fredag 28 november 2014

Ledord i landstingets budget


Ledord är säkert bra att ha, men då måste dom gå att förstå. Vad menas med bättre arbetsgivare? Bättre än vem? Bättre än när? Attraktivare kollektivtrafik. Attraktivare än vems? Attraktivare än när? Kultur för människors välmående. Ja, vad annars?


Ny budget för 2015-2017

Landstingsstyrelsen fattade beslut om ett förslag till ny landstingsplan och budget för 2015-2017.
Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat om landstingsplan och budget vid sitt junisammanträde. Efter valet har den nya politiska majoriteten, bestående av (S), (MP) och (V) arbetat fram en ny landstingsplan och budget för 2015-2017.
Ledorden för den nya budgeten är patienten främst, bättre arbetsgivare, attraktivare kollektivtrafik och kultur för människors välmående. Ordning och reda i ekonomi och verksamhet är viktiga förutsättningar för att ledorden ska kunna uppnås.
Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa Landstingsplan och budget 2015-2017.
(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget gemensamt förslag till landstingsbudget för 2015-2017. (SD) reserverade sig också till förmån för ett eget förslag.

Måste läsas av många

Här är en text, som borde få stor spridning. Inte minst bör den hamna i blickfånget för våra ledande politiker med sin tro på att våld kan skapa fred.
Valentin Sevéus
23 november 2014
valentin@seveus.se
Krig eller fred? Dags att prioritera bättre.
Thage G Peterson och att lära av Sveriges krigsdeltagande i Afghanistan
Organisationsnamnet Verdandi förekommer dubbelt i svenskt samhällsliv. 1882 bildade en grupp studenter med Karl Staaf i spetsen ”Föreningen Verdandi, som är partipolitiskt obunden, vill stimulera idédebatten i sociala, mellanfolkliga och kulturella angelägenheter, och upprätthålla en för liberalismen och arbetarrörelsen gemensam tanketradition, vilken kort kan karakteriseras som radikal humanism”. (foreningenverdandi.se).
Förbundet Verdandi ”bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i samhället. Inte minst var det en protest mot den traditionella nykterhetsrörelsen och den då rådande samhällssynen som gjorde den enskilde ensam ansvarig för missbruket, istället för att se att missbruket grundlagts av missförhållanden i samhället såsom fattigdom och andra omänskliga levnadsvillkor”. (verdandi.se).
Jag känner i största allmänhet till de båda Verdandi sedan tidigare. Varför några 1896 bildade ett förbund med samma namn som en mycket välkänd 1882 bildad förening, det har jag dock ingen aning om. När min gode vän Carl-Johan Kleberg vidarebefordrar en inbjudan till mig att delta i ett möte hos Verdandi med förra statsrådet Thage G Peterson tisdagen den 11 november klockan 17.00, då är jag först inte klar över vilken Verdandi-organisation som är arrangör. Men det visar sig när jag kommer till mötet på Sveavägen 61 i Stockholm och möter föreningsordföranden Andreas Murray, som är den som finns först på plats tillsammans med namnen Richard. Denne senare Murray är nationalekonom och det är väl mest därför som jag träffat honom några gånger under det senaste decenniet. En gång har jag varit på middag hemma hos Richard och Åsa hemma på Drottningholmsvägen nummer ett. Andreas har jag inget minne av att jag träffat tidigare. Men han verkar vara en mycket sympatisk person han också.
Thage ska framträda under rubriken ”Varför talar vi så lite om freden?” Just denna frågeställning har sedan mitten av 1980-talet varit den mänskliga utmaning som jag råkat ägna mig mest åt. 1996 skriver jag efter ett drygt tio år praktiskt och teoretiskt engagemang boken Sverige och Freden med underrubriken Gemensam problemlösning i vårt globala grannskap. När Carl-Johans mötesinformation når mig har jag just kommit till en punkt i livet där jag känner att jag vill skriva något mer om samma ämne. Så det blir angeläget för mig att prioritera mötet med Thage. Jag är nyfiken på om han har ett svar på frågan i mötesrubriken. Jag uppmärksammar att Thage i december 2012 fått en debattartikel publicerad i Aftonbladet om det svenska deltagandet i det utdragna kriget i Afghanistan. Nu vill jag läsa den texten för att lära något om Thages fredspolitiska tankegångar.
Aftonbladet 17 december 2012
Thage Gerhard Petersson är född 1933 och han har långvarig och omfattande erfarenhet av svensk politik. Han var riksdagsledamot 1971-93 och statsråd 1975–76, 1982–88 och 1994–98. Så här formulerar sig Thage i december 2012 i den av Aftonbladet införda kritiska analysen av Sveriges Afghanistanpolitik: Vi som är motståndare till Sveriges deltagande i Afghanistankriget känner absolut ingen glädje över att få säga att vi fick rätt. I synnerhet inte när det orättfärdiga kriget har lett till: tiotusentals dödade afghaner, flera hundratusen sårade och miljoner på flykt från sina hem och sitt land. Vi känner bara sorg över dumheten att föra in Sverige i kriget. De svenska krigsförespråkarna sa att knarket skulle bekämpas. Men kriget har gjort Afghanistan till världens ledande opiumproducerande land. Man sa att korruptionen skulle bekämpas. Men kriget har medfört en otrolig ökning av korruptionen och gjort Afghanistan till världens tredje mest korrumperade land. Sverige ger skydd åt plundrande och korruptionsbelastade krigsherrar, som lägger
2
beslag på aningslösa västländers civilbistånd. Man sa att talibanerna skulle utplånas. Men de är nu starkare än någonsin. Kriget har inneburit att Sverige har övergivit den traditionella fredslinjen med tonvikt på samtal och förhandlingar och politiska och diplomatiska lösningar. Det som var Olof Palme-linjen. Ett snart 12-årigt krigsäventyr håller på att avslutas. Eller förvandlas till något nytt, som diffust kallas för ”fortsättningskrig”. Det pågående kriget är förlorat. Därför vill de flesta dra sig ur så fort som möjligt: Holland, Kanada, Frankrike och Australien. Vad Sverige håller på med är svårt att säga. Propositionen som riksdagen nu skall behandla skapar ingen klarhet. Den svenska linjen tycks vara att förhala och förhala. Det passar USA och Nato som hand i handske. Jag är inte ovan vid att skriva och analysera regeringspropositioner. Jag tvingas säga att regeringens proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan är höljd i dimma och dunkel och full av oklarheter. Jag vill säga att jag inte litar på vad som sägs i propositionen om att Sverige militärt skall vara ute ur Afghanistan i och med utgången av 2014. Propositionen har tillräckligt många smygvägar för att göra det möjligt för Sverige att vara kvar aktivt militärt även efter 2014. Risken är stor att Sverige hamnar i USA:s så kallade fortsättningskrig som presidenterna Obama och Karzai kommit överens om. USA ges möjligheter att fortsätta med drönarattacker, bombflyg och nattliga räder i afghanska hem som hittills främst har drabbat kvinnor och barn. Det är inte uteslutet att man ber om svensk hjälp. Det finns en god jordmån för ett positivt svar på en sådan begäran i uttalanden av utrikesministern (januari 2011) och av försvarsministern, (juni 2012) och av försvarshögkvarteret. Regeringen föreslår att Sverige skall ha en ”beredskap” för 200 militärer för stöd till den afghanska armén även efter 2014. Då blir Sverige ensamt med Nato och USA, eftersom Isaf:s insats enligt propositionen skall upphöra vid utgången av december 2014. Beredskapen kallas för ”annan militär verksamhet” och är alltså just militär verksamhet. Och inget annat! Sverige kommer alltså att bli en aktiv militär partner även efter 2014. De svenska soldaterna kan tas hem omgående. Fortsatt krig i två år till innebär två år av fortsatt lidande för Afghanistans folk. Fortsatt krig i två år till fördröjer en möjlig förhandlingslösning för fred. Regeringen vill inte ens ge ett klart besked om vad som skall hända med de svenska soldaterna efter 2014. Varför vill inte Sverige en gång för alla avsluta kriget och i klartext säga att vid utgången av 2014 skall Sverige ha alla soldater hemma? Måste Sverige verkligen vara ute i världen och kriga och döda? Thage G Peterson
