde former för landstingsfullmäktiges och revisionens arbete och arbetsordning för landstingsfullmäktige. Samtidigt beslutade man att ändra namn på beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Den ska i fortsättningen heta beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor.

  Ändrade regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier

  Landstingsfullmäktige fastställde ändrade regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier. Reglerna har anpassats till den nya politiska organisationen. Dessutom har vissa justeringar gjorts. Bland annat har de fasta arvodena för presidierna i beredningarna minskats och fasta arvoden för ledamot i arbetsutskotten tagits bort.
  (SD) reserverade sig och yrkade på avslag.

  Ändrade regler för sjukresor

  Reglerna för sjukresor ändras från den 1 januari 2016 efter ett beslut i landstingsfullmäktige.
  En av förändringarna är att parkeringsavgifter ersätts för patienter som har intyg om medicinska skäl för resa med egen bil. Resor till förebyggande hälsoundersökningar och röntgenundersökningar kan genomföras som sjukresor. Tidigare har resor för hämtning, återlämning eller köp av hjälpmedel, tillbehör och reservdelar inte ersatts. Den begränsningen tas bort. Ett tillägg görs också i reglerna för att förbättra funktionsnedsattas möjligheter att resa inom den ordinarie kollektivtrafiken. I fortsättningen får en person, som inte behöver räknas som godkänd följeslagare, följa med på allmänna kommunikationsmedel.
  Fullmäktige beslutade också att sjukreseadministrationen och medel för sjukresorna ska flyttas till Kollektivtrafikförvaltningen UL. Ansvaret för sjukresereglerna flyttas till landstingsstyrelsen.

  Nytt program för uppföljning av privata utförare

  Landstingsfullmäktige har antagit ett nytt program för uppföljning av privata utförare.
  Programmet har tagits fram mot bakgrund av ändringar i kommunallagen. Syftet är att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata utförare och öka allmänhetens insyn.
  Programmet omfattar verksamheter som riktar sig till och rör invånarna, till exempel länstrafik, medicinsk vård, telefonitjänster och textilförsörjning.

  Ändrade bolagshandlingar

  Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna ändringar i bolagshandlingar för AB Transitio, Gamla Uppsala Buss AB och Inera AB.

  Regional kulturplan förlängs

  Den regionala kulturplanen för 2015-2017 förlängs med ett år, så att den gäller till och med 2018. Det beslutade landstingsfullmäktige.
  Förlängningen görs bland annat mot bakgrund av den planerade regionbildningen, där man vill avvakta utvecklingen för att bättre kunna bedöma vilka satsningar och prioriteringar som är tänkbara och ekonomiskt och organisatoriskt möjliga.

  Patienter över 65 år får bidrag till hemodialys i hemmet

  Landstingsfullmäktige fattade beslut om bidrag till patienter med hemodialys i hemmet. Beslutet innebär att patienter över 65 år som inte har rätt till handikappersättning för hemhemodialys enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag ersätts av landstinget.
  Beräknat på fem patienter per år blir kostnaden för landstinget 132 000 kronor per år. Samtidigt ger det en besparing på cirka 700 000 kronor per patient om patienter kan motiveras att börja med hemodialys i hemmet i stället för på sjukhus. Dialysen i hemmet anses också ge bättre livskvalitet.

  Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner

  Landstingsfullmäktige beslutade att anta en strategi för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI).
  Landstinget i Uppsala län har en hög förekomst av vårdrelaterade infektioner jämfört med övriga landsting i landet. Trots förebyggande arbete är nivån i stort sett oförändrad sedan 2009 och ligger på cirka 11-12 procent enligt resultat från nationella punktprevalensmätningar. Mot bakgrund av detta har den nya strategin tagits fram, med målet att minska förekomsten av VRI.
  Landstingsstyrelsen fick också i uppdrag att upprätta en landstingsövergripande handlingsplan mot VRI.

