tisdag 30 december 2014

Träd fram folkpartister

Kan det vara möjligt att partiledningarna står bakom Decemberöverenskommelsen? Kan det vara så illa att det är endast ett par personer från respektive parti, somtagit ställning och övriga vågar inte att i efterhand ha invändningar. Ska vi, som är medlemmar i ett parti acceptera en sådan situation? Naturligtvis inte.
På partikongresser och landsmöten diskuteras i timtal frågor av ganska liten vikt. Inget fel med detta. Intern debatt är viktig. Vad som är fel är att vi accepterar att ett fåtal personer fattar beslut för partiet i mycket stora frågor. Decemberöverenskommelsen hör dit. Träd fram folkpartister!

Varför har ingen folkpartist kommenterat?

Jag är förvånad över hur svårt det är att åstadkomma debatt. Jag hade den 23 december en artikel i Enköpings - Posten om Folkpartiet. Den borde ha fått aktiva folkpartister att kommentera, men nej. Hur får vi en debatt?En person har kommenterat:


Debattartikel i Enköpings-Posten den 23 dec.

På samma sida som den förskräckliga ledarartikeln där Terese Andersson skrev sig proppmätt på lögner om Löfven och de han arbetar tillsammans med, finns en debattartikel skriven av folkpartisten Harald Nordlund fd kommunalråd och även fd riksdagsledamot. I den visar han hur sanna och riktiga politiker formulerar sig när de skriver och klagar över något.
   Han börjar med: Vem som helst kan irra bort sig. Särskilt
om omgivande terräng inte uppvisar någon variation. Men varför bär man inte med sig kompassen? För det kan väl inte vara så att man inte lärt sig använda den? Risken är stor att man väljer en väg där terrängen erbjuder bästa framkomligheten, men som leder helt fel.
   Och han slutar med: För ett socialliberalt parti får röstmaximering inte vara det primära. Ideologins betydelse får inte minska till förmån för sökandet av den politik som attraherar medelväljaren. Makt får inte bli viktigare än ideologisk renlärighet. Kan Folkpartiet hitta hem, är frågan han ställer.

UNT 30 december 2014

Huvudnyheten är att Uppsala arena kanske inte blir av som tänkt. Orsaken är att arten salamander, ett groddjur, har ett av sina få habitat i området och därmed hotas av byggnation.
Det finns ytterligare ett hinder för bygget, nämligen flygets synpunkter på flygsäkerheten. För det sistnämnda torde det inte vara svårt att få förståelse hos medborgarna. Däremot krävs folkbildning för att få oss att förstå hänsynen till salamandern. Ett arenabygge kan medföra att salamandern dör ut. Och?, säger många. Grunden är att allting i naturen hänger samman och att vi inte kan ta oss rätten att göra ingrepp i den ordningen. Det är här folkbildningen kommer in.

Miljardärerna kan vara bra för Sverige är rubriken på en av ledarna. Politiken måste se till att miljardärerna får efterföljare. Antalet miljardärer i Sverige är 147. "Ingen ifrågasätter nog heller om nummer 142 på listan är värd sina pengar, där finns nämligen fotbollsikonen Zlatan Ibrahimovic." Ledaren missar här en väsentlig skillnad. Om Rausing, Persson, Kamprad och Axelsson Johnson talar vi gärna i termer av att så mycket pengar som dom har är en följd av omoral, medan vi talar om Zlatan med beundran. Varför?

Stort borgerligt missnöje, redovisar några kritiska röster mot, den så kallade, Decemberöverenskommelsen. Det är nästan uteslutande moderater, som är kritiska Anna Kinberg Batra har uppenbarligen ett problem internt.Det borde dock även övriga allianspartiledare ha. Jag har dock inte sett att någon folkpartist haft invändningar. Jag försöker finna förklaringar, men lyckas inte. Ty, jag vill inte tro att det handlar om försiktighet, på grund av risken att äventyra sin karriär. Man ska inte ifrågasätta sin partiledning.
Jag tänker tankenatt jag som riksdagsledamot på förhand är förhindrad att rösta i ett par stora frågor. Jag är tvungen att lägga ner min röst. Hur kan man träffa en sådan överenskommelse?