Göteborgs-Posten 13 augusti 2014
I en debattartikel som Göteborgs-Posten publicerar 13 augusti 2014 inleder Thage sin text med det konstaterande som återkommer i rubrikfrågan i kallelsen till Verdandimötet några månader senare. Han upplever att frågan om fred endast uppmärksammas i ringa omfattning i svensk samhällsdebatt:
Få talar i dag om freden. I stället håller en ny folkrätt på att växa fram som innebär en acceptans av våldet under täckmanteln om självförsvar och mänskliga rättigheter. Denna nya väg är en farlig väg. Den öppnar för krig i större skala, skriver Thage G Peterson. Det hävdas i dag att Sverige har levt i 200 år utan krig. Men det är inte sant! Sanningen är att Sverige har varit i krig i snart 13 år. Inte i vårt närområde visserligen. Men Sverige har varit i krig i Afghanistan. Det är sant att Sverige efter vapenvilan som slöts i Moss i Norge den 14 augusti 1814 har fått njuta av freden och friheten. Sverige ställde inte upp på några krig i Europa under 1800-talet. På 1900-talet blev vi inte indragna i de två världskrigen. Men på 2000-talet har vi varit i krig i Afghanistan. Det hävdades att Sverige var i Afghanistan på ett fredsuppdrag. Men nu har hemvändande soldater berättat hur det i verkligheten har varit. Svenska soldater har varit i strid. En officer berättade nyligen i Sveriges Radio att man ofta har varit i strid. Men att de politiker som fattade besluten om att skicka svensk trupp för strid i Afghanistan inte vill prata om det.
3
Jag möter nästan dagligen dem som frågar: Hur kunde det bli så här? Varför träder ingen fram och försvarar vårt aktiva deltagande i kriget? En oberoende granskningskommission måste tillsättas för att ta sig an den största militärinsatsen i Sveriges moderna historia och lägga fram en vitbok. Kostar ofattbara belopp. Krig har alltid kostat ofattbara belopp. Krig tar pengar från viktiga sociala områden. Krig tar pengar från miljöbekämpning och från fattigdomsbekämpning. Fred är däremot lönsamt. Konfliktförebyggande och fredsbyggande är nog den bästa och mest kostnadseffektiva vägen mot en varaktig fred. FN borde göra en världsomspännande utredning om krigens kostnader. Det vore en viktig insats för freden. I dag har freden hamnat på undantag. Få talar i dag om freden. Krig och konflikter har tagit överhand. I vårt eget närområde har vi Ukraina, som kan om det går illa utvecklas till ett storkrig mellan USA och Ryssland. Irak håller på att spricka. Kriget i Syrien avtar inte. Konflikten mellan Israel och palestinierna har åter väckts till liv. Läget i Syd-Sudan är alarmerande. Allt verkar ha gått fel. Men det hindrar inte att dess ledare lägger ner lika mycket pengar på vapenköp som FN vädjar om skall ges till Syd-Sudans lidande folk i humanitärt bistånd. Det är viktigt att vi hävdar principen om fredsansträngningar före krig. Vi får inte tro att krig och dödande är lösningen på motsättningar och konflikter. Det är farligt om fredsansträngningar kommer först i andra hand. Vi måste tala mer om freden och ifrågasätta militära lösningar. Det går inte att uppnå vänskap genom att bomba sönder barn och deras föräldrar och hem. Det man uppnår är hat. Det går inte heller att bomba bort hatet. Det våld som har skett i Afghanistan kommer att sitta i för decennier framåt. Det har många afghanska ungdomar påpekat för mig. En farlig väg att gå. Ett nytt och osvenskt sätt att se på konfliktlösning har tagit plats i vårt land. I takt med detta ändrade synsätt på hur fred skall nås och upprätthållas så har det hävdats att en ny folkrätt håller på att växa fram som innebär en acceptans av våldet under täckmanteln om självförsvar och mänskliga rättigheter. Denna nya väg är en farlig väg. Den öppnar för krig i större skala. Och legitimerar våldet och dödandet i relationer mellan länder och folk. Den nya svenska linjen kan ses som en anknytning till den förhärskande doktrinen hos stormakterna i väst om konfliktlösning genom militära interventioner. Men interventionerna i Afghanistan, Irak och Libyen är inga lysande exempel till eftervärlden. Tvärtom. Interventionerna har skapat misslyckade stater med ännu mer av oro och konflikter! Afghanistan är i dag längre bort från freden än när kriget började för tretton år sedan. Till detta bedrövliga tillstånd har Sverige medverkat. Måste återgå till fredliga samtal. Om Sverige på nytt skall bli ett land som förespråkar fred före krig så måste vi åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Sverige måste återgå till de fredliga vägarna med samtal, förhandlingar och medling och bistånd som det centrala i fredsarbetet. De diplomatiska vägarna var riktmärket som vann en bred anslutning världen över. Sverige stod för fred och inte för krig! Som ung på 1940-talet upplevde jag fredsdagen i Europa 1945. Freden blev ett lyft för oss som då var unga. Vi såg freden som en möjlighet till att bekämpa bostadsnöden, fattigdomen, arbetslösheten och den orättvisa skolan. Vi såg freden som en grundbult för att skapa rättvisa och trygghet. Det var drömmar och visioner om en bättre framtid i en fredligare värld, som höll oss vid liv och som innebar att vi tänkte framåt. Att tro på och arbeta för en fredlig värld var både en framtidsfråga och en moralisk fråga för oss. Världen har länge trott att krig är vägen till fred. Med denna tro har man rättfärdigat kriget. Men jag hävdar att det är freden som är vägen till fred. Freden sår inte hat och revanschlust. Freden bygger broar mellan länder och folk. Därför behövs en ny folkrörelse för fred. Thage G Peterson teolog, tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd, bland annat försvarsminister i flera s-regeringar under tre decennier.
Dagen efter det att artikeln publicerats i Göteborgs-Posten arrangerar nätverket Fredsam i Göteborg tillsammans med föreningen Centrum för Konflikthantering ett seminarium på Clarion Hotel med Thage och Ingeborg Breines från Norge. Hon är tillsammans med Reiner Braun ordförande för den 1892 bildade
4
Internationella Fredsbyrån, en sammanslutning för ideella fredsgrupper i en rad länder och med högkvarter i Genève.
I inbjudan till mötet 14 augusti i Göteborg formuleras två frågor: Hur har Sveriges och Norges långa period av fred skapat förutsättning för en utveckling mot välfärd och internationellt engagemang? Hur har detta förändrats genom ländernas deltagande i NATO och väpnat våld runt om i världen, med Afghanistankriget som det värsta exemplet?
Detta Göteborgsmöte är en av många sammankomster som Thage medverkar i under 2014. Det förstår jag av vad han berättar vid mötet hos Verdandi om olika reaktioner han möter när han talar till olika grupper. Och jag finner det helt enkelt beundransvärt att någon som fyllt åttio på detta intensiva, engagerade och förnuftiga sätt skriver och talar kring en fråga som vi alla borde agera oss för, frågan om att avskaffa kriget och militarismen som idéer.
Thage hos Verdandi
Det finns ett oerhört engagemang hos Thage, som vi alla bör dela. Det menar Andreas Murray när han inleder mötet på Sveavägen 61.
