söndag 31 juli 2016

OSSE vill bygga broar

Bygga broar i ställer för att rusta för krig

"Österrikes  utrikesminister  Sebastian Kurz  betonar  OSSE:s behov av kraftfulla åtgärder.

    WIEN den 14 juli 2016    - I sitt första tal till OSSE:s permanenta råd som inkommande OSSE rådsordförande,  betonade Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz att kampen mot radikalisering kommer att vara den viktigaste prioriteringen under Österrikes OSSE-ordförandeskap 2017.

    Österrikes utrikesminister Kurz belyste tre stora hot mot säkerheten och stabiliteten  som alla OSSE:s  deltagande stater och partners för samarbete står inför  idag:                                                       den fortsatta ökningen av militära konflikter; det växande hotet mot den inre säkerheten genom radikalisering och terrorism  och den fortsatta förlusten av förtroende å ena sidan  mellan staterna ,  liksom  å andra sidan mellan medborgare  och deras institutioner och organisationer,   som behövs  för att skydda friheter och värderingar.
    "Spridningen och radikaliseringen av våldsam extremism är en av de största utmaningarna i vår tid.  OSSE kommer att be-höva använda alla tillgängliga instrument och fokusera på att förebygga radikalisering.  Regionalt samarbete och utbyte av information, bland annat med partners för samarbete, är viktiga i detta avseende"

"Mänskliga rättigheter och demokrati samt inkludering av alla grupper i samhället, inklusive ett livskraftigt civilt samhälle är grunden för inre stabilitet.   OSSE bör därför bidra till att ut-veckla starka institutioner och ekonomiska perspektiv i OSSE-området. ""I en tid av stora förändringar och ökad osäkerhet  behöver  internationella och regionala organisationer ta politiskt ansvar", sa  Österrikes utrikesminister som noterade  att krisen i och runt Ukraina har krossat förtroendet mellan staterna  och samtidigt visat på vikten av OSSE och dess krishanteringsexpertis.                      "Under vårt ordförandeskap kommer Österrike att bygga på sin roll som en ärlig mäklare och främja dialog och samarbete i OSSE-regionen".

   Med hänvisning till Österrike geografiska läge i hjärtat av Europa
 sa  Kurz att hans land alltid haft goda kontakter med väst och öst. 
 "Denna geografiska,   överbryggande funktion är en sporre för oss att bygga politiska broar".

    Tillkännagivande  sin avsikt att besöka OSSE-området under hela året  2017  för att få en klar förstahandsbild av olika utma-ningar, sammanfattar  minister Kurz:  
” Vi vill vara engagerade i OSSE i syfte  att bidra till bättre säkerhet för våra samhällen genom hjälp att desarmera dagens konflikter,  bekämpa radika-lism och extremism samt  arbeta för att återupprätta förtroendet bland OSSE:s deltagarländer”.

    "OSSE har en viktig roll att spela för att bidra till konflikt-lösning och återupprätta förtroende och vi har ett imponerande utbud av verktyg för detta ändamål.   OSSE:s  strukturer och institutioner, med  deras fältverksamhet, är viktiga pelare för att förbättra samarbetet mellan de 57 deltagande staterna. "    För PDF-bilagor eller länkar till källor för ytterligare information, besök:      <http://www.osce.org/cio/253846>

Kontakter:     
Kommunikation och Media Relationer
press@osce.org    holger Dreiseitl    
holger.dreiseitl@diplo.de
Gauermanngasse 2-4     1010 Wien     Österrike"

OSSE vill bygga broar

Bygga broar i ställer för att rusta för krig

"Österrikes  utrikesminister  Sebastian Kurz  betonar  OSSE:s behov av kraftfulla åtgärder.

    WIEN den 14 juli 2016    - I sitt första tal till OSSE:s permanenta råd som inkommande OSSE rådsordförande,  betonade Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz att kampen mot radikalisering kommer att vara den viktigaste prioriteringen under Österrikes OSSE-ordförandeskap 2017.

    Österrikes utrikesminister Kurz belyste tre stora hot mot säkerheten och stabiliteten  som alla OSSE:s  deltagande stater och partners för samarbete står inför  idag:                                                       den fortsatta ökningen av militära konflikter; det växande hotet mot den inre säkerheten genom radikalisering och terrorism  och den fortsatta förlusten av förtroende å ena sidan  mellan staterna ,  liksom  å andra sidan mellan medborgare  och deras institutioner och organisationer,   som behövs  för att skydda friheter och värderingar.
    "Spridningen och radikaliseringen av våldsam extremism är en av de största utmaningarna i vår tid.  OSSE kommer att be-höva använda alla tillgängliga instrument och fokusera på att förebygga radikalisering.  Regionalt samarbete och utbyte av information, bland annat med partners för samarbete, är viktiga i detta avseende"

"Mänskliga rättigheter och demokrati samt inkludering av alla grupper i samhället, inklusive ett livskraftigt civilt samhälle är grunden för inre stabilitet.   OSSE bör därför bidra till att ut-veckla starka institutioner och ekonomiska perspektiv i OSSE-området. ""I en tid av stora förändringar och ökad osäkerhet  behöver  internationella och regionala organisationer ta politiskt ansvar", sa  Österrikes utrikesminister som noterade  att krisen i och runt Ukraina har krossat förtroendet mellan staterna  och samtidigt visat på vikten av OSSE och dess krishanteringsexpertis.                      "Under vårt ordförandeskap kommer Österrike att bygga på sin roll som en ärlig mäklare och främja dialog och samarbete i OSSE-regionen".

   Med hänvisning till Österrike geografiska läge i hjärtat av Europa
 sa  Kurz att hans land alltid haft goda kontakter med väst och öst. 
 "Denna geografiska,   överbryggande funktion är en sporre för oss att bygga politiska broar".

    Tillkännagivande  sin avsikt att besöka OSSE-området under hela året  2017  för att få en klar förstahandsbild av olika utma-ningar, sammanfattar  minister Kurz:  
” Vi vill vara engagerade i OSSE i syfte  att bidra till bättre säkerhet för våra samhällen genom hjälp att desarmera dagens konflikter,  bekämpa radika-lism och extremism samt  arbeta för att återupprätta förtroendet bland OSSE:s deltagarländer”.

