lördag 31 maj 2014

Hjälp för partierna att anpassa sig

"Snart är det bara 100 dagar kvar till riksdagsvalet och innan vi är där kommer det publiceras skrämmande mängder opinionsmätningar. Opinionsmätningar är i grunden bra – de hjälper partierna att anpassa sin politik till väljarkåren och väljarna att fatta ett informerat beslut."
Hjälper att anpassa? Det är inte det partierna behöver hjälp med i första hand. Det kallas nämligen populism och den har vi nog av. Vad man behöver hjälp med är den opinionsbildande uppgiften. Vad står partierna för och varför. Och, detta kompromissar vi inte med. Men det var en del år sedan vi hade sådana partier. 
Om vi ska hjälpa partierna till anpassning till vad en majoritet säger sig vilja då behöver vi bara ett undersökningsinstitut och ett politiskt parti

Nästa kärnkraftsolycka

Jag är osäker på om man får göra så här. Såg en artikel i Norrbottens-Kuriren. Den är så bra, så angelägen och skrämmande. Därför har jag tagit risken och klippt in den här.

"Nästa kärnkraftsolycka kan mycket väl drabba dig. Oavsett var i Sverige du bor, kommer du att vara helt beroende av vilka resurser myndigheterna sätter in i räddningsarbetet. Men sanningen är att bara två av kommunerna i Sveriges tre kärnkraftslän har beredskap att möta ett kärnkraftshaveri.

Riksrevisionen har tidigare riktat allvarlig kritik mot kommunerna för deras dåliga beredskap. För att samla information till vår bok Kärnkraft – himmel och helvete gjorde vi i november 2013 en genomgång av samtliga risk- och sårbarhetsanalyser i de tre kärnkraftslänen Uppsala (Forsmark), Kalmar (Oskarshamn) och Halland (Ringhals).

Resultatet är skrämmande. Risken för en kärnkraftsolycka analyseras över huvud taget inte i 24 kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Än mindre nämns vilka räddningsresurser som kommunerna måste ha och hur resurserna ska användas.

Ändå är lagen i det här fallet kristallklar: Kommuner och landsting har skyldighet att analysera händelser och åtgärder. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Hur ska vi tolka det som händer i Sverige i dag? Vi har besökt samebyar och vi har talat med jägare, bärplockare och ”vanliga” människor längs med det geografiska bälte där nedfallet efter olyckan i Tjernobyl var som störst. Än i dag tvingas samebyar kontrollera strålningshalten i renköttet, i vissa fall sker fortfarande nödslakt och stödutfodring av renar, svampskogar är förgiftade, rådjur så strålningsskadade att köttet är oätligt och jägare helkroppsscannas år efter år – något som beräknas pågå åtminstone tio år till – för att myndigheterna ska ha en tydlig bild av strålningens utbredning.

Vi har också intervjuat forskare såväl i Japan, Ukraina och Vitryssland som i Sverige. Vi har talat med experter i FN och EU och vi har diskuterat med fristående forskare och ställt denna fråga till alla:

Hur är det möjligt att världens främsta experter utifrån samma grundmaterial kan nå så diametralt motsatta resultat?

För bland förespråkarna för kärnkraft finns några av de absolut främsta forskarna. Det är briljanta hjärnor med lösningen av världens energiproblem som sitt mål.

Bland motståndarna finns också några av världens bästa forskare. Med lika stor briljans och med exakt samma faktaunderlag, inhämtat från katastroferna i Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima och Sellafield, levererar de argument mot kärnkraft.

Ett tydligt exempel är skillnaderna i tolkningen av hur många som har dött efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Här pendlar uppgifterna mellan 985.000 döda (forskare i Ukraina och Vitryssland) och 28 (FNs atomenergiorgan IAEA).

När vi frågade Hans Blix, tidigare generaldirektör för IAEA, hur detta är möjligt, svarade han så här:

- Det är en intressant psykologisk fråga. Varför finns det så hårda bindningar kring det här? Min teori är att strålning är något som människor är rädda för. Våra sinnen är konstruerade för att uppmärksamma om det smäller, om vi känner värme, gör oss illa. Men strålning är en fara som man inte kan se. Vi är inställda på att vara oroliga för sådant.

Den politiserade forskningen och den motsägelsefulla rapporteringen har fått EU att sätta ner foten. Kommissionen har nyligen godkänt en oberoende långtidsstudie, ARCH (Agenda for Research on Chernobyl Health), för att en gång för alla få fram fakta om vad som hänt efter specifikt Tjernobylolyckan. Beslutet är en svidande kritik mot FN:s atomenergiorgan IAEA och Världshälsoorganisationen, WHO, som under alla år starkt ifrågasatts för ensidig och ofullständig belysning av följderna efter kärnkraftskatastrofen.

I vår bok har vi haft ambitionen att hålla oss så neutrala som möjligt och att redovisa ståndpunkter från båda sidor. Det är därför vi bett två av de främsta förespråkarna för och emot kärnkraft att inleda boken: Tilman Ruff, Australien, ordförande för Internationella läkare mot kärnvapen som fick Nobels fredspris 1985, och Hans Blix.

De säger kloka saker men de förstår inte varandra.