  Val av landstingsstyrelse

  Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya landstingsstyrelsen som tillträder den 1 januari 2016.
  I styrelsen ingår: Börje Wennberg (S) ordf, Johan Edstav (MP) 1:e vice ordf, Nina Lagh (M) 2:e vice ordf, Bertil Kinnunen (S), Vivianne Macdisi (S), Majlene Ahlgren (S), Johnny Svahn (S), Ida Adolfsson (S), Annika Forssell (MP), Malena Ranch (MP), Sören Bergqvist (V), Måns Vilhelmsson (M), Allan Kruukka (M), Johan Nilsson (M), Lena Lundberg (LIB), Carl Nettelblad (LIB), Annika Krispinsson (C), Anna-Karin Klomp (KD), Simon Alm (SD).
  Dessutom valdes 10 ersättare.
  Samtidigt återkallades uppdragen för den tidigare valda landstingsstyrelsen från den 1 januari 2016. Uppdragen för ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen upphör den 31 december 2015, när de två styrelserna upphör.

  Val av sjukhusstyrelse

  Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya sjukhusstyrelsen, som tillträder 1 december 2015.
  I styrelsen ingår: Vivianne Macdisi (S) ordf, Erik Hemmingsson (MP) 1:e vice ordf, Lina Nordquist (LIB) 2:e vice ordf, Emilia Friberg (S), Kjell Andersson (S), Christina Lundh (S), Susanna Tuvemo Johnson (MP), Sören Bergqvist (V), Stefan Olsson (M), Lennart Hedquist (M), Sara Sjödal (C), Helena Busch-Christensen (KD), Christina Hirt (SD).
  Dessutom valdes 8 ersättare.

  Val av vårdstyrelse

  Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya vårdstyrelsen, som tillträder den 1 december 2015.
  I nämnden ingår: Malena Ranch (MP) ordf, Håkan Collin (S) 1:e vice ordf, Anna-Karin Klomp (KD), Petra Söderlund (S), AnnBritt Litsner (S), Lars Sandberg (S), Fredrik Leijerstam (MP), Neil Ormerod (V), Emilie Orring (M), Roger Elsborg (M), Johan Enfeldt (LIB), Aranka Ncomo (C), David Perez (SD).
  Dessutom valdes 8 ersättare.

  Val av fastighets- och servicenämnd

  Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya fastighets- och servicenämnden, som tillträder den 1 december 2015
  I nämnden ingår: Robert Damberg (MP) ordf, Johan Sundman (S) 1:e vice ordf, Robin Kronvall (M) 2:e vice ordf, Britt Louise Gunnar (S), Johan Tollinsson (S), Sten Hallberg (MP), Håkan Marklund (LIB), Per Norstedt (C), Pontus Lamberg (KD),
  Dessutom valdes 5 ersättare.

  Delvis ja till motion om att förbättra förutsättningarna för sjukvårdens utveckling

  Landstinget ska se över förutsättningarna för att inrätta en fond för innovationer och kliniska prövningar i landstinget som kan finansiera innovationsprojekt och kliniska prövningar i hälso- och sjukvården. Det beslutade landstingsfullmäktige och biföll därmed delvis en motion från Lina Nordquist, Carl Nettelblad och Kajsa Dovstad (LIB).
  I motionen föreslogs också att landstinget ska överväga att ta initiativ till en gemensam innovationsfond tillsammans med andra landsting. Denna begäran ansåg landstingsfullmäktige besvarad.

  Ja till motion om hjälpmedel för självtest

  Landstinget ska tillhandahålla utbildning och utrustning för självtest till patienter som använder blodförtunnande medel. Det beslutade landstingsfullmäktige och biföll en motion från landstingsrådet Sören Bergqvist (V).
  Enligt motionen behandlas idag drygt 6 000 personer i Uppsala län med blodförtunnande medel. Cirka 20 procent av dessa förväntas klara av att testa sig med en särskild apparat, som redan några patienter i Uppsala län har tillgång till, men då fått bekosta själva.

