torsdag 28 april 2011

Språkvård

Jag gillar språkvårdarens i UNT spalt. Nu ser jag fram mot att han ska ryta till om var och vart. I media är det nu allmänt vedertaget att använda ordet vart för att beskriva både läge och riktning. Men hur kommer det sig att skolan har missat detta? Jag hoppas också att språkvårdaren ska ägna en kommande spalt åt ordföljden i svenskan. "Han har bara jobbat i två veckor". Vad som står är att han inte har gjort någonting annat än arbetat i två veckor. Dock menades "arbetat i bara två veckor". Den felaktiga ordföljden är i dag allmänt använd och acceperad. Är det så att medias slarviga språk är en del av förklaringen till de fel som ser ut att bli allt fler.

måndag 25 april 2011

Ingen reagerar

Jag hörde i dag på lokala nyheterna att landstingets Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att minska årets budget för Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping med anledning av att man inte nått upp till målen. Man tar sig för pannan. En produktionsstyrelse har inrättats. Den är styrelse för bland andra Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping. Det är väl mot denna produktionsstyrelse HSS ska rikta sina krav. Utåt är det ju produktionsstyrelsen, som inte når måluppfyllelse. Landstinget har nio landstingsråd. Ingen reagerar över den stora bristen på insikt om vad politiskt styrd organisation innebär.

onsdag 20 april 2011

Nyheter i dag 20 april

Utmärkt "Uppriktigt sagt" av Maria Ripenberg i dagens UNT. Var finns rubrikerna om hundattacken, som slutade med en sargad arm? Var finns balansen i rapporteringen? Kanske priset togs av Svenska Dagbladet, som gav en falsk bild. Det var inte en attack på en familj. Det var ett angrepp från djur på ett annat djur, som gav sig in i ett revir. Nu har flera medier bidragit till att förstärka en okunnig uppfattning om ett visst djur i vår fauna. Tråkigt.

Ledaren tar upp EU:s datalagringsdirektiv. Övervakningen av oss tilltar i omfattning. Och vi tycks finna oss i det. Bara MP och V har stått upp för den personliga integriteten, skriver ledaren. Men även vi socialliberaler gör det. För socialliberaler är den enskildes integritet en viktig politisk fråga. Nu ställer vi socialliberaler vårt hopp till folkpartisten Cecilia Malmström när hon ska se över datalagringsdirektivet.

Debattartikeln tar upp de gröna frågorna i allmänhet och Årike Fyris i synnerhet. Man ger Centern och Folkpartiet häftig kritik för att inte leva upp till utfästelser man gjort i fråga om skydd av natur. Tid finns dock fortfarande, men den är knapp. Vill man profilera sig i naturfrågor måste man se till att verka för ett starkt skydd av Årike Fyris.

Hallå regeringen! Milödomstolen har utförligt motiverat sitt nej till etablering av ny flygplats i Uppsala. Att landshövdingen är besviken på miljödomstolen oroar. Har han möjligheter att påverka regeringen? Visst har regeringen någon gång gått emot miljödomstolen, men i detta fall skulle det vara särskilt uppseendeväckande. Bevarade värdefulla naturområden i sta´n, lite buller och ren luft att andas torde vara bättre förutsättningar för ett blomstrande näringsliv än flygplatser och gräddhyllor.

Jag hade härom dagen anledning att snabbt reflektera över mina fyra år som ordförande för Patientnämnden i Uppsala län och sammanfatta i så få ord som möjligt. Då gjorde jag det så här:

Patientsäkerhetsfrågorna uppmärksammas allt mer. Detta beror, inte minst, på att Folkpartiet innehaft ordförandeskapet i Patientnämnden under mandatperioden. Patientnämnden har härigenom också märkts i landstingsfullmäktige. I takt med synliggörandet av nämnden har efterfrågan på information från, bland andra, organisationer ökat märkbart.