Vi har ett råd till våra politiker: Besök forskare och drabbade i Fukushima län, träffa forskarna i Vitryssland och Ukraina, tala med samerna i Sverige, sätt er in i EU:s nya undersökning. Hur ska ni annars kunna ta ansvar för de energibeslut som kommer att påverka framtida generationer?

Gösta Elmquist,

fristående journalist och författare, som följt kärnkraftsfrågan sedan olyckan i Fukushima 2011.

Bo Levin,


fristående journalist och författare, som bevakat kärnkraftsfrågan sedan olyckan i Tjernobyl 1986"

fredag 30 maj 2014

Varför realism när man bara ska röra om

Är Feministiskt initiativ uträknat inför riksdagsvalet? Absolut inte. Det finns en stor grupp, som gillar stora och många löften och som inte känner behov av att politiken ska vara realistisk. Jag har aldrig sett ett parti så ogenerat strö miljarder omkring sig, inte ens Sverigedemokraterna (likheter i detta avseende är dock dom enda).
Jag tror att anhängarna till FI, välutbildade kvinnor; mycket väl vet vad man röstat på och förstår att partiet i den svenska politiken inte har en sammanhängande politik. Men man resonerar i termer av att man vill röra om. Jojo, en sorts ansvarstagande, som brukar höra hemma på ytterkanterna. FI kommer att avslöjas i valrörelsen, men, bakom händerna, flinande ansikten kommer att skicka några personer in i riksda´n för att röra om.
Må denna dystra profetia inte bli sann.

Idépartiet Folkpartiet

Uppsala län är näst bästa Folkpartietlän i EP - valet. Samtidigt minskar Folkpartiet i Uppsala län nästan mest av alla län. Bara Stockholms och Västmanlands län är värre.
Folkpartiet brukar vara starkt i både Uppsala län och Uppsala kommun. Den positionen måste Uppsala behålla i kommande val. Det ska ske genom antingen att återgå till tidigare socialliberala profilfrågor eller att tydligare presentera sin nuvarande politik med mer kärnkraft, EMU-anslutning, NATO-anslutning och ordning och reda i skolan med tidigare betyg och satsning på lärarna.
Nu är ju emellertid, eller borde, inte ett partis uppgift vara att till varje pris maximera röstetal. Partier har ju, även om det inte ser så ut numera, en opinionsbildande uppgift. För Folkpartiet som ett idéparti är den uppgiften särskilt påliggande.

Riksda´n om tvångsäktenskap

"Riksdagen sa ja till ett antal lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. I dag är det straffbart att förmå någon att gifta sig mot sin vilja genom olaga tvång. Bestämmelsen kan dock inte tillämpas i de fall där det inte har varit nödvändigt att använda tvång, till exempel när offret har varit ett barn.  Nu införs ett nytt brott – äktenskapstvång. Det innebär att det också blir straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar kommer att omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet "vilseledande till tvångsäktenskapsresa" införs. Vidare innebär riksdagens beslut att barn inte längre ska kunna få dispens för att gifta sig. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap ska endast kunna erkännas då det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är samtidigt närvarande. Fullmaktsäktenskap erkänns i dag utan begränsning, medan tvångsäktenskap och barnäktenskap kan erkännas om det finns särskilda skäl. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att godkänna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2014. "

Utmärkt. De vidrigheter, som drabbar en del flickor måste få ett slut. Den här lagstiftningen är en viktig åtgärd.
Men vad menas med: "...ska endast kunna erkännas.."? Jag hoppas man menar:...ska kunna erkännas endast då..."

Mer från landstinget

Här några iakttagelser från landstingshorisonten

Landstinget ska göra en samlad analys och åtgärdslista för kompetensförsörjning. Det här är angeläget och visar att man har en vilja att komma åt problemen med att få tag på personal. Borde ha stått: "...analys av och åtgärdslista för..."
"Produktionsstyrelsen har tidigare uppdragit till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att lämna in underlag för sina lönebildnings- och kompetensförsörjningsstrategier för åren 2015-2018. Av rapporterna framgår att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när att säkerställa kompetensförsörjningen under de närmaste åren inom en rad yrkesgrupper. Detta beror bland annat på pensionsavgångar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ökad efterfrågan på vissa yrkeskategorier, där alltför få utbildats. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna planerar att genomföra särskilda satsningar för att rekrytera och behålla personal inom bristyrken och inom yrken där löneökningen historiskt varit svag. Produktionsstyrelsen gav i uppdrag till tf produktionsdirektören att i samarbete med landstingets HR-direktör återkomma till produktionsstyrelsen under hösten 2014 med en samlad analys och prioritering av åtgärdsområdena utifrån förvaltningarnas redovisning."  Förslag till prioritering borde det lyda. Det är ju Produktionsstyrelsen, som ska ha en lönebildnings- och kompetensförsörjningsstrategi.

Försämrat resultat för Lasarettet i Enköping: Nej och åter nej. Det är inte lasarettet, som har budget. Det är, eller borde vara, Produktionsstyrelsen.

Budget för Akademiska fastställd: Borde vara Produktionsstyrelsens budget för sjukvårdsverksamhet vid Akademiska sjukhuset.

"Produktionsstyrelsen gav i sjukhuschefen för Lasarettet i Enköping i uppdrag att ta fram en plan för hur lasarettet ska kunna göra ett resultat på minus 7 miljoner, enligt vad som tidigare beslutats. Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att ta fram en plan som säkerställer sjukhusets ekonomiska underskott till minus 190 miljoner kronor."
Uppdraget borde självklart ha varit att ta fram förslag till en plan. Kommande beslut ska ju vara ett politiskt beslut.

"Hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds vaccinationer Hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget som saknar vissa vaccinationer ska erbjudas detta. Smittskyddsläkaren har utrett frågan och tagit fram en rad rekommendationer, som produktionsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom. Detta innebär bland annat att: hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget ska erbjudas kompletterande vaccinationer mot Hepatit B, mässling, röda hund och påssjuka. Rekommendationen omfattar alla landstingsanställda med direkt patientkontakt personal som saknar en femte poliospruta ska erbjudas detta. Detta gäller speciellt personal som kommer i kontakt med flyktingar. personal som arbetar med små barn och som saknar immunitet mot vattkoppor ska erbjudas vattkoppsvaccinering. Den verksamhetsansvarige på respektive vårdenhet har ansvar för att inventera behovet av kompletterande vaccinering av vårdpersonal och erbjuda vaccinering om det anses befogat. De har också mandat att ställa krav på att vårdpersonal har bevisad immunitet i vissa fall. Detta gäller framför allt enheter som vårdar patienter med nedsatt immunförsvar och små barn som inte är immuna. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria för den enskilde medarbetaren. Kostnaderna för personalvaccinering läggs på respektive verksamhet. Smittskyddsläkaren beräknar att kostnaden uppgår till 1,2 miljoner kronor för vaccinet och 600 000 kr i personalkostnad."
Vad betyder "att ställa sig bakom"? Antingen beslutar det politiska organet eller anmäler en förvaltning. Men åtgärderna är utmärkta. Se nu till att detta blir känt för länsborna.


torsdag 29 maj 2014

Du kan lista Dig i, bland andra, Stockholms län

Detta borde ha gett stora rubriker. Kanske har det gjort det, men jag har inte sett dom.

"Möjligt lista sig i grannlän från 2015 Från 2015 ska det bli möjligt för invånare i Uppsala län att lista sig i Stockholms län och i Gävleborgs län. På motsvarande sätt kan invånare i Stockholms län och Gävleborgs län lista sig i Uppsala län. Det är innebörden av ett nytt samverkansavtal, som godkändes av landstingsstyrelsen. Landstinget har tidigare tecknat motsvarande avtal med landstingen i Sörmland och Västmanland. (V) reserverade sig mot avtalen. Landstingsstyrelsen godkände också ett mellanlänsavtal med Landstinget Gävleborg."

Jag tycker att det sker en hel del positivt i vårt landsting

onsdag 28 maj 2014

Du kan lista dig i, till exempel, Gävle

Visst händer en hel del positivt i vårt landsting
Möjligt lista sig i grannlän från 2015 Från 2015 ska det bli möjligt för invånare i Uppsala län att lista sig i Stockholms län och i Gävleborgs län. På motsvarande sätt kan invånare i Stockholms län och Gävleborgs län lista sig i Uppsala län. Det är innebörden av ett nytt samverkansavtal, som godkändes av landstingsstyrelsen. Landstinget har tidigare tecknat motsvarande avtal med landstingen i Sörmland och Västmanland. (V) reserverade sig mot avtalen. Landstingsstyrelsen godkände också ett mellanlänsavtal med Landstinget Gävleborg.

Tredje största parti, trots tillbakagång

Nu har Valmyndigheten räknat färdigt rösterna i Uppsala kommun. Största parti blev Miljöpartiet, tvåa Socialdemokraterna och trea blev Folkpartiet. Tillbakagången för Folkpartiet blev bara en procentenhet större än för riket i stort. Det ska ses mot bakgrund av både Miljöpartiets och Feministiskt initiativs framgångar. För Uppsala kommun slutade resultatet på -4,5%. Förutsättningarna är goda för att göra tillbakagången i EP-valet till en framgång i valen i september

Bra landstinget

Landstinget i vårt län tar nya steg inom miljöområdet. Verkligen en glädjande utveckling

Skärpta krav i landstingets nya miljöprogram Minskad användning av engångsartiklar, solceller på taken och fler videomöten på distans för att minska på resorna. Det är några av de miljöåtgärder som landstinget planerar under de närmaste åren. Det nya miljöprogrammet gäller från 2015-2018 och innehåller mål och åtgärder inom tre huvudområden: minskad klimatpåverkan (transporter, energi, förbrukningsmaterial) hälsosam och giftfri miljö (kemikalier, läkemedel, livsmedel och textilier) hållbar och effektiv resursanvändning (miljöanpassade fastigheter, avfall och biologisk mångfald). En nyhet jämfört med tidigare miljöprogram är att landstinget satt upp mål för att minska användningen av förbrukningsvaror. Användningen av engångsprodukter inom vården har ökat på senare år. Merparten av produkterna är tillverkade av plast, vilket ger stora avfallsmängder som tas om hand och som också har klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp. Målet är att användningen av engångsprodukter ska minska med 15 procent till 2018. Ett annat mål är att koldioxidutsläppen från resor ska minska. Tjänsteresor ska så långt det är möjligt ersättas med videomöten, men även patienternas resor till och från vården ska minska med hjälp av ökad användning av telemedicin. När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, cirka 20 tak på Akademiska sjukhusets område och cirka18 tak på fastigheter i övriga länet. Landstingsstyrelsen godkände miljöprogrammet. (V) och (MP) lämnade yrkanden som avslogs, bland annat om att höja andelen ekologiska livsmedel. Det slutgiltiga beslutet tas vid landstingsfullmäktiges junisammanträde.

