fredag 28 mars 2014

Bra ledare om NUON - affären

Mycket bra och balanserad ledare i Upsala Nya Tidning i dag om granskning av NUON - affären. Jag tror Centern under senaste tiden har hållit på att resa sig ur sin djupa opinionssvacka. Man har hittat ett par egna frågor. Men nu tycks man ha slarvat bort framgången. Allt annat vore märkligt. Maud Olofsson vill inte till KU och Annie Lööf försvarar henne, dessutom på ett tvivelaktigt sätt. Vi får väl se om problemet nu spiller över på hela regeringen. Ett sådant här agerande tenderar att spä på misstankar om att det finns ännu mer att dölja än att affären var en dålig affär. Vem visste vad när affären genomfördes? Andra grövre antydningar, som förekommit, är osannolika. UNT håller sig, som vanligt, till fakta, som föreligger. Läs ledaren

Harrisburg för 35 år sedan

Det är i dag 35 år sedan katastrofen i Harrisburg inträffade. Om den alls har inträffat, ty den var ju helt osannolik. Ur Tage Danielssons dikt om sannolikhet: "Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt. Men bara nästan sant. Det är det som är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt."

Mobbning i arbetslivet

Hur ska staten klara att styra företagens personalpolitik? Kanske kan man hämta idéer från styrningen av skolan. Mobbning och trakasserier i arbetslivet Det fjärde tillkännagivandet innebär att regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska. Utskottet konstaterar att trakasserier i arbetslivet innebär ett personligt lidande för dem som drabbas. Det kostar också samhället mångmiljardbelopp varje år i form av bl.a. uteblivna inkomster, sjukersättningar och vårdkostnader. Ställningstagande gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet anser att det behövs en ny lag mot trakasserier i arbetslivet så att den drabbade kan få sin sak prövad och få upprättelse och ekonomiskt skadestånd. Partiet reserverar sig därför. U

Fördelar med att vara bäst

Viktigt mål. Nu gäller det att få medlemsländerna att anstränga sig för att nå målet. Det gäller också att få genomslag för ett synsätt som handlar om att det ligger fördelar att gå före. Annars blir konsekvensen att de länder, som kan och bör gå längre nöjer sig med måluppfyllelse med motivering att "vi gör vårt". Följden av detta blir att man totalt inte når målet. Det ligger stora fördelar i att vara bäst. EU-kommissionen har lämnat förslag på hur ramarna för EU:s klimat- och energipolitik ska se ut mellan 2020–2030. (Ska stå antingen "...se ut mellan 2020 och 2030." eller "...se ut 2020 - 2030. Min anm.) Näringsutskottet har granskat förslaget och anser att det är välkommet och välbalanserat. Utskottet tycker att kommissionens förslag om att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med 40 procent till 2030 är bra. Minskningen gäller jämfört med 1990 års nivå. Här är det viktigt att fördelningen av bördan mellan EU-länderna görs på ett kostnadseffektivt sätt. Kommissionen föreslår även att minst 27 procent av energin inom EU ska komma från förnybara källor. Även det är bra, anser näringsutskottet. EU ska också sätta upp mål för energieffektivisering. Regeringen och kommissionen anser dock att det finns anledning att vänta in uppföljningen av införandet av reglerna för energieffektivisering inom EU innan man sätter upp detta mål. Näringsutskottet håller med. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Informationskampanj om vårt valsystem

Valsystemet är viktigt för, inte minst, tilltron till demokratin. Visserligen är kunskaperna hos oss, den så kallade, allmänheten relativt dåliga. En informationskampanj vore på sin plats. En snabbenkät "på gatan" torde visa att vi vet väldigt lite om spärrar och mandatfördelning. "Nya regler för fördelning av mandat ska bättre spegla hur väljarna röstat Valsystemet ändras så att fördelningen av mandat säkrare ska spegla hur väljarna har röstat. Det gäller i val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Ändringarna ska göra så att partierna får en representation som stämmer överens med partiets väljarstöd. I kommuner som är indelade i valkretsar ska utjämningsmandat införas. Det införs också en småpartispärr på 3 procent i kommuner som är indelade i valkretsar och 2 procent i kommuner som inte är det. För att göra det lättare för väljarna att skilja olika partiers valsedlar åt ska partierna få trycka sina partisymboler i färg på valsedlarna. Partierna måste också anmäla i förväg när de ställer upp i ett val, så att det blir tydligare för väljarna vilka de kan rösta på. Den som nomineras som kandidat måste säga ja till nomineringen för att vara valbar. Detta för att man själv ska ha rätt att bestämma om man vill ställa upp som kandidat. Ändringarna görs i regeringsformen och vallagen. Ändringar i regeringsformen kräver två beslut i riksdagen med val emellan. Eftersom ändringarna i vallagen hänger ihop med ändringarna i regeringsformen föreslås alla ändringar i båda lagarna att börja gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till att anta ändringarna i regeringsformen som vilande. Riksdagen sköt upp behandlingen av ändringarna i vallagen till efter höstens val."