  Delvis ja till motion om underlättande av kliniska prövningar

  Lina Nordquist, Carl Nettelblad och Kajsa Dovstad (LIB) föreslog i en motion åtgärder för att underlätta kliniska prövningar i landstinget.
  Ett förslag var att landstinget ska överväga att införa ett landstingsövergripande register över alla pågående kliniska prövningar. Landstingsstyrelsen skriver i sin redovisning av ärendet att det pågår ett stort antal aktiviteter nationellt, regionalt och lokalt när det gäller kliniska prövningar. Bedömningen är att resultatet av de pågående satsningarna mer än väl kommer att resultera i det som efterfrågas i motionen. Mot bakgrund av detta ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad.
  Däremot biföll landstingsfullmäktige ett förslag om att se över möjligheten till en landstingsövergripande modell för hur patienter kan anmäla intresse till framtida studier.

  Ja till motion om att stödja barn som har föräldrar i fängelse

  Landstingsfullmäktige beslutade att landstinget, i samarbete med den ideella sektorn, ska förebygga psykisk och social ohälsa genom att stödja barn som har föräldrar i fängelse.
  Stödet kan ges genom folkhälsomedel till organisationen Buff (barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse). Organisationen finns inte i Uppsala län idag, men är intresserade av att etablera en lokalorganisation.
  Förslaget hade lagts i en motion av Jenny Gavelin och Lina Nordquist (LIB). I motionen föreslogs också att landstinget ska ingå ett samarbete med länets kommuner angående detta. Den punkten ansåg fullmäktige besvarad, mot bakgrund av att det framkommit att det inte finns några kommunala insatser som är specifikt riktade till målgruppen.

  Svar på motion om digitala sammanträden

  Allan Kruukka (M) föreslog i en motion att landstinget ska utreda möjligheter och introducera arbetssätt för video- och telefonkonferenser. Med stöd av ny teknik finns möjlighet för landstingets verksamheter att spara såväl tid som pengar. Enligt motionen skulle telefon- och datormöten underlätta förberedelser, ta bort restider och kostnader för resor och logi samt göra det möjligt för fler att delta i möten.
  Landstingsstyrelsen skriver i sin redovisning av ärendet att landstinget redan har teknik och programvaror för videomöten och telefonkonferenser. Man arbetar också för att underlätta kommunikationen med andra landsting, kommuner och externa parter. Även i den kliniska verksamheten används videokonferenser.
  För att kunna genomföra fullmäktigemöten och andra nämndmöten på distans ställs särskilda krav på de tekniska lösningarna. Sådana lösningar finns i dagsläget inte på plats i landstinget. När det gäller andra former av politiska möten än beslutssammanträden kan befintliga lösningar för röst- och videomöten användas.
  Landstingsfullmäktige beslutade att avslå motionen när det gäller beslutssammanträden och anse motionen besvarad när det gäller andra typer av möten. Dock bör det uppmuntras att sådana möten hålls som digitala möten.

  Motion om kollektivcyklar besvarad

  Siv Godberg (M) och Marie-Louise Ekholm (M) föreslog i en motion att landstinget ska utveckla ett system med hyrcyklar på strategiska platser i Uppsala. Det skulle underlätta för människor att ta sig till och från kollektivtrafiken, vilket skulle bidra till ett ökat resande med buss och tåg.
  Sedan 2013 har hyrcyklar testats i liten skala i Uppsala. Landstingsstyrelsen föreslår att landstinget ska avvakta den utvärdering som Uppsala kommun gör av hyrcykelverksamheten. Om kommunen beslutar att inrätta en permanent hyrcykelverksamhet ska landstinget vara en aktiv part och arbeta för att integrera hyrcyklarna i kollektivtrafiksystemet.
  Mot bakgrund av detta ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad.

