lördag 31 januari 2009

Köpcentrum och temapark

planeras byggas vid Fullerö, norr om Uppsala. Dettens vågor går relativt höga. Nu har man låtit en konsult granska miljöeffekter av trafiken. I korthet sägs att trafiken skulle ytterligare spä på utsläppen, av främst koldioxid.
Jag undrar hur många som blir förvånade av slutsatsen. Nu blir det intressant att se och höra hur kommunen kommer att agera och reagera. Kommunens ansvar är inte, i första hand, att styra företagsetableringar, men kommunen har ansvar för miljöpolitiken. Kommunen når inte upp till uppsatta miljömål. Fulleröprojektet försvårar måluppfyllelse ytterligare. Alltså kan inte projektet förverkligas, av miljöskäl. Och då har inte hänsynen till värdefull natur tagits med.

fredag 30 januari 2009

Efter några dagar i sängen

tillbaka i bloggosfären. Har tittat en del på TV. Debatt i går kväll var ju intressant. Chargongen på Södertälje sjukhus, eller avdelning vid sjukhuset, tycks bottna i okunskap och bristande omdöme. Programmet skapade inte riktig klarhet i vad som hänt eller inte hänt, men ledningen har en uppgift framför sig. Det andra ämnet som diskuterades var konststuderandens tilltag att spela psykiskt sjuk. De tafatta försök som gjordes att försvara tilltaget kändes lite löjliga. Det jag minns bäst var: jo, i konstens namn ska man kunna bryta mot lagar. I en jämförelse känns dagens politiker som en stor trygghet.

Kvar i sängen i morse läste jag om den lokala debatten om att öppna en innerstadsgata för biltrafik. Den så kallade alliansens ideer är att öppnar man gatan så sprider man trafiken och ökar framkomligheten varigenom man får minskade utsläpp. Motståndarna säger att man härigenom stimulerar till ökad trafik, sämre framkomlighet för bussar och försämrad luft som följd. Nu sägs alliansen vara på väg att backa. En utredning visar att öppnandet för bilar medför ökade utsläpp. Men herregud, tänkte jag. Det har vi väl vetat. Visa färg nu. Miljön i Uppsala city är farlig.

lördag 24 januari 2009

Staten och friskolor

Tänk så mycket tid, kraft och pengar, som går åt för att diskutera och debattera friskolornas vara eller inte vara. Jag tycker inte det är konstigt, nej rent av självklart att andra än landsting och kommuner ska kunna bedriva verksamhet som finansieras med skattemedel. Men det är viktigt att innan man tecknar avtal man har gjort klart för sig vad man vill kräva och hur man utkräver ansvar.
När det gäller skolor har vi dock en märklig ordning. Staten bestämmer vilka som ska få bedriva skolverksamhet i icke kommunal regi, men kommunerna ska ta ansvaret och anpassa verksamhet i kommunal regi till statliga beslut. Konstigt att protesterna mot denna ordning inte är mer högljudda än dom är. Riv omedelbart upp denna reform och låt kommunerna avgöra vilka som ska bedriva skolverksamhet.

tisdag 20 januari 2009

Han glömde nämna olagliga krigshandlingar

En talare på Folk- och Försvars konferens sa, bland annat, att det i västeuropa är politiskt korrekt att vara anti-amerikansk. "Vi kan titta på deras filmer och äta big mac med coca-cola. Men när man uttalar sig om USA förväntas man vara kritisk. Jag har för min del aldrig delat den hållningen. Visst kan man ha kritiska synpunkter på det amerikanska samhället - liksom på det svenska. Dödsstraffet borde avskaffas. USA borde anstränga sig att leda och samla den demokratiska världen, i stället för att splittra den som Bush har gjort gång på gång."
Inte ett ord om till exempel angreppet på det irakiska folket. Bedrövligt.