Alkoholbruket bland ungdomar

Handlingsplan eller inte. Jag tror att det är många som har svårt att förstå att man i politiken ägnar så mycket tid till att tala om och diskutera vad man uppfattar, som småsaker. I frågan i nedanstående citat har man debatterat huruvida det behövs en handlingsplan. Det viktiga är väl handlandet, inte planerna. Ägna er åt att debattera huruvida det som görs är det rätta och tillräckligt och vad som bör göras i framtiden. "Socialutskottet vill se handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar Ambitionerna måste höjas i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol, anser socialutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Att minska ungdomars bruk av alkohol är ytterst viktigt. Socialutskottet noterar att det skett en minskning av alkoholkonsumtionen bland ungdomar men konstaterar samtidigt att det handlar om en minskning från en hög nivå. Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är bra, men utskottet anser att det behövs ännu högre ambitioner i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol. Koordinerade insatser Insatserna måste koordineras och en handlingsplan skulle kunna samla de frågor som rör specifikt ungdomars alkoholbruk, anser socialutskottet. I handlingsplanen bör det framgå konkret hur det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå ska samverka. Begränsningar av tillgänglighet, tillsyn av servering, ändringar i lagstiftning, polisarbete mot langning och olovlig försäljning samt informations- och attitydfrågor är exempel på frågor som skulle kunna rymmas inom ramen för handlingsplanen. Det kan även finnas behov av att se över ungdomars möjligheter till fritidssysselsättning och aktiviteter i drogfria miljöer. Socialutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar. Sedan bör regeringen återrapportera till riksdagen på lämpligt sätt. Bakom förslaget till tillkännagivande står en majoritet i socialutskottet bestående av S, MP, SD och V. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna delar utskottsmajoritetens uppfattning att det är ytterst viktigt att minska alkoholbruket bland ungdomar. Mot bakgrund av det arbete som redan pågår, inom ramen för regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, anser dock partierna att det inte är nödvändigt med en handlingsplan. De lyfter bland annat fram att de insatser som görs för att skjuta upp alkoholdebuten är prioriterade i regeringens strategi samt att åtgärder vidtas för att minska langningen av alkohol till minderåriga och för att upprätthålla åldersgränserna."

Styrningen av skolan

Staten har ansvaret för att skolan är jämlik. Lagar och förordningar uttrycker tydligt detta. Dessa är statens instrument. Det finns dock tecken på att antingen instrumenten inte är verkningsfulla eller användarna av instrumenten inte vet hur man använder dem. Det finns en del som anser att det faktum att styrningen och driftansvaret inte åvilar samma huvudman. Ge staten även driftansvaret så kommer staten bli bättre på att styra. Kanske finns utredningar eller forskning, som styrker detta samband. Själv förstår jag det inte. Problemet tycks vara att staten inte klarar sin uppgift. Hur göra staten skickad att klara sin uppgift?

Orkar svenska skolan?

En lärare måste vara beredd på ständiga förändringar. Skolresultaten sjunker, både i absoluta tal och i relativa tal mätt. Förändringarna ska leda till förbättringar. I min kammare funderar jag på om det finns risk för negativa förändringar på grund av svårigheter att klara många förändringar samtidigt, även om varje enskild förändring skulle vara positiv. Jag tänker, inte minst, på huvudmannaskapsförändring, som skulle kräva mycket kraft, som borde användas för undervisning. Är det inte så att så stor förändring ska genomföras i en mer stabil situation än vad som är fallet nu. Orkar den svenska skolan med en stor omorganisation?