  Motion om den äldre människans besök på akutmottagningen besvarad

  Siv Godberg och Marie-Louise Ekholm (M) föreslog i en motion att landstinget ska säkerställa att äldre människor inte blir utan mat, dryck och omvårdnad i väntan på akut vård vid landstingets mottagningar. Motionärerna skriver att det finns tillfällen då det är extra hög belastning på akutmottagningen med längre väntetider för undersökning och behandling. Då bör det tas särskild hänsyn till den äldre sköra personens fysionomi. Äldre har svårare att klara flera timmars väntan utan mat, dryck och omvårdnad.
  Landstingsstyrelsen skriver i sin redovisning av ärendet att man vid sjukhusen är väl medvetna om de äldre sköra patienternas behov och gör allt man kan för att tillgodose dessa behov. I svaret lyfts också olika särskilda insatser fram, bland annat ett projekt vid Lasarettet i Enköping, med geriatrisk kompetens på akutmottagningen. Det pågår också arbete för att minska onödiga inläggningar och återinläggningar på sjukhusen. Exempel på detta är mobil verksamhet, närvårdsavdelningen i Uppsala och den sjukhusanslutna hemsjukvården vid Lasarettet i Enköping.

  Motion om sjukvårdstolkar återremitterades

  Frank Nilsson (KD) lade i en motion fram flera förslag till åtgärder för att komma tillrätta med bristen på utbildade och behöriga tolkar inom sjukvården.
  Ärendet återremitterades för ytterligare beredning.

  Svar på interpellation om personalbrist

  Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) ställde en interpellation till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om landstingets arbete med att förebygga personalbrist. Frågan ställdes mot bakgrund av att geriatriken i Tierp hållit stängt under en period under sommaren på grund av personalbrist. Kommunen uppmärksammades enligt Vaz Contrerias inte på detta förrän stängningen var ett faktum och hade därför svårt att hantera konsekvenserna.
  Fråga: Vad görs för att undvika personalbrist vid vinterns storhelger och sommaren 2016 och hur rapporteras det om avvikelser uppkommer inom Närvården?
  Svar: Frågan är viktig och det är prioriterat att följa den på både politisk styrelsenivå och inom närvårdsarbetet. Vi måste ha en god framförhållning, så att kommuner, patienter och anhöriga känner trygghet, säkerhet och kvalitet i vården.
  Inom Akademiska sjukhusets verksamheter finns ett antal definierade bristyrken, däribland allmänsjuksköterskor. Kompetensförsörjningsplaner har tagits fram där man identifierar aktiviteter för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare för att möta verksamhetens behov av kompetens. De speciella förutsättningarna för verksamheten i kransorter som Tierp vägs in i kommande planer.
  När det gäller geriatriken i Tierp höll enheten sommarstängt i fyra veckor, varefter man öppnade med ett färre antal vårdplatser som successivt har ökats. Enligt ansvarig personal beror minskningen på ett svårrekryterat läge. Perioden med sommarstängt var densamma 2014 som 2015. Akademiska sjukhuset har informerat ansvariga i länets kommuner och verksamhetsansvariga om problemen med bemanning och behovet av att hålla verksamheten semesterstängd.

  Svar på interpellation om användning av majoritetspengar

  Oppositionsrådet Johan Örjes (C) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om hur de så kallade majoritetspengarna har använts. Enligt reglerna för ekonomiska ersättningar disponerar de partier som utgör en majoritetskonstellation motsvarande 120 procent av årsarvodet för heltidslandstingsråd att använda för landstingsråd eller politisk sekreterare, den så kallade majoritetspåsen.
  Efter valet 2014 bildade (S), (MP) och (V) en majoritetskonstellation, som gav möjlighet att använda resurser ur majoritetspåsen. Den 11 maj meddelades att majoriteten spruckit och (V) inte längre var en del av landstingets ledning. (S) och (MP) samlar tillsammans bara 31 mandat, vilket inte är en majoritet. Förutsättningarna för att använda de resurser som avsatts för majoritetskonstellationen har därmed fallit.
  Fråga: Har resurser avsedda för en majoritetskonstellation ändå utnyttjats även efter den 11 maj 2015?
  Svar: En majoritetskonstellation bestående av (S), (MP) och (V) med bland annat överenskommelse om valteknisk samverkan föreligger och nämnda resurs har nyttjats under hela detta år.

