tisdag 30 augusti 2011

Styrningen i landstinget

I går fattade landstingsstyrelsen beslut om ny form för styrning av verksamheterna."Syftet är att skapa en tydligare styrmodell för landstingets verksamhet och att utveckla budgetprocessen så att förvaltningarna får bättre förutsättningar att planera sin verksamhet."

Så länge man håller fast vid att det är förvaltningar, som har ansvar för verksamheterna får vi inte en bättre styrning. Det är ju nämnderna och styrelserna, som ska ges bättre förutsättningar att planera verksamheten. Vi har nio landstingsråd och alla talar om att det är tjänstemän som ska styra. Ta omedelbart bort åtta av de nio.

måndag 29 augusti 2011

Freds- och vapenforskning

Världens samlade militärutgifter minskade med en tredjedel efter kalla kriget fram till 1998. Därefter har kostnaderna åter börjat stiga för att under 2000 ha sjunkit. Dock kan de anses vara fortfarande höga.

Orsaken till detta står att finna i viljan att stödja svensk krigsmaterielindustri och att vi låst oss i stora och dyrbara vapenprojekt. En högre nivå kan inte motiveras med överhängande militära hot. En omstrukturering av försvaret är både nödvändig och naturlig när traditionella invasionshot ersätts av konflikter som inte längre har karaktären av mellanstatliga krig eller krigsoperationer. Denna förändring kan dock knappast sägas ha fått genomslag på forskningens område.

Årligen anslås över en miljard kronor anslagits för forskning och teknikutveckling. En stor del av svensk försvarsmaterielforskning och -utveckling bekostas dock av försvarsindustrin. Det är svårt att få fram exakta och tillförlitliga uppgifter på hur mycket pengar industrin lägger ned på forskning och utveckling. Ett problem i sammanhanget är att nästan alla företag i försvarsindustribranschen även har civil produktion, och att gränsen mellan krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och civila produkter är svår att dra. Som ett riktmärke kan anges att Saab AB:s investeringar i forskning och utveckling uppgår till drygt 20 % av dess omsättning, och att motsvarande siffra för den europeiska rymd- och flygindustrin är omkring 15%.
Svenska företag tar emot kanske upp till tre miljarder kronor årligen för forskning och utveckling av försvarsmateriel från militära myndigheter.

I statsbudgeten finns också särskild post för forskning, utredningar och andra insatser som rör säkerhetspolitik och nedrustning. Anslaget finansierar verksamhet som främjar svensk utrikespolitik, framför allt vad avser nedrustnings-, ickespridnings- och säkerhetspolitik. Syftet är dels att ge stöd till organisationer för att främja nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor (ett exempel på en organisation som får sådant stöd är Svenska freds- och skiljedomsföreningen), dels att finansiera särskilda forskningsaktiviteter vid Utrikespolitiska institutet, Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut. Stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling disponeras och handläggas av Folke Bernadotteakademien. Det totala anslaget på området är i storleksordningen 30 miljoner kronor.

Ett separat anslag bidrar till verksamheten vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri). Syftet med forskningen är att bidra till förståelsen av förutsättningarna för fredliga lösningar av konflikter och för en stabil fred. Det anslaget uppgår till omkring 25 miljoner kronor.

Dessutom tillkommer sådan forskning som bedrivs vid universitet och högskolor, till exempel vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Storleken på de sammanlagda anslagen är dock svår att uppskatta, eftersom den exakta fördelningen sker vid respektive universitet och högskola.

Forskning utgör själva grunden för kunskapsutvecklingen i samhället. Forskningen delar ideal och grundläggande värderingar med det demokratiska samhället. Forskning kan liknas vid en process som genom systematiskt arbete frambringar nya kunskaper och ett ökat vetande.

Behovet av ökad kunskap för att lösa konflikter med demokratiska medel och med ett minimum av våldsanvändning framstår allt tydligare i en globaliserad värld men våra värderingar styr inte forskningsanslagen fullt ut. De resurser som tilldelas freds- och konfliktforskningen är fortfarande små i jämförelse med vad som kommer vapen- och försvarsindustrin till del och proportionellt står de knappast i överensstämmelse med de förhoppningar om en fredlig utveckling av den internationella konflikthanteringen de flesta av oss när och bär. När får vi se större satsningar på fredsforskning än på vapenforskning? Först då blir politikerna trovärdiga i fråga om vilja till att införa en ickevåldskultur.

söndag 28 augusti 2011

Harald i Uppsala
Samhällsutveckling

Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Skriver om natur och miljö
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politiker