tisdag 25 mars 2014

Där krig och våldshandlingar råder är ingen skyddad

Går det att skydda barn i krig och konflikter? Inga människor kan skyddas där krig och våld förekommer. Olika individer drabbas på olika sätt, men ingen går fri. Detta faktum borde räcka som argument för att avstå från våldshandlingar. Men verkligheten ser annorlunda ut. Okänsligheten hos många politiska och andra ledare är förbluffande stor. När man på IPU-möte diskuterade hur barn ska skyddas i krig och konflikter menades sannolikt att man diskuterade hur man ska kunna mildra effekterna. "Ledamöter diskuterade barns situation i krig och konflikter på IPU-möte Parlamentens roll för att skydda barn i krig och konflikter, särskilt ensamkommande flyktingbarn, var huvudfrågan för de svenska riksdagsledamöterna när de under veckan deltog i Interparlamentariska unionens, IPU, vårförsamling i Genève. Under mötet valdes även en ny generalsekreterare för IPU. Den 16–20 mars deltog riksdagens svenska delegation i Interparlamentariska unionens församling, den 130:e i ordningen. Över 715 parlamentariker från 141 länder samlades i Genève för att diskutera globala frågor. Huvudtemat för mötet var "Förnyelse av våra åtaganden för värnandet av fred och demokrati". Andre vice talman Ulf Holm (MP), delegationsledare, talade och tog då upp krisen på Krimhalvön och Rysslands oacceptabla agerande. Vidare lyfte Ulf Holm jämställdhet som en förutsättning för utveckling och som en av de viktigaste frågorna att prioritera i IPU:s nya utvecklingsmål. Inkludera barn och ungas perspektiv Den svenska delegationen fick igenom samtliga förslag på ändringar i en resolutionstext om värnandet av barn, särskilt ensamkommande flyktingbarn, under krig och konflikter. Det gällde bland annat att parlamenten och regeringarna ska inkludera barn och ungas perspektiv i politiken. Parlamentarikerna diskuterade även sitt bidrag i arbetet mot en kärnvapenfri värld. Här betonade den svenska delegationen parlamentarikers ansvar att utöva påtryckningar på sina regeringar i frågan. Delegationen lyfte även fram vikten av ett nära samarbete mellan parlament och organisationer i samhället. Andra frågor som diskuterades var hållbar utveckling och demografiska utmaningar. Resolution om särskilt brådskande ämne En resolution om ett särskilt brådskande ämne, den humanitära krisen och återuppbyggnad av fred i Centralafrikanska Republiken, antogs också under mötet. Anti Avsan (M), ordförande för riksdagens IPU-delegation, föreslog tillsammans med den mexikanska senatorn Laura Rojas ett gemensamt ämne att diskutera under 2015. Det handlar om parlamentarikers bidrag till det internationella samarbetet för att bekämpa de globala problemen med narkotika. Den svenska delegationen mötte även delegationerna från Rumänien, Bahrain och Bangladesh för bilaterala möten. Med delegationen från Rumänien diskuterade ledamöterna romernas situation i Sverige. Ny generalsekreterare Under mötets sista dag valdes Martin Chungong från Kamerun till ny generalsekreterare för IPU och efterträder därmed svenska Anders B. Johnsson. Riksdagsledamot Ulrika Karlsson (M) blev vald till förste vice ordförande till IPU:s styrelse för kvinnliga parlamentariker. Tonga valdes också in som nytt medlemsland. IPU består därmed numera av 164 medlemsländer. Den svenska IPU-delegationen som deltagit i Genève-mötet består av delegationsledare och andre vice talman Ulf Holm (MP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande, Krister Örnfjäder (S), Ulf Nilsson (FP), Monica Green (S), Jonas Gunnarsson (S) och Christer Winbäck (FP). Om IPU IPU bildades 1889. Den världsomspännande organisationen är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år."

Kunskapsbrist i Byggnadsnämnden

"Politikerna struntar i kritiken" Så lyder en rubrik i dagens Upsala Nya Tidning. Låt mig konstatera: En ordförande i en kommunal nämnd är inte chef. Tjänstemän ska fullgöra de beslut, som fattas av nämnden Tjänstemän tar inte order eller uppdrag av enskild politiker Chef för tjänstemän är förvaltningschef Förvaltningschefens överordnade är antingen den samlade nämnden eller en kommunal högste chef Förvaltningschefen är ansvarig inför nämnden för att verksamheten drivs enligt nämndens beslut Konstigheter, som nämns i artikeln: Revisorernas kritik har inte tagits upp i nämnden. Ansvarig för att ärenden förs upp till nämnden är ordföranden Ordföranden styr över tjänstemän. Kunskapsbrist hos båda parter. Tjänstemän ska vägra att bli styrd av enskild politiker Ordföranden styr över andra politiker. Varför låter man sig styras? Rågången mellan tjänstemännen och nämnden är otydlig. När inte ordföranden förstår måste förvaltningschefen markera "...tjänstemän, som arbetar under Liv Hahne." Felaktig beskrivning. Ingen tjänsteman är underställd Liv Hahne Underlåtenhet att ta upp ärenden eller felaktigt behandla ärenden. Förvaltningschefen måste slå larm Alltså: Svaga politiker Tjänstemän vågar eller kan inte säga ifrån En ordförande, som missförstått vad stark politiker betyder En nämnd, som inte kan ges ansvarsfrihet En ordförande, som måste förändra sin roll alternativt lämna sitt uppdrag

måndag 24 mars 2014

Förskolan ska vara bra

Maria Arnholm har en välfungerande ideologisk kompass. Det inger hopp för tiden efter nästa val. "Veckans nyhetsbrev skriver jag från ett regnigt men politiskt stekhett Bryssel. Här står krisen i Ukraina högst på agendan. Igår möttes Europas ledare här och beslutade om sanktioner mot ytterligare 20 ryska politiker. Vid behov kommer vi också att skicka fredsövervakare. Idag på morgonen var området kring rådsbyggnaden avspärrat och bombhundar sökte igenom området. Det är bra att EU är en central aktör för att lösa konflikten. Jag tycker också att vi ska vara tydliga med att Ukraina är välkommet som medlem i unionen den dag medborgarna vill och landet uppfyller inträdeskraven. EU behövs som allra mest när det blåser som hårdast. Vi ska stå upp för demokratin över hela Europa. Men gårdagen ägnade jag åt förskolan. För mig är det helt givet att alla barn har rätt till en bra och trygg förskola. Men vi vet samtidigt att det inte alltid är så. Skolinspektionens granskningar pekar på flera områden som kan bli bättre och regeringen har redan berättat om några av de satsningar som vi kommer göra redan i år. Dessa kan du läsa om HÄR, sammanlagt handlar det om investeringar på över en halv miljard under de kommande tre åren. Igår presenterade jag ytterligare fyra åtgärder: 1. Förskolor med förelägganden ska inte tillåtas starta nya förskolor eller bygga ut existerande verksamhet innan föreläggandena har åtgärdats. 2. Lämplighetsprövning för fristående förskolor ska införas. 3. Kommuner ska kunna kräva högre personaltäthet på en förskola om man menar att detta skulle höja den pedagogiska kvaliteten. 4. Ökade möjligheter för kommuner att omedelbart ingripa med vite vid allvarliga missförhållanden. De tre sista förslagen ovan har presenterats av friskolekommittén men då med fokus på skolan. Jag tycker det känns lämpligt att verksamheten i förskolan och skolan så långt som möjligt regleras enligt samma principer. I vissa kommuner fungerar tillsynen bra och politikerna stänger ner de förskolor som inte har en tillräckligt bra verksamhet. Exempelvis i Stockholm har man stängt ner 14 förskolor sedan 2007. Men flera kommuner kan bättra sig. Politiker i kommuner där det finns förskolor där barn far illa måste inta en mer offensiv och framåtlutad position. Jag tror de förslag som jag presenterade igår kan hjälpa dem att göra det. Som sagt: alla barn har rätt till en trygg och bra förskola."