Ett barnperspektiv

Ett angeläget beslut "Straffansvaret vid egenmäktighet med barn utvidgas. Förs ett barn bort olovligen kan vårdnadshavaren i dag straffas för olovligt bortförande. Ibland håller en vårdnadshavare också kvar ett barn på en plats dit barnet ursprungligen förts i samförstånd mellan vårdnadshavarna. Det kan även ske under en umgängesperiod. Vårdnadshavaren omfattas då i dag inte av straffansvar. Straffansvaret vid egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas därför till att omfatta både olovliga bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2014."

tisdag 27 maj 2014

Nu läge för en borgerlig vänster

Den stora skillnaden i opinionen mellan blocken, om vi nu kan tala om block, är enormt stor. Hur förklarar man den. Är det så att den är ideologisk och att vi nu har en vänstervåg. Ja, kanske det. Har vi fått ett systemskifte, som många tyckte kändes riktigt, men nu upplever på ett annat sätt. Media skildrar de ökade klyftor, som skiftet skapat. Jag ser nu en öppning för min borgerliga vänster, som jag sörjt. Jag ser en öppning för en socialliberalism, där stora klyftor är av ondo och där de utsatta får vårt gemensamma stöd i ett ekonomiskt klimat med en tyglad marknadsekonomi. Jag funderade härom da´n på huruvida KU - granskningar påverkar opinionen. Men knappast. tror jag. Visst har NUON - affären satt sina spår. Det egendomliga är att det är inte bara Maud Olofssons ovilja att svara på frågor, som ger frågan en skugga utan också att statsministern inget fick veta innan affären genomförts. För oss inte initierade förefaller det sistnämnda obegripligt och det faktum att Olofsson inte svarar på frågan om Reinfeldt var informerad gör att frågan förblir skum.

En av många kommentarer

Kommentarerna till resultatet i Europaparlamentsvalet är så många att det borde inte finnas mycket att tillägga. En omständighet, som slår mig, är att man diskuterar detta val som om det är en generalrepetition inför riksdagsvalet i september. Vad är fel i er politik och varför missade ni miljöfrågorna och jämställdheten och så vidare? En analys, bland flera, som vore intressant att göra är kandidaternas betydelse. Gudrun Schyman drar alltid (för mig obegripligt), Kent Johansson för Centern gav i TV-debatten ett stabilt intryck, Marit Paulsen drar alltid och Miljöpartiets Isabella Lövin imponerade stort. Visserligen backade Folkpartiet kraftigt, men Marits lyskraft är fortfarande stark. Att bygga på en person är dock vanskligt, enär en lyskraft inte kan vara lika stark hur länge som helst. Vi ser detta tydligt med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, som för bara ett par år sedan beskrevs som näst intill idoler för politiker ute i Europa. Lyskraften har minskat. Intressant är också de regionala skillnaderna och skillnaderna stora tätorter - landsbygd. I Uppsala har Folkpartiet nått hela nästan tolv procent Nästan två över rikssnittet. Nedgången på nästan sju procentenheter, vilket är en nedgång på ungefär 37 procent från valet 2009 måste dock analyseras. Resultatet kan ses som ett bra utgångsläge inför riksdagsvalet, men det kan också ses som ett katastrofalt dåligt resultat.

måndag 19 maj 2014

Fredsprojektet förordar mer vapen

Den här insändaren fanns i UNT i går "Inte längre ett fredsprojekt och ett miljöprojekt EU bildades som ett fredsprojekt och ett miljöprojekt. Det är med stor besvikelse jag noterar att de flesta av kandidaterna i Europaparlamentsvalet talar och skriver om andra frågor, kanske ofta angelägna, men avstår från de frågor EU bildades för. När länder i vår närhet använder våld och rustar upp blir reaktionen från de flesta av våra ledande politiker att nu måste vi delta i vapenkapplöpningen; mer pengar till vapen, vilket triggar andra att skaffa mer vapen, som får våra ledare att ropa efter mer vapen och så vidare. Ingen talar och skriver om att nu ska vi gå före i en kamp för spridande av en ickevåldskultur. Ingen som ser att motdraget måste vara ickevåld. Sverige, med Uppsala som centrum, där vi har världsledande fredsforskning vid Uppsala universitet, har möjlighet att påverka. Tyvärr vill ingen politiker se den möjligheten. Den andra, för mänsklighetens fortlevnad avgörande frågan, miljön inklusive klimatfrågan, röner aningen större intresse, men dominerar långt ifrån debatten. Det kortsiktiga ekonomiska tänkandet måste ersättas med en politik, som radikalt minskar klimatpåverkande utsläpp och som förhindrar oreparabla ingrepp i vår natur. Sverige har möjlighet att påverka. Tyvärr ser alltför få den möjligheten Harald Nordlund Uppsala"

Festerna är förklaringen till överskridande

Bedrövligt att höra förklaringar till och försvaret för kungahusets överskridande av budget. Mellan två och tre miljoner för mycket har man gjort av med. Förklaringen då? Jo, man har haft bröllop och andra fester. Till detta kommer lika stort överskridande för underhåll av slotten Vi andra kan inte använda mer pengar än vi har. Det borde inte kungahuset heller kunna göra.