God morgon världenpamelen var nyvaken

Panelen är ojämn från söndag till söndag. I dag trodde jag inslaget i God morgon världen var en inspelning från länge sedan. När man kommenterade Centern och processen med att utse ny partiledare talade man om partiet som ett miljöparti. Kan någon berätta för mig vad det är som ger den profilen. Jag kan köpa benämningen småföretagarpartiet, med viss tveksamhet. Men miljöparti. Var får ni det ifrån? Kanske kommer man tillbaka med ny ledare?

fredag 26 augusti 2011

Regeringen sprider vargskräck

Ska Sverige ta sin del av ansvaret för bevarande av biologisk mångfald? Svaret borde vara självklart, men är det inte. När det gäller rovdjuren går man nu andra intressen än naturens till mötes. Tack UNT för ledaren i torsdags. Centern var förr ett miljöparti; men tyvärr länge se´n. När ska för övrigt övriga regeringspartier sluta betrakta Centern som något det inte är? När jägarnas intressen kolliderar med naturvännernas intressen ställer sig Centern på den förstnämnda gruppens sida. Så gör inte ett miljöparti. Läs UNT - ledaren.

Vart går Centern?

Fem dagar i Norrbotten med rikligt med regn. Men man behövde regn efter lång tid med sol och värme. Jag badade i Bottenviken i 16 - gradigt vatten. Om jag säger att det var skönt tycker nog en del att man låtsas. Nåja, det var skönt.
Kommentarerna till vem, som borde eller torde bli vald som ny ledare för Centern blir allt fler. spelar det någon roll? Jag såg en kommentar av en centerpartist: För politikens inriktning spelar det ingen roll, det är ju stämman, som bestämmer politikens innehåll. Ojdå, hon har inte varit med, varit med under den tid när makten har flyttats allt mer till en liten grupp i partiernas ledning. Det är klart att partiledarens åsikter har stor betydelse för vilken inriktning dess politik får. Annie sägs vara en god representant för Stureplanscentern och Anna-Karin vara mer socialliberal. Samtidigt sägs Anna-Karin vara den som mer än Annie kommer att fortsätta i samma riktning som Maud gått. För mig blir det här konstigt. Maud har väl i hög grad försökt göra stureplanscenterpartisterna glada eller är det bara att hon gått lydigt i Moderaternas ledband. Alltnog, Centern har tidernas chans att inta en tom del av den politiska arenan, den socialliberala och därmed förändra den partipolitiska bilden. Jag känner mig nu inte säker på att man kommer att göra det. Vad jag känner mig säker på är emellertid att politiska debatten i nästa valrörelse måste handla om fred och ickevåld, om natur och miljö, om solidaritet med utsatta människor och om kulturens betydelse för välfärden.

torsdag 18 augusti 2011

Landstingsmaten är ju redan utredd

Landstinget i Uppsala län köper patienternas mat från landstinget i Västmanlands län. Jag var ledamot i landstingsfullmäktige när beslutet togs. Det var en stor majoritet, som stod bakom förändringen. Mot var Miljöpartiet och om jsg minns rätt, även Vänsterpartiet. Från majoriteten var jag ensam om att ha invändningar. Nu förefaller alla vilja ifrågasätta den här lösningen. Det är bra att politiker kan ändra sig om verkligheten kräver detta. Man ska nu utreda frågan.
Men va nu då? Man sa ju då att utredningen var tydlig. Är den inte det i dag? Vad i all sin dar ska utredas? Plocka nu fram utredningen, säg att vi misstog oss beträffande både kostnader och kvalitet. Säg att vi gör en annan bedömning i dag av värdet av kvalitet på maten. Vi är några få i fullmäktige, som vid några tillfällen sedan förändringen genomfördes talat om fördelarna med tillagning nära patienten.
Kursändringen är positiv, men varför utreda. Sätt igång beslutsprocessen och bekänn färg.

tisdag 16 augusti 2011

Rätt medicin kan ge nyckelroll

I december 2000 skrev jag i UNT om Folkpartiet och att
Rätt medicin ger nyckelroll. Elva år senare kan jag nu kopiera texten och tar bort ca tio ord.

Folkpartiet kan återvinna styrka och inflytande genom att våga avvika från politikens standardformulär
Hur står det till med folkpartiet? Vore jag läkare skulle jag beskriva denna patient på det här sättet: Patienten tycker sig må bra, men den ser blek ut. Folk i allmänhet tror att patienten är sjuk. Patienten har ett bra självförtroende men dålig självinsikt. Patienten utsätter sig för onödig smitta och är för det mesta påverkad av ett högervirus.