Tillstånd för tobaksförsäljning

Tänk att man inte kan enas i en sådan här fråga "Pressmeddelande Socialutskottet vill ha skärpta regler för försäljning av tobak Socialutskottet vill införa krav på tillstånd för tobaksförsäljning. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att se över möjligheten att införa tillståndsplikt. Regeringen bör sedan skyndsamt lämna ett förslag om detta. Bakom förslaget till tillkännagivande står en majoritet i socialutskottet bestående av S, MP, SD och V. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. I dagsläget gäller att den som vill sälja tobaksvaror måste anmäla detta till kommunen. Kommunen kan också förbjuda en handlare att sälja tobaksvaror om handlaren bryter mot tobakslagen på ett allvarligt sätt eller har gjort så upprepade gånger. Socialutskottet anser att det är tid att gå ett steg längre och vill att tillståndsplikt ska införas för försäljning av tobak. Det innebär att handlare måste ha tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Regeringen bör skyndsamt lämna förslag Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att göra en översyn för att göra det möjligt att införa tillståndsplikt. Därefter bör regeringen skyndsamt lämna ett förslag till riksdagen. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mer arbete med administration Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att gällande regler är tillräckliga. Införandet av tillståndsplikt skulle innebära mer arbete med administration för handlare och myndigheter. Detta utan att uppnå några fördelar, anser partierna."

Måste vara en missuppfattning

Jag läser i dagens Upsala Nya Tidning om, bland annat, att ingångslönen för sjuksköterskor har höjts kraftigt. Ledningen vid Akademiska sjukhuset har fattat det beslutet. Jag tror att detta är en missuppfattning. Ett sådant beslut kan inte fattas av annan än landstingsfullmäktige eller sjukhusets styrelse, det vill säga, Produktionsstyrelsen. Enligt nyhetsartikeln är styrelsen missnöjd. Jag föreslår att landstingets politiker anordnar en demonstration vid vilken man protesterar mot ledningens vid Ackis beslut. Skämt åsido, landstingets politiker måste börja styra.

söndag 23 mars 2014

NATO - anslutning ökar hotet mot oss?

Tänker jag fel, tänker jag. Putin visar Hitler- och Stalinfasoner. Politikerna börjar tala om mer vapen, fler krigare och medlemskap i NATO. Lös krisen på diplomatisk väg och rusta upp. Hur låter det? Jag tänker att det är läge för precis motsatt inställning. Ska vi inte kunna visa att vi inte tror på våld som konfliktlösningsmetod. Ska vi inte kunna visa att vi inte vill lova någon organisation att delta i användande av vapen. Ska vi inte stå upp rakryggade och säga att någon NATO - anslutning inte är aktuell. Ska vi inte våga uttrycka att vi genom en NATO - anslutning utsätter vårt land för ökat hot

onsdag 19 mars 2014

www.alliansen.se

I dag hittade jag Alliansens hemsida. På de fyra allianspartiernas hemsidor kan man klicka sig vidare till Alliansens. På Folkpartiets hemsida täcker hänvisningen till Alliansens hemsida hela öppningssidan. På övriga tre partiers hemsidor finns hänvisningen en bit ner.

tisdag 18 mars 2014

HSS har inga förvaltningar

"Produktionsvolymer fastställda Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde den preliminära produktionsvolymen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 2014. Volymen baseras på beställningen 2013 och tar hänsyn till produktionsförändringar och beslutade vårdavtal. (S), (V) och (MP) yrkade på att produktionsvolymen ska motsvara det behov som finns för att länets invånare ska få vård inom lagen för vårdgarantin. Yrkandet avslogs." Men vänta nu. Beställaren HSS kan väl inte bestämma för Akademiska sjukhuset. HSS har inga förvaltningar. HSS ska ju träffa överenskommelse med Produktionsstyrelsen.