måndag 29 december 2014

Heimdals språkliga groda

Representanter för Heimdal skriver, bland annat, så här:
"Alliansen hade kunnat tagit nya tag och kommit tillbaka vid ett extra val, men med denna överenskommelse lär det bli tvärtom."
Jag kan inte annat än instämma. Synd att denna studentorganisation dock inte har ett korrekt språk. "Alliansen hade kunnat ta nya tag och komma tillbaka..." borde man veta att det ska heta.

lördag 27 december 2014

Partiledare! Synd att ni inte har läst den här artikeln

Partiledare! Den här artikeln borde ni ha läst innan ni träffade Decemberöverenskommelsen


DEBATT Vi häpnar över den totala bristen på respekt för riksdagsordningen, skriver Lars Hallén och Ingemund Hägg.
I UNT:s ledare 7/12 hävdas att det aldrig var tänkt att ett ”tredje block” skulle kunna ”rösta ned alla förslag som misshagade dem”. På DN Debatt den 9 december skriver alliansföreträdare att de är ”beredda att göra upp över blockgränsen – före valet – om spelregler som möjliggör för sådana regeringar /det vill säga minoritetsregeringar/att fungera”. Och generaldirektör Per Molander anser att ”det handlar bara om att i riksdagsordningen skriva ned den praxis som redan gällt.”
Det är bråttom tycks det. Och enkelt: bara ändra i riksdagsordningen. Vi häpnar. Total brist på respekt för riksdagsordningen, visserligen inte en grundlag fullt ut, men nästan.
Ändringar i den tycks ses som något som de politiska spelarna har legitimitet att ”göra upp om” över huvudet på folket. Spelarna ska bestämma sina egna spelregler för att gynna sig själva.
Riksdagsordningen kan i sina huvudbestämmelser ändras antingen genom två riksdagsbeslut med val emellan eller genom beslut vid ett tillfälle och då med stöd av tre fjärdedelar av de röstande riksdagsledamöterna förutsatt att mer än hälften av riksdagens ledamöter är för beslutet.
När det gäller regeringsformen och övriga grundlagar finns inte detta extra handlingsalternativ genom beslut med kvalificerad majoritet vid ett enda tillfälle.
Även om riksdagsordningen inte i alla delar är grundlag är den likväl en demokratisk grundbult. Det är inget man kan ta lätt på. Det är otillbörligt att låta beslut om ändring i den styras av dagspolitik och aktuella partikonstellationer i riksdagen. Den ska liksom grundlagarna i övrigt ge långsiktigt hållbara spelregler. Ändringar måste föregås av grundliga utredningar. Att hasta fram något för att lösa aktuella dilemman gränsar till förakt för demokratin.
Ordet lekstuga som kastas fram och tillbaka i den politiska debatten är ett alltför milt uttryck. Ränksmedja är en bättre liknelse.
Tillvägagångssättet vid den budgetomröstning som spetsat till det politiska läget är på inget sätt märkligt. Den part som såg sitt förslag förlora i första omgången valde sedan att stödja det av de kvarvarande förslagen som den ansåg vara bäst. Så fungerar den interna demokratin såväl i föreningar som i politiska organ. Reglerna kan förstås som allt annat missbrukas men det löser man inte genom missbruk av andra regler.
Grundlagsstrukturen måste vara så tydlig att den genomsnittliga väljaren kan hålla sig informerad om vilka grundlagar som finns, varför de finns och ungefär hur de fungerar. Sådan kunskap och inflytande över förändringsbeslut är minimivillkor för medborgarnas tillsyn över demokratins spelregler.
När grundlagarna ständigt och jämt ändras blir medborgarnas möjlighet att utöva denna tillsyn i stort sett obefintlig.
I synnerhet vid riksdagsvalet 2010 men även 2014 fanns vilande grundlagsändringar som inte kunde bli giltiga förrän efter beslut av en nyvald riksdag. Men vid inget av dessa tillfällen legitimerades förändringarna genom dessa mellanliggande val, eftersom inga partier förde ut grundlagsfrågorna till väljarna. Och nu vill man från politiskt håll än mer på egen hand ändra i riksdagsordningen för att hantera en specifik fråga i ett specifikt parlamentariskt läge.
I juni 2014 antogs propositionen ”En ny riksdagsordning”, vilken beskrivs som den största förändringen av denna lag sedan den tillkom år 1974. Det beslutet fattades enligt regeln om kvalificerad majoritet med stöd av alla åtta riksdagspartier utan påverkansmöjlighet för medborgarna. Knappt någon utanför de allra mest konstitutionellt intresserade visste ens om att spelreglerna för demokratin ändrades.
Mot den bakgrunden är det kanske inte så märkligt att respekten för riksdagsordningen är så urholkad att det på allvar framförs att den snabbt ska ändras av en majoritet för att komma åt en minoritet. Det är inte utan att tankarna går till hur svenska riksdagspartier fördömer den ungerska regeringen för dess sätt att med kvalificerad parlamentarisk majoritet ändra grundlagar för att stärka sin ställning.
Det ska vara svårt att ändra grundlagarna. Så är det tänkt. Det är ett skydd mot övergrepp mot demokratin. Om det inte går att få majoritet i riksdagen för ett visst förslag är det bra att det förslaget faller, inte dåligt som anhängarna av starka minoritetsregeringar hävdar. Lösningen för minoritetsregeringar är att se till att man får majoritet och medlet är kompromissande.
Håll dagspolitikens fingrar borta från grundlagarna!
Lars Hallén
Ingemund Hägg
emeritusprofessorer i företagsekonom