måndag 19 januari 2009

Medvetna förvrängningar

I landstingspolitiken domineras debatten av frågor om till exempel vem som ska kunna vara utförare, vad som menas med marknadsstyrning av sjukvården, privatisering o.s.v.
Det är ett fattigdomsbevis att man fortsätter att tala om privatisering men ge begreppet olika innebörd. Privatisering betyder att man överlåter till sjukvårdsföretag att agera fritt på marknaden, alltså utan någon inblandning från landstinget. Detta finns inte vid landstinget i Uppsala län. Däremot finns utförare, som inte har landstinget som arbetsgivare men vars service betalas av landstinget. Man talar från visst håll om marknadsmodell, men marknadsmodellen finns i endast den privata vården. Det är uselt att föra en debatt, som syftar till att skrämma och som bygger på annat än fakta.

söndag 18 januari 2009

Alternativen är lovande

I dag läser jag om framgångar med försök med vågenergi. Vågenergiforskningen är ung, men man vet redan nu att det är möjligt att omvandla vågenergi till elektricitet. Vilket parti blir först med att tydligt visa att det är de hållbara lösningarna man måste välja? Vi får nu i juni, vid valet till europaparlamentet, chansen att välja bort de partier, som inte visar vilja. Partier, som förordar enbart lösningar, som innebär användandet av icke förnybara energislag. EU - projektet handlar ju, i första hand, om att med gemensamma ansträngningar bidra till fredliga lösningar av konflikter, att stoppa det hot mot mänskligheten klimatförändringarna innebär och att rädda den natur, som hotas av utarmning. Blir spännande att se partiernas profiler i nu stundande valrörelse.

lördag 17 januari 2009

Var finns dom läsvärda bloggarna?

Jag har gjort några slumpmässiga urval av blogginlägg, och slås av att intresset för vilken tid vi går upp på morgonen och vilken klädtrasa vi tar på oss är så stort. För att inte tala om intresset för att någon krupit upp i ett soffhörn med en katt i knäet. Jo, visst. Det är ju den här friheten och den här möjligheten att få uttrycka sig, som är så värdefull med bloggandet. Men, ....

Strandskyddet

handlar om, främst att bevara den unika allemansrätten och att skydda den biologiska mångfalden i strandområden. Orsaken till att man nu utrett frågan och föreslagit förändringar är påtryckningar från flera kommuner för att underlätta att bebygga stränder. När nu en utredning föreslår förändringar i detta syfte borde man i ärlighetens namn säga vad det handlar om. Man vill underlätta för kommunerna att låta andra intressen än naturens och friluftslivets väga tyngre. Miljöorganisationerna varnar för att förändringarna kan medföra inskränkningar i allemansrätten. Jag tror konsekvenserna blir ännu större än någon kritiker talat om. Antalet politiker, som är okänsliga för och ointresserade av naturfrågor är tyvärr stort. Sveriges socialliberala parti var en gång i tiden naturens främsta företrädare. Nu har man chansen att återta den rollen.

fredag 16 januari 2009

Lättare bebygga stränder

En socialliberal politik handlar om bland annat att skydda livsmiljöerna och förvalta dem för framtida generationer. En hållbar utveckling får inte ha bara de närmaste mandatperioderna som tidshorisont. Den kräver som vision ett förvaltarskap för årtusenden framöver.
Inte sällan kommer denna vision i konflikt med lokala politikers ansvar att få den egna kommunen att framstå som näringslivsvänlig genom att till exempel tillskapa ”gräddhyllor”. Felsynen och kortsiktigheten i en sådan politik handlar om inte bara allvarliga hot mot naturen utan också om en framsynt miljöpolitiks betydelse i marknadsföringen av kommunen.