Överlevnadsfrågorna finns inte i den politiska debatten

Hur ska vi få valrörelsen att handla om även överlevnadsfrågorna? De kortsiktiga plånboksfrågorna dominerar helt. Inte ens klimatfrågan är het. Beklämmande brist på politiskt ansvarstagande. Kemikalieträsket förgiftar. Detta vet man. När hörde vi en politisk debatt senast handla om åtgärder för att sanera träsket? Det finns i vår vardag 800 hormonstörande ämnen. Flera hormonrelaterade sjukdomar ökar. Det borde vara högprioriterat att ta reda på sambanden med kemikalier. Men politiken handlar nästan uteslutande om att värva röster. Men om partierna vinnlade sig om att ägna sig åt opinionsbildning skulle även överlevnadsfrågorna bli röstvinnande.

söndag 16 mars 2014

Om tillbud och olyckor

Vad leder tillkännagivanden till? Särskilt om regeringen inte instämmer. "Arbetsmiljöverket bör registrera alla tillbud och olyckor Det tredje tillkännagivandet innebär att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna konstaterar bland annat att grundprincipen i EU är att arbetsolyckor och arbetsskador ska rapporteras i det land som är den skadades hemland. Det vore därför inte ändamålsenligt att bokföra skador och sjukdomar dubbelt. Det skulle också lägga dubbla krav på exempelvis ett utstationerande företag, och det skulle därmed kunna uppstå EU-rättsliga hinder."

lördag 15 mars 2014

Om arbetsmiljö

Nedanstående har föregåtts av många timmars diskuterande. Det slutar med ingenting. Man är inte eniga. Men nog borde det ha varit möjligt Arbetsmarknadsutskottet föreslår fem uppdrag till regeringen om arbetsmiljö Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör fem tillkännagivanden till regeringen. Tre gäller skador och olyckor i arbetslivet, ett gäller kränkande särbehandling i arbetslivet och ett gäller arbetsmiljöforskning. Regeringspartierna reserverar sig mot tre av tillkännagivandena. Arbetslivet ska vara sådant att alla människor som kan arbeta ska få möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Utskottet anser att ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser är en viktig förutsättning för att nå detta mål. Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet Det första tillkännagivandet innebär att regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Utskottet konstaterar att sedan Sverige införde en nollvision för dödsfall i trafiken har antalet dödsolyckor minskat kraftigt. Det måste enligt utskottet vara lika viktigt att skydda medborgarnas liv när de befinner sig på jobbet som när de befinner sig i trafiken. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn Det andra tillkännagivandet efterlyser att regeringen måste satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall. Utskottet konstaterar att det utöver de som dör i arbetsolyckor finns ett stort antal andra dödsfall som är arbetsrelaterade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna tycker att Arbetsmiljöverket bedriver ett ambitiöst och framgångsrikt arbete för att minska arbetsrelaterade dödsfall och andra arbetsskador.

IPU:s vårförsamling ska diskutera hur man får en kärnvapenfri värld

Parlamenten har knappast någon viktigare roll än att arbeta för fred och en vapenfri värld. Vapenfri får tyvärr ses som en utopi i en värld där de politiska ledarna inte kan enas ens om att avskaffa kärnvapnen. Vilka medskick har de svenska delegaterna? Dom utgör ju inte partitopparna. Varför deltar inte partiledarna? Jo, dom kan inte hinna vara överallt. Just nu är dom ju upptagna med att diskutera NATO - medlemskap och militär upprustning. Vi önskar IPU:s vårförsamling lycka till "Parlamentens roll för en kärnvapenfri värld på agendan vid IPU:s vårförsamling Ensamkommande flyktingbarn och parlamentens roll för en kärnvapenfri värld är några av de frågor som står i fokus när svenska riksdagsledamöter till veckan deltar i Interparlamentariska unionens (IPU) församling i Genève, där politiker från 163 av världens parlament samlas. Den 16–20 mars deltar riksdagens svenska delegation i Interparlamentariska unionens (IPU) församling, den 130:e i ordningen. Vid församlingen ska bland annat tre rådgivande resolutioner antas. Årets huvudteman är; parlamentens roll i arbetet för en kärnvapenfri värld; en värld motståndskraftig mot risker som hänger samman med den demografiska utvecklingen och miljöpåverkan i åtanke samt parlamentens roll för att skydda barns rättigheter, särskilt ensamkommande flyktingbarn och att förhindra att barn utnyttjas i krig och konflikter. Delegationen består av delegationsledare och andre vice talman Ulf Holm (MP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande, Krister Örnfjäder (S), Ulf Nilsson (FP), Monica Green (S), Jonas Gunnarsson (S) och Christer Winbäck (FP). Biträdande riksdagsdirektör Claes Mårtensson deltar i det parallella generalsekreterarmötet ASGP (Association of Secretaries General of Parliaments). Huvudtemat som ska diskuteras bland talmännen i generalförsamlingen är "Förnyelse av våra åtaganden för värnandet av fred och demokrati". Andre vice talman Ulf Holm (MP) kommer i sitt anförande för församlingen att ta upp jämställdhetsfrågor samt frågor kring vikten av en post-2015 utvecklingsagenda som är anpassad till förändringarna i världen sedan den tid då millenniemålen formulerades. Om IPU IPU, som bildades 1889 och är en världsomspännande organisation, är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN"

