torsdag 31 december 2009

Bedrövlig opposition i Uppsala kommun

Jag tror att valdeltagandet blir lägre vid nästa års val än tidigare. Hoppas att jag ändrar uppfattning, men den här känslan blir stark när jag läser dagens debattartikel i UNT. Tre personer, som redan anser sig valda till kommunalråd, säger sig stå för någonting annat än det misslyckande, som nuvarande majoritet i Uppsala kommun representerar. "Vi som kommer att vara kommunalråd....", skriver man. Men hallå, det är inte partierna, som väljer kommunalråd utan det gör kommunfullmäktige. Men det här slarvet har vi sett tidigare och också från annat håll. Tyvärr uppmuntras slarvet av media.
Vad får vi då veta om alternativet i Uppsalas kommunala politik? Bidra med framtidstro och politisk handlingskraft, arbeta för ett samhälle med solidaritet, främja jämställdhet och lika rättigheter, erbjuda ett modernt ledarskap, fler lärare i skolor och förskolor och genom att samtidigt minska barngruppernas storlek (vad i herrans namn skriver man? Ska man både öka antalet lärare och minska antalet barn i grupperna? Eller menar man öka personaltätheten genom att sänka antalet barn, alltså inte fler lärare? Det är sån´t här dravel, som får väljarna att stanna hemma)och ge ungdomar en möjlighet att få sommarjobb (alltså inte ge sommarjobb, utan möjlighet)
Uppsalabor, läs artikeln och se hur tomhänt nuvarande opposition är. Inte ett klart ställningstagande utan mest floskler.

måndag 28 december 2009

MP söker en roll

När en aktör saknar en roll blir handlingen ofta desperat. Det är vad som tycks ha drabbat Miljöpartiet i landstinget i Uppsala län. I dag gör man ett utspel om den ekologiska kosten. Det tyder på desperation när man mot bättre vetande säger att andelen ekologiska livsmedel nu kommer att sjunka drastiskt som en följd av att landstinget i Västmanland ska leverera den varma maten till landstinget i Uppsala.
MP vet ju att tjugo procentenheter av de tjugofem, som utgör ekologiska livsmedel, även fortsättningsvis kommer att köpas på samma sätt som nu. Fem procentenheter utgörs av livsmedel, som ingår i Västmanlands leverans.
Visserligen är jag för att mat ska tillagas så nära som möjligt, men att försöka plocka poäng på ekologiska livsmedelfrågan var förhastat. Landstinget i Uppsala län är bäst i landet på ekologiska livsmedel och möjligheterna att fortsätta att vara det är stora.

onsdag 23 december 2009

Styrningen av sjukvården

Inför nästa år finns mycket ytterligare att önska när det gäller sjukvården i vårt län, även om en hel del positivt har skett under den här mandatperioden. På önskelistan står politisk styrning. Vadå önskelista? Vi politiker har ju förändringsmöjligheterna i våra händer. Jovisst, men vi måste vara många, vilket vi inte är. Nästan dagligen ser vi tecken på att politiken har abdikerat. Den ekonomiska uppföljningen är under all kritik, chefsfrågor sköts kanske helt OK, men är utan politiskt inflytande.
Sådana stora verksamheter som Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, primärvården och Folktandvården har ingen egentlig politisk styrning. För mig är det självklart att var och en av dessa verksamheter ska ha en egen politisk styrelse, som ansvarar inför landstingsfullmäktige och av vilken man kan utkräva ansvar. Jag säger som Marit Paulsen just nu säger om vår behandling av djur: jag blir så trött och uppgiven.

tisdag 22 december 2009

Klarar vi bara en fråga i taget?

Det är nödvändigt att hålla i gång klimatdebatten. Särskilt efter det dåliga resultatet i köpenhamn. Vi, alla, måste prata om klimathotet. Men vad är det för hot? Kunskaperna om effekterna av bara en grads temperaturhöjning behöver öka. Vi måste tala om rubbningar i ekosystemet och hotet mot den biologiska mångfalden, om risken för svåra stormar och översvämningar. Inte minst Köpenhamnsmötet har visat att de åtgärder, som är nödvändiga tyvärr skjuts framåt i tiden. Debatten och diskussionerna måste hållas i gång.
Men inte bara klimatförändringarna utgör hot mot vår jord. Avfallet ökar och vi lever i en kemikaliesoppa, som orsakar allergier och cancer. Vi måste orka se flera hot samtidigt och också agera på flera fronter samtidigt. Vi måste nu bli många, som kräver att kemikalietillsatser i varor inte får göras utan att man tagit reda på eventuella negativa effekter. Vi måste öka upplysningen om i vilka varor kemikalier finns i sådan form och omfattning att varan bör utgå. Vi politiker måste oftare än vi gör prata om dom här problemen. Vi medborgare måste rösta fram de kandidater, som brinner för att tala om och agera i överlevnadsfrågorna. De kandidater, som inser detta blir de framgångsrika i nästa valrörelse. Då räcker det inte med att bara vilja göra karriär. Kandidaterna med den ambitionen som den övergripande syns vara flera. Vi ska se till att deras framgång uteblir.