Vad skulle jag ordinera denna patient? En åtminstone ettårig omfattande omvandling utan vila. I nuvarande akuta situation skulle jag sätta in en ideologispruta. Jag skulle vilja genomföra ett organbyte i god tid före nästa val, jag skulle sätta in resurser för att få den att bli mer självständig. Inför nästa val gäller: Folkpartiet är inget mittenparti i den meningen att partiets politik skall bestämmas av de positioner som socialdemokrater och högerpartierna intar. Folkpartiet är ett radikalt parti med klara gränser mot andra partier. Folkpartiet skall arbeta för att bryta den nuvarande majoriteten i riksdagen i nästa val.


Efter denna behandling uppvisar folkpartiet en självständig hållning, står fritt från bindningar till intressegrupper och organisationer och alltid på den enskilda människans sida. Svårigheterna för väljarna att urskilja vad som är socialliberalt i partiets politik är nu borta. Folkpartiet säger nu ifrån att ett nära samarbete med andra partier är möjligt endast under förutsättning att den egna partiprofilen kan behållas. Man har inte makten som ledstjärna. Folkpartiet har nu företrädare som ibland ändrar ståndpunkt och tydligt talar om detta.
Folkpartiet går nu före alla andra partier i en förändring av arbetssätt och organisation. Ingen folkpartistisk politiker ses som representant för kommunen eller staten utan som väljarnas ombud. Det här har inneburit att partiet har börjat acceptera personer med avvikande hållningar i olika frågor. Man går i spetsen för införande av riktiga personval. Folkpartiet upphör stegvis att vara en strikt partiorganisation.

Organbytet har inneburit att man avskaffat den traditionella partiledaren. Man inrättar nu en partiledning där flera duktiga personer har ansvar för var sitt område. Man väljer ibland representanter som inte har gjort politisk värnplikt; de väljs för att de är duktiga representanter. Folkpartiet är nu inte det parti som ägnar sig åt att säga samma sak som andra.


När vi vill betona utbildningen i politiken, solidariteten med sjuka och gamla och med handikappade skall vi inte säga som alla andra: skola, vård och omsorg. Strävan efter att inte vara likadan som andra utan olika är tydlig, kampen för solidaritet med i dag utsatta människor och för kommande generationer är tydlig.

Folkpartiet är inte likadant som de andra

när man tar upp kampen för de kvinnor som misshandlas varje dag;

när man tjatar om att de funktionshindrades situation inte har lösts på ett tillfredsställande sätt;

när man försvarar barnens rättigheter;

när man kräver bättre stöd till barn som stammar eller lider av dyslexi och när man engagerar sig i den internationella kampen mot sexuella övergrepp på barn;

när man kräver en radikalare miljöpolitik och solidaritet med kommande generationer;

när man slåss för högre anslag till kulturen.

Alternativen är tydliga.

Vägrar patienten ta ordinerad medicin dör han. Accepterar han behandlingen får han åter en nyckelroll i svensk politik.

fredag 12 augusti 2011

Är övervakningssamhället här?

Adam Cweijman och Linda Nordlund, representerande Liberala Ungdomsförbundet, har en välskriven och viktig debattartikel i UNT i går. Övervakning behövs i vissa specifika fall, men tecken finns på att vi har fått ett övervakningssamhälle. De två kräver av infrastrukturnimister initiativ för att få regeringen att riva upp beslutet att ge Polisen tillgång till övervakningsbilder från biltullarna. Tack Adam och Linda. Undrar hur en tidigare ordförande i samma ungdomsförbund tänker.

Uppsala kommun positiv till nytt externt centrum

I Uppsala kommun fortsätter den politiska diskussionen om byggande av handels- och upplevelsecentrum Vid Fullerö.Senast har man diskuterat formuleringar. Planen för området har varit utställd och den expertutredning, som lagts fram talar om att utsläppen skulle komma att gå emot kommunens miljömål. I tidningsreferat står att kommunstyrelsen strök detta och i stället uttalat: "Beslut enligt arbetsutskottets förslag med ändring att sista stycket i bilaga 1. ska lyda:
Inför antagandeprövningen i kommunfullmäktige måste fler kompensatoriska åtgärder skisseras och villkor om klimatkompensation eller andra åtgärder kan skrivas in för det aktuella markområdet att hanteras i samband med detaljplaneläggning."

En rättelse är på sin plats. Kommunstyrelsen har inte behandlat denna fråga utan den har beretts av arbetsutskottet. En viktig distinktion. Kommunstyrelsen kan inte styrka vad som står i en utredning, däremot kan den yttra sig i strid med utredningen. Även denna distinktion är viktig.
Men varför i all sin dar kunde arbetsutskottet inte behålla utredningens formulering och kombinera denna med sitt tillägg? Det måste väl bero på att man vill medverka till att anläggningen byggs och komma bort från att de negativa konsekvenserna blir stora. Nu vill jag av vart och ett av partierna veta varför man inte vill ställa upp på utredningens formulering.