Let´s chance

Jag satt med min dator framför TV i går kväll. Något man absolut inte ska göra, åtminstone inte om TV är på, vilket den var. På datorn såg jag Uppsala basket besegra Borås basket med endast två poäng. Riktigt kul. Jag sneglade då och då på TV - skärmen. Där pågick ett program, som kallas Let´s dance. Man tävlar om vem, som lär sig dansa bäst. En av deltagarna, Patrik Sjöberg, lär få en miljon kronor för att delta. Han måste anses vara den klart sämsta av deltagarna, om man bortser från den i snart alla program förekommande Glenn Hysén. På vilka meriter är obegripligt. Tänk om den deltagare, som erhåller en miljon kronor för att delta skulle åka ut i första utröstningen. Vem tror att TV4 skulle godta det. Jo, jag vet det är svenska folket, som avgör. Jag kan ingenting om dans, men nog såg jag att den person, som åkte ut i går kväll var totalt överlägsen de två pensionerade idrottsmännen. TV4 tar alltså risken. Patrik, du får en miljon. Let´s chance. En chansning, som ju kommer att gå hem, annars satsade man inte.

torsdag 13 mars 2014

Skydda skolan från staten?

Det var väl tråkigt. Professor Leif Lewins. utredning om skolan sägs nu inte ge något vetenskapligt stöd för att skolan ska förstatligas. Däremot pekar utredningen på sådana problem som statens inspektioner, övergången till mål- och resultatstyrning med ökade arbetsuppgifter som följd. Kommunaliseringen genomfördes 1990. I internationella jämförelser 1964 och 1980 visades dåliga resultat i matematik. Lärarlönerna sjönk redan före 1990. OECD och andra utredningar visar att lärarnas kompetens, löner och arbetssätt är de viktigaste faktorerna för resultaten i skolan. Skydda skolan från staten är kanske en av de slutsatser, som kan dras. Det här försvårar dock inför valrörelsen. Det som var så enkelt; förstatliga skolan! Nu måste det handla om frågor, som inte gör sig lika bra på olakaten

tisdag 11 mars 2014

Fråga sjuksköterskorna

Vad ska locka, till exempel, sjuksköterskor att specialistutbilda sig? Högre lön? Lön under utbildningstiden? Riksdagens socialuskott vill få fram förslag. Riksda´n har beslutat att uppmana regeringen att presentera förslag. Ett tips till regeringen: Fråga sjuksöterskorna "Socialutskottet vill se förslag på hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler Det råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Socialutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialistsjuksköterskor kan öka. Bakom utskottets förslag till tillkännagivande står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. MP och V reserverar sig. Utredningar visar att flera hinder spelar in vad gäller tillgången på specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Till exempel får en sjuksköterska som vill specialisera sig som regel inte lön under utbildningen. En avslutad utbildning leder i många fall heller inte till påtagliga skillnader i vare sig arbetsuppgifter eller lön. Bättre samverkan behövs också mellan hälso- och sjukvården och de högskolor och universitet som anordnar specialistutbildningar. Tillgången fortsätter att minska Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska, konstaterar socialutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Till grund för utskottets förslag ligger motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig MP och V reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna pekar på att det behövs både utbildas och anställas fler sjuksköterskor med specialistutbildning. Jämfört med utskottets förslag vill MP och V se ett förslag från regeringen mer specifikt om hur antalet och andelen specialistsjuksköterskor ska öka"

Måste det vara så omständligt?

"Våldtäktslagstiftningen bör ses över Regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom. Med utgångspunkt från den granskningen ska kommittén lämna förslag på åtgärder som kan stärka brottsoffrets ställning samt förbättra polisens och åklagarnas arbete med våldtäkter." Frågan är angelägen. En parlamentarisk kommitté torde behöva ganska lång tid på sig. Kan man inte få svar ganska snabbt av experter av olika slag? Vad tillför parlamentarikerna? Parlamentariska utredningar behövs för att inte minst få alla tänkbara frågeställningar belysta, men här är ju frågan klar och behöver ges ett svar. Problemet är för stort för att det ska gömmas i en långdragen utredning

Bättre polisskydd för våldsutsatta kvinnor

"Våldsutsatta kvinnor som tvingats fly från sitt hem bör få bättre möjligheter att återvända till bostaden i skydd av polis för att hämta sina och eventuella barns tillhörigheter. Regeringen bör även se över hur kvinnojourernas verksamhet kan stärkas för att öka skyddet för brottsoffer i nära relationer. Det anser ett enigt justitieutskott, som föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om barnahus. Kvinnor som misshandlats av en närstående man och lämnat relationen och hemmet kan behöva skydd av polis för att hämta sina tillhörigheter. Detta på grund av risken att återigen utsättas för våld. Justitieutskottet konstaterar att polisen i dag är osäker på i vilken utsträckning man har rätt att erbjuda den hjälpen. Det är inte acceptabelt, anser utskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till polisskydd. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till två motioner från Vänsterpartiet. Kvinnojourer har stor del i arbetet Justitieutskottet betonar att det är angeläget att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer får det skydd och stöd de behöver. Kvinnojourer och ideella organisationer har en stor del i det arbetet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Detta för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Justitieutskottet står enigt bakom förslagen till tillkännagivanden om poliseskort för våldsutsatta kvinnor samt om kvinnojourer. Minst ett barnahus i varje län Dessutom föreslår justitieutskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. I barnahus samverkar olika myndigheter, som polis och socialtjänst, under samma tak för att minska påfrestningarna för ett barn som utsatts för våld eller övergrepp. Minst ett barnahus bör finnas i varje län, anser utskottet. Regeringen bör också arbeta för att barnahusens uppdrag ska omfatta barn upp till 18 år och att barnahusens verksamhet utvecklas genom forskning och samverkan. Verksamheten bör även utvärderas. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motioner från S och MP. Myndigheterna ska avgöra Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande om barnahus. De är positiva till att inrätta barnahus men håller med justitieministern om att det är myndigheterna som ska avgöra om det ska bli fler barnahus och var de i så fall ska finnas. Partierna anser också att det är viktigt att verksamheten får stöd samt utvecklas och utvärderas. De vill dock invänta arbete som pågår, bland annat om riktlinjerna för barnahusens verksamhet"