Sedan aktualiseras frågan om den vid denna tid högaktuella frågan om möjliga främmande undervattens-farkoster i Stockholms skärgård. Något som kan vara en mindre ubåt har siktats och alla riksmedier bevakar varje detalj i utvecklingen. Thage får anledning att berätta att han första dagen som ny försvarsminister 1994 tillsatte en ubåtskommission och om ett möte med den dåvarande amerikanske försvarsministern William Perry. Sedan ägnar Thage en stor del av sin tid att upprepa de tankar om det svenska militära engagemanget i Afghanistan, som han skrivit om från 2005 och framåt och vars huvudlinjer framgår av hans text i Aftonbladet i december 2012. Thage poängterar vikten av en kommission som värderar vad som egentligen hänt och det stora behovet av en vitbok i ämnet. Han har tagit upp frågan vid den socialdemokratiska partikongressen 2009 och då fått stöd av Ilmar Reepalu för sina åsikter. Det råder olika uppfattningar om vilka kostnaderna egentligen är för den svenska militära insatsen. Thage talar om cirka trettio miljarder kronor, en siffra långt över vad som brukar nämnas från försvarsmaktens sida. Thage G Peterson berättar att han känner sig tämligen ensam inom det socialdemokratiska parti som han tillhört sedan sin ungdom om sitt intensiva engagemang i fredsfrågan. Han hänvisar, i likhet med vad många andra brukar göra, till Olof Palmes föredöme när det gäller internationellt fredsfrämjande engagemang. Palme brukade säga att det är de som upplevs som fiender som diskussioner måste föras med. Thage röstade ja till svenskt medlemskap i EU för att unionen ska vara en fredsorganisation. Han vill ha en fredslinje, vi behöver en fredskultur och vi behöver hålla våra drömmar om fred vid liv. Fred och freds- förhandlingar, det ska vara ett svenskt varumärke, menar Thage och jag utgår från att alla i mötesrummet håller med.
Vi är tolv stycken: Andreas, Richard och Åsa Murray samt Gudrun Hubendick, Carl-Johan Kleberg, Leif Lindfors, Bengt Lindroth, Elisabet Sandberg, Teresa Rovira, Michael Sohlman, Fia Wolters och jag. När jag senare läser på föreningens webbplats ser jag att det är Andreas, Åsa, Bengt och Elisabet som utgör den anrika sammanslutningens styrelse. Årsavgiften är 100 kr och eftersom jag finner föreningen sympatisk beslutar jag mig för att bli ny medlem. Det kan ju kännas fint att få att vara med i samma organisation där Hjalmar Branting och Karl Staff var några av de allra första medlemmarna.
Förre statssekreteraren Michael Sohlman menar att det om hundra år kanske kan uppfattas som bisarrt att vi en gång försvarade svensk säkerhet genom ett militärt engagemang i Afghanistan. Vad var Göran Perssons roll i detta sammanhang? Gudrun talar om ett besök i Costa Rica, Åsa uppmärksammar den verksamhet som bedrivs i Uppsala under detta den tvåhundraåriga fredens minnesår, en verksamhet som jag själv kommit i nära kontakt med.
Thage redovisar den intressanta iakttagelsen att elever vid hans skolbesök ibland talar mer om krig än om fred. Han satt en gång i sin småländska uppväxtbygd på en bänk med dem uttalade fredsfrämjaren Elin Wägner och hon har förblivit en god förebild. Svenska ungdomar behöver förebilder i sin vardag, menar
5
Thage. Den förre försvarsministern har läst teologi på senare tid. Han nämner tre författare som särskilt värda att läsa i fredsfrågesammanhanget vi talar om, Robert Frisk (Det stora kriget för mänskligheten: Kampen om Mellanöstern), Adam Hochschild (Aldrig mera krig) och den norska författarinnan Wera Saether. 2013 utkom på Celanders förlag Lagen mot krig: Om FN-stadgans våldsförbund & aggressionskrigen med ett förord av Thage. I detta skriver han bland annat:
”Sverige måste åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Vårt land måste återgå till de fredliga lösningarna med samtal, förhandlingar och medling som det centrala i fredsarbetet. Vårt land måste återgå till den väg som vi med framgång gått på under många år. De diplomatiska vägarna var riktmärket som vann en bred anslutning världen över. Sverige stod för fred – inte för krig!
Denna bok är ett viktigt bidrag i fredsarbetet. Denna bok är också ett värdefullt och nödvändigt fredsdokument för alla som vill veta mer om folkrätten och om de viktiga principerna bakom den.”
Mina noteringar från mötet är många och delvis svårlästa. Min förmåga att stenografera upplöste sig själv på något mystiskt sätt samma eftermiddag som jag lämnade Norrköpings handelsgymnasium. Jag är inte klar över om det är Sohlman som sagt något om Persson eller om det är jag själv som infogat denna tanke i mina anteckningar. Hur som helst är nog Thage G Peterson i Verdanditraditionens perspektiv en god radikalhumanist.
Försvarspolitik och fredspolitik
Det är uppenbart att bland annat statsministrar, försvarsministrar, utrikesministrar och biståndsministrar kan vara med och förändra fredspolitiska synesätt och fredsfrämjande handlingsplaner. I den såväl statsvetenskapliga som fredspsykologiska forskningen finns en rad exempel på personliga insatser som avstyrt krig eller lett fram till nya fredsfördrag. Jack Kennedys beslut att hellre förarga sina försvarspolitiska rådgivare än ge efter för frestelsen att med våld försöka avsätta Fidel Castro är ett välkänt exempel. Så vad har då till exempel Olof Palme, Carl Bildt, Thage G Peterson och Fredrik Reinfeldt betytt i detta sammanhang och vad kommer Stefan Löfven, Margot Wallström och Isabella Lövin att betyda? Den vore onekligen väsentligt om en seriös forskning kunde åstadkommas med utgångspunkt i den frågan.
I den svenska statsbudgeten finns sedan 1929 en anslagspost som under stort motstånd drevs igenom av riksdagsledamoten Johan Nilsson från Malmö. Jag har skrivit om detta anslag i en bok som fick namnet Upplysning för freden. Det handlar om pengar till svenska frivilligorganisationer som engagerar sig i fredsfrågan. Detta anslag var som mest tjugofem miljoner, och ligger numera på cirka tio miljoner.
Någon gång 2005 eller 2006 lyckades jag med hjälp av en av Miljöpartiets ledamöter i utrikesutskottet få upp anslaget till femton miljoner. Det har sedan reducerats steg för steg. Ingen socialdemokratisk politiker efter Maj-Britt Theorin har uttalat något för mig känt intresse för att undersöka vilka möjligheter som ligger i detta anslag, om det skulle höjas till en så rimlig nivå att den allmänna folkliga fredsviljan kunde tas tillvara med hjälp av dessa pengar.
I en krönika i Dagens Nyheter den 29 oktober 2014 skriver Stina Oscarson under rubriken ”Ickevåld är stötande för att det inte är tillräckligt lönsamt”.
Efter ubåtsjakten hörs kraven på militär upprustning. Som om det enda svaret på läget i världen vore mer vapen, mer våld. … Vi hade tidigare en krigsminister, nu en försvarsminister, kanske är det dags att ta nästa steg och inrätta en fredsminister. För språket anger riktningen.
Idén om en fredsminister har säkert dykt upp i en och annan fredsvisionärs tänkande under decenniernas lopp. Dennis Kucinich var amerikansk kongressledamot 1997-2013 och han går till fredsfrämjandets historia som en välkänd politiker som fick ett inte obetydligt stöd bland partikamrater för ett lagförslag som gick ut på att USA skulle inrätta ett fredsdepartment. Så Stina Oscarson är i gott sällskap.
Jag skriver till Björn Wiman som en gång i slutet på 1980-talet som gymnasist i Farsta gymnasium var med i samma fredsföreningsstyrelse som jag själv.
6
Ska tanken på en värld utan krig endast förbli en vacker förhoppning även detta århundrade? Intressant att idén om fredsminister tack vare Stina Oscarson uppmärksammas av DN Kultur. En sådan borde varje regering skaffat sig senast under hösten 1945.
Många hävdar att frågan om fred och frihet från våld i värld och samhällen är en global kultur- och framtidsfråga? I så fall finns anledning att placera fredsministern i statsrådsberedningen bredvid framtidsministern. Är det en utrikesfråga enbart så ligger utrikesdepartementet nära till hands. Är det kanske främst en utbildningsfråga? Kristina Persson, Margot Wallström och Gustav Fridolin funderar kanske redan på vilken skillnad vår nya regering vill göra i fredsfrågan.
Stefan Löfven skulle om han ville så kunna tillsätta en fredsminister. En sådan minister skulle kunna fungera i statsrådsberedningen vid sidan av framtidsministern Kristina Persson. Margot Wallström har biståndsministern Isabella Lövin vid sin sida på utrikesdepartementet. Hon skulle kunna ha en fredsminister också. Det skulle kunna finnas en fredskulturminister hos Alice Bah Kuhnke. Möjligheterna är många men fantasin är begränsad, liksom tiden. Dessutom har traditioner en stark makt.
