måndag 28 februari 2011

Harald i Uppsala
Samhällsutveckling


Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Skriver om natur och miljö
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politikerPolitisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Tisdag 22 mars kl. 18.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot för Folkpartiet. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.

söndag 27 februari 2011

Harald i Uppsala
Samhällsutveckling

Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politiker

Nästa aktivitet:
Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Tisdag 22 mars kl 18.00
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.

måndag 21 februari 2011

Föreläsning om politisk styrning

Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik Tisdag 22 mars kl 18.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.

Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot för Folkpartiet. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.


Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Harald vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.För mer information, välkommen att kontakta Harald Nordlund via e–post eller mobil:

harald.nordlund@swipnet.se / 0760-163244

Alla intresserade välkomna!

Fritt inträde.

Med vänliga hälsningar

Anna-Maria Lundberg

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala

anna-maria.lundberg@sv.se

018 - 10 23 77

www.sv.se/uppsala

lördag 19 februari 2011

Produktionsstyrelsen måste spara 300 miljoner kronor

De två största nyheterna i dagens tidning (UNT) ser ut att vara en kommunalrådspost i Uppsala kommun och bsparingarna, som ålagts den nya produktionsstyrelsen.
UNT; s ledare är den skarpaste jag läst och som handlar om en personfråga. Tidningen citerar Centerns partiprogram med följande: Centerpartiet har en stark tro på människans vilja och förmåga...o.s.v. Det visar möjligen att man valr fel representant för sitt parti, något man i teorin får gilla fram till nästa val. I praktiken kommer ändringen tidigare. Den är ofrånkomlig. Personen i fråga kallade sig i en artikel i UNT för socialliberal en tid innan hans åsikter, uttryckta i bloggar, blivit kända. När UNT tycker att övriga partier i koalitionen borde säga ifrån känner jag tveksamhet. Man har gått in i en viss koalition, ja rent av allians, och därmed både sålt sig till och köpt delar av partiet, inklusive partiets representanter.
Landstinget har nu en produktionsstyrelse. Den har ansvaret inför fullmäktige för nästan all verksamhet inom landstinget. För fullmäktige ska inte finnas några förvaltningar utan endast nämnder och styrelser. Det är alltid inför både medborgarna och fullmäktige ett politiskt organ, som har ansvaret. Att fullmäktige fördelar budget på förvaltningar är ingenting annat än ett bevis på brist på kunskap om ledning och styrning i en politisk organisation. När man skriver och säger att Akademiska sjukhuset har ett sparkrav på ett visst belopp bortser man alltför mycket från det politiska ansvaret. Det är produktionsstyrelsen, som har detta krav på sig. Produktionsstyrelsen måste spara 300 miljoner kronor, som drabbar sjukvården vid Akademiska sjukhuset.

fredag 18 februari 2011

Vad ska vi göra om katastrof inträffar?

Vårt samhälle anses bli mer och mer sårbart. Jag funderar över vad det beror på. Det kan väl inte vara så att utveckling i sig medför ökade risker? Kanske är det så att i strävan efter ekonomisk tillväxt är vi beredda att ta allt större risker. Om det är så kan farten bli sådan att några bromsar inte tar.
Jag funderar också över hur vi medborgare ska bete oss i katastrofsituationer. Situationer, som kryper allt närmare. Krisberedskapsmyndigheten har i sina årsrapporter påpekat, bland annat, att kommunerna övar för lite och är dåligt förberedda på att klara allvarliga krissituationer.

Bristerna i beredskapen avser flera olika områden såsom elförsörjning, IT och telekommunikation, hantering av kemiska ämnen och hantering av katastrofer.
Till detta kommer att Räddningsverket uttalat att det ansvar som åvilar den lokala räddningstjänsten vid till exempel en olycka vid transport av farligt gods har kommunerna svårt att leva upp till.

Hur många av oss vet vad vi ska göra vid ett allvarligt haveri vid Forsmarks kärnkraftverk?

torsdag 17 februari 2011

Vilken roll spelar Barnkonventionen?

Det har gått tjugo år sedan Sverige ställde sig bakom FN:s barnkonvention. Detta innebär att man åtagit sig att se till att barnets bästa tillgodoses i alla beslut i offentlig verksamhet.

När Riksrevisionen granskaT i vilken grad regeringen och myndigheterna har följt riksdagens beslut om förverkligande av konventionen har man inte noterat särskilt positiva resultat.

Vet inte om det här är senaste utlåtandet, men det ger ändå anledning till att ställa krav på nya tag för att barnkonventionens mål ska uppfyllas. "Regeringen, myndigheterna och kommunerna har inom granskade områden hittills inte helt följt kraven och infriat målen i den av riksdagen antagna nationella strategin för arbetet med barnkonventionen i Sverige. Det finns också vissa brister i regeringens information till riksdagen."

Vi stod bakom även "Övwerenskommelsen om ett årtionde för en ickevåldskultur för världens barn". Hur har vi levt upp till den?En föreläsning för politiker

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Forskning visar: Svag politisk styrning av landstingen

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen.
Nyckeln finns i en förändrad politikerroll.

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot.