    "OSSE har en viktig roll att spela för att bidra till konflikt-lösning och återupprätta förtroende och vi har ett imponerande utbud av verktyg för detta ändamål.   OSSE:s  strukturer och institutioner, med  deras fältverksamhet, är viktiga pelare för att förbättra samarbetet mellan de 57 deltagande staterna. "    För PDF-bilagor eller länkar till källor för ytterligare information, besök:      <http://www.osce.org/cio/253846>

Kontakter:     
Kommunikation och Media Relationer
press@osce.org    holger Dreiseitl    
holger.dreiseitl@diplo.de
Gauermanngasse 2-4     1010 Wien     Österrike"

Oroande tecken, inga svar

Det finns oroande tecken i fråga om möjligheterna att ha meningsutbyte med politiker. Beredvilligheten att argumentera för partiernas åsikter är stor. Men när det kommer till besvärliga frågor uteblir argumenten. Man avstår från att föra en dialog.
Jag har när jag inte förstått, försökt få svar. I skolfrågan har jag tagit del av skollagen och konstaterat att stora delar av lagen gäller även förskolan. Ett exempel är lagens krav på att skolan och förskolan ska vara jämlik över landet. Då har jag undrat, och ställt frågan till flera politiker, varför det recept mot ojämlik skola, som ibland anges, nämligen att förstatliga driften, inte ska gälla även förskolan. Ingen svarar.
Ett parti har föreslagit att dåliga skolor bör drivas av staten. Jag har frågat ett antal gånger huruvida detta ska gälla även förskolan. Inget svar.
En tredje fråga jag är nyfiken på att få synpunkter på är NATO-frågan. Hur ser de partier, som driver frågan om svenskt NATO-medlemskap, på kravet under förändrade förutsättningar. Om Trump blir president i USA, avser man att fortsätta att driva kravet? Inget svar.

lördag 23 juli 2016

Demokratin sviks

Den här artikeln publicerades i går på unt.se, med undantag av att där fanns av första stycket första och sista meningarna


Demokratin sviks

EU ägnar sig alltmer åt andra frågor än huvuduppgifterna. Överför kommunal- och landstingsdrift till staten. Skol- och sjukvårdssystem vid sidan av kommunernas respektive landstingens. Lägg ner landstingen och bilda stora regioner. Låt tjänstemän besluta i allt fler frågor. Exemplen utgör oroande inslag i dagens politiska system.
Jag vill peka på åtta hot, mot vår demokrati, och som måste avvärjas:

1. EU, alltför sluten
Kanske det enda goda med att Storbritannien lämnar EU är att beslutet är en väckarklocka. Nu har man börjat tala om att EU måste koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Men finns förmågan att enas i klimat- och andra miljöfrågor, påverka utvecklingen i fredlig riktning, och att kunna enas om en human flyktingpolitik.
Finns viljan att öppna organisationen? Alltför många vet inte vad våra representanter heter, än mindre vad dom gör. Vissa uppgifter, som om svenska riksdagsledamöter är offentliga, är om EU – parlamentarikerna sekretessbelagda.

2. Regionbildningar, ökad anonymitet
En utredning föreslår att landstingen ska avvecklas och ersättas av sex regioner. Uppsala län föreslås slås ihop med fem andra län. I det högsta beslutande organet Regionfullmäktige kan vi räkna med att knappast fler än femton kommer från nuvarande Uppsala län.
Kommunerna har visat sig vara den del av offentlig sektor, som bäst uppfyller krav på demokrati och effektivitet, trots ibland brister även där. Rimligt vore att se kommunerna som den naturliga arenan för all offentlig verksamhet. Det får då ankomma på kommunerna att då så krävs skapa samarbete över kommungränser; inom, främst, sjukvården och kollektivtrafiken.

3. Överföringar till staten av daglig drift, ökade avstånd
Fokus har satts på statens misslyckade styrning av skolan med ojämlikhet mellan kommunerna som följd. Ojämlikheten inom förskoleverksamheten är minst lika stor, för att inte tala om hemtjänsten eller särskilda boenden för äldre liksom inom kulturen. Att som en del förespråkar råda bot på statens misslyckande med sin egen lagstiftning genom att staten får ta över även daglig drift, medför ökat avstånd mellan beslutsfattare och medborgare.

4. Friskolor och fri etablering, system utanför
Vid sidan av det kommunala skolsystemet finns friskolesystemet. För att starta en friskola måste huvudmannen ansöka hos Statens skolinspektion. Om skolan uppfyller bestämmelserna och godkänns av Skolinspektionen erhåller den bidrag från elevernas hemkommun. Jämförbart med friskolesystemet är fria etableringen av vårdcentraler inom landstingens ansvarsområde.
Det finns dokumenterade positiva effekter av att inom offentliga ansvarsområden det finns även externa utförare. Dock medför system vid sidan av kommunerna och landstingen att brister uppstår i insynen för oss medborgare. Alla skolor, kommunalt drivna såväl som externt drivna bör vara resultat av kommunala beslut, liksom alla vårdcentraler bör ha tillkommit genom landstingsbeslut.

5. Delegering, bort från politiken
Komplexiteten i samhället ökar. Politikers beroende av experter blir allt tydligare. Rätten för tjänsteman att fatta beslut i en kommunal nämnds ställe, ges i form av delegering. Vanligen kommer nämnden inte i kontakt med dessa ärenden, annat än som en rubrik i en anmälningslista. Men det måste inte och får inte vara så. Det är viktigt att medborgare, som vänt sig till nämnder med frågor och synpunkter får svar av nämnderna i även frågor hanterade av tjänstemän.

6. Externa utförare, ett påverkansproblem
Ett nyligen aktuellt ämne är vilket ansvar Trafikverket har för arbetarnas säkerhet i samband med vägarbeten utförda av entreprenörer. Brister entreprenören i, till exempel, ansvarstagande för säkerheten, är det ett ansvar verket måste utkräva av entreprenören. I relationen till oss medborgare finns inte entreprenören.
Frågeställningen gäller hela offentliga sektorn och dess ansvar vid externt utförande. En kommun, som överlåtit till ett företag att driva ett särskilt boende kan inte, om missförhållanden uppstår, skylla på och hänvisa till företaget, vilket tyvärr är alltför vanligt.
7. Verksamheter åläggs politiskt ansvar, ansvarsutkrävande omöjliggörs
Inom landstinget ger politiska organ verksamheter, det vill säga, anställda, uppdrag om att budget ska hållas och att åtgärder för kostnadsminskningar ska vidtas med bibehållen kvalitet och kvantitet. Som om noteringar i sammanträdesprotokoll förändrar verkligheten. Vi kan läsa sådant som ”Akademiska sjukhusets budget”, när det borde handla om budget för ett politiskt organ. Genom uteblivna politiska beslut och genom att skapa en bild av att ansvaret ligger någon annanstans inskränks det demokratiska inflytandet.
8. Populism, egoism och karriärism missgynnar demokratin
De politiska ismerna ser ut att vara på utgående. Populismen, egoismen och karriärismen är de nya ismerna. Om partierna inte åter blir organisationer för ideologiskt likasinnade riskerar våra politiker få se väljarna vända dem ryggen.