Allemansrätten är en unik svensk företeelse. Men är den på väg att upphävas? Den hundrametersgräns som nu gäller generellt för skyddet av våra stränder kan lokalt utökas till upp till tre hundra meter. Lokalt och regionalt kan beslutas om dispens från reglerna, och dispenserna kan överklagas hos Naturvårdsverket. Nu vill regeringen ändra reglerna så att det ska bli enklare att göra avsteg från den generella regeln. Man vill öka möjligheterna att ge dispens. Intresset av att medge exploatering står mot intresset av att bevara biologisk mångfald och behålla god tillgång till stränder. Vilket intresse som ska väga tyngst ska man helt få avgöra lokalt och regionalt. Vilket intresse kommer att väga tyngst? Som socialliberal skäms jag för att sådana naturointresserade partier som centern och moderaterna får bestämma i en sådan här viktig fråga.

onsdag 14 januari 2009

Skriv som Du vill

Det viktiga är att man förstår, läste jag häromda´n. I dag läser jag rubriken: "Uppsalalaget alltjämnt i serietopp." Jag tycker det är viktigt att skilja på jämt och jämnt. En annan rubrik utsäger något helt annat än artikeln: "S - kvinnor vill bojkotta Israel - match". I artikeln sägs att s - kvinnor vill att Sveriges Davis cup - lag ska bojkotta. Att s - kvinnorna bojkottar torde inte ha någon effekt. En annan fundering är varför ordet match ska börja med stor bokstav. Och varför bindestreck? Borde det inte stå: israelmatch eller match mot Israel?

tisdag 13 januari 2009

Snart kommer vi inte att kunna meddela oss med varandra

befarar en UNT - journalist i dag. Han inleder sin artikel med ett citat. Varifrån det är hämtat framgår inte. "Usch, så de talar nu förtiden. Och skriver. De kan ju ingenting, de där journalisterna och radiopratarna. För att inte tala om ungdomarna." Jag håller med honom om att språket liksom mycket annat genomgår förändringar, och måste få göra det. Men när förändringarna innebär att det blir svårare att förstå vad som menas eller att risken för missförstånd ökar, då ska språkpoliserna reagera. Tyvärr tycks anledningarna till reaktion bli allt större.

måndag 12 januari 2009

VAR GÅR GRÄNSENmellan att driva egen politisk linje och att visa splittring? I dag anses de tre oppositionspartierna vara splittrade och de fyra regeringspartierna vara eniga. När nu tyngdpunkten inom den så kallade alliansen förskjuts alltmer, moderaterna ökar, övriga tre minskar, höjs allt fler röster för att de tre måste profilera sig. Det här är en utveckling, som vem som helst kunde förutse. Kommande skriverier om även borgerlig splittring kan naturligtvis förhindras genom att de tre fortsätter att anpassa sig och ta ytterligare steg mot en sammanslagning av alliansen till ett parti.

Ärligheten mot väljarna kräver att man tydligt redovisar vilken väg man väljer. Antingen går varje parti fram var för sig och regeringskonstellation avgörs efter valet
eller grupp av partier redovisar vilka frågor man är eniga om och i övrigt profilerar sig
eller man bildar ett parti mellen de partier, som säger sig vara helt överens.

De partier, som ser sin viktigaste uppgift vara att få så stort genomslag som möjligt för den egna politiken borde välja den förstnämnda vägen. De partier, som ser det viktigaste vara att en grupp politiker ska få bli ministrar väljer lämpligen någon av övriga två vägar.

söndag 11 januari 2009

Stödet för vårt deltagande

i EU - samarbetet är fortfarande svagt. Jag är övertygad om att om våra svenska politiker envist krävde att unionen ska koncentrera sig på de frågor, som var huvudargument för att bilda unionen, skulle stödet öka.
Arbeta för att finna hållbara alternativ till kol, olja och naturgas. Arbeta för att utforma stränga krav beträffande säkerhet och miljö på kärnkraftsföretagen. Arbeta för att finna alternativa åtgärder för att minska våld och annan brottslighet. Vålds- och brottslighetsproblemen är inte enbart polisiära frågor. Insatser för att minska våldet och insatser för att sprida en icke-våldskultur måste väl ses som en av unionens huvuduppgifter. Arbeta för omfördelning av resurser från vapenforskning till fredsforskning. Betona vad som är unionens huvuduppgifter, fred, demokrati och miljö. Arbeta för miljöhänsyn, naturskydd och en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Det här är förutsättningar för människans överlevnad och utveckling.
"Den som bara levt