Men hur ska lagtexten se ut?

Det är något konstigt med decemberöverenskommelsen. Inte bara att man skrivit att "..vi gör en överenskommelse.." (Hur gör man en överenskommelse? Man träffar väl..)
Formuleringarna är väl OK när det gäller överenskommelse genom handslag, som detta är, men hur ska texten i kommande grundlagsändring se ut? Till exempel: Övriga partier som står bakom denna överenskommelse. I en lagtext måste ju formuleringen vara en helt annan. Men hurdå?

fredag 26 december 2014

Vilka är fuskare?

Var fuskas det mest? Vi har lätt för att kategorisera. Kan det vara så illa att flertalet av oss är fuskare - om vi får chansen?

"Minskat svartarbete i byggbranschen 

Personalliggare införs på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. De som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare. Byggherrarna ska dokumentera personuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag."

onsdag 24 december 2014

Kan Folkpartiet hitta hem?


Den här artikeln var härom da´n publicerad i Enköpings-Posten, men kanske endast e-versionen

Kan Folkpartiet hitta hem?

Det kan hända vem som helst. Man kan irra bort sig. Särskilt om omgivande terräng inte uppvisar någon variation. Vart man än ser, ser det nästan likadant ut. Och om molnen hopar sig blir det svårt att orientera sig efter naturen. Men varför bär man inte med sig kompassen? För det kan väl inte vara så att man inte lärt sig använda den? Risken är stor att man väljer en väg där terrängen erbjuder bästa framkomligheten, men som leder fel.

Valet blev en stor besvikelse för Folkpartiet. 5,4% i riksdagsvalet och med mer än halva Sverige utan representant för partiet i riksdagen. Avsaknad av ideologisk kompass ledde fel.

Folkpartiet liberalerna förknippas i dag med utbildnings- och forskningspolitik. Folkpartietprofilen består i övrigt av, som den beskrivits i media, förespråkande av svenskt medlemskap i kärnvapenorganisationen NATO, utbyggd kärnkraft och privata aktörer inom välfärdssektorn. Beskrivningen må vara oriktig, men den finns och dominerar.

Oppositionen lyckades göra troligt att utvärderingar av skolan visar resultatet av en under de två senaste mandatperioderna misslyckad skolpolitik. Kanske räddades Folkpartiet av betygsfrågan och kravet på förstatligande. Den sistnämnda frågan är dock svår att förstå logiken i. Argumentet för förstatligande av skolan är bristande jämlikhet över landet. Det är emellertid staten, som har ansvaret för att skolan är likvärdig genom att tillämpa de lagar och förordningar, som reglerar likvärdighet. Varför detta skulle underlättas om staten fick ansvar för även den dagliga driften har ingen lyckats förklara. Man måste i sammanhanget fråga sig varför inte även övriga kommunala sektorer borde förstatligas, ty inte kan vi väl acceptera kvalitetsskillnader inom vården av äldre och inom förskolan.

Vinster i välfärden-debatten förlorade Alliansen. Man tvingades inta försvarsställning medan Socialdemokraterna lyckades framstå som motståndare till vinster, trots att skillnaderna knappast finns. Folkpartiet måste tydliggöra att köp av välfärdstjänster måste anstå tills man klarar att reglera kraven i avtal och att utkräva ansvar.