Harald Nordlund
Debattör och
f.d. kommunalråd och riksdagsledamot (L)


onsdag 13 juli 2016

Intressant i EU-nämnden

Det här är inte oväsentliga frågor, men de flesta får aldrig kunskap om dem. EU-politiken lever ett liv långt bort från medborgarna. Om jag lyckas få stor spridning för min blogg ökar informationen om politik avsevärt. Har ni tips?


"Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 15 juli. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s relation till Kina samt stöd till mjölk- och grisbönder.
Tid: Fredagen den 15 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utrikesrådet väntas diskutera EU:s nya strategi för Kina

Kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 18 juli.
Vid mötet väntas rådet diskutera en ny EU-strategi för Kina och det toppmöte mellan EU och Kina som äger rum i dagarna. Rådet väntas anta slutsatser.
Rådet väntas också
diskutera mötet i oktober mellan utrikesministrarna i EU och de karibiska och latinamerikanska länderna, diskutera EU:s relation till Kuba samt anta slutsatser som gäller situationen i Venezuela
följa upp slutsatserna om migration från Europeiska rådets möte i juni och planera inför kommande internationella toppmöten om migration och flyktingsituationen i september.

Diskussion om nya stödåtgärder väntas i jordbruks- och fiskerådet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 18 juli.
Låga priser på bland annat mjölkprodukter och griskött har lett till en svår situation för många bönder inom EU. Vid mötet väntas rådet diskutera den rådande marknadssituationen och förslag till nya stödåtgärder.
Rådet väntas också
få en presentation av det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram för det kommande halvåret, med fokus på jordbruks-, skogs-, och fiskefrågor
diskutera förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och EU-kommissionens översyn av de så kallade förgröningsåtgärderna, det vill säga åtgärder för att miljöanpassa jordbruket inom EU
få en lägesrapport från kommissionen och diskutera de olika förhandlingar som pågår om internationell handel med jordbruksprodukter som bland annat TTIP-avtalet mellan EU och USA, frihandelsavtal med Japan och Malaysia samt förhandlingarna inom World Trade Organization (WTO)."

tisdag 12 juli 2016

Bekämpa vart - eländet

Vart är min telefon? Hur uppstår en sådan förändring/försämring av språket? För visst är det en försämring när man inte kan skilja på läge och riktning. Jag fick i skolan lära mig att det heter "Var är min telefon?" Nja, inte telefon. Den var ju en sak, som satt fast i väggen hemma med en sladd. Jag fick också lära mig att det heter "Vart är du på väg?" Är det någonting att bry sig om. Jo, försämringar ska alltid motarbetas. Jag reagerar särskilt starkt när jag i böcker läser liknande bevis på en misslyckad skola. Bekämpa vart - eländet!

lördag 9 juli 2016

Nu måste ni partiledare ge era kommentarer.

Man var så tagna av Saddam Husseins inhumana politik att man förmådde inte se något annat än ansträngningar för att ta död på honom. Det var viktigt att få bort honom. Folket hade lidit tillräckligt. Där finns dock ett stort MEN. President Bush i USA valde en metod, som ledde till ännu större lidanden. Ja, ledde, förutom oerhört stort antal dödade och skadade i det krig, som han inledde, till en motreaktion, som vi i dag ser i form av IS. Det var en ödesdiger missbedömning, som också torde ha varit rättsvidrig.
För svenska politiker finns här ett stort problem. Nästan alla partiledarna välkomnade Bushs beslut. Man berömde och applåderade. Man tog därmed på sig ett moraliskt ansvar för krigshandlingarna.
Står man fortfarande för uppfattningen att angreppet på det irakiska folket var försvarbart? Ingen av dem har sagt något. Här bevittnar vi alltså en stor politisk skandal utan att den granskas av medierna. Och detta är en skandal i sig.
Partiledare! Är ni beredda att be om ursäkt för er applåd till president Bush för att han angrep det irakiska folket eller anser ni fortfarande att angreppet var en klok åtgärd? Ni kan inte tiga längre

Din vård ska vara säker,
men då måste alla bidra.

Vad gör Professionen?
Vad kan Du som Patient göra?
Vad måste Politikerna göra?

Det här kommer jag gärna
och pratar om
Ring 0760-163244 eller
e-posta harald.nordlund@gmail.comtorsdag 7 juli 2016

Svenska partiledare moraliskt ansvariga

Många anser att Irakkriget är det frö som skapat IS. I Storbritannien vill man nu utkräva ansvar av förre premiärministern Tony Blair. Man frågar sig när ansvar ska utkrävas av förre presidenten i USA, George W Bush.
Vad innebär egentligen ansvar. Har man ett ansvar om man öppet ställt sig bakom ett visst handlande? Jag tänker då på våra svenska politikers ansvar i fråga om Irakkriget. Nästan alla partiledare uttalade sitt stöd för angreppet på Irak. Därmed måste dessa anses ha ett moraliskt ansvar.
Man måste kunna kräva av våra partiledare, som uttalade sitt stöd för angreppet på det irakiska folket, att man antingen erkänner misstaget eller försvarar sitt ställningstagande. Men det kravet har dom inte för avsikt att uppfylla. Vi måste bli många som gång på gång kräver besked. Ångrar du ditt ställningstagande? Svara!

