I höstas gick regeringen till riksdagen med förslag till ny ekonomisk politik – men fälldes av Alliansen och Sverigedemokraterna. I dag kom S-MP-regeringens omstart. Vårbudgeten profilerar om statsbudgeten som än så länge gäller under 2015. Ändringspropositionen kommer riksdagen att släppa igenom.
Flera av ändringspropositionens förslag börjar gälla efter sommaren, men inte en enda skattehöjning är skönjbar – eftersom budgetreglerna inte tillåter förändrade skattenivåer annat än vid årsskiften. Därför dröjer regeringens aviserade höjda skatter till 1 januari.
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade på onsdagsmorgonen huvuddragen i den reviderade budgeten och gav en bild av de finansiella förutsättningarna för den. Hon pekade ut regeringens tre viktigaste mål:
• Underskotten i de offentliga finanserna ska täppas till.
• Sysselsättningen ska höjas och arbetslösheten minskas.
• Öka framtidsinvesteringarna i utbildning och infrastruktur.
Den ekonomiska utvecklingen bedömer finansministern pekar på en uppgång, om än långsam. Hon är dock något mer optimistisk nu än när hon gjorde sin senaste prognos i januari, men är ändå lite mer försiktig än andra bedömare som till exempel Konjunkturinstitutet.
Det som stödjer regeringens optimism är att förutsättningarna för den svenska exporten ser bättre ut än tidigare. Det gäller både i Europa och USA – även om den kinesiska draghjälpen sannolikt blir något lägre än tidigare. Också det dramatiskt sjunkande oljepriset spelar in som smörjmedel i den globala ekonomiska återhämtningen.
Den årliga svenska tillväxten ökar med 2,5 procent till och med 2018, hushållens konsumtion mellan två och tre procent om året och den offentliga konsumtionen med strax under två procent. Även sysselsättningsgraden bedöms öka, om än blygsamt. Arbetslösheten tror regeringen kan minskas från dagens 7,9 till 6,4 procent – vilket sannolikt inte är tillräckligt för att regeringens löfte om Europas lägsta arbetslöshet år 2020 kommer att kunna uppfyllas. Magdalena Andersson kommenterade:
– Nej, inte med de åtgärder vi föreslagit hittills, men vår bedömning bygger på det vi lagt i den här vårbudgeten, vi återkommer så klart med fler arbetslöshetssänkande förslag redan i höstens budget för 2016 och för de kommande åren. Så vårt mål står fast. Varför skulle inte vi kunna komma ner i de nivåer som nu gäller i Tyskland och Österrike?
På en fråga om vilken konkret arbetslöshetssiffra det då handlar om svarade finansministern:
– Vi vet ju inte var den lägsta arbetslösheten i Europa ligger år 2020, så det går inte att nu ange ett procenttal.
Med ändringspropositionen, som, enligt de båda regeringspartiernas decemberöverenskommelse med de fyra allianspartierna, kommer att släppas igenom i riksdagens utskottsbehandling, påbörjar regeringen sitt förändringsarbete innehållande fyra huvudområden:
Fler jobb och stärkt konkurrenskraft, jämlik skola med tid för varje elev, en hållbar framtid där de 16 svenska miljömålen ska uppnås och ökad välfärd och trygghet"