torsdag 25 februari 2010

Lodjur och stränder

”Lodjursstammen ska givetvis ha sin del av kakan, men nu känns det som att de får hela kakan och vi jägare ingenting”, säger en representant för Jägareförbundet.
Så talar man om man ser som sitt enda ansvar att fylla frysboxen.
Decentraliserat ansvar för naturen och bevarandet av biologisk mångfald får lätt sådana här konsekvenser.

Vi ser samma tecken i fråga om skyddet av våra stränder. Visserligen finns det generella strandskyddet kvar, men dispens ges av kommunerna. De beslut som en kommun fattar om dispens, i detaljplanerna, kan överklagas av sakägare, miljöorganisationer och friluftsorganisationer. Länsstyrelserna kan överpröva. Däremot kan Naturvårdsverket inte längre överklaga.

Nu är viktigt att vi alla engagerar oss och via organisationer ställer upp för vår natur och vår allemansrätt. Det finns nämligen alltför många, bland andra beslutsfattare, som tror att byggande på stränder är en viktig sak för en orts överlevnad. Därför måste vi vara på alerten och bevaka kommunernas planering.

lördag 20 februari 2010

SJ, SJ gamle vän

Visst är det bedrövligt att vår kollektivtrafik ännu inte är så tekniskt utvecklad att den kan fungera i vårt vintriga klimat. Jag kan förstå, men vi ska inte acceptera. Något som jag kan varken förstå eller acceptera är hur informationen till resenärerna fungerar.
Åkte till Stockholm i går. Avresetiden blev inte den tänkta. Turen inställd. Hemresan planerade jag till tåget 14.41. Kul inte inställt, notertade jag kl. 14.20. Jag går ut på perrongen kl. ca 14.28. Kl. 14.34 meddelas i högtalaren att tåget kommer att avgå kl. 14.46. Kl. ca 14.42 meddelas i högtalaren att turen är inställd och att de resande hänvisas till tåg mot Borlänge och Mora med avgångstid kl. 14.45. Ingen uppgift om spårnummer. Vi är ganska många som börjar springa för att hinna söka upp tåget mot Dalarna. Inget tåg. Inställt. Går sakta in i vänthallen, inställd på att få beskedet att 14.11 - tåget är inställt. Nej, faktiskt inte. Avgick 5-6 minuter sent. Förklaring: Försenad leverans från depå.
Sådan här nonchalans ska inte accepteras.

torsdag 18 februari 2010

Måste vi förstå hur medierna gör sitt nyhetsurval?

Många är de politiker, som säger sig inte förstå mediernas urval av nyheter. Jag tror inte det är viktigt att förstå. Och att reagera över det är att slösa med energi.
Visst har jag ställt mig själv frågan "Hur kommer det sig?", då och då. Visst har jag svårt att förstå varför ett "hemma hos - möte" med tre vidtalade personer ger en halv tidningssida och möte med patienter på Akademiska sjukhuset ger inte en rad. Men jag inser att jag varken kan eller ska bedöma vad som är nyhetsvärde. Vi ska vara tacksamma för och rädda om våra fria medier.
Det viktiga när jag på måndag upprepar min träff på Akademiska sjukhuset är att få synpunkter, som jag kan använda för att påverka politiken. För det är väl därför vi ägnar oss åt politik. Eller...?

Forskare sågar provvalen

"Forskare sågar provvalen" lyder en rubrik i dag i Dagens Samhälle.
Tänk att det ska behövas att statsvetarna uttalar vad vi borde ha insett för länge sedan, nämligen att provval måste ifrågasättas. Jag har sedan lång tid talat för att avskaffa provvalet. Det säger sig självt att man inte kan ha ett system där 30 % av en liten grupp, som dessutom är lätt att påverka, ska avgöra ett partis nominering inför val. Betalade medlemsavgifter är ett exempel på hur systemet kan missbrukas, men bara ett. "Vi vet till exempel väldigt lite om hur kandidater finansierar sina kampanjer inför provvalen", säger statsvetaren Sören Holmberg. Och vilken roll kan påverkan på resultatet få av att fem personer går samman för att inte provvalsrösta på en viss person och att rösta på en annan. Jo, avgörande. Fem personer.
Inför nästa val kommer förändringar, beroende på att frågan kommit upp i medierna. I den här frågan kommer jag att säga:"Vad var det jag sa?"