onsdag 6 juli 2016

Stackars Zlatan

Nu har det väl ändå gått för långt. Ja egentligen för länge sedan. En viss, så kallad, kvällstidning har en rubrik om att Z. Ibrahimovic kommer att förlora ekonomiskt på bytet till Manchester United. Ja man fås att tycka, dock inte jag, att det är synd om honom.
Han visste naturligtvis detta. Han kunde förutse att brexitsidan skulle vinna. Han är ju nämligen den mest kvalificerade för att bli statsminister i Sverige. Kvalifikationer: Ett konstmål genom en bicycletas, ett långskott upp i krysset plus flera snygga mål ytterligare.
Men tänk tanken att han blir statsminister. Då får han bara en hundradel av sin nuvarande inkomst. Men i gengäld får han jobba fem gånger så många timmar

måndag 4 juli 2016

OK att ibland försova sig, men inte att göra det ofta

Över tre tusen seminarier i Visby. Åtta partiledare ska hålla tal och intervjuas. Mycket om EU kommer det att bli. Man kan anta att nästan alla nu tycker att EU måste koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Grattis. Men bättre vakna sent än aldrig. Jag har länge skrivit upprepade gånger om EU:s slutenhet. Påpekat för tidningar. Granska sådana fakta som att, i svenska parlamentet självklart offentliga uppgifter, information om EU-parlamentarikers resor av olika slag är sekretessbelagda. Petitesser måhända, men visar ett skrämmande synsätt. Det krävdes ett beslut om en medlems avsikt att säga upp sitt medlemskap för att slutenhetsdiskussionen skulle uppstå. Dock är jag rädd för att den tystnar alltför snabbt.
Alla partiledare kommer att tala om ett smalare EU, utom Jan Björklund, som talade för ett bredare.

Jag kommer att nyfiket granska partiledarnas tal vad avser deras syn på fredsskapande åtgärder. Nästan alla kommer att hylla ett samarbete med USA inom NATO, med en eventuell blivande president vid namn Donald Trump. Jag gissar att det närmaste man kommer tal om fred är i ordet tillfreds och tillfredsställande. Annars får vi nog höra att de vapen som man tror på är vapen. Men det är i höst USA får ny president. Blir det Trump, kanske en och annan svensk politiker kommer att börja tala om att "vi ska välja nya vägar i vårt fredsarbete". Men bättre vakna sent än aldrig.

Dock: jag väntar mig och kräver mer av våra ledande politiker än att ständigt försova sig

lördag 2 juli 2016

Din vård ska vara säker


Din vård ska vara säker,
men då måste alla bidra.

Vad gör Professionen?
Vad kan Du som Patient göra?
Vad måste Politikerna göra?

Det här kommer jag gärna
och pratar om

Harald Nordlund

Ring 0760-163244 eller
e-posta harald.nordlund@gmail.com

Du som ser detta, lägg gärna in texten
på din egen bloggMer av OSSE


Mer av sådant här vill jag se; i stället för äventyrliga närmanden till NATO

Aktuellt

Riksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Tbilisi

Den 1-5 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings sommarsession i Tbilisi, Georgien. Församlingen kommer att debattera och uppmärksamma bland annat den rådande säkerhetssituationen i Europa, flyktingkatastrofen vid Medelhavet och terrorism.
Sessionen kommer även att lyfta jämställdhetsfrågornas betydelse för en trygg, demokratisk och säker värld. Under mötet behandlas tre tematiska resolutioner samt ett stort antal enskilda förslag. Mötet samlar mer än 300 internationellt engagerade politiker från 56 länder. Den svenska delegationen leds av ordförande Kent Härstedt (S) och vice ordförande Margareta Cederfelt (M).
Under fredagens öppnande talar Georgiens talman David Usupashvili, president Giorgi Margvelashvili, premiärminister Giorgi Kvirikashvili samt den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier.

Särskilda uppdrag

De riksdagsledamöter som har särskilda uppdrag i organisationen är Kent Härstedt (S), vice president i OSSE PA och ordförande för arbetsgruppen om Vitryssland. Margareta Cederfelt (M) är särskild rapportör i kommittén för säkerhet och politik samt ledamot i OSSE:s arbetsgrupp om migrationsfrågor. Christian Holm Barenfeld (M) är ledamot i arbetsgruppen om församlingens procedurregler och arbetssätt.

Bildades 1991

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. OSSE:s parlamentariska församling bildades 1991 och består av parlamentariker från OSSE:s 56 medlemsländer.

Se upp för de små stegen

Avståndet mellan medborgarna och de förtroendevalda tenderar att öka. En liten, men viktig, del i denna utveckling svarar ordningen att i kommuner delegera beslutanderätt till tjänstemän, varvid många frågor i realiteten inte blir kända för de politiskt ansvariga. Detta är ingen acceptabel ordning.
Nedanstående text är huvuddelen av en reservation i GSN, skriven av mig.
Politiker! Se upp för de små stegen som försämrar demokratin

Ansvaret för beslut, som fattas i en kommun, åvilar politiska organ, bestående av förtroendevalda medborgare. Kommunfullmäktige har huvudansvaret gentemot medborgarna. Kommunfullmäktige överlåter till ett antal nämnder att ansvara för den löpande verksamheten. Nämndernas uppgifter är också att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och att genomföra beslut som fattas i fullmäktige.
En nämnd får emellertid i sin tur uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, med vissa undantag. Sådana beslut ska alltid anmälas i nämnden. Ansvaret inför medborgarna för sådana beslut är dock politiskt och vinner laga kraft när besluten anmälts i nämnden. Överlåtande av beslutanderätt kan motiveras med, till exempel, effektivitetsargument och ärendens komplexitet.

Nämnder kan inte i sitt förhållande till medborgarna avsvära sig sitt ansvar genom att hänvisa till att beslutanderätten är delegerad. Det är därför viktigt att medborgare, som vänt sig till nämnden med frågor och synpunkter får svar av nämnden. Detta innebär inte vare sig överprövning eller fördröjning av ärendets handläggning, men innebär att medborgarna når fram till sina förtroendevalda.Migrationsdebatt igen

Den här debatten har förts många gånger. Nu väntar vi varje gång debatten förs att steg framåt ska tas.  Vad vi vet i dag är att inom kort förs debatten igen i någon församling, med samma steg framåt, det vill säga, marsch på stället.