fredag 18 december 2009

Ge politikerna skottsäkra västar

"Regeringen vill tillåta metalldetektorer, larmbågar och röntgenmaskiner vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting." Det måste väl innebära att regeringen också rekommenderar anordningen? Det finns ju ännu mer effektiva åtgärder att vidta, till exempel att helt förbjuda de två, som brukar komma.
Nu funderar jag på vilka anordningar jag själv ska använda mig av under en eventuell kommande valrörelse. Jag som i så fall har tänkt mig att gå ut på sta´n och samtala med människor. Räcker det med att jag är försedd med skottsäker väst? Nej, sannolikt inte. Men det finns ju pansarglas. Säkrast att låta bli att träffa folk. De som vill nå mig kan ju alltid maila och min bild finns på nätet. Tråkig är dock tanken på att inte kunna förverkliga idén med "Träffa Harald på fiket". Ja, jag menar tråkig för den mängd människor, som väntar på den chansen. Det är ju faktiskt lättare att träffa om man sitter på ett fik än om man går omkring på sta´n.
Jag ska emellertid undersöka möjligheten att under tröjan ha metalldetektor och vid minsta pip ringa polisen.
Innan jag hunnit få alla utredningar klara ska jag tillskriva regeringen och tipsa om att lägga lite krut (hoppsan) på att undersöka om det verkligen finns några som vill träffa mig och mina politikerkolleger, och varför.
Vilken minister reser sig upp och utropar: Nu krävs mjuka tag mot befolkningen.

torsdag 17 december 2009

Ljunggren och Alliansen

Stig-Björn Ljunggren har ett jobbigt förhållande till Alliansen. På bloggen listar han några alliansargument. Någon fullträff är det inte. Men visst har Alliansen saknat Reinfeldt. Och nu får han extra styrka genom de mycket positiva omdömena om hans sätt att sköta ordförandeskapet i EU. Jag ser fram mot Ljunggrens nästa blogginlägg, som väl borde handla om det svenska ordförandeskapet.

Transportkompani
Politiska uppdrag ska upplevas meningsfulla. Är det så alltid? Känner vi politiker, när vi går till ett sammanträde, att vi har möjlighet att åstadkomma förändring? Jo, ibland, men långt ifrån alltid. Men ska man då delta i de sammanhang där påverkansmöjligheter inte finns? Jo, det ska man, om man är beredd att arbeta för förändringar; förändringar av ett system, som inte fungerar. Att bara lämna kan betyda att någon fogligare och mer passiv kommer i ens ställe.
I dag ska jag delta i Regionförbundets fullmäktiges möte. Två ärenden finns på dagordningen, verksamhetsplan respektive revidering av förbundsordningen. 61 ledamöter möter ärendet i sina handlingar. Om jag nu skulle tycka att planen bör omarbetas är det naturligtvis omöjligt att åstadkomma detta. Vi är i december månad och tid finns inte för att återkomma i ärendet. I det andra ärendet har styrelsen redan fattat beslut i organisationsfrågan och nu föreläggs fullmäktige förslag om ändring i förbundsordningen med anledning av styrelsens beslut. Finns något alternativ till att anta styrelsens förslag? Nej naturligtvis inte.
Intar snart min plats i ett transportkompani, som knappast vet vad som ska transporteras och vart.

söndag 13 december 2009

Säkerhet i vården

Patientsäkerhetsfrågorna är aktuella. Inte för att säkerheten har blivit mindre, utan för att både profession och politik mer och mer uppmärksammar problemen. Själv ägnar jag åtskillig tid åt att prata patientsäkerhet. Nästa gång i morgon.
"SPF Samråds pensionärspolitiska samtalsgrupp
möts i Träffpunkt Storg. 11, månd 14 dec, kl 10.00.
Ordf. i Patientnämnden, fd kommunalråd Harald Nordlund,
medverkar under rubr. Patientnämnden och patientsäkerhet."