tisdag 13 maj 2014

Strängare straff för bovarna på nätet

De brottslingar, som härjar på nätet sägs vara ständigt ett steg före. "Ett nytt brott, grovt dataintrång, införs i brottsbalken. Ett dataintrång bedöms som grovt om det har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit särskilt farlig. Straffet för grovt dataintrång ska vara fängelse i lägst sex månader och max sex år." Kommer detta att få avsedd effekt. Knappast, eftersom dessa bovar anser sig skickligare än alla andra och kanske är skickligare. Lösningen torde finnas i att bovarna inte får möjlighet att vara steget före. Hur ska det gå till? Har ingen aning.

lördag 10 maj 2014

All fritid har ägnats partiet

Läser då och då i, mitt parti stödjande, veckotidning om folkpartister, som fått Karl Staaf - plaketten. Personerna uppvisar lång och trogen tjänst i partiet. Det är länsorganisationen som föreslår riksorganisationen om valören är silver. Jag har inte förrän nu tänkt på vad som kvalificerar för plaketten. Hoppsan, sa jag ganska tyst när jag för kort tid sedan läste om en man, som varit aktiv politiskt hela sitt liv; Jag känner mig oslagbar. Det räcker för mig.

Min valkompass

Jag skulle vilja att alla de kandidater, som anses ha en chans att nå EU-parlamentet efter 25 maj svarar på frågor, som jag ställer. Jag skulle vilja fråga: Är upprustning i Sverige ett bra sätt att möta andra staters upprustning på? Hur använder Du den kanske mest framstående fredsforskningen i världen, svensk fredsforskning, för att möta våldshandlingar? Är det en bra väg, att när hot uppstår, Sverige går med i kärnvapenorganisationen NATO? Anser Du att kärnkraft är ett miljövänligt energislag? Anser Du att vindkraft är ett miljövänligt energislag? Anser Du att solenergi är ett miljövänligt energislag? Anser Du att vågkraft är ett miljövänligt energislag? Anser Du att uran är ett förnybart bränsle? Är insatser för bevarande av biologisk mångfald en angelägenhet för EU? Anser Du att det är ovanstående frågor, freds- och miljöfrågor, EU ska huvudsakligen ägna sig åt? Anser Du att Sverige ska gå med i EMU? Anser Du att målet ska vara ett Europas förenta stater? Kanske kommer jag att komplettera

Ett hinder rivs

Mycket välkommet beslut. Nu undanröjs ett stort hinder för utbyggnad av produktionen av förnybar el. Samtidigt försvinner ett argument för utbyggnad av kärnkraften Fler ska dela på kostnaderna för förstärkning av elnätet I dagsläget kan den som vill starta en anläggning för förnybar elproduktion, till exempel en vindkraftspark, behöva stå för hela kostnaden för att förstärka elnätet. Detta när en förstärkning måste göras för att den aktuella anläggningen ska kunna anslutas till nätet. Elproducenter som ansluter sig efter det kan utan särskild kostnad använda den outnyttjade delen av förstärkningen. På grund av detta vill få företag ansluta sig först till elnätet, något som i sin tur leder till att utbyggnaden av förnybar elproduktion går långsamt. Därför införs nya regler om hur kostnaderna för förstärkning av elnätet ska fördelas. Det innebär att det statliga affärsverket Svenska kraftnät ska stå för den inledande kostnaden för förstärkningen. Företag som vill ansluta sina anläggningar till elnätet efter det ska betala enbart för sin andel. Regeringens ambition är att under 2016 kunna ersätta den här lösningen med en marknadslösning där staten inte behöver ta någon ekonomisk risk.

Penningtvätt, ett tecken i tiden

Är penningtvätt ett problem? Jo, sannolikt ett stort problem. Saknas verktygen för att kunna avhjälpa? Eller saknas något annat? Något är fel om, till exempel, Skattemyndigheten får information om oegentligheter, men inget görs. Egoism och dålig etik tycks öka. Den går tyvärr inte att lagstifta bort. Penningtvätt är en del av en dålig utveckling i vårt land "Kriminaliseringen av penningtvätt blir effektivare den 1 juli 2014. De nya reglerna innebär följande: Penningtvätt får en egen lag och en ny brottsrubricering – penningstvättsbrott. Försök, förberedelse och stämpling till penningtvättsbrott som inte är ringa blir straffbart. Så kallad självtvätt blir brottsligt. Även den som tvättar vinster från sin egen brottslighet ska kunna dömas för penningtvättsbrott. Penningtvättsbrott i näringsverksamhet blir straffbart. Det gäller den som låter sin verksamhet användas för åtgärder som kan misstänkas vara penningtvätt. Kopplingen till det brott som gett vinsten breddas. Det ska vara tillräckligt att brottsvinsten kommer från "brott eller brottslig verksamhet" snarare än från ett specifikt angivet brott. Ökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt. Det blir möjligt att förverka tvättad egendom hos penningtvättaren även om egendomen inte kan anses tillhöra penningtvättaren. Nya möjligheter att säkra pengar. Det blir möjligt att under kortare tid förbjuda en person att disponera över exempelvis bankmedel. Det blir också möjligt att ta sådan egendom i beslag."

fredag 9 maj 2014

Jag vil att min kandidat ska...