onsdag 13 april 2011

Reflektioner 13 april

Jag gillar programmet Ring P1. Funderar dock på förhållandet att vissa inlägg kan innehålla felaktigheter, som programledaren inte alltid har kunskap för att kunna rätta till. Någon ringde nyss och sa att eftersom hon har juridisk (inte juristisk, som programledaren sa)utbildning får hon inte bli nämndeman. Sådana generella regler finns inte. Dock kan det vara en riktlinje inom hennes parti på den orten. I så fall en riktlinje, som jag inte har förståelse för.
"Centerpartistisk rotlöshet" skriver UNT:s ledare i dag. Vem är höger och vem är vänster inom dagens Centerpartiet? Vem är socialliberal och vem är liberal? Just nu ser jag Centern som ett parti, som leker med begrepp och letar efter substans. Man har lämnat natur- och miljöengagemanget, man har ingen politik för levande landsbygd, man profilerar sig inte i en kamp för våra mest utsatta. Nog är ledarrubriken relevant.
En socialdemokratisk debattartikel, i söndags, tar upp förslaget om en försöksverksamhet med äldrevårdscentral. Man tar upp den viktiga aspekten av förebyggande insatsers betydelse för inte bara individens välbefinnande utan också för den offentliga ekonomin. Typiskt är dock att den politiska diskussionen handlar så mycket om form och så lite om innehåll. Landstingets majoritet vill vänta med att ta ställning i avvaktan på effekter av andra åtgärder. Det borde vara enkelt att enas kring tydliga besked till professionen om hälsoundersökningar för äldre och om att i kommunernas äldrepolitik ska finnas medicinsk sakkunskap i fråga om demenssjukdomar. Bristerna härvid är stora. I den situationen väljer en sida att tala om "centraler" och den andra om att vänta. När ska landstingspolitiker börja förstå vilken eras politiska uppgift är?
Kärnkraftsolyckan i Fukushima är den värsta i historien. Den får konsekvenser för generationer framåt. Då säger en del svenska politiker: vi ska bygga ut vår kärnkraft.
För övrigt: Nu ligger FP på 12,5%; av alliansens 50,3

tisdag 12 april 2011

Inte heller revisorerna vill lyfta fram det politiska ansvaret

Det är sådan här information, som är viktig att få ut; från riksdag till regional och lokal nivå:
"En kommun eller ett landsting får verkställa ett beslut som har överklagats även om den rättsliga prövningen inte är klar och beslutet inte har trätt i kraft. Enligt kommunallagen kan beslutet verkställas om det inte finns särskilda skäl att vänta. När ett beslut verkställs kan det innebära att kommunen binds civilrättsligt. Även om en domstol häver ett beslut kan det vara svårt att häva ett avtal som ingåtts när beslutet verkställdes. Risken att sådana situationer uppstår bör minimeras, anser riksdagen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att se över regelverket kring verkställandet av beslut. Syftet är att utforma reglerna så att de så långt som möjligt förhindrar att besluten verkställs innan de har trätt i kraft, när det gäller beslut som resulterar i civilrättsliga avtal och när det finns risk för att besluten kommer att upphävas. I uppdraget till regeringen ingår också att se över möjligheten att införa sanktioner mot kommuner och landsting som bryter mot dessa regler."
Det här kan vi läsa från senaste sammanträdet med landstingsfullmäktige:
"Landstingets årsredovisning för 2010 godkändes av landstingsfullmäktige.
Resultatet för 2010 blev ett överskott på 151 miljoner kronor, vilket är 168 mkr mindre än vad som budgeterats. Därmed klarar landstinget fullmäktiges mål att sätta av 140 mkr till eget kapital Avsättningen görs för att skapa förutsättningar för en stabil ekonomi och säkerställa verksamheten långsiktigt, i enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning.
Landstingsfullmäktige beslutade att bevilja landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga nämnder och utskott ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot landstingsstyrelsen för brister i styrningen, såväl i rollen som produktionsstyrelse som i uppgiften att ansvara för den övergripande styrningen.
Fyra förvaltningar har inte klarat sina åtaganden inom de ramar som beslutats av landstingsfullmäktige. Två förvaltningar har bedrivit verksamheten med internbudgetar som överskrider den anvisade ramen.
Landstingets revisorer har särskilt granskat de kostnadsreduceringar som styrelsen beslutade om 2008 och konstaterar att ingen av berörda förvaltningar har klarat sitt besparingsbeting. Därför anser revisorerna att den modell som styrelsen haft inte har varit trovärdig och att arbetet med att utveckla landstingets styrmodell måste ges högsta prioritet.
Landstingsfullmäktige uppdrog till landstingsstyrelsen att återkomma med en plan med åtgärder som tillgodoser landstingsrevisionens kritik i årets revisionsberättelse."