Stina Oscarson tycks tänka sig att försvarsministern skulle byta titel. Det nog inte någon framkomlig väg under i varje fall min livstid. Men det är som Stina påstår, titlar kan betyda väldigt mycket. Att vara tydlig, det tycks vara ett politiskt modeuttryck som varje parti vill använda. Om den nya regeringen vill markera sin politiska fredsvilja enkelt att inrätta ytterligare en ministerpost för att tydligt markera den svenska fredslinje och det svenska varumärke som Thage G Peterson talar om. Tyvärr lanserade han, vad jag vet, inte detta förslag när han själv var med i regeringskretsen.
Jag vet inte riktigt vad Stina menar med att ickevåld skulle vara stötande. Hela den svenska demokratiska ordningen tar avstånd från våld som medel för att förändra värld och samhälle. En fredsminister skulle mycket snart accepteras som ett svenskt bidrag till världsordningen, så länge som inte denne minister alltför mycket ägnade sig åt att lägga sig i vad försvarsministern höll på med. Det är nog till stor del som förre försvarsutskottsledamoten Tone Tingsgård lät mig förstå för en tid sedan. Det är bäst att se fredspolitik och försvarspolitik som två skilda avdelningar. Att bedriva fredsfrämjande arbete på ett sätt som gör att försvarspolitiker och försvarsvänner känner sig ifrågasatta av till synes naiva personer som inte förstår sig på världen tycks inte leda någon vart. Jag berättar därför för Teresa Rovira att jag inte tror att arbetet för en ny fredspolitisk svensk agenda i Thage G Petersons anda med större framgång i nuläget kan samordnas av de fredsorganisationer som samtidigt kräver ett tämligen betydande avståndstagande från flertalet riksdagspartiers huvudsakliga fredspolitiska tankevärld.
Ryssland, Ukraina och fredens allianser
Sommaren 1988 genomförde den organisation som jag och Björn Wiman var med i ett kallakriget-experiment med amerikanska, ryska, ukrainska och svenska studenter. Tillsammans med ledare från de olika länderna arbetade de sig under sex intensiva sommarveckor igenom sina länder på temat ”att söka freden”. Vi kallade projektet för PeaceQuest Tour 1988 och om detta har nu utgivits bok med namnet PeaceQuest Changed Us, and Others.
Människor i Ukraina, Ryssland och Sverige förfäras av det faktum att nu flera tusen människor år 2014 dött i ett inbördeskrig i ett europeiskt land. Rapporter från Irak och Syrien om halshuggna, skändade, bombade och fördrivna människomassor för tankarna till medeltida religionskrig. Unga män som gått i svenska skolor framträder i upprop från mellanöstern och försöker få andra ungdomar att tro att ”jihad är obligatoriskt”. Det finns inget val, säger de. En god muslim är skyldig att resa iväg till kriget, menar dessa radikala islamister. Krigsrekryterare sägs smyga i förorter och moskéer. Tydligen har åtminstone vissa svenska skolor misslyckats rejält med sitt grundläggande fredsfostrans- och värdegrundsarbete. Föga verkar lärt av 1900-talets vålds- och krigskultur. Vad beror det på?
De idéer som förfäktas av Islamiska Statens ledarskap omfattas endast av en eller annan promille av alla muslimer, hävdar professor Jan Hjärpe. Det är tyvärr illa nog eftersom dessa promille har vapen och oförstånd nog att vålla död och lidande för miljoner människor. Några få som inte ser bättre alternativ ställer till det för alla genom att ta till våld i olika former. Och många producerar tyvärr gärna vapnen som gör att dessa få kan tvinga på många andra sin vilja.
7
Krigshändelserna i Ukraina, Syrien och Irak visar att något är alldeles galet. Lärdomarna av två världskrig och ett otal andra krig under förra seklet med miljoner döda och fördrivna borde vara uppenbara. Den som tillverkar vapen för krig och planerar för krig kan räkna med krig. Det tydliga alternativet är att tillverka instrument för fred och planera för fred. Vilka är då dessa instrument? Ja, det är ju detta som freds- och konfliktforskare i Uppsala, Oslo, Tammerfors, Köpenhamn och vid flera hundra lärosäten i samtliga världsdelar nu diskuterat och skrivit om i flera decennier.
Det handlar sammanfattningsvis om folkbildning, upplysning och forskning för fred och om förmedling av kunskaperna till civila och militära ledare. Det handlar nu till exempel om att i fredsallians med Schweiz och andra stärka Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Denna organisation har tvingats kämpa mot våldsfrämjare i Ukraina och Ryssland med alldeles för små personella och ekonomiska resurser. Schweiz vill förstärka dessa och det bör Sverige beslutsamt bidra till. Schweiziska folkomröstare ville inte ha JAS-plan. De borde erbjudas en civil fredsallians i stället.
Vi behöver tänka mer och längre. Freds- och konfliktforskningens resultat bör bli lättare tillgängliga, att årsprenumerera på den ledande europeiska facktidskriften Journal of Peace Research kostar en tusenlapp. Ingen sammanfattning finns tillgänglig på svenska. Regering och riksdag har nu i tio års tid successivt minskat Johan Nilssons strategiskt viktiga post i statsbudgeten som administreras av Folke Bernadotteakademin och kallas Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Över tid är världens skolor den plats där nya generationer kan få det uppväxtstöd som bidrar till att krigen kan avskaffas före detta århundrades utgång. Jag kallar det livskunskap och i det bör inrymmas bland annat konflikt-, relations- och fredskunskap. Idéerna om medmänsklighet och allas lika värde är grunden, så som den svenska skollagen föreskriver men som skolan hittills saknat kraft att förmedla utan undantag till alla.
Vår nya regering kommer förhoppningsvis snart att tillsätta en utredning om hur Sverige kan ingå i fler och framförallt starkare civila fredsallianser och undvika att binda upp sig i militära, krigsplanerande allianser. Det behövs mer av kreativt våldsförebyggande och expansivt fredsfrämjande. Det vore bra med mindre vapenskrammel och kallakrigstongångar av olycksalig rysk modell, sådant som med fog kan ses som uttryck för ett stenålderstänkande. I det mån ett sådant även finns kvar hos enstaka svenska politiker bör vi nu efter 2014 års val göra oss av med detta för gott. Det är bättre att bygga positiva fredsspiraler i samarbete med majoriteten av Rysslands befolkning än en negativ upprustningsspiral i destruktiv tävlan med yrkesskadade ryska militärplanerare och ensidigt nationalistiska politiker. Att lära av det svenska militära deltagandet i Afghanistan bör med fördel handla om att diskutera och klarlägga vilka de bättre alternativen är. Bland annat radikalhumanister i Karl Staffs och Hjalmar Brantings tradition har här en värdig och livsbejakande uppgift.
Något direkt svar på frågan om varför vi ”talar så lite om freden” kan jag inte uppfatta att någon formulerar under mötet hos Verdandi. Det talas onekligen varje dag i nyhetsprogram på TV och i radio om krig och frånvaron av fred. Det skrivs förvisso varje dag i våra större dagstidningar om krig.
Jag tror dock att frågan som formulerats snarare handlar om hur krig ska förebyggas på kort och lång sikt så att vi äntligen blir av med denna destruktiva institution. Om detta talas inte i vardagslag i TV och tidningar. De få som är starkt engagerade i dessa frågor kommer sällan till tals i debattartiklar eller i debattsoffor. Den fråga som egentligen åsyftas kan således möjligen med fördel formuleras: Varför talas det så lite om hur vi ska förebygga krig och skapa en värld präglad av fredens kultur? Och då blir en logisk följdsfråga: Hur bör vi prioritera våra mänskliga och ekonomiska resurser så att vi kan åstadkomma en sådan värld?
---o---