i ett par år har mycket att upptäcka under en dag på dagis", står på första sidan av dagens UNT. Men vad kunde den ha gjort förutom levt? Jo, jag förstår, det borde stå: "Den som levt i bara ett par år...". Men varför står det inte så? Är det samma journalist somtror att det heter "någon stans" och inte "någonstans"?

fredag 9 januari 2009

Fp kallar till presskonferens

En arbetsgrupp har utarbetat förslag till program inför europaparlamentsvalet. Vissa länsförbund utformar nu yttranden över och förslag till ändringar i programmet, som ska fastställas av partirådet i februari. Nu kallar partiledningen till presskonferens på måndag för att presentera programmet.
Socialliberaler är fredsivrare

Jag väntar fortfarande på att folkpartiledningen ska ta initiativ till åtgärder för att sprida en icke - våldskultur, en viktig ideologisk uppgift för ett socialliberalt parti. En viss Björklund applåderade Bushs angrepp på irakiska folket, en viss Malm tycker att USA ska öka sitt engagemang i Iran, har ivrigt försvarat USA:s invasion av Irak och anser att USA borde gå in i Iran. En av dessa vill bli ledamot av fredsorganisationens EU parlament.

Den liberalism som utvecklats till dagens socialliberalism kännetecknas av kamp för fred och demokrati, internationell solidaritet, solidaritet med kommande generationer, frihandel, generell välfärdspolitik, utbildningens och forskningens betydelse för vårt lands välfärd och en reglerad marknadsekonomi. Dagens socialliberalism skiljer sig från den liberalism, som en del moderater säger sig stå för och från den manchesterliberalism, som man övergav före 1960. Socialliberaler vill se förändringar, som följer av öppen reflektion och av dialog. Men var finns den , som vill ta ledningen för dagens socialliberaler; vi är många.

torsdag 8 januari 2009

Sverige i EU

Tar just nu del av ett förslag till ett politiskt program inför EU - valet, ett program, som helt missat de grundläggande uppgifterna för unionen. Ett program, som anger kärnkraft som enda alternativet till kol, olja och naturgas. Ingenting om nödvändigheten av att satsa på hållbara energislag. Ingenting om att förutsättningen för kärnkraft är att stränga miljö- och säkerhetskrav uppfylls.
Gemensamma insatser för att möta organiserad brottslighet och skapandet av ett europeiskt FBI. Inget om alternativa åtgärder för att minska våld och annan brottslighet. Vålds- och brottslighetsproblemen är enbart polisiära frågor. En fortsatt utvidgning och en gemensam utrikespolitik som bidrar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i vår omvärld. Man vill fokusera på en gemensam utrikespolitik. Ska vi ha en så´n?
Insatser för att minska våldet och insatser för att sprida en icke-våldskultur måste väl ses som en av unionens huvuduppgifter. Inte ett ord om detta. Verka för omfördelning av resurser från vapenforskning till fredsforskning. Var finns den ambitionen? Var finns betoningen av vad som är unionens huvuduppgifter, fred, demokrati och miljö.
Var finns ambitionerna på naturområdet?
Det blir inte enkelt att bilda opinion inför årets ueropaparlamentsval.

onsdag 7 januari 2009

Maten är viktig i vården

Landstinget i Uppsala län ligger i täten bland landstingen i övergång till ekologisk mat inom sjukvården. ”Maten vi serverar ska vara ekologiskt producerad och transporterad med hänsyn till miljön” är en del av beslutad vision för miljöpolitiken i landstinget. Nu ska produktionskök omändras till mottagningskök vid Akademiska sjukhuset. Kommer landstinget att kunna behålla sin tätposition? Offrar man miljöambitionerna för den kostnadsreducering förändringen beräknats innebära? Landstinget har faktiskt nyligen blivit första landsting i Sveriges ekokommuner.