Det är snart en självklarhet att vi får läsa om kritik från landstingets revisorer om bristande politisk styrning. Landstingsstyrelsen har inte tagit ansvar som produktionsstyrelse. Nu har landstinget en särskild produktionsstyrelse. Jag ser fram mot att den tar tag i den politiska styrningen. Efter tre och en halv månader är tecknen en aning oroande.
Men även revisionen borde få kritik. Liksom fullmäktige talar den om förvaltningar som budgetansvariga inför fullmäktige. Detta är inte bara beklagligt. Det är en skandal att vårt landsting saknar den insikt som till exempel Uppsala kommun har. Där vore det otänkbart att utåt hävda att till exempel äldrekontoret inte klarar sin budget. Där vet man att det är nämnden som är ansvarig.

torsdag 7 april 2011

Skydda Årike Fyris

Den här insändaren var publicerad i UNT härom dagen.
"Lägg inte en död hand över Årike Fyris. Detta område är ur många aspekter unikt och måste hållas levande och därför ges ett starkt skydd. Frågan om ingrepp i området diskuteras nu livligt och motståndet mot viss exploatering förefaller vara starkt. Med Årike Fyris menas området från Kungsängsbron till Flottsund med ån, åsen och en hel del skog, åker och ängar.

Men varför är det så viktigt att inte lägga en död hand över detta område eller delar av området? Argumenten är många, men kan sammanfattas med att det är unikt med ett stadsnära område med så stora natur-, kultur- och miljövärden, det har stor betydelse för kulturarvet och det är ett ovärderligt rekreationsområde. Området är förknippat med både trivsel och bevarandet av biologisk mångfald och är viktigt för folkhälsan. Jag vet av erfarenhet att det är lockande att genom ingrepp av olika slag skapa en bild av att vara näringslivsvänlig. Dock tror jag att man underskattar betydelsen långsiktigt av en framsynt miljöpolitiks betydelse i marknadsföringen av kommunen.

Natur kan skyddas på flera olika sätt, såsom i form av nationalpark, naturreservat, Natura 2000, markägares frivilliga åtaganden och strandskydd. Stadsnära värdefullt område kan efter ansökan hos regeringen klassas som nationalstadspark. I början av nittiotalet prövades den möjligheten, men avvisades av en knapp majoritet.

De politiska beslut, som tas nu kan få konsekvenser för tusentals år framåt. Det politiska ansvaret omfattar inte bara infrastruktur och byggenskap utan också att skydda livsmiljöerna och förvalta dem för framtida generationer. Det handlar om förvaltarskap, ett socialliberalt honnörsord."