Maten i sjukvården är viktig

En del problem har uppstått i fråga om maten vid Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping. Portionspriset tycks bli högre än tidigare beräknats. Klagomålen beträffande kvaliteten på maten har ökat. Min förvåning är inte stor eller finns inte. För ett år sedan skrev jag följande:
Vi lägger allt större vikt vid matlagning. Vi inser måltidens betydelse ur näringssynpunkt men också dess sociala betydelse. Vi förstår också betydelsen av att maten lockar, inte bara smaksinnet, utan också är attraktiv att titta på. Särskilt viktiga torde dessa faktorer vara för sjuka människor. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska man upphöra med tillagning i eget kök och i stället köpa nerkyld mat från annat håll. Beslutet är att pröva upphandling alternativt teckna avtal med landstinget i Västmanland.
Vad som nu bör göras är att planera långsiktigt för en ombyggnad av köket vid Akademiska sjukhuset och för att parentesen med nuvarande lösning ska bli så kort som möjligt.

onsdag 17 februari 2010

Provval och medlemsavgifter

Nu fylls nyhetssidorna med nya upptäckter av fusk. Visst är det klandervärt om man genom att betala medlemsavgift köper sig en röst i ett internt provval. "Vi måste se över reglerna och göra dem kända för medlemmarna" är i dag en vanlig kommentar. Är det ingen, som funderar över om provvalssystemet borde ifrågasättas. Det torde ju nämligen finnas andra sätt att påverka ett resultat. I ett parti, med till exempel 500 medlemmar och 30% deltagande i provvalet väger varje röst väldigt tungt. Det behövs ju ingen särskilt omfattande kampanj för att få "rätt" personer att rösta liksom att avstå från att rösta på viss person. Tänk om det finns mer graverande övertramp, men som inte går att peka på.

Personval

Om vi i Sverige vill hindra politikerföraktet att växa ytterligare bör Sveriges politiska partier se över sina arbetsmetoder. Ett sätt att stärka demokratin är att slopa personvalsspärrarna och fördela partiernas mandat efter dem som fått flest kryss på röstsedlarna, skriver Karl Beijbom och Mikael Wendt (FP). (Ur GP)
Jag känner sympati för åsikterna. Inför en sådan trolig utveckling av vårt valsystem måste partierna dock göra upp med nuvarande centralstyrning. Ett renodlat personvalsystem kan inte kombineras med ett system där personer utestängs från möjligheten att kandidera på grund av avvikande ställningstaganden i icke ideologiska frågor. Som Karl och Mikael skriver måste vi också bort från nuvarande ordning där beslut för ett parti fattas i en mycket liten krets.

söndag 14 februari 2010

Landsbygdsutveckling och strandskydd

Landsbygdsutveckling betyder numera att upphäva strandskyddet. I områden där kommunerna vill exploatera stränder för att den gynnar ortens utveckling finns nu stora möjligheter att upphäva skyddet av stränder. Områdena ska ha tagits upp i kommunens Översiktsplan. Ansvaret på länsstyrelserna att kritiskt granska planerna är mycket stort. Sker inte detta kan dispenserna få stora konsekvenser för både friluftslivet och den biologiska mångfalden.
Men vilka kommuner tänker att skydd och bevarande av natur kan vara ett sätt att utveckla. Landsbygdsutveckling kan väl vara att utveckla det unika med landsbygden och inte att göra om landsbygd till någonting annat.
Kanske överdriver jag riskerna? Men troligen inte. Jag har så många politikerkolleger, som rent av tycker att talet om värdet av ett starkt strandskydd är larvigt. Dessutom kan jag inte låta bli att påstå att frågan inte lämpar sig för tyckande. Kunskap måste få vara styrande. Jag är orolig för att kommunpolitiker med mindre kunskap om naturen alltför ofta kommer att vinna över dem med en ideologiskt och kunskapsbaserad uppfattning

fredag 12 februari 2010

Maktfullkomlighet i Enköping

Även den som är liten måste säga ifrån när de stora går över gränser.
I Enköpings kommun blev ett par större politiska partier missnöjda med ett mindre partis representant. Hör och häpna: man krävde att det lilla partiet skulle byta ut personen. Redan detta ett övertramp, som, till exempel, media har missat att beskriva. Man har nöjt sig med att redovisa nyheten.
När partiet inte bytte ut personen beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att välja en ny kommunstyrelse. En mesig opposition deltog inte i beslutet och två partier, som inte drar sig för att försöka styra ett annat parti drev igenom förslaget till beslut. Nu kan det lilla partiet i lugn och ro arbeta för att efter nästa val bli betydligt större och söka samverkan med partier, som har en annan syn på samarbete.