Få av EU-parlamentskandidaterna talar i dag om de frågor, som EU bildades för att hantera. . Man säger visserligen då och då att EU är ett fredsprojekt, men sen då? Våldet vill man möta med våld. Man vill att Sverige ska bli medlem i en kärnvapenorganisation. Jag vill att min kandidat i stundande val ska tala om skapande av en ickevåldskultur och om vårt ansvar inför kommande generationer, till vilket hör, inte minst, natur- och miljöpolitiken.

torsdag 8 maj 2014

Är EU-skatt oundviklig?

Man måste våga diskutera finansieringen av EU samtidigt som man diskuterar EU: s uppgifter. Jordbrukspolitiken har diskuterats under lång tid. Nedanstående utdrag ur en artikel tar upp en fråga, som andra undviker eller motsätter sig. "Att ge EU ökade egna resurser skulle tvinga institutionerna att visa medborgarna var man vill öka beskattningen eller vilka utgifter man vill minska. På samma sätt som den som lånar pengar till en investering eller ett projekt är mer försiktig än den som får bidrag, menar vi att EU-parlamentarikers ekonomiska ansvarstagande skulle bli tydligare om pengarna kom direkt från våra medborgare och företag istället för från anonyma statsbudgetar. Medlemsstaterna i rådet och i parlamentet skulle i god europeisk anda tvingas att komma överens om såväl intäkter som utgifter till unionen – och alla skulle tydligt kunna ställas till svars inför väljarna. I Europaparlamentet skulle vi vilja se en ny regel som säger att varje ledamot som lägger kostnadsdrivande förslag också måste anvisa var pengarna skall tas, alltså var man vill göra en motsvarande besparing. Detta är ytterst en fråga om politiskt ansvar. Skall Sverige vara en del av Europas kärna måste regeringen vara glasklar. Pengar som går till EU:s budget kan skapa tydliga mervärden för hela Europa, även för Sverige. Satsningar på regional utveckling, forskning, arbete för mänskliga rättigheter och klimatsatsningar inom EU är mer effektivt än medlemsstaternas enskilda satsningar. EU är mer än summan av sina delar. Som vänner av solidaritet och samarbete i Europa hoppas vi att Sverige skall bli ledande i diskussionen om hur vi får en välfungerande union. En union där resurserna används effektivt under demokratisk kontroll bidrar till att skapa hållbar tillväxt och till att föra samman Europas folk. MARIT PAULSEN OLLE SCHMIDT CECILIA WIKSTRÖM"

Förstår inte svängningen

I Uppsalatidningen läser jag i dag om hur opinionen ser på partierna i Uppsala kommun. Socialdemokraterna spås gå fram kraftigt och Moderaterna tillbaka kraftigt. Jag försöker förstå, men lyckas inte. Utan att förhäva mig påstår jag att jag är bra insatt i dagspolitiken, men jag ser inte vad nuvarande opposition presenterat och som kan förklara den mycket kraftiga svängningen i opinionen. Nuvarande majoritet i Uppsala kommun har ju lyckats väldigt bra. Tycker jag alltså, men inte så många Uppsalabor som tidigare tyckt det. Eller är det något annat än en bedömning av politikens innehåll, som förklarar svängningen?

lägg ner utredningar, frågorna är redan utredda

Den läsvärda krönikan på Dagens Samhälles sista sida inleds i dagens nummer av bild av svenskt utredningsväsende. "Vill man begrava en hyperkänslig politisk fråga tillsätts en utredning. När den är klar skjuter man på frågan i några år. Och så tillsätts en utredning till." Det är den här beslutsamma staten, som ska ta över huvuddelen av välfärdsservicen. Ett bra exempel är en utredning, som jag själv deltog i. Senior 2005. Äldrepolitik för framtiden. Vi angav 100 steg för en bra äldrepolitik. Vad hände med utredningen? Ingenting. Efter några år utredde man på nytt. Vad hände? Det är inte förslag, som saknas, det är politisk vilja och handlingskraft. Jag gissar att nästan alla pågående utredningar kan läggas ner. Frågorna är utredda sedan tidigare

Regionen Sverige i unionen Europa

En av trenderna i politiken är att staten ska sköta det mesta av servicen inom välfärdssektorn. Förstatliga skolan, lägg ner landstingen o.s.v. Regionen Sverige i unionen Europa är på väg att bli den lägsta beslutandenivån. Demokratiska aspekterna förändras. Politiken kommer att skötas av endast yrkespolitiker. Eftersom ideologierna håller på att dö blir det karriärister, som besätter de politiska posterna. Jag tycker utvecklingen är tydlig. Men, hur länge kommer vi att acceptera den ordningen? Inte länge. Kraven på närdemokrati kommer att växa sig starka. Ja, så har det väl alltid varit; att det svänger fram och tillbaka. Jo, förvisso. Men varför har vi så svårt att lära av tidigare svängningar. Min mening är att perspektivet för det mesta är fel. Nu har vi ett problem, vi måste organisera om, är den vanliga synen, i stället för att utgå från ett problem i sänder. Ett exempel är skolan. Resultaten sjunker. Staten lagstiftar om en jämlik skola men lyckas inte använda sina lagar. Vilket stöd ska staten ge?, borde vara en självklar fråga. Men egentligen är det jag benämner förstatligande inte annat än en regionalisering. Yrkespolitiker enbart och all service på nivån regionen Sverige kan medföra demokratiproblem