Ingen patient ska komma till skada i vården. Ändå drabbas omkring 100 000 patienter i Sverige varje år av vårdskador och för omkring 3000 patienter kan vårdskadan ha varit en bidragande orsak. Det förebyggande arbetet vid Akademiska sjukhuset ligger i framkant.

fredag 11 december 2009

Socialförsäkringarna och människosyn

Jag läser om Riksda´ns beslut om anslaget till socialförsäkringar.
Budgetanslaget inom socialförsäkringsområdet för 2010 omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 101, 7 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41, 5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 69,9 miljarder kronor). Vidare innebär budgetbeslutet följande: För personer som fått uppskov med att betala kapitalvinstskatt vid försäljning av privatbostad läggs en schablonintäkt till inkomstslaget kapital. Från den 1 januari 2010 ska inte Försäkringskassan ta hänsyn till denna intäkt vid beräkning av bostadsbidrag eller återbetalningsskyldighet av underhållsstöd. Detsamma gäller vid beräkningar av bostadstillägg till pensionärer.Bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och personer under 65 år som får efterlevandepension höjs den 1 januari 2010.
Det här är siffror. Lika viktigt är vilken människosyn, som ska prägla tillämpningen. Härvidlag är den politiska retoriken inte betydelselös.

Kompletteringar i sjukförsäkringen. Förslaget innebär följande:
Utöver de 914 dagar som i dag kan betalas ut i form av sjukpenning och förlängd sjukpenning ska ytterligare sjukpenningdagar kunna betalas ut i vissa fall. Det gäller bland annat när den sjukförsäkrade får sjukhusvård eller annan omfattande vård.
En person vars sjuk- eller aktivitetsersättning upphört ska kunna återfå sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst. Sjukpenning ska då kunna betalas ut tidigast efter tre kalendermånader från det att sjuk- eller aktivitetsersättningen upphörde.
Försäkringskassans bedömning av nedsättningen av arbetsförmågan hos en person som går ett arbetsmarknadspolitiskt program ska gälla förmågan att delta i det aktuella programmet.
Om en person har lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program på grund av sjukdom ska Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmågan, utöver vad som redan gäller, även ta hänsyn till förmågan att delta i programmet. Detta under förutsättning att personen har en formell möjlighet att påbörja programmet igen.

lördag 5 december 2009

Stig-Björn Ljunggren och tvåpartisystem

Nu är vi nära ett tvåpartisystem. Debattören Sig-Björn Ljunggren har ägnat några artiklar åt frågan om det är det vi vill ha. Men vem är vi? Förmodligen menar han de flesta medborgare. Därom vet vi inget. Jag delar i stort Ljunggrens syn, men saknar ett resonemang om varför vi hamnat i detta elände. Ett resonemang om drivkrafterna. Längtan efter att få genomföra en viss politik var förut starkare än längtan efter en viss position. Längtan har nu bytts till det omvända. Partiorganisationerna har gått på talet om vikten av att störta motståndaren och inte sett drivkraften, och till synes den enda, hos vissa personer att få, till exempel, kliva upp på en regeringstaburett.
Alliansbildningar innebär att ett parti säger, å ena sidan, att de i alliansen ingående partierna är överens om det mesta, å andra sidan, att väljarna bör rösta på just det egna partiet. Är detta hederligt?


Jag ställer gärna upp som inledare i samtalsgrupper, alternativt föredragshållare,
om, i första hand, politisk styrning, patientsäkerhet och natur och miljö.

Jag kan också hjälpa till vid upprättande av skrivelser till, till exempel, myndigheter.

Kontakta mig lämpligen via e – post harald.nordlund@swipnet.se

torsdag 3 december 2009

Vanligast vinner

Vanligast vinner, skriver Dagens Samhälles inledare i dag. Så rätt. Vi har personval i Sverige. Åtminstone kallar vi det så. En duktig marknadsförare kan ta sig uppåt på en lista. Men personval värt namnet. nej. Men det är inte det största problemet. Nomineringsprocesserna i partierna antar delvis nya, men knappast mer utvecklande former. Är det bara ett fåtal personer, som avgör? Den frågan ställdes nyligen av en inte aktiv partimedlem. Nej, vi har ju provval, tyckte jag. Men endast en tredjedel av medlemmarna deltar och dessutom är de som deltar i flera fall påverkade av ett fåtal personer. Men medlemmarna kan ju tänka själva, inflikade jag. Problemet är alltså bristande tilltro till processen.
Avskaffa provval och nomineringskommitte och låt medlemsmöten bedsluta eller allra helst inför fullt utvecklat provval, typ Finlands.

Harald Nordlund

Jag ställer gärna upp som inledare i samtalsgrupper, alternativt föredragshållare,
om, i första hand, politisk styrning, patientsäkerhet och natur och miljö.

Jag kan också hjälpa till vid upprättande av skrivelser till, till exempel, myndigheter.

Kontakta mig lämpligen via e – post
harald.nordlund@swipnet.se

tisdag 1 december 2009

Jo, han menade att när man går på sammanträde har man rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Men har man inte en inkomst på vilken man får avdrag när man lämnar jobbet kan man konstruera en sådan inkomst. "Men så gör väl ingen", sa jag,. Nä, det hoppas jag, sa han.