  Svar på interpellation om bassängträning för neuropatienter

  Siv Godberg (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om tillgången till bassänger inom landstinget. Frågan ställdes mot bakgrund av att möjligheterna till träning i bassäng för neurologiskt sjuka har minskat under senare år. Frågan besvarades av landstingsrådet Malena Ranch (MP).
  Fråga: Kommer denna fråga att prioriteras nu?
  Svar: Jag delar din uppfattning att det finns för få varmvattenbassänger i Uppsala län och personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning har därmed begränsad tillgång till bassäng för träning och friskvård. Varmvattenträning efterfrågas både av den specialiserade rehabiliteringen i sluten- och öppenvård och av patientföreningar.
  Svaret på din fråga är ja. Rehabilitering både i form av bassängfrågan och andra angränsande frågor är av hög prioritet. Därmed inte sagt att det finns enkla lösningar. Bristen på bassänger är inte enkel att åtgärda, vare sig praktiskt eller ekonomiskt.
  Inom ramen för arbetet med åtgärder för en optimerad rehabiliteringskedja har nyligen landstinget och länets kommuner kommit fram till gemensamma riktlinjer för rehabilitering. Området med anpassad friskvård, där bassängträning är en viktig pusselbit, är fortsatt kvar att lösa. Det kan vi bara göra tillsammans med länets kommuner.

  Fråga om patienters tillgång till wifi

  Oppositionsrådet Nina Lagh (M) ställde en fråga till produktionsstyrelsens ordförande Erik Hemmingsson (MP) om patienters tillgång till fri wifi-uppkoppling. Generellt råder fri tillgång till wifi inom Akademiska sjukhuset. Men i delar av det nyrenoverade 85-huset når uppkopplingen inte in i patientrummen.
  Fråga: Är det rimligt att våra inneliggande patienter inte har samma tillgång till wifi som alla andra?
  Svar: Nej, det är inte rimligt. Vi har ett så kallat gästnät som täcker Akademiska sjukhuset och är till för patienter och besökande. Vi har nu nått ett kapacitetsmaximum och det pågår en översyn för att kunna öka kapaciteten.

  Fråga om riktlinjer för att hantera så kallade oskuldskontroller

  Helena Busch-Christensen (KD) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) mot bakgrund av att medier uppmärksammat att det inom vården förekommit så kallade oskuldskontroller mot kvinnors vilja. Att tvinga unga flickor att genomgå dessa kontroller kan anses som kränkande och som ett övergrepp på den personliga integriteten. Det har funnits signaler om att det även inom Uppsala län har funnits en efterfråga av dessa kontroller.
  Fråga: Finns det framtagna riktlinjer för hur vårdpersonalen ska hantera frågan?
  Svar: Landstinget tar kraftigt avstånd från den här typen av ingrepp. Det strider mot allt vad landstinget står för. Landstinget arbetar aktivt med frågan.
  Helena Busch-Christensen fick även ett utförligt skriftligt svar som hon tackade för.

  Fråga om ledningssystem

  My Borg (M) ställde en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S). Enligt Borg uppfyller landstinget inte längre lagkravet på ledningssystem, efter beslut fattats om att upphäva arbetet med att ta fram ett lednings- och kvalitetssystem.
  Fråga: Anser (S) och (MP) att det är rimligt att vi inte uppfyller lagkravet gällande ledningssystem?
  Svar: Den bedömning vi har gjort, som delades av många, var att det tidigare projektet, som skulle löpa över tio år och kosta 267 miljoner kronor, var överarbetat. Självklart har vi ansvar att leva upp till kraven som ställs i Socialstyrelsens författningssamlingar. Nu koncentrerar vi oss på hälso- och sjukvårdsfrågorna."

  www.annonsera.se
  Harald Nordlund