Några av valrörelsens viktiga frågor

Nu börjar vi kunna urskilja vissa frågor, som kommer att finnas med i valdebatten. Utan att namnge parti kan nämnas: Gå med i NATO Gå med i EMU Sverige ska ha världens bästa skola Mer kärnkraft Skjut fler vargar Förstatliga skolan Förstatliga sjukvården Förstatliga äldrevården Rusta upp järnvägarna Mindre byråkrati vid start av företag Förbjud vinster i välfärden Mer vind- och solenergi Jag kommer att ta bort punkter, som visar sig inte höra hemma här och lägga till frågor, som dyker upp som nya.

måndag 10 mars 2014

Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik offentlig verksamhet Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås. Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot. Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, anser jag. Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut? Jag vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion. Pris: 1000 kronor För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller mobil: harald.nordlund@gmail.com Telefon: 0760-163244 Med vänliga hälsningar Harald Nordlund Sehlstedtsgatan 4 754 41 Uppsala http://haraldiuppsala.blogspot.com www.twitter.com/haraldnordlund

söndag 9 mars 2014

Skärpta regler för mobilanvändning

Behöver vi en skärpning av reglerna för mobilanvändning? Frånvaron av blinkeranvändning kan ha sin förklaring i att antalet händer inte räcker till för att hålla i ratten, hålla i mobiltelefonen, växla och blinka. Åtminstone inte om allt ska ske samtidigt och behovet därav inträffar allt som oftast. Men vad tjänar lagstiftning till om vi får lära oss att Polisen inte bryr sig. "Trafikförordningens nya bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning är inte tillräckligt tydliga, anser trafikutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt lämna förslag på skärpta regler. Bakom förslaget till tillkännagivande står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag. Många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning, konstaterar trafikutskottet. Med dagens teknik kan man använda handsfree för att ringa och prata i telefon när man kör. Däremot är det inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser utskottet, som menar att det fortfarande finns en osäkerhet kring vad som ingår i de nuvarande bestämmelserna. Riksdagen har behandlat frågan tidigare Frågan om mobilanvändning vid bilkörning har behandlats av riksdagen flera gånger tidigare. Senast i mars 2013 uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med förslag till lagstiftning med förbud mot användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten. I stället för att lagstifta om ett förbud mot användning av mobiltelefoner eller motsvarande har regeringen valt att göra en översyn samt ändra kraven i trafikförordningen. Det är inte tillräckligt, anser trafikutskottet. Behov av ytterligare åtgärder Därför vill utskottet ännu en gång påtala behovet av ytterligare åtgärder från regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att skyndsamt återkomma med ett förslag som innehåller skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från bland annat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna." Regeringen har redan vidtagit kraftiga åtgärder Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringen redan vidtagit kraftfulla åtgärder i frågan i och med ändringen i trafikförordningen som infördes den 1 december 2013. De pekar också på att denna ändring redan visat sig ha effekt. Vidare kommer den uppföljning som ska genomföras att visa om fler åtgärder behövs för att ytterligare motverka trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning, menar partierna.

Tre exempel

Alltför mycket av det som skrivs och sägs i medierna innehåller alltför mycket av språkliga tveksamheter. Dock tänkte jag, väl medveten om mitt fördomsfulla tänkande, att debattartikeln, skriven av en filosofie doktor, är språkligt korrekt. Så stöter jag på meningen: "Ur ett svenskt perspektiv är det särskilt bekymmersamt att svenska partier varken tydliggör den nya processen eller sina egna ställningstaganden." Det finns två korrekta formuleringar varav den i citatet inte är en. 1. "...varken tydliggör den nya processen eller tydliggör sina egna ställningstaganden." 2. "...tydliggör varken den nya processen eller sina egna ställningstaganden." "En kommissionsordförande med en tydlig politisk färg och ett program som endast stöds aktivt av den största partigruppen..." Menar han verkligen att programmet endast stöds aktivt? Kanske menar han att det stöds aktivt av endast den största partigruppen, fast så står det inte. "Och så länge många nationella partier, vilket inte minst är fallet i Sverige,..." Här tror jag han menar: "Och så länge många nationella partier, vilket är fallet, inte minst i Sverige,..."

onsdag 5 mars 2014

Fördöm alltid våldshandlingar

Jag vet väldigt lite om personen Vladimir Putin. Men jag vet att jag starkt ogillar vad han tycks stå för. Det handlar om många aspekter; exempel: människosyn, frihet och former för samarbete nationer emellan. Nu framträder många politiker och med rätta kritiserar Putin. Det borde man göra alltid när krigsbrott begås, ja alltid vid våldshandlingar. Är man konsekvent i sin kritik ökar trovärdigheten. Vissa politiker borde ha avstått från att ge George Bush applåder när han angrep Irak.