Svenskarna vill inte att Sverige ska gå med i NATO

Idag ges vi intrycket att stödet för en NATO-anslutning av Sverige har starkt stöd. Jovisst stödet har ökat. Men man kan knappast hänvisa till svenskarnas vilja om man lämnar in en ansökan. Cirka tre fjärdedelar vill inte att vi ska gå med. Det är väl märkligt att stödet inte är starkare, eftersom flera partier använder konflikten mellan Ryssland och Ukraina som skäl för att ansluta oss.Hoten mot Sverige från Ryssland har ökat, nu måste vi rusta upp och gå med i en kärnvapenorganisation. Varför tycker då jag att resonemanget är felaktigt? Upprustning i Ryssland då måste vi rusta upp, då rustar Ryssland upp ännu mer, då rustar vi upp ännu mer, då måste...Vansinnet ser de flesta. Vi ansluter oss till en organisation, som hatas av den vi ser som hotet mot oss. Det är väl ändå att öka hotet. Våld som ett sätt att möta våld på har aldrig varit framgångsrikt. Säg till Putin: Vi vill avskaffa våldet, vi rustar inte upp och vi vill inte gå med i NATO

tisdag 6 maj 2014

Rysk gas, ryskt uran, nej tack

Det kan ju bara inte vara sant.En stor del av den svenska kärnkraften drivs av ryskt uran. Vi har om uppgifterna är riktiga låst fast oss i ett beroende av ryskt uran. Förmodligen och förhoppningsvis är det här överdrifter. Vore det så här illa skulle väl media ha gjort en mycket stor sak av detta. Men det är ju väldigt tyst. Granska detta. Upp till omkring 30 - 40% av vårt uran kommer från Ryssland? Det ryktas också att förhållandena vid uranbrytningen är vidriga. Om det är så är Sverige delansvarigt för dessa vidrigheter

Vi ansluter oss till en kärnvapenorganisation

Inte ens busarna förmådde. Busarnas förstörelse upphörde när den möttes av ickevåldsivrarna och ljusbärarna från Falun Gong. Jag sitter och minns kravallerna i Göteborg 2001. Varför tänker jag på dom nu? Jo, för att vi fortfarande inte tycks ha lärt oss. Vi har ännu inte förstått att våld aldrig är lösningen på ett våldsproblem. Jag minns polismannens kommentar, "Varför kom ni inte tidigare?" Jag läser om svenska politikers krav på mer pengar till vapen, eftersom våldet ökar i vår närhet. Inte en enda politiker tycks snudda vid tanken att det är någonting annat än vapen som vi behöver. Ingen har förstått att motkraften till våldet är ickevåldet. Skaffa fler och hemskare vapen och anslut till en kärnvapenorganisation, säger flera. Låt oss visa på valdagen att vi ansluter inte till detta destruktiva synsätt

måndag 5 maj 2014

Hoppet står till Högsta förvaltningsdomstolen

Nu diskuteras Ärna flygplats i Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet och och hur det tillkommit är märkligt. De borgerliga i kommunen, utom Centern, har sagt att näringslivets intressen är viktigare än miljöhänsynen. Regeringen har inte gjort några bedömningar, utan man har följt sina partier i kommunen, utom i Centerns fall. Det drog ut på tiden för regeringen att komma till ett beslut, eftersom man skulle övertala Centern att köra över sitt parti i kommunen. Bedrövligt agerande. Hoppet står nu till Högsta förvaltningsdomstolen. Ge regeringen bakläxa

Det är nog ett skrivfel

"Det mesta av gmail är bara tillgängligt i den officiella mappen" Vad nenas med en sådan mening? Det mesta är bara tillgängligt? Vad kan det annars vara? Aha, man har kanske skrivit fel och menar: "Det mesta av gmail är tillgängligt bara i officiella mappen"

lördag 3 maj 2014

Jag blir retad av demagogi

Vi kommer att möta den under valrörelserna. Den är så slående och den är ofta framgångsrik. Den bygger till stordel på och utnyttjar människors okunskap. Jag avser den strategi i, inte minst, politiska sammanhang, som benämns demagogi. Jag blir rent av retad eftersom användaren förutsätter att jag är oinformerad och inte så skärpt. Enligt Wikipedia: Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda. Den som motsätter sig privata företag i välfärdssektorn (det gör inte jag) får mothugg av demagogen med, till exempel, motfrågan: Vad är det som är fel med att låta människor ta egna initiativ?