onsdag 10 februari 2010

Varning för S - styre

Jag blir orolig när jag hör socialdemokraterna göra utspel om politiska inhopp i professionens arbete. Problem har uppstått vid Akademiska sjukhusets barnonkologiska avdelning. Problemet handlar om missnöje med arbetstidschema och ersättningar. Nu måste den politiska ledningen gripa in anser socialdemokraterna. Tänk om dessa politiker får ansvaret efter nästa val. Den politiska uppgiften är inte att utföra uppgifter, som är professionens. Dessutom skulle ett inhopp nu försvåra arbetet med att finna hållbar lösning.
Det är en ledningsfråga, säger S. Ledningsfrågan handlar om att pröva frågan om fördelningen av ansvaret mellan politiken och professionen. Prövningen ska naturligtvis göras mot bakgrund av bland annat gjorda erfarenheter, men ska absolut inte göras nu. Socialdemokrater tycks betrakta landstingsråd som chefer.
Jag vill utfärda en stark varning för att backa upp en politik med sådant synsätt. Jag har synpunkter på den politiska styrningen men, den förändring i synsätt som präglar nuvarande ledning går i rätt riktning

söndag 7 februari 2010

Harald Nordlund, f.d. kommunalråd och riksdagsledamot och f.n. landstingspolitiker


Har politikerna abdikerat?

Vad krävs för att få genomslag för den politiska viljan?

Är den politiska viljan tydlig?

Jag ger mina synpunkter och svar på dessa frågor

Kontakta mig på harald.nordlund@swipnet.se

När skopan går

Ur en FP - skrift från 1986. Jag kallar det nostalgi.

"När skopan går i rök och damm
i demokratisk ordning
och motorsågen plockas fram
i demokratisk ordning
och allt som lever plånas ut
i demokratisk ordning
i kraft av gällande beslut
i demokratisk ordning
då hojtar pamparna vi valt
i demokratisk ordning
och givit rätt så bra betalt
i demokratisk ordning
att nu ska folket hålla käft
i demokratisk ordning
Det kallar jag ett snyggt geschäft
i demokratisk ordning"

lördag 6 februari 2010

Granska partiernas listor i god tid

Nu är det snart dags att börja granska partiernas listor i de tre valen i september. Vi har ju personval, vilket väl betyder att vi väljare med våra kryss på valsedeln kan avgöra vilka personer vi vill ska representera oss i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Men kan vi det? Nej knappast.
Jo, säger då någon, det finns en del som "inkryssats", eller "kryssat in sig". Det är i detta uttryck problemet ligger (jo, jag hävdar att vi här har ett problem). Det är inte väljarens kunskap om kandidaten som styr kryssandet utan i de fall inkryssning lyckats är det resultatet av effektiv marknadsföring.
När jag själv ska kryssa frågar jag mig vilken person, som företräder ett socialliberalt synsätt, vilken person står upp för idéerna, även i situationer då risk fnns att inte bli kryssad och vilken person kan bli en ny sorts politiker, en framtidens politiker. Jag vill ha politiker som inte är som alla andra, jag vill kryssa kandidater, som jag tror är beredda att ifrågasätta dagens politikers sätt att bedriva politik på. Det är inte självklart att dessa politiker är unga människor. De unga kandidaterna har i alltför många fall formats av partistrukturen och släppts fram först sedan anpassningen gått för långt.
Nytänkarna och ifrågasättarna kanske inte stängs ute, men placeras ofta på "ofarliga" platser på listorna. Genom ökad kunskap om hur vi kan, genom att bli ganska många som kryssar, störa partistrategerna, kommer vi att på lång sikt påverka personvalsystemet och också förhoppningsvis få strategerna att bli mer positivt inställda till nytänkare.