HSS och vårdlotsar


En målsättning måste vara att vårdlotsprojektet ska upphöra. Det finns för att vårdens organisation inte lyckas klara det som måste ses som självklart, nämligen att för varje patient finns en huvudansvarig,som tillhandahåller de tjänster, som åligger vårdlotsarna.
Vårdlotsfunktionerna måste väl rimligen vara en del i vården.
Och så detta med att politikerna inte kan sin egen styrform. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att projektet ska drivas av en förvaltning, som lyder under annat politiskt organ. Ett ytterligare tecken på politisk inkompetens


Satsning på vårdlotsar fortsätter

Landstingets satsning på vårdlotsar fortsätter under 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Landstinget har sedan 2012 bedrivit ett pilotprojekt med vårdlotsar, där patienter med många vårdkontakter och en komplex vårdsituation erbjuds individuellt stöd med bland annat telefonrådgivning. Projektet har hittills drivits av företaget Health Navigator, som anställt vårdlotsarna och tillhandahållit verktyg och utbildning på uppdrag av landstinget.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vårdlotsprojektet under 2015 ska överföras till Hälsa och habilitering och att en projektledare ska anställas för att arbeta med fortsatt införande i ordinarie verksamhet.
För 2015 avsätts 3,6 miljoner kronor för vårdlotsverksamheten. Avsikten i beslutet är att verksamheten på sikt ska utökas.
(S), (MP) och (V) och reserverade sig mot beslutet och ansåg att projektet skulle förlängas under 2015 och därefter upphöra i sin nuvarande form. De aviserade att en ny inriktning kommer i början av nästa år.

Att man inte skäms

Antalet landstingsråd i Uppsala län är stort. Man tillskapar nya rådsposter för att alla partier måste ju få.  Miljöpartiet har så många som tre (varav två på halvtid). Hur är det möjligt att fördela ansvar på alla? Svar: det är inte möjligt. Skillnaden mellan att ha dessa cirka femton landstingsråd och att ha cirka fem är att det nu blir fler personer på de många mötena.
Det finns inga behov, som styr den här utvecklingen. Det förvånar att man gör så här ändå, men ännu mer förvånande är att man inte skäms.

Bra innehåll, slarvigt språk

Göran Ågerup och Lars O Ericsson skrev i UNT den 17 november om onödiga arenor. Innehållet är intressant och manar till eftertanke i dessa hallhysterins tider. Det är inte realistiskt med ytterligare stora hallar, som inte kommer att kunna gå runt ekonomiskt, är skribenternas slutsats.

Dock är språket lite slarvigt.
"...ur både drifts och investeringsperspektiv" Ur både drifts- och investeringsperspektiv.
"Idrotts och fritids-nämnden har bara råd att hyra..." Idrotts- och fritidsnämnden har råd att hyra bara...
"..har prognoser som för till exempel 2016,som pekar mot...   ...har prognoser, som, för till exempel 2016 pekar mot
"Dock behöver idrotts och fritids-nämnden..." Dock behöver idrotts- och fritidsnämnden...
"Vi vill än en gång avsluta med ..." Vi vill än en gång hävda--- alternativt Vill avsluta med att ...Intressant av Brita Hännestrand

Marknaden skadar vården är rubriken på debattartikeln i UNT den 22 november. Brita Hännestrand bemöter sju påståenden, som förekommer i sjukvårdsdebatten.
Nog finns anledning för landstingets politiker att begrunda detta
"1. ”Marknadsägda företag behövs för att utveckla vården.”
– Det finns ingen kunskap om sjukvård hos de stora risk­kapitalbolag som äger de flesta privata vårdcentraler.
2. ”Uttalanden om patientsäkerhet i marknadsägd vård är sällsynta.”
– Offentlig sjukvård är öppen och eftersträvar en hög patientsäkerhet.
3. ”Marknadsägda vårdcentraler ger ökad valfrihet.”
– Privata vårdcentraler är i regel kopior av varandra, utformade efter landstingens riktlinjer och ökar inte valfriheten.
4. ”Ett marknadssystem ger jämlik sjukvård.”
– Detta är direkt fel. I stället leder ett marknadssystem inom vården till segregation.
5. ”Marknaden erbjuder hälsoundersökningar.”
– I dag finns ett stort intresse hos befolkningen för hälsoundersökningar och friskvård. Inga studier visar dock att de verkligen har effekt i tidig upptäckt av allvarliga sjukdomar som kan behandlas.
6. ”Ett marknadssystem gör vården effektiv.”
– Det är kanske riktigt vad gäller pengar, men inte vad gäller vård.
7. ”Marknadsstyrd vård har lika god medicinsk kvalitet.”
– Läkare inom marknadsstyrd och offentlig sjukvård har samma utbildning och det utgör en säkerhet för god vård".

torsdag 27 november 2014

Sverige bör ta ledningen

Det brinner i Ukraina, i mellanöstern i Syrien och flera andra områden. Tror någon att dessa konflikter kan lösas med vapen. Erfarenheten visar att våld föder våld.
Visst ska Sverige ha ett försvar, men man måste börja tala om hur fred kan skapas. Men aldrig sker det bland våra ledande politiker. Nedanstående är ett citat av en partiledare. Nog borde här funnits plats för en mening om att Sverige bör ta ledningen i en global fredsrörelse

"Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. Rysslands agerande i Ukraina visar att situationen är mycket allvarlig. Sverige har nyligen haft den allvarligaste kränkningen av svenskt luftrum på decennier från rysk sida. Bara för några veckor sedan befann sig en ubåt på svenskt vatten. Våra grannländer har upplevt incidenter med ryskt stridsflyg och vi hör hotfulla ryska uttalanden mot de baltiska staterna. Detta måste få konsekvenser för svenskt försvar; Sveriges försvarsförmåga måste öka. 

Sveriges säkerhet ska stå i centrum. Vi behöver bland annat permanent närvaro på Gotland, modernt kustförsvar och ett uppgraderat luftvärn. 

Minst lika viktigt är att Sverige blir medlem i Nato. För oss liberaler är det självklart att demokratin skyddas bäst i allians med andra demokratiska stater.  

Jag har idag tillsammans med Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman tagit initiativ till att Försvarsberedningen kallas in igen för att se över Sveriges försvarsförmåga."


                  

Uppförandekod för riksdagsledamöter

Jaså. Jag har levt i tron att de ledamöter vi väljer till riksdagen har inbyggda uppförandekoder. Så tycks inte vara fallet. Vad säger oss detta?

"Arbetsgrupp föreslår uppförandekod för ledamöter

En arbetsgrupp med ledamöter från riksdagens alla partier har under 2014 utrett förutsättningarna för införandet av en uppförandekod för svenska riksdagsledamöter. Gruppens slutsats är att det finns stora fördelar med en kod. Gruppens ordförande Susanne Eberstein (S) har därför i dag överlämnat ett förslag till uppförandekod till riksdagens talman Urban Ahlin.
I november 2013 tillsattes en arbetsgrupp bestående av en företrädare för varje riksdagsparti under ledning av dåvarande förste vice talman Susanne Eberstein. Bakgrunden till arbetsgruppens tillkomst var bland annat en rapport från ett av Europarådets organ, Group of States against Corruption (Greco). I sin rapport konstaterade Greco att Sverige traditionellt betraktats som ett av de minst korrupta länderna i Europa och att arbetet med att förebygga korruption verkar fungera. Greco menar likväl att det skulle finnas fördelar med en uppförandekod för de svenska riksdagsledamöterna.