Dagens språkpoliskommentar: Författaren av dagens debattartikel i min ortstidning formulerar: "Ansvaret för utvärdering och kvalitetskontroll ankommer på...."
Utbildad journalist skriver: "...inte bara....men även"

måndag 5 januari 2009

Skådespelet på slottet

Jag tittade härom kvällen på ett TV - program, som handlade om några artisters umgänge på ett slott. I regin ingick att en viss Gardell skulle bli sur och lämna sällskapet. Till min förvåning noterar jag att det finns många som tror att händelsen var "på riktigt". Vad skulle ett sådant här program vara utan händelsen? Och vad skulle det vara om det presenterades som teater. Effekten nås om vi fås att tro att det är verklighet, men egentligen är förutbestämt och regisserat.

Manipulation

utsätts vi för ofta. Kanske måste vi leva med det. Men nog vore det väl nyttigt om vi förmådde genomskåda och reagera. Att vi, till exempel, när en tillverkare av ett schampo ändrar förpackningen så att det är näst intill en omöjlighet att undvika att överkonsumera. Mitt eget schampo hade för ett antal år sedan ett hål i flaskan som krävde en liten tryckning. Så ändrades förpackningen till en flaska med större öppning och konsumtionen ungefär fördubblades. Vem tror att förändringen gjordes för konsumentens bästa. Numera köper jag annat schampo. Det blev min form av respons.

Dagens bidrag till vårt nyspråk (ur min egen ortstidning): Hösten 2077 arresterades Winehouse tillsammans med maken Blake Fielder - Civil i norska Bergen. Nu ställs hon till rätta för olagligt...

söndag 4 januari 2009

Spelar det någon roll

hur vi skriver? Jag läser just nu i min ortstidning rubriken Äldre och ungas läsning. Nyfiken på hur man har kopplat ungas läsande till äldre finner jag att artikeln handlar om äldres och ungas läsande. Håll med om att det finns en skillnad.

lördag 3 januari 2009

Det kanske inte är så allvarligt?

Har åter läst en artikel om vårt klimat och orsaker till de förändringar vi ser. Denne författare försöker föra i bevis att förändringarna är naturliga i den meningen att det är andra faktorer än utsläpp av växthusgaser, som är förklaringen. Visst är det mer bekvämt att ansluta sig till dessa teorier. Det märkliga med dessa opinionsbildare är att dom oftast uttrycker sig i termer av att det nog inte är så allvarligt. Men om det nu är det? Det borde vara självklart att vi alla ska se förändringarna som allvarliga. Dels för att forskningens resultat är övertygande, dels för att försiktighetsprincipen kräver det av oss. Något annat måste ses som oansvarigt

fredag 2 januari 2009

Revansch för politiken?

Sydsvenska Dagbladet konstaterar att finanskrisen innebär att politiken vunnit mark. Man uttrycker oro över att det kan leda till ett politikerstyrt näringsliv och en arbetslinje utan inriktning på arbete. Bavare oss, skriver man. Jag är inte orolig. Från den brist på politisk styrning, tydligast på lokal och regional nivå, som vi har för närvarande till den situation Sydsvenskan är orolig för är streget långt. Möjligen kan politiker tvingas börja fundera över vilken deras roll egentligen är, nämligen tala om vart vi ska och ständigt kontrollera om vi är på väg.

torsdag 1 januari 2009

Nu är jag igång

Jag har bloggat i två och ett halvt år. Gör nu en omstart med den här bloggen. Återkommer med tyckande, sedan jag bekantat mig med forumet.