Kärnkraftsstödet minskar

Inställningen till kärnkraften blir att mer negativ. Inte överraskande. Kostnaderna ökar kraftigt och insikten om riskerna blir allt djupare

Åtgärd: Inrätta slutenvårdsråd

"Åtgärder för bättre styrning av patientflöden Akademiska sjukhuset har tagit fram förslag till en åtgärdsplan för att förbättra styrningen av patientflöden och dimensioneringen av vårdplatser. I det åtgärdspaket som har tagits fram ingår följande delar: Inrätta ett sjukhusövergripande slutenvårdsråd med uppdrag att analysera och följa upp slutenvårdssituationen och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete Inrätta sjukhusgemensamma nyckelindikatorer som möjliggör uppföljning Inrätta en korttidsavdelning i anslutning till den sjukhusgemensamma akutmottagningen. Denna ska ge möjlighet till observation och mottagande av prov- och labbsvar innan beslut om inläggning på vårdadelning. En första prioritet är att öppna sex vårdplatser Förstärka de vårdkoordinerande funktionerna Förbättra rutinerna för utlokaliserade patienter Målet är att åtgärdspaketet ska vara genomfört före hösten." Åtgärdspaketet ska vara genomfört före hösten. Men det finns väl inget beslut. Här står ju att det är ett förslag. Och så detta med åtgärder. Inrätta ett slutenvårdsråd. Vore bättre med konkreta åtgärder

Kommunerna har ansvaret

Ansvaret för att vi har en likvärdig skola åvilar staten. Ansvaret för driften av skolorna åvilar kommunerna. Men det här stämmer inte helt. Några skolor går vid sidan om och omfattas inte av det kommunala ansvaret, nämligen friskolorna. Vem lyckas bäst i sitt ansvarstagande? Knappast staten. Det finns en vulgaritet i debatten. Man hör partiledare ibland, som argument för att föra över driftansvaret till staten, hävda att det inte kan vara rätt att ett kommunalråd ska bestämma över enskilda människor. Man säger så, trots att man vet att beslut i kommuner inte fattar beslut på det sättet. Och så det här med konkurrens. Konkurrensen mellan skolorna är stenhård. Att kommuner vill ha ansvaret för hela skolplaneringen har inte ett dugg att göra med rädsla för konkurrens. Är det därför så konstigt om man ger kommunerna rätten att säga ifrån om man anser att ytterligare en skola, i form av en friskola, inte behövs

Lasarettet i Enköping gör inte ett minusresultat

"Minus för Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping riskerar att göra ett minusresultat på -17 miljoner kronor för 2014. Det visar den senaste ekonomiprognosen. Detta är 10 miljoner kronor sämre än budget. Försämringen är en konsekvens av att prismodellen för Bild och funktion har förändrats, vilket lett till minskade intäkter för lasarettets radiologiska centrum. Styrgruppen för ny prismodell inom radiologin ska följa upp vad som har orsakat kostnadsförskjutningarna." Den här informationen är tyvärr felaktig. Det är nämnder och styrelser, som har ansvaret. Men som det är organiserat i vårt landsting är det ju inte lätt att klara ut var det politiska ansvaret ligger. I teorin är det ju Produktionsstyrelsen, som har ansvaret, men verkligheten avviker ju kraftigt. En anmärkning i kanten: minus minus 17 miljoner är väl lika med plus 17.

Skydda personuppgifter

Det här är ett problem, som kräver åtgärder inte bara just nu, utan också att man försöker se in i framtiden. Lidandet av att vara våldsutsatt är i sig ofattbart svårt. Stödet från samhällets sida är ett måste. Det minsta man kan göra är att se till att personuppgifter skyddas "Pressmeddelande Skyddet för våldsutsattas personuppgifter måste bli starkare Regeringen bör skyndsamt arbeta fram ett förslag som innebär att skyddet för våldsutsattas personuppgifter blir starkare. Det anser ett enigt skatteutskott som föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Skatteutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att utskottet sa ja till regeringens förslag om förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Den utredning som ligger till grund för regeringens förslag visar att det återstår flera problem och brister inom det här området som behöver åtgärdas. Utredningen föreslår bland annat en genomgripande översyn av skyddet för personuppgifter. Regeringen har i sin tur meddelat att man i ett annat sammanhang kommer att göra en samlad översyn av dessa frågor. Förslag från regeringen inom rimlig tid Skatteutskottet ser positivt på att regeringen avser att se över reglerna för skyddet av personuppgifter för människor som är hotade och förföljda. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen skyndsamt arbetar fram ett förslag som stärker skyddet för våldsutsattas personuppgifter. Förslaget bör läggas fram inom rimlig tid. Ett enigt skatteutskott föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Till grund för utskottets förslag ligger en motion från Socialdemokraterna"

torsdag 1 maj 2014

Direktinläggningsspår

Bra av landstinget. Här ligger möjligheter att för effektiviseringar. Vad man kan fundera över är varför professionen inte kommit på detta för länge sedan. Det här visar, bland annat, nödvändigheten av att effektiviseringsfrågorna är en given fråga vid varje möte med Produktionsstyrelsen "Landstinget ser över "snabbspår" Landstinget ska göra en översyn av pågående och tänkbara direktinläggningsspår vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det beslutade produktionsstyrelsen. Syftet är avlasta akutmottagningen och ge bättre vård till de mest sjuka äldre. Direktinläggningar, eller "snabbspår", finns idag på flera håll i landet och innebär att äldre patienter kan läggas in på sjukhus direkt, till exempel efter mobila hembesök eller via distriktsläkare och kommunal hemvård, utan att först behöva bedömas på en akutmottagning. Socialstyrelsen har gjort en utvärdering och ser stora fördelar. Förutom tidsvinsten för patienterna leder det till kortare väntetider och färre omflyttningar. Socialstyrelsen rekommenderar därför att landstingen inför snabbspår för de mest sjuka äldre, så att de direkt kan slussas till rätt plats inom vården. Produktionsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i uppdrag att lämna en redovisning över pågående och tänkbara direktinläggningsspår."