Ökad tydlighet och öppenhet

Arbetsgruppen har under våren 2014 ingående studerat Grecos rekommendationer. Man har därefter diskuterat frågor kring ledamotsuppdraget, bland annat vad gäller jäv, det ekonomiska registret, gåvor och mutor. Arbetsgruppens övergripande slutsats är att ledamöterna följer gällande regelverk, men menar efter att ha studerat uppförandekoder i andra länder att en uppförandekod skulle ha stora fördelar. Främst handlar det om möjligheterna till ökad tydlighet och öppenhet:
– En uppförandekod ger både väljare och valda överblick över vilka regler som gäller. Koden ger vägledning och underlättar för ledamöterna att göra rätt, säger Susanne Eberstein.
Det förslag till uppförandekod som arbetsgruppen presenterar består av en mer kortfattad del där viktiga regler och principer slås fast. Denna inledande del kompletteras med en mer konkret vägledning.
– Tillsammans bildar dessa delar en uppförandekod som arbetsgruppen hoppas kommer att underlätta de etiska överväganden en ledamot kan ställas inför, säger hon och fortsätter:
– I koden lyfts fram att uppdraget som ledamot ställer höga krav på omdöme och uppförande. Det handlar om att värna folkets förtroende och att sätta det allmänna intresset framför det egna, avslutar Susanne Eberstein.

Förslaget överlämnas till talmannen

Talmannen kommer nu att skicka förslaget till partigrupperna på remiss till den 20 februari 2015. Därefter kommer talmannen att diskutera saken med gruppledarna och ta ställning till den fortsatta hanteringen av förslaget.

Endast ickevåld kan skapa fred

Svenska soldater har varit i krig de tretton senaste åren. Den uppfattning, som ligger bakom är att våld kan skapa fred.. Fortfarande år 2014 finns politiker, ja det tycks vara i stort sett samtliga ledande politiker, som lever i den tron. Trots att ingenting visar att man har rätt fortsätter man att leva efter denna tro.
Och till den dystra bilden hör att man lyckats få många medborgare att tro på budskapet. Nu behövs en stark fredsrörelse med budskapet: Endast ickevåld kan skapa fred

onsdag 26 november 2014

Högre avgift till EU 2014-2015

Det här borde vi fått information om via media. Om informationen funnits har jag missat den

"Sverige ska godkänna Europeiska rådets beslut att ändra systemet för de inkomster som man får in från medlemsländerna som ska täcka EU:s utgifter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringen av systemet gäller för perioden 2014-2020. För att beslutet ska gälla behöver alla EU-länder godkänna det.
Det nya systemet kommer att påverka Sveriges avgift till EU. Avgiften under 2014-2015 kommer att öka, för att sedan minska under 2016. Minskningen under 2016 beror på att Sverige då retroaktivt får tillbaka en del av det vi har betalat i avgift under 2014-2015.
Beslutet från Europeiska rådet är en följd av en överenskommelse mellan Europeiska rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen om EU:s budget för 2014-2020. Överenskommelsen innebär bland annat att budgeten minskar och utgiftsstrukturen görs om.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag"

tisdag 25 november 2014

Tack för artikeln, Ludmila Rosengren

En angelägen och bra, av Ludmilla Rosengren, skriven artikel i UNT den 20 november.  Livskunskap en livlina, lyder rubriken. Visserligen omfattar begreppet livskunskap mycket mer än psykiatriska problemställningar, som artikeln tar upp,
Ludmila skriver: År 2013 dog 1606 personer i självmord. De flesta hade vi kunnat rädda med konkreta suicidpreventiva strategier och politisk vilja. Då måste vi medborgare kräva: Politiker! Visa vilja och se till att strategier utarbetas och avdela medel för att förverkliga strategierna. Det finns tio miljoner kronor att hämta genom minskad och effektivare politisk organisation

Ingen höjdarartikel

Den 19 november befann jag mig i ett annat land än Sverige. Läser nu efteråt en debattartikel i UNT. "Ingen höjd skatt 2015", lyder rubriken. Många ord är vackra, men konkretionen saknas. Vilka åtgärder kommer den nya majoriteten att vidta för att förverkliga önskemålen om en sammanhållen hälso- och sjukvård, en modern kollektivtrafik och ordning och reda i landstinget.
På en punkt är den socialdemokratiske debattören konkret, avskaffa köp och sälj. Men det stora problemet är att landstinget tillämpar inte köp och sälj. Långt därifrån.
Nu är denne socialdemokrat inte ensam om att inte känna till vad köp och sälj är, nämligen en tvåpartsstyrning. Denna okunskap tycks gälla för hela den politiska ledningen. Och, till råga på allt, nu ska man bli fler landstingsråd, som sitter i möten där man tror att man styr, men där man i själva verket på sin höjd ger uppdrag.

Fler landstingsråd, resursbrist i vården

"Fler anställda politiker i landstinget", lyder en rubrik i dagens UNT. Förutom att det är felaktigt att politiker är anställda, redovisar artikeln en skandal. Årskostnaden för landstingsråd och politiska sekreterare har varit 12,4 miljoner kronor. Antalet landstingsråd har fram till nu varit minst elva.
Nu utökas antalet och kostnaderna ökar till 15 miljoner kronor.
Är förklaringen till en kostnadsökning med 16 procent att behoven förändrats? Absolut inte, utan det handlar om att alla partier "måste få".
Så handskas man med skattepengar, som borde användas för psykiatrin och för att korta vårdköer.
Men blir politiken kanske effektivare nu? Självklart inte. Det blir bara fler,, som ska sitta i samma möten. En halvering av antalet skulle sannolikt öka effektiviteten.
Nu måste vi medborgare reagera. Det som nu sker är långt över acceptabel gräns.

måndag 24 november 2014

Liberaler gick vilse

Denna artikel fick jag publicerad i Norrbottens-Kuriren torsdag 20 november


Liberaler gick vilse


Valet blev en stor besvikelse för Folkpartiet. 5,4% i riksdagsvalet och med mer än halva Sverige utan representant för partiet i riksdagen. Med 3,23% i Norrbottens län är valresultatet värre än en besvikelse. Borttappad ideologisk kompass eller tro på att man klarar sig utan har nu visat sig få ödesdigra konsekvenser.

Folkpartiet liberalerna förknippas i dag , i första hand, med utbildnings- och forskningspolitik. Utöver krav på mer ordning och reda, betyg från fjärde klass, införande av ordningsbetyg vill Folkpartiet förstatliga den dagliga driften av skolorna.
Folkpartiets profil består i övrigt av, som den beskrivits i media, förespråkande av svenskt medlemskap i kärnvapenorganisationen NATO, utbyggd kärnkraft och privata aktörer inom välfärdssektorn. Beskrivningen må vara oriktig, men den finns och dominerar.

Oppositionen lyckades göra troligt att PISA-rapport och även andra utvärderingar av skolan visar resultatet av en under de två senaste mandatperioderna misslyckad skolpolitik. Folkpartiet gjorde allt man kunde för att försöka förklara att de många reformer, som genomförts tar lång tid att få resultat av. Kanske räddades partiet av betygsfrågan och kravet på förstatligande. Den sistnämnda frågan är dock svår att förstå logiken i. Argumentet för förstatligande av skolan är bristande jämlikhet över landet. Det är emellertid staten, som har ansvaret för att skolan är likvärdig genom att tillämpa de lagar och förordningar, som reglerar likvärdighet. Varför detta skulle underlättas om staten fick ansvar för även den dagliga driften har ingen lyckats förklara. Man måste i sammanhanget fråga sig varför inte även övriga kommunala sektorer borde förstatligas, ty inte kan vi väl acceptera kvalitetsskillnader inom vården av äldre och inom förskolan.

Vinster i välfärden-debatten förlorade Alliansen. Man tvingades inta försvarsställning medan Socialdemokraterna lyckades framstå som motståndare till vinster, trots att skillnaderna knappast finns. Folkpartiet måste tydliggöra att köp av välfärdstjänster måste anstå tills man klarar att reglera kraven i avtal och att utkräva ansvar.

I en tid när våldet är ett dagligt inslag i medias nyhetsbevakning, måste politiker fråga sig vilka medel, som bör användas för att komma bort från våldet och kunna sprida en ickevåldskultur. Ska man fortsätta en politik, som innebär användning av vapen som motmedel mot våld och att vi vill vara med i en kärnvapenorganisation? Sverige kan gå före i ett arbete mot våld och ofred. I det arbetet måste socialliberaler ta ledningen.