I realiteten nej, i teorin ja

Folkpartiet har i stora delar ett bra nytt miljöprogram. Man betonar, till exempel, problemet med avfallet från kärnkraftsproduktion. "Kärnkraft skapar farligt avfall, som måste hanteras." Eftersom avfallet ännu inte kan hanteras borde detta innebära nej till kärnkraft. Ytterligare argument för att säga nej är meningarna om säkerhetskrav. "Staten ska i största möjlig mån vara neutral mellan energislag som uppfyller miljö- och säkerhetskraven. För alla energislag ska det finnas tydliga miljö- och säkerhetskrav." Allt tyder på att stränga säkerhetskrav inte uppfylls. "Nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska kunna byggas i Sverige." Vad betyder högt? I realiteten säger Folkpartiet nej till ny kärnkraft, i teorin ja

tisdag 4 mars 2014

Positiv nyhet, därför ingen nyhet

Nedanstående är en nyhet, som enligt mitt sätt att se bör ge ordentliga rubriker. Hittills dock endast i UNT. Måste det vara en skandal för att bli en nyhet? I en nationell enkätundersökning placerar sig Uppsala län generellt bra. Långa kötider är dock en akilleshäl. Det visar en enkätundersökning som gjorts över hela landet på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. I Uppsala län har 5 288 patienter deltagit i undersökningen som omfattar 49 vårdcentraler och husläkarmottagningar i länet, såväl landstingsdrivna som privata. Landstinget i Uppsala län är enligt undersökningen bäst i landet på att ge information till patienterna i samband med läkarbesök och förtroendet för läkarna är högt. Men när det kommer till väntetider får Uppsala län mycket kritik och placerar sig bland de sämsta i landet. Det är tredje gången som undersökningen har genomförts, senast var 2011. Bäst betyg får Brukshälsan i Söderfors

Ring P1, imponerar

Jag blir väldigt imponerad när jag lyssnar på Ring P1. Vilka kunskaper många sitter inne med. Men inte bara det, utan även förmåga att dra slutsatser. Senast i dag tvärsäkra uttalanden om Ukrainakrisen. Jag försöker förstå konflikten mellan Ryssland och Ukraina, men jag lyckas inte. Jo, visst inser jag att i botten ligger ekonomiska intressen och att talet om att skydda ryssar, som förevändning för att visa vapenmakt, är svepskäl. Men sen...Tänk att kunna säga: Det är klart att...

söndag 2 mars 2014

Vill du ha hjälp med att skriva?

Jag antar att tidningarnas insändar- och debattredaktioner redan nu märker att valet närmar sig, även om det är mer än sex månader kvar. Inte alla känner sig bekväma med att skriva. Det tar emot. Är det ojust att låta någon annan skriva? Ja, kanske det. Sättet att uttrycka sig på är en del av personligheten. Samtidigt gäller ju att om man kandiderar måste man redovisa var man står. Får man hjälp bör utformningen göras så att den överensstämmer med personens sätt att uttrycka sig muntligt. Med andra ord, den som är spökskrivare har ett stort ansvar. Jag ställer upp. Tala om vad du vill ha sagt, och jag utformar en text.

Fusk inom artistbranschen

Fuskande popartister, fuskande idrottsmän, skyhöga inkomster för artister, astronomiska belopp till vissa deltagare i såpor, miljoninkomster för idrottsmän. Alla dessa finns. I inget av fallen har jag sett någon som helst reaktion från den, så kallade allmänheten. Men akta dig när det blir känt att statsministern tjänar en och en halv miljon, per år. det är för mig obegripligt att alls någon ringde och röstade på schlagerspektaklet i går kväll. Nu får vi, den så kallade allmänheten, skärpa oss.

Vilseledande artikel

Lasarettet i Enköping är inte en extern utförare. Det kan man dock förledas att tro när man i dag läser UNT - artikeln "Lasarettet tvingas ta till sparpengar". Tidningen skriver: "Lasarettet i Enköping får så litet betalt för sina operationer att man hotat att ställa in dem." Lasarettet kan inte ställa in operationer. Sådan beslutsrätt finns inte. Däremot kan ett politiskt organ besluta om att operationer inte ska utföras. Det organet är i detta fall Produktionsstyrelsen, som ju då kommer i konflikt med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. En förvaltning i offentliga sektorn kan inte fatta sådana beslut. Vilseledande är även rubriken. Man tar inte till sparpengar. Sparade pengar finns inte. Ytterligare ett fel finns i artikeln. Lasarettet sägs ha nått en uppgörelse med landstinget. Men snälla nå´n. Lasarettet är ju en del av landstinget.