Svenska ledamöter debatterade migration i Europarådets parlamentariska församlingPublicerad: 27 juni 2016 klockan 13.26
Den 20-24 juni höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin tredje session för året i Strasbourg. Svenska riksdagsledamöter deltog aktivt i debatterna. Överst på agendan stod migration med fokus på situationen i Grekland samt utvecklingen för demokratin i Turkiet.
På temat migration antog församlingen två resolutioner, den ena med fokus på situationen i Grekland och den andra om det våld som migranter utsätts för. Svenska ledamöter framförde bland annat att det är tydligt att Grekland inte har resurserna eller kapaciteten att hantera flyktingsituationen och att Europa måste visa solidaritet. Greklands premiärminister Alexis Tsipras talade till församlingen med fokus på flyktingkrisen.
Stark kritik mot TurkietSituationen i Turkiet, särskilt för demokratiska institutioner, avhandlades i en rapport som skapade mycket debatt. I den resolution som slutligen antogs var skrivningarna starka och församlingen uppmanade Turkiet att uppfylla sina åtaganden enligt Europakonventionen.
Delegaterna var överens om behovet av att noga bevaka utvecklingen och att återkomma till frågan. En svensk ledamot nämnde ett antal exempel på steg i odemokratisk riktning och ökad repression i Turkiet och tryckte på landets skyldighet att upprätthålla Europarådets principer.
Debatt om RysslandEn debatt hölls också om Ryssland. På grund av att PACE infört sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim har landet sedan drygt ett år tillbaka valt att inte delta i församlingens arbete. Församlingens medlemmar var delade mellan vikten av att få Ryssland tillbaka i gemenskapen och vikten av att PACE inte förlorar sin trovärdighet genom att ge efter för ryska önskemål. En svensk ledamot talade för sin partigrupp och betonade vikten av ryskt agerande i positiv riktning.
I en debatt om översexualiseringen av barn i media och andra forum framfördes från svensk sida värdet av sexualundervisning i skolan samt att lära barn att tänka kritiskt vad gäller intryck från media.
Savchenko talade till församlingenDen ukrainska parlamentsledamoten och PACE-medlemmen Nadiya Savchenko, som nyligen frigetts från ryskt fängelse, talade till församlingen. Hon betonade betydelsen av fortsatt hårt tryck på Ryssland och att det är viktigt att inte överge Ukraina.
Bland inbjudna talare märktes, utöver Greklands premiärminister, också Estlands premiärminister Taavi Rõivas.
Kontaktperson för mediaAnette Nilsson, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-706 57 82, e-post anette.nilsson@riksdagen.se
Ledamöter


Många är dom - dom nya lagarna

Inte lätt att läsa, men det går. Siffrorna anger antal lagar pluss förordningar, som tillkommit under första halvåret.
Angelägna i flera fall. Dock frågar jag mig: För hur många har gjorts klart hur de ska implementeras. Troligen många. Jag tänker genast på, bland andra, Skollagen. Där har man inte från statens sida klarat att genomföra stora delar. Då höjs röster för att detta statliga misslyckande få till följd att staten får ansvara för även driften av skolorna.
Låt oss hoppas att nedanstående lagar inte leder till samma logiska kullerbyttor

Statsrådsberedningen .............................................................................................. 6 Arbetsmarknadsdepartementet ......................................................................... 7 Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända ............................................. 7 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar................... 8 Målgruppen utvidgas för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb .............................................................................................................. 8 Finansdepartementet............................................................................................... 9 Ändrade regler för undantag från skatteplikt för elektrisk kraft............................................................................................................ 9 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet ..................................................10 Sänkt skatt på biodrivmedel......................................................................................10 Kompletteringar av RUT-avdraget............................................................................11 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar..................................11 Förstärkt insättningsgaranti ......................................................................................12 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar................................................................12 Försvarsdepartementet .........................................................................................13 Modernare reglering till skydd för geografisk information ...............................13 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands ...................................13 Samförståndsavtal om värdlandsstöd ...................................................................14 Justitiedepartementet.............................................................................................15 Åtgärder mot missbruk av svenska pass ...............................................................15 Skärpt straffrättslig lagstiftning för att motverka resor i terrorismsyfte .............................................................................................................16 Stärkt krisberedskap ...................................................................................................16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ........................................................................................17 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar..............................................18 Enklare för myndigheter att utbyta information när de samverkar mot den organiserade brottsligheten ...............................................18 Utökade möjligheter till förverkande ......................................................................19 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet ............................ 20 Ny påföljd efter tidigare dom ................................................................................... 20 Synnerligen grova narkotikabrott ........................................................................... 21 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning .................................... 21 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet ............................................................................... 22 Patent- och marknadsdomstolar ............................................................................ 23 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor........................................... 23 Förbud att låna ut pengar till konsumenter får omedelbar verkan ....................................................................................................... 24 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar.......................................... 24 Nya regler för revisorer och revision ...................................................................... 25 Innehåll Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2016 3 Kulturdepartementet ............................................................................................. 26 Återvinning av metallföremål ................................................................................... 26 Miljö- och energidepartementet........................................................................ 27 Nya föreskrifter om tillsyn och kostnader för provtagning i anslutning till lagen om ekodesign ........................................................................ 27 Nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel .................... 28 Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning ............................................ 28 Förlängd giltighetstid för lagen om effektreserv................................................. 28 Näringsdepartementet..........................................................................................30 Webbpublicering av stöd till företag ....................................................................... 30 Kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser............................................................................................. 31 Billigare utbyggnad av bredbandsnät .................................................................... 31 Nya regler om marknadskontroll för tillverkare av fritidsbåtar och vattenskotrar............................................................................. 31 Ny instansordning för överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur........................................................................................................ 32 Specialforum för vissa jaktbeslut och senaste tidpunkt för beslut om licensjakt efter varg ................................................................................. 32 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare ............................................................................................................. 33 Socialdepartementet ..............................................................................................34 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering .........................................................................................34 Läkemedelsverkets och E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter............................................................................... 35 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården ........................... 35 Avgiftsfrihet för mammografi................................................................................... 36 Utbildningsdepartementet .................................................................................. 37 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande skolformer................................................................................... 37 Ytterligare undervisningstid i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer................................................................................... 38 Nya regler om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever........................................................................................................ 38 Anställning som lärare utan legitimation under viss kompletterande utbildning ....................................................................................... 38 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål ................................. 39 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.................................................................................40 Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer samlas i en ny lag och förordning ............................................................................ 41

fredag 1 juli 2016

Landstingsfullmäktige 20-21 juli

För ovanlighetens skull har jag inga synpunkter

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 20-21 juni

I detta nyhetsbrev:

 • Tertialrapport januari-april
 • Region Uppsala blir namnet på nya regionen
 • Regionplan och budget för 2017-2019 fastställd
 • Årsredovisning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 • Ny modell för landstingets hantering av fastighetsinvesteringar
 • Landstinget går i borgen för bussinköp
 • Ökade kostnader för Rudbeckslaboratoriet
 • Ny smågodstransportör ska ersätta rörpost
 • Landstinget köper mark för stadsbussdepå
 • Svar på motion om undersköterskors kompetens och kompetensutveckling
 • Interpellation om akutläkare vid Akademiska sjukhuset
 • Interpellation om stödet till barn i sorg
 • Interpellation om Gamla Uppsala museum
 • Interpellation om sommarbemanningen på Akademiska sjukhuset
 • Svar på fråga om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
 • Svar på fråga om chattfunktioner i vården
 • Svar på fråga om bassängen på Samariterhemmet
 • Svar på fråga om programarbete för ny vårdcentral i Östervåla
 • Svar på fråga om pengar för att anställa kuratorer och psykologerTertialrapport januari – april

Landstingsfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2016.
Landstingets resultat för 2016 beräknas bli 252 miljoner kronor, vilket är enlighet med budgeten.
I landstingets balanserade styrkort finns 14 mål. Hälften av dessa förväntas uppnås helt, bland annat målet om att minska de vårdrelaterade infektionerna och 43 procent av målen beräknas att uppnås delvis. Detta är en kraftig förbättring av måluppfyllelsen jämfört med 2015.
Det finns fortfarande problem med tillgängligheten inom specialistvården, primärvården och tandvården.