Som miljöengagerad socialliberal ser jag med häpnad på hur miljöfrågorna hanteras. Folkpartiet har ett bra miljöprogram, men i debatten har frågorna i princip begränsats till att behandla utbyggd kärnkraft. Påståendet att en utbyggd kärnkraft skulle vara lösningen på klimatproblematiken är inte i linje med en hållbar och modern syn. Eftersom miljö, ekonomi och tillväxt, internationell solidaritet och människovärde så intimt hänger samman, borde detta område vara vikt för det socialliberala partiet. Men i så fall måste miljöfrågorna genomsyra partiets politik.

Svensk socialliberalism idag måste kännetecknas av inte bara ord som krav, tuffa tag, auktoritet. Om ”att ställa krav är att bry sig”, var finns då de ord som också handlar om omsorgen om de som inte klarar kraven?

För ett socialliberalt parti får röstmaximering inte vara det primära. Ideologins betydelse får inte minska till förmån för sökandet av den politik som attraherar ”medelväljaren”, ett slags plånbokspopulism. Makt får inte bli viktigare än ideologisk renlärighet.

För Folkpartiets framtid som en än starkare politisk kraft krävs en återgång till en socialliberalism som kännetecknas av kamp för fred och demokrati, internationell solidaritet, solidaritet med kommande generationer, frihandel, generell välfärdspolitik och en reglerad marknadsekonomi. Fortfarande är den traditionen stark inom Folkpartiet. Inget annat parti har bättre förutsättningar att anta den utmaningen än Folkpartiet. För det krävs mod och uthållighet. Jag hoppas att partiets ledning vill, vågar och orkar göra det. Frågan är om ens Folkpartiet har kraft att bryta sig ur den likriktande utarmning svensk politik nu befinner sig i. Kommer Folkpartiet att hitta hem?
Harald Nordlund
f.d.kommunalråd, f.d. riksdagsledamot (FP)
Uppsala Född i Pålänge


fredag 14 november 2014

När är det lämpligare

När är det lämpligare än en dag som denna att tydligt markera att Sverige vill ha dialog med andra stater och förklara att Sverige inte kommer att ansluta sig till vare sig kärnvapenorganisation eller andra våldsbejakande organisationer.

onsdag 12 november 2014

Politiska uppdrag. Fyra råd

Det ligger nära till hands att man som ung, intresserad av politik sätter likhetstecken mellan förnyelse och föryngring. Är man en äldre politiker vill man betona erfarenhetens betydelse. Årets val har i hög grad förnyat lika med föryngrat. Jag tror att det är bra, men kan komma att medföra problem. Det finns exempel på att man utarmar kompetensen.
Det är oroande att partiernas medlemsantal sjunker och att unga, som rekryterats till politiska uppdrag i stor utsträckning hoppar av. Det här innebär att ingen förnyelse åstadkoms.
Vad göra? Jo, för det första måste en obligatorisk politikerutbildning införas. Och lika viktigt är att se till att man fångar upp de som drivs av en ideologisk kraft och inte av bara karriärlusta. Det är dessa personer, som blir besvikna när man upptäcker att det tar tid att göra karriär.

Fyra råd till partierna:
Politikerutbildning
Förnya, men föryngra i måttlig takt
Rekrytera utifrån ideologisk drivkraft
Ta vara på erfarenhet och kompetens

Avskaffa statliga ansvaret

Nu låter det annorlunda. De medier, som prisat Lagen om vårdval, anslår nu en annan ton. Avskaffa inte lagen utan utveckla den. Är utveckla ett annat ord för att se till att det finns möjlighet att välja men att det är ett politiskt ansvar att fördela resurserna? Jo, så är det nog.
Jag vet inte hur många gånger jag skrivit om det här. Det måste väl framstå som självklart för alla att om man ges rätten att starta en verksamhet med ersättning av skattemedel så strävar de flesta av anordnarna att maximera sina intäkter. På primärvårdsområdet får det självklart de konsekvenser Riksrevisionen nu pekat på, nämligen att vården riktas till de med bästa inkomsterna och lindrigaste sjukdomarna. Det borde framstå som självklart att landstingen ska avgöra vem som ska starta verksamhet och var.

LOV kan till stora delar jämföras med friskolereformen. Kommunens påverkan är väldigt liten när det gäller etablerandet av en friskola. Kommunen har ansvar för skolan. Det borde framstå som en självklarhet att kommunen ska avgöra huruvida en skola ska startas och av vem.

Avskaffa systemet med statligt ansvar för vissa vårdcentraler och vissa skolor.

söndag 9 november 2014

Kommunalrådet har lärt sig av finansministern

Hur var det nu dom sa under valrörelsen? Vi lovar mer pengar till skolan. Men nu: I en artikel i Upsala Nya Tidning härom da´n kunde vi läsa om underskott i Uppsala kommun. Nya finanskommunalrådet (S) svarade på frågan om skolan kommer att få mer pengar att detta får man återkomma till.
Varför återkomma? Man sa det ju redan före valet. Nja, men vi visste inte att ekonomin var så här dålig.
Sådant här ska vi inte svälja. Ger man ett löfte ska man väl ha tagit reda på om det går infria. Politiker, ni har ett ansvar för att se till att ni är informerade. Men nya finanskommunalrådet har tydligen lärt av nya finansministern.

Rätt att lägga ner länsdelsberedningarna

I Uppsala läns landsting finns tre politiska organ, som man benämner länsdelsberedningar. Beredningarna har inte, som benämningen anger, någon beslutanderätt. De ska främja samarbetet mellan landstinget och kommunerna.
Den nya majoriteten kommer att lägga ner beredningarna. Äntligen, säger jag.

Det centerpartistiska landstingsrådet protesterar nu. Folkpartiet har tidigare markerat att länsdelsberedningarna är viktigare än, rent av, Patientnämnden.

Inställningen känns märklig. Den här typen av politiska organ tenderar att bli meningslösa sammanträdesinrättningar. Ur en annan synpunkt är inställningen inte märklig. Insikten om att landstingets politiska styrning, eller, rättare sagt, frånvaron av politisk styrning är nära en katastrof, är svag och i några fall obefintlig. Lägg ner länsdelsberedningarna, men det räcker inte; gör om helt.

torsdag 6 november 2014

Tre uppdrag till regeringen från TU

Det här har media missat

"Trafikutskottet föreslår tre uppdrag till regeringen om yrkestrafiken

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området yrkestrafik. Det handlar om högre sanktionsavgift vid brott mot cabotageregler, krav på internationella frakthandlingar i lastbil samt ansvaret för den som beställer en transport. Utskottet står enigt bakom förslagen till tillkännagivanden.
Trafikutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg som lämnades till riksdagen av den förra regeringen i maj 2014. I propositionen föreslås att den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport på väg ska betala en sanktionsavgift i stället för att som i dag straffas med böter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Högre sanktionsavgift

Utskottet föreslår dock samtidigt ett tillkännagivande till regeringen om nivån på sanktionsavgiften. Utskottet tycker att det är ett bra förslag att införa en sanktionsavgift i stället för böter. Samtidigt pekar utskottet på att EU:s regler säger att sanktionerna vid brott mot cabotagereglerna ska vara avskräckande, effektiva och proportionella. Det avgiftsförslag som Transportstyrelsen lämnat i sin utredning på området är för låg, menar utskottet, flera remissinstanser ville att avgiften skulle vara högre. Regeringen bör i sitt fortsatta arbete inom området ta hänsyn till remissinstansernas synpunkter om avgiften, anser utskottet. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Krav på frakthandlingar

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att det behövs krav på att internationella frakthandlingar ska finnas i lastbilen under färd. Enligt utskottet är den nuvarande situationen inte tillfredsställande och gör att det blir omöjligt för en trafikpolis att bedöma om det rör som om en laglig cabotagetransport eller en illegal inrikesfrakt. Enligt utskottet finns ett behov av att EU-reglerna förtydligas så att det framgår att det ska ställas krav i EU-länderna på att frakthandlingarna alltid måste finnas med i lastbilshytten. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger motioner från S och V.