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på, bland andra, dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

onsdag 16 februari 2011

Oroande om styrningen av landsting

Statsvetenskaplig forskning visar att styrningen av landstingen har mycket stora brister. Men det är inte bara forskning, som ger stöd för att uttrycka oro. Erfarenheten skrämmer i än högre grad. I teorin gäller att landstinget styrs av politiker med förvaltningar som nödvändiga verktyg. I vårt landsting gäller motsatsen. Politiker är några som man måste "se till att få med sig".
Jag var i går på en utbildning för förtroendevalda. Ingen förändring kan skönjas. Här undervisas politiker i, till exempel, hur budgetprocessen drivs. Processen är nästan uteslutande en tjänstemannauppgift i vilken man vid några tillfällen har politikersamråd, det vill säga man beskriver för landstingsråden vad man kommer att presemtera. Budgeten fördelas sedan på förvaltningar. Jo, det är sant, landstingsfullmäktige fördelar budget till förvaltningar. Nämnder och styrelser har då att förhålla sig till dessa förvaltningabudgetar. Är det någon som är förvånad över att styrningen är dålig? Och ledande politiker förmår inte påverka denna ordning. Eller är det så illa att man tror att man styr?
Ett positivt tecken fanns, ska sägas. En i landstingspolitiken ny politiker, men med lång kommunalpolitisk erfarenhet, ställde fråga om nämndernas medverkan i budgetprocessen.
Den 22 mars kommer jag att hålla ett anförande om politisk styrning. Att ta xempel från vårt landsting på brister kan knappast undvikas.

måndag 14 februari 2011

En föreläsning för politiker

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Forskning visar: Svag politisk styrning av landstingen

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen.
Nyckeln finns i en förändrad politikerroll.

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot.

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på, bland andra, dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

För mer information, välkommen att kontakta mig via e – post eller telefon
Harald Nordlund
Sehlstedtsgatan 4
754 41 Uppsala 018-323244
0760-163244
harald.nordlund@swipnet.se
http://haraldiuppsala.blogspot.com
http://twitter.com/haraldnordlund

Ring och rösta

Vad jag fascineras av människors engagemang, i olika TV - program. Parningsleken ska man ringa och rösta på, vem som ska ges en extra skjuts för att kunna göra en artistkarriär ska man ringa och rösta om, vem som ska representera Sverige i internationell musiktävling ska man ringa och rösta om och inte bara en gång utan två - tre. Eller är det så att vi är lättlurade.

tisdag 8 februari 2011

Hela tretton procent

Den senaste opinionsundersökningen gällande partisympatier har gett upphov till en del märkliga analyser i media. Dels uttrycks förvåning över att de tre små i den så kallade Alliansen får minskat stöd, dels pläderas för nödvändigheten av att nu dessa tre profilerar sig. Men fortfarande stödjer cirka tretton procent tre partier, som anpassat sig till en politik dikterad av ett stort parti. Ingenstans har jah sett någon fundera kring om det inte var det här som var meningen. Allians före ett val betyder ju att man tonar ner skillnaderna. Hur kan man då bli förvånad när effetkten blir den avsedda? Alternativet är att partierna före val profilerar sig i förhållande till andra. Om inte ett parti når egen majoritet bildar man en koalition. Dess sammansättning och inriktning avgörs då av väljarnas besked i valet. Skillnaden är stor. Framför allt är det senare mer demokratiskt.

I går var jag i Sala och inför nästan hundra åhörare talade om patientsäkerhet. Intresset var mycket stort och än en gång tydliggjordes behovet av att få ut information om patienters möjligheter att påverka.

I en artikel i dagens UNT läser vi om hur dokumentation vid datorn stjäl tid från både läkares och sjuksköterskas tid med patienter och lärares med elever. Åter ett politiskt problem. Alltför många politiker tror att beslut om viss uppföljning åstadkommer måluppfyllelse. Det är ju den politiska behandlingen av uppföljningen, som kan få effekt, men sådan finns knappast. Minska dokumentationen och intensifiera politiska behandlingen av den kunskap uppföljningen ger.

tisdag 1 februari 2011

Föreläsning och cirkel

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd, fyra som riksdagsledamot och åtta som landstingspolitiker.
Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik

Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll.

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

Patientsäkerhet

Information är makt. Patienter kan inte utnyttja sina så kallade rättigheter om de inte känner till vad som gäller. Patientnämnden som bland annat har till uppgift att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården har erfarit att det är svårt för patienter att hitta den information som de behöver för att ta sig fram i hälso- och sjukvården, inte minst för att de olika rättigheterna regleras på så olika sätt.


Jag kommer gärna och håller ett föredrag om patientsäkerhet. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.


Politik i praktiken

För mer information, välkommen att kontakta mig via e–post eller telefon:
Pris: 500 kr per tillfälle
harald.nordlund@swipnet.se
0760-163244

Landstingets syn på styrning

Jag har just anmält mig till en utbildningsdag för förtroendevalda inom landstinget. Hur styr vi landstinget är en huvudfråga. Man räknar upp fem olika politiska organ, däribland länsdelsberedningarna, som inte har någon beslutanderätt. Men kulturnämnden, som är en nämnd under landstingsfullmäktige nämns inte. Den andra huvudfrågan är: Hur leder vi landstinget. En delfråga: Ledningskontorets uppdrag till förvaltningarna. Men, är det inte nämnder och styrelser, som ger uppdrag till förvaltningar. De politiska organen som jobbiga och ibland onödiga verktyg för tjänstemännen är ett synsätt, som måste brytas. Jag är rädd för att det inte sker nu heller.
Läser även i dag om Stefan Hanna, låt vara att det är en kort artikel. Centern är fortfarande splittrad i fråga om vilken människosyn, som ska prägla partiets politik.

Vår landshövding har deltagit i ett seminarium. En cityflygplats är bra för Uppsala har han deklarerat. Men enligt tidningsreferatet inte ett ord om vilka konkurrensfördelar som ligger i en miljöprofil.