Region Uppsala blir namnet på nya regionen

Region Uppsala blir namnet på den nya regionen som enligt förslag ska bildas i Uppsala län från 2017. Det beslutade landstingsfullmäktige efter att ha voterat i frågan.
Landstingsfullmäktige fattade också en rad beslut som handlar om formerna för regionbildningen. Bland annat beslutade man att den nya regionen tillsammans med länets kommuner ska inrätta en gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Denna finansieras av Region Uppsala med 7,5 miljoner kronor, under förutsättning att kommunerna går in med samma belopp. Det ska också inrättas ett regionalt forum och fyra samrådsorgan för områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälsa, vård och omsorg.
Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen blir kvar som egna organisationer med egna styrelser, men inom Region Uppsala och med finansiering från Region Uppsala.
Merkostnaderna för regionbildningen på cirka 17 miljoner kronor finansieras av Region Uppsala och finns med i förslaget till regionplan och budget 2017-2019.
Riksdagen kommer att ta ställning till landstingets regionansökan under hösten 2016.
(V), (KD), (C) och (SD) reserverade sig mot namnet Region Uppsala och ansåg att namnet borde vara Region Uppsala län. (V), (C) och (KD) reserverade sig också till förmån för ett yrkande om att Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen ska kvarstå som egna organisationer med egna styrelser och knutna till Region Uppsala.

Regionplan och budget för 2017-2019 fastställd

"Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft". Så lyder visionen för Region Uppsala, som enligt planen ska bildas i januari 2017. Visionen finns med i Regionplan och budget 2017-2019, som fastställdes av landstingsfullmäktige.
Några av målen har funnits med i landstingets plan- och budgetdokument tidigare år. Andra är nya. Det gäller till exempel målet att regionen ska vara ledande inom e-hälsa och kunskapsstyrd vård. Det har också tillkommit mål som handlar om att bidra till utvecklingen av näringslivet och besöksnäringen. Dessa frågor har tidigare legat under regionförbundet och förs nu över till den nya regionen.
Tre utvecklingsområden genomsyrar planen:
 • En region för alla, som handlar om att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna
 • En nyskapande region, som handlar om förnyelse och ansvar för hållbar utveckling
 • En växande region, som handlar om att utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet.

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2017 budgeteras till 10,3 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, drygt 8,5 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafiken är 1 miljard kronor, den regionövergripande verksamheten får kosta 600 miljoner kronor och kulturverksamheten 100 miljoner kronor.
Skatten blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.
(M), (C), (KD), (L), (SD) och (V) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.
(V) lämnade olika yrkanden, bland annat att ett särskilt periodkort för zon 1 ska införas till ett pris av 550 kr. Detta avslogs.
(M), (L), (C) och (KD) yrkade på att 20 miljoner kronor ska föras över från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen, att priset på enkelbiljetter i kollektivtrafiken ska vara oförändrat och månadskortet kosta 830 kronor samt att en ambulansstation ska byggas i Gränby. Detta avslogs.
(L) lämnade en rad tilläggsyrkanden, bland annat att landstinget ska öppna ett Geriatriskt Centrum vid Samariterhemmet med dygnet-runt-öppen äldrevårdcentral, äldreakut och närvårdsplatser. Detta avslogs.

Årsredovisning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänd

Landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen för 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljade direktionen ansvarsfrihet. Förbundet står bakom Skandionkliniken. De sju medlemmarna är de landsting/regioner som har ett universitetssjukhus. Under 2015 togs anläggningen i drift och man började behandla protonterapipatienter.

Ny modell för landstingets hantering av fastighetsinvensteringar

Landstingsfullmäktige beslutade att anta en modell för processen vid fastighetsinvesteringar. Syftet med processen är att ge framförhållning och förutsättningar för väl underbyggda investeringsbeslut, bidra till transparens, ge en tydlig och klar struktur för styrning, planering och uppföljning, tydliggöra rollerna och skapa en helhetsbild av landstingets investeringsbehov. Den nya processen ersätter den modell som beslutades 2014. Ändringarna handlar bland annat om anpassningar efter att den politiska organisationen har ändrats.

Landstinget går i borgen för bussinköp

Landstinget ska göra ett borgensåtagande för att landstingets helägda bolag Gamla Uppsala Buss ska kunna investera i nya fordon. Det beslutade landstingsfullmäktige. Borgensåtagandet är på 300 miljoner kronor.

Ökade kostnader för Rudbeckslaboratoriet

Landstingsservice får 29 miljoner kronor ytterligare, utöver den tidigare beslutade investeringskostnaden på 120 miljoner kronor, för att genomföra en tillbyggnad på västra sidan av Rudbecklaboratoriet. Det beslutade landstingsfullmäktige. De ökade kostnaderna hänger bland annat samman med att grundläggningsarbetet blivit mer komplext och att elarbetena har blivit dyrare. Förseningar och leverantörsbyte har också lett till fördyringar.

Ny smågodstransportör ska ersätta rörpost

Rörpostsystemet vid Akademiska sjukhuset ska ersättas av ett nytt system, en så kallad smågodstransportör. Landstingsfullmäktige godkände att det projekt som planerats går vidare till genomförande. Investeringen beräknas kosta 158 miljoner kronor.
Det nuvarande rörpostsystemet är föråldrat och säkerheten kan inte längre garanteras. Därför används det för närvarande mest till post och inte så mycket till prover och medicinska produkter.
Den kommande smågodstransportören får större rör, 160 mm jämfört med dagens 103 mm. Det gör det möjligt att transportera fler typer av försändelser, till exempel blod, plasma, läkemedel och färdigredda lösningar från apoteket. Detta väntas ge effektiviseringar då vårdpersonalen inte själva behöver gå med försändelserna. En annan förbättring är att energiförbrukningen minskar, från dagens 1200 MWh/år till 200 MWh/år.
Anläggningen kommer att betjäna hela området på Akademiska och är planerat att byggas i etapper över flera års tid.