Se över beställaransvaret

Det tredje tillkännagivandet som trafikutskottet föreslår gäller att regeringen bör se över det nuvarande beställaransvaret för den som köper transporter. Utskottet anser att det är viktigt att få ett väl underbyggt underlag om hur beställaransvaret fungerar i dag för att kunna få en uppfattning om ett skärpt beställaransvar kan vara ett sätt att få ordning och reda i åkeribranschen. Bakom förslaget till tillkännagivande ligger motioner från S och V"

Miljöorganisationen EU

Fredsorganisationen EU är trög när det gäller att markera att det är ickevåldslinje som måste följas vid konfliktlösning.

Miljöorganisationen EU är trög när det gäller att ta radikala grepp i miljöpolitiken
"Riksdagen antog hösten 2013 regler som handlar om att bensinbolagen ska se till att det finns en viss andel biodrivmedel i den bensin och diesel som de levererar. Samtidigt ändrades vissa energi- och koldioxidskatteregler. Reglerna skulle ha börjat gälla den 1 maj 2014.
Sommaren 2013 kontaktade svenska regeringen EU-kommissionen för att få godkänt att de föreslagna svenska lagändringarna inte stred mot EU:s regler om statsstöd. Men diskussionerna med kommissionen har inte lett fram till ett beslut. Därför föreslår regeringen nu att reglerna om biodrivmedel och ändrade energiskatter tas bort och aldrig börjar gälla."

Var du ligger

Inom en vecka kan du se var du ligger på Politometerns topplista över Sveriges mest inflytelserika politiska bloggare.

måndag 3 november 2014

Utredning behövs inte

Nya majoriteten i vårt landsting har i dag presenterat delar av den politik man kommer att vilja driva under mandatperioden. Man ska, bland annat, utreda ny organisation. Man ska inte ha kvar alla nämnder, som säljer och köper. Det här är allvarligt. Landstingsrådet tror att man har beställarnämnder och utförarnämnder. Så är ju inte fallet. Den nämnd, som är tänkt att vara beställare. avtalar med förvaltningar.
Utredaren bör inleda sitt arbete med att tala om för de många landstingsråden hur det ser ut i dag. Inte konstigt att landstinget inte styrs av de som ska styra.
Någon utredning behövs nog inte; däremot behövs sjukdomsinsikt

Sjöberg och Hells Angels

Patrik Sjöberg är en av många kändisar, som tjänar pengar på att hålla föredrag; och mycket pengar. Dock har han ett viktigt budskap, i vilket hänsyn till andra människor är en viktig del.
Med tanke på detta förefaller det inte troligt vad vi kan läsa i Expressen:

"Den förre höjdhopparen Patrik Sjöberg är ett annat exempel på en offentlig och känd person som umgås med Hells Angels.
- Det är ingen hemlighet att jag känner och träffar killar i HA. Jag känner många människor i olika grupperingar. Jag upplever dock inte att HA är det största samhällshotet. Det finns värre grupperingar och hot mot samhället.
- Jag sympatiserar inte med HA. De personer jag känner där är raka, vågar stå för vad de säger och är schyssta. Jag vill dock inte kommentera om vem jag som privatperson träffar, säger Patrik Sjöberg."

Kanske är det så att ett eventuellt kompisskap mellan Sjöberg och Hells Angels handlar om att skapa en ickevåldskultur?

söndag 2 november 2014

Även i Japan

Läser ett brev från en, som jag utläser, sann socialliberal. Hon befinner sig i Japan. Hon ger en mycket intressant beskrivning av hur japanerna ser på sina invandrare. Det är kanske lätt att tro att när vi kommer till annat land ses vi som exotiskt inslag. Men är verkligheten sådan. Den verkligheten finns kanske men är möjligen inte dominerande. Kommer vi och tar deras jobb? Utgör vi en belastning?
Exemplet Japan: Befolkningen minskar, vilket kan komma att vara ett hot mot en positiv utveckling. Borde man inte då ta emot arbetskraft utifrån med öppna armar? Det kan man tycka. Men, även där är det främmande ett hot, liksom här. 
När ett parti som Sverigedemokraterna blir det tredje största, vilken är förklaringen? Handlar det om missnöje, rasism, kunskapsbrist? Forskare ställer sig i dag sådana frågor. Jag ser fram mot svaren på frågorna. Människosyn, säger någon. Kanske det, men i så fall är ju svaret kunskapsbrist. Eller? Ty med kunskap är väl inte möjligt att hävda att människovärdet är olika beroende på vilket land vi kommer från eller lever i.

lördag 1 november 2014

Politometern! Ändra!

Detta kan vi läsa på Politometern:

Inom en vecka kan du se vart du ligger på Politometerns topplista över Sveriges mest inflytelserika politiska bloggare.

Vart du ligger? Har inte skolan lärt att vart uttrycker riktning och var uttrycker läge.

Politometern! Ändra till: 
Inom en vecka kan du se var du ligger på Politometerns topplista över Sveriges mest inflytelserika politiska bloggare.

Ingen mer kärnkraftreklam

Det här måste ses som allvarligt. Skattepengar till reklam för kärnkraft. Nu har vice statsministern en stor städuppgift framför sig. Nu gäller att sopa rent. Det är dock inte fråga om att tvätta någon byk, eftersom regeringen är ny. 
"Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2008 betalat ut sammanlagt 34 miljoner kronor till kärnkraftsbranschens organisation Svenskt kärnkraftcentrum (SKC). Pengarna skulle gå till forskning, men SKC har i stället spenderat åtta miljoner kronor på reklam och lobbyverksamhet för ny kärnkraft, uppger SVT som hänvisar till en rapport från miljöorganisationen Greenpeace.
Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara oberoende och får inte ta ställning för eller emot kärnkraft. Trots att man redan 2011 blev medveten om SKC:s lobbyarbete tog det flera år innan myndigheten drog tillbaka sitt ekonomiska stöd förra året.
SKC uppger för SVT att man nu har upphört med all reklamverksam"

Bidraget till partierna

Demokrati måste få kosta. Javisst. Är 170 miljoner kronor ett högt belopp för att stödja ett system med flera partier. Jämfört med ett annat, inte önskvärt, system torde beloppet vara näst intill försumbart. 

Socialdemokraterna


44 980 350 kr
Moderaterna42 174 300 kr
Sverigedemokraterna15 326 400 kr
Miljöpartiet14 544 450 kr
Centerpartiet14 003 700 kr
Vänsterpartiet12 646 200 kr
Folkpartiet13 930 800 kr
Kristdemokraterna12 524 700 kr
Feministiskt initiativ333 300 kr
Totalt170 464 200 kr

Tänkvärt men otydligt

Jag kände i går behov av att reagera på debattartikeln i Upsala Nya Tidning.  Så här skrev jag, förutomatt tidningen ändrat mitt "beställa - utföraorganisation" till "beställar - utförar - organisation."

Tänkvärt men otydligt
Kurt Rönnblom och Gudmar Lundqvist konstaterar att en ny mandatperiod kräver nytändning i form av översyn av mål och formerna för hur man styr. Vem håller inte med om detta? De uttrycker sedan åsikten att landstingets beställar–utförar-organisation måste avskaffas. Den kan inte avskaffas, ty den har aldrig införts. Både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen tror att man tillämpar detta styrsystem. Beställa – utföra ska inte ses som en organisationsform utan som ett styrsystem; en tvåpartsstyrning.
Visst har artikelförfattarna rätt i att Produktionsstyrelsen bör avskaffas omgående. Dess roll är otydlig. Om styrning enligt beställa – utföra skedde skulle Produktionsstyrelsen vara motpart till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Produktionsstyrelsen sitter emellertid off-side eftersom Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förhandlar direkt med förvaltningarna, en ordning, som är långt ifrån beställa – utföra.
Vad som krävs är tydliggörande av politiken, som måste utformas av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. Därav följer en sammanhållen tjänstemannaledning. Ansvaret för produktionen bör åläggas professionella styrelser för respektive Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården.
Nej Rönnblom och Lundqvist, ingen ”ny” beställar-utförar-organisation.
Politiken (landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige) beslutar om vad som ska produceras. De professionella styrelserna ansvarar för att besluten förverkligas.
Harald Nordlund