måndag 4 april 2011

Årike Fyris och barnakuten

Jag vill rekommendera läsning av dagens debattartikel i UNT. "Förstår Uppsalas politiker inte att Årike Fyris är en tillgång?", undrar skribenterna. Området är föreslaget att ingå i ett världsarv. Byggnadsnämnden har dock planer på exploatering av delar av området. Jag tror liksom skribenterna att om man nu inte beslutar sig för att skydda området kommer kommande generationer att tala om vår okunskap och okänslighet.
En rapport från barnakuten kan vi läsa på insändarsidan. Här beskrivs en mycket besvärlig arbetssituation. Den nya ansvariga styrelsen för Akademiska sjukhuset har en stor utmaning framför sig. Hur kommer styrelsen att skapa budgetbalans, att åstadkomma en dräglig arbetssituation för personalen och samtidigt förbättra tillgängligheten? Tycker HSS att man får av PS (styrelse för bland annat Akademiska sjukhuset)vad man beställt?

lördag 2 april 2011

I tidningen 2 april

I dag verklighet. Kan man säga att Sverige är i krig nu? Nej, kanske inte det. Vi ska hjälpa människor i nöd. Men på vilket sätt? I Libyen ska det ske genom att vi skickar stridsflygplan för att beskjuta endast militära mål. När man inte är särskilt insatt i den sortens strategi det här handlar om, ligger det nära till hands att tro att det är omöjligt att helt undvika att man dödar oskyldiga människor. Hur mycket satsar vi nu på ickevåldsmetoder i konfliktlösning?

På sidan två i sammanfattningen läser jag att debattartikeln är skriven av två moderater. Under artikeln är emellertid partibeteckningarna korrekta. Författarna är en folkpartist och en moderat. Det var nog bara ett skrivfel i sammanfattningen.

"Storspoven, tofsvipan och den bruna kärrhöken borde hålla andan", skriver Kersti Kollberg i dag. Det är inte svårt att hålla med Kersti. Planerna för Årike Fyris oroar. På en punkt hoppas jag Kersti har fel. Den moderata ordföranden brukar få med sig sina allianskolleger. Så illa kan det väl inte vara? Om vi lyckats göra åriket till nationalstadspark i mitten av nittiotalet hade vi sluppit oroa oss nu.

Vårdenhet för multisjuka i Östhammar har invigts. Av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS. Men åter igen. Den nyinrättade produktionsstyrelsen är styrelse för även denna nya inrättning. HSS beställer ju av produktionsstyrelsen. Varför invigde inte produktionsstyrelsen sin egen verksamhet?

Gunilla Lindbergs kåseri läser jag alltid med stor behållning. I dag ställer hon den befogade frågan om nu gällande bostadspolitik leder till en ännu mer segrgerad stad än vi redan har.

fredag 1 april 2011

Harald i Uppsala
Samhällsutveckling

Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Skriver om natur och miljö
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politikerPolitisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.

Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot för Folkpartiet. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen, inte minst inom landstinget. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Harald vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.

Pris 1000 kr per föreläsning

Boka:

harald.nordlund@swipnet.se / 0760-163244


Harald Nordlund höll denna föreläsning på Studieförbundet Vuxenskolan den 22 mars. Reaktionen från de närvarande var mycket positiv och samtalet efteråt blev engagerat.
Anna-Maria Lundberg
Studieförbundet Vuxenskolan

Vilka är de politiska kraven på energiproducenterna?

Rollerna är lite ombytta. I energidebatten. Det politiska ansvaret kan knappast vara att avgöra vilka energislag man ska välja, åtminstone inte så länge miljö- och säkerhetskrav är så otydliga som i dag. Den politiska debatten borde väl handla om vilka krav man ska ställa på den som producerar energi; vilka risker för människor, djur och natur är man beredd att ta, vilka krav på påverkan på miljön vill man ställa, o.s. v. Vems är det ekonomiska ansvaret för följderna av olyckor? Jo, visst finns säkerhetsfrågorna och miljöfrågorna med i debatten, men inte relaterade till formulerade och fastställda mål och krav på producenten. När politiken utformats kan tillstånd för en verksamhet ges till endast de som uppfyller kraven. Det finns tecken på att svagheten i politiken medför att de politiska spörsmålen förs över till utförarna, d.v.s. producenterna.