Landstinget köper mark för stadsbussdepå

Landstinget köper mark av Uppsala kommun för att bygga en stadsbussdepå i Fyrislund. Det beslutade landstingsfullmäktige. Landstinget köper del av fastigheterna Vaksala-Norrby 1:3 och Söderhällby 1:2 till en kostnad av 91,4 miljoner kronor. I kostnaden ingår också flytt av en elkraftkabel.
Det nuvarande avtalet om stadsbussdepå i anslutning till Kungsgatan löper ut 31 december 2017. Enligt tidplanen kommer en ny stadsbussdepå i Fyrislund tidigast vara klar för inflytt hösten 2019. Det pågår en dialog mellan landstinget och kommunen när det gäller det befintliga hyresavtalet.

Svar på motion om undersköterskors kompetens och kompetenshöjning

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) föreslog i en motion flera åtgärder om hur undersköterskors kompetens ska kunna tals tillvara och utvecklas genom specialisering.
Enligt motionen ska landstinget utreda hur specialiserade undersköterskors kompetens kan tillvaratas, stötta införandet av fler lokala YH-utbildningar för specialisering av undersköterskor, se över möjligheten att uppmuntra medarbetare att delta i kompetensutveckling och specialistutbildning för undersköterskor och se över möjligheten att anordna eller finansiera kompetensutveckling av undersköterskor anställda på äldreboenden.
Landstingsfullmäktige beslutade att avslå förslaget om att se över möjligheten att anordna eller finansiera kompetensutveckling av undersköterskor på äldreboenden och att lämna övriga förslag i motionen utan vidare åtgärd med hänvisning till pågående och planerat arbete inom området.
(L) reserverade sig och ansåg att förslagen skulle genomföras.

Interpellation om akutläkare vid Akademiska sjukhuset

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om akutläkarna vid Akademiska sjukhuset. Frågorna ställdes bland annat mot bakgrund av att akutsjukvård förra året blev en basspecialitet i Sverige och att det tidigare har avgivits löften om att erbjuda akutmedicin som basspecialitet.
Frågor: När kommer som utlovat läkare att kunna utbildas till specialister i akutsjukvård vid Akademiska sjukhuset? När kommer fasta läkare med specialistkompetens i akutsjukvård att anställas vid akutmottagningarna på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping?
Svar: Enligt uppgift från sjukhusledningen kommer verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin att under höstterminen 2016 utlysa tre ST-tjänster för blivande akutläkare. Planen efter det är två block per termin. Verksamhetsområdet har idag en specialistläkare i akutsjukvård. Ytterligare specialist samt studierektor kommer att rekryteras under våren för att verksamhetsområdet ska ha möjlighet att utbilda kommande akutläkare. Enköping har idag en specialist i akutsjukvård samt fyra ST-block för akutläkare.

Interpellation om stödet till barn i sorg

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om vad som händer med stödet till barn i sorg. Zebragrupper som efterlevnadsstöd till barn som anhöriga fanns vid Akademiska sjukhuset från 2004 till 2015, då verksamheten upphörde. Akademiska sjukhusets ledning har nyligen konstaterat att efterlevandestödet till barn som anhöriga måste stärkas och att Zebragrupper kan vara en del av vårdrutinen.
Frågor: Kan du lova att Zebragrupperna för barn i sorg får möjlighet att fortsätta? Hur kommer du att säkerställa stödet till barn i sorg?
Svar: Zebragruppen startade som en del av barnsjukhusets implementering av FN:s barnkonvention på sjukhuset. Verksamheten upphörde 2015 efter ett beslut av sjukhusdirektören. Motivet är att verksamheten kräver samverkan mellan flera samhällsaktörer, bland annat för att barnets behov av terapeutiska insatser många gånger uppträder långt efter att vårdtillfället på sjukhuset avslutas. I stället för Zebragruppen ska Akademiska sjukhuset verka för att stödet till barn i sorg ska ske inom ramen för samverkan mellan kommun, landsting och frivilligorganisationer. Frågan om finansiering och ansvarsfördelning förs till tjänstemannaberedningen kommuner och landsting, SKL.
Min bestämda åsikt är att efterlevandestödet till barn som anhöriga måste stärkas och Zebragrupperna kan vara en av flera metoder, men landstinget ska inte låsa sig vid en specifik organisation. Stödet till barn i sorg är prioriterat och måste lösas i samverkan mellan sjukhuset och kommunerna. Sjukhusstyrelsen kommer att fortsätta bevaka frågan och följa upp att barn i sorg får det stöd de behöver i samverkan mellan landsting och kommunerna.

Interpellation om Gamla Uppsala museum

Siv Godberg (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om Gamla Uppsala centrum med utgångspunkt från den diskussion som förs om att Upplandsmuseet skulle kunna ta över driften. Landstingets kulturnämnd och styrelsen för Upplandsmuseet är positiva till detta under förutsättning att ekonomiska medel ställs till förfogande.
Fråga: Avser man att gå vidare efter den omfattande planering som genomförts?
Svar: Ja, så snart staten tydligt deklarerar att de långsiktigt skjuter till medel motsvarande kostnaderna att driva museet är landstinget redo att fullfölja dialogen om ett övertagande av Gamla Uppsala centrum.

Interpellation om sommarbemanningen på Akademiska sjukhuset

Kajsa Dovstad (L) ställde en interpellation till sjukhustyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om personalbemanningen vid Akademiska sjukhuset under sommaren. I interpellationen tas ett exempel upp, där bild- och funktionsmedicinskt centrum anställde läkarassistenter över sommaren. Detta mottogs både positivt och negativt. enligt Dovstad behövs bra handledning för att icke legitimerad personal som har kommit en bit på sin utbildning ska kunna genomföra ett bra arbete. Vivianne Macdisi beskriver i sitt svar den planering som gjorts och synsättet när det gäller användningen av personal som är under utbildning och ännu inte är legitimerad.
Fråga: Hur har landstinget säkerställt att personalbemanningen på Akademiska sjukhuset är tillräcklig i sommar?
Svar: Landstinget har arbetat aktivt och i god tid med denna fråga och kommer genom både ekonomiska incitament, studenter i slutet av sina utbildningar och andra åtgärder säkerställa personalbemanningen på akademiska sjukhuset i sommar.
Fråga: Vilka slutsatser har landstinget dragit av att bild- och funktionsmedicinskt centrum anställde läkarassistenter för att kunna hålla verksamheten öppen förra sommaren?
Svar: Läkarassistenter kan vara ett komplement, men måste kombineras med handledare med tid att handleda under hela anställningsperioden. Erfarenheterna är goda och tidigare somrar har det funkat bra.
Fråga: Hur säkerställer landstinget att vårdstudenter får relevanta sommarjobb?
Svar: Studenter som går relevanta utbildningar har möjlighet att sommarjobba som undersköterskor, medicinska sekreterare med mera. För andra yrkeskategorier är det upp till verksamhetschefen att säkerställa att sommarmedarbetare har kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras.
Fråga: Vilket stöd och handledning får underläkare som inte är legitimerade?
Svar: Alla sommarmedarbetare får introduktion i sina arbetsuppgifter. Icke legitimerade ska arbeta med handledning. Detta säkerställs inom respektive enhet.

Svar på fråga om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Landstingsrådet Sören Bergqvist (V) ställde en fråga till landstingsrådet Vivianne Macdisi (S) arbete mot våld i nära relationer. Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor i utvecklingsmedel till kommuner, landsting och ideella föreningar med syftet att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 20 miljoner är avsatta till landstingen och rekvisitionen av utvecklingsmedel ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 1 juni 2016.
Fråga: Har eller kommer landstinget att ansöka om utvecklingsmedel?
Svar: Ja, det pågår. Landstinget kommer att ansöka om 900000 kronor.

Svar på fråga om chattfunktioner i vården

Oppositionsrådet Nina Lagh (M) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om chattfunktioner i vården. Enligt Lagh ökar den psykiska ohälsan i Sverige, främst bland unga. Idag bedriver ett flertal organisationer stödfunktioner via webben med möjligheten att kunna chatta anonymt med till exempel en psykolog och prata om sina psykiska besvär för att få stöd och råd. Internet gör det möjligt för fler att söka vård och få det stöd de behöver och landstinget har en viktig roll att spela om det ska bli lättare att få kontakt med vården så att fler kan få hjälp.
Fråga: Avser Vivianne Macdisi och Socialdemokraterna att underlätta för de som önskar att kontakta vården genom att utveckla exempelvis chattfunktioner i fler verksamheter inom vården?
Svar: Man kan svara både ja och nej. Vi ska definitivt underlätta för att använda digitalisering och e-hälsa och verktyg för att människor ska komma i kontakt med vården. Men om man ska ha en chattfunktion, särskilt i psykiatrin, kan det uppstå svårigheter. Vad gör man när någon är anonym och hälso- och sjukvården verkligen behöver agera? Det är svårt att låsa sig vid en funktion men vi ska naturligtvis vara moderna och i takt med tiden i kontakt mellan patient och hälso- och sjukvård.

Svar på fråga om bassängen på Samariterhemmet

Oppositionslandstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om bassänger. Frågan ställs mot bakgrund av att bassängen vid Akademiska sjukhuset tidigare stängts och att styrgruppen för Framtidens Akademiska då fick information om att patienterna och patientföreningarna i stället skulle använda bassängen på Samariterhemmet. Nyligen fick Klomp information från en patientförening om att den bassängen nu har stängt för renovering.
Fråga: Är det rimligt att samtliga av landstingets bassänger i Uppsala nu är stängda utan att något politiskt organ har informerats?
Svar: Nej, det är inte en icke-fråga. Det hade varit rimligt att sjukhusstyrelsen och fastighetsnämnden hade informerats om planerna. Tydligen har bassängen mycket omfattande renoveringsbehov och man inte vet hur lång tid kommer att ta. Akademiska sjukhuset har under renoveringen en överenskommelse med Fyrishov för att säkerställa att patienterna får sina behov tillgodosedda. I anslutning till beslutet om rehabiliteringscentrum har sjukhusstyrelsen också gett sjukhusdirektören i uppdrag att säkra tillgången till varmvattenbassäng för rehabiliterande insatser för Akademiska sjukhusets patienter med fastställt medicinskt behov.

Svar på fråga om programarbete för ny vårdcentral i Östervåla

Oppositionslandstingsrådet Nina Lagh (M) ställde en fråga till vårdstyrelsens ordförande Malna Ranch (MP) om hanteringen av ärendet om en ny vårdcentral i Östervåla har gått rätt till. Bakgrunden är en artikel i UNT den 15 juni, där en ny vårdcentral i Östervåla utlovas. "Det enda som saknas är ett klubbslag i landstingsstyrelsen". I samma ögonblick hade handlingar till ärendet i landstingsstyrelsen inte publicerats på webbplatsen.
Fråga: Anser Malena att hanteringen av ärende 193 om programarbete för ny vårdcentral och folktandvård i Östervåla har gått rätt till?
Svar: Frågan är ställd utifrån en artikel i UNT. Om det råder någon tveksamhet kan jag säga att det inte är mitt citat. Jag blev uppringd av en journalist och fick frågan om vad vi fattat beslut och informerade då om att vi haft ett informationsärende och den behovsanalys som gjorts. Jag sade också att ärendet skulle komma upp på LS men att det inte fanns någon handling ännu. Nu kan vi konstatera att ärendet kommer att dras ut från LS i morgon. Anledningen till det är att det har kommit fram lite oklarheter i programarbetet. Mitt svar på frågan är, utan att ha kolla på alla detaljer: "nja, kanske inte riktigt".

Svar på fråga om pengar för att anställa kuratorer och psykologer

Oppositionslandstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en fråga till vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) om att det i ett pressmeddelande sägs att 20 miljoner kronor avsätts till att anställa fler kuratorer och psykologer. Vårdstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att höja besöksersättningen till kurator och psykolog. Trots frågor från Alliansen följdes inte beslutet av någon ekonomisk beräkning och styrelsen fattade inte något beslut om att avsätta medel för de ökade kostnaderna.
Fråga: Har du fattat ett ordförandebeslut om att avsätta 20 miljoner kronor till vårdvalet och varifrån togs i så fall de pengarna?
Svar: Nej, det tillåter inte vår delegationsordning. Det har gjorts ett antagande att det kommer att kosta ungefär 20 miljoner kronor. Pengarna kommer att tas från vårdstyrelsens totala budget.