I en tid när våldet är ett dagligt inslag i medias nyhetsrapportering, måste politiker fråga sig vilka medel, som bör användas för att kunna sprida en ickevåldskultur. Ska man fortsätta en politik, som innebär användning av vapen som motmedel mot våld och att vi vill vara med i en kärnvapenorganisation? Sverige kan gå före i ett arbete mot våld och ofred. I det arbetet måste socialliberaler ta ledningen.

Som miljöengagerad socialliberal ser jag med häpnad på hur miljöfrågorna hanteras. Folkpartiet har ett bra miljöprogram, men i debatten har frågorna i princip begränsats till att behandla utbyggd kärnkraft. Påståendet att en utbyggd kärnkraft skulle vara lösningen på klimatproblemen är inte i linje med en hållbar och modern syn.

Svensk socialliberalism idag måste kännetecknas av inte bara ord som krav, tuffa tag, auktoritet. Om ”att ställa krav är att bry sig”, var finns då de ord som också handlar om omsorgen om de som inte klarar kraven?

För Folkpartiets framtid som en än starkare politisk kraft krävs en återgång till en socialliberalism som kännetecknas av kamp för fred och demokrati, internationell solidaritet, solidaritet med kommande generationer, frihandel, generell välfärdspolitik och en reglerad marknadsekonomi. Fortfarande är den traditionen stark inom Folkpartiet.

För ett socialliberalt parti får röstmaximering inte vara det primära. Ideologins betydelse får inte minska till förmån för sökandet av den politik som attraherar ”medelväljaren”. Makt får inte bli viktigare än ideologisk renlärighet.
Kan Folkpartiet hitta hem?

Harald Nordlund
f.d.kommunalråd, f.d. riksdagsledamot (FP)
fredag 19 december 2014

Media har ett ansvar

Läser en TT-artikel om Kristdemokraternas asylutspel. Varför ordet asylutspel i rubriken försetts med ett bindestreck förstår jag inte. Det slarv med språket, som kan antas vara en följd av att man inte korrekturläser, breder ut sig. I artikeltexten står: "...och för KD och de flera andra partier...". Jag förstår att det är endast slarv och inte okunnighet, som är orsaken. Media måste ta på sig ett stort ansvar när det gäller språket. Ungas kunskaper i svenska språket försämras. Antalet personer med annat hemspråk än svenska ökar. Om media faller in i det slarvmönster, som tycks bli allt tydligare, påskyndas en oroande utveckling.

tisdag 16 december 2014

Här är Li Hahnes både olydiga och lydiga

Dom i Knivsta är inte ensamma

Ur dagens UNT:
"Den ena folkpartiföreningen i Knivsta anser att Jan Björklund ska bytas ut. De kräver också en reviderad valsedel för Uppsala län inför extravalet.
– Utsikterna för ett fjärde förlustval under Jan Björklunds ledning är överhängande. Väljarkåren har markerat att vår trovärdighet som självständigt socialliberalt parti blivit underminerad. Ändå håller Björklund fast vid den moderata fotbojan, anser Jörgen Kjeldgård och Terry Carlbom, folkpartister från Knivsta.
FP i Knivsta är fortfarande uppdelat i två olika föreningar på grund av osämja mellan medlemmarna. Det är den kommunförening som heter Folkpartiet liberalerna Knivsta som nu gör ett utspel inför valet.
De är också oroliga över att FP i Uppsala län kanske kommer att använda samma valsedel som vid septembervalet.
– En ny lista bör utformas, en lista som ska utgå ifrån personkryssen som olika personer fick i september, säger Jörgen Kjeldgård.
Malin Sjöberg Högrell, ordförande för länsförbundet, svarar att något beslut om valsedeln inte är fattat än, men att hon tror att valsedeln kommer att revideras något utifrån förra valets personkryss.
– Vi ska ha ett extra förbundsmöte på onsdag dit alla länets medlemmar är kallade och välkomna. Vårt förslag är att följa partistyrelsens riktlinjer om att inte ta fram en ny valsedel eftersom vi har ont om tid. Vi vill fokusera på en valrörelse och inte på den interna valprocessen som brukar ta flera månader.
Förstår du deras krav om personkryssen?
– Jag ser inte det som ett krav, utan som deras sätt att se på det. Först efter onsdag kommer vi veta vad beslutet blir, säger Malin Sjöberg Högrell som påpekar att Uppsala läns FP-förbund inte kräver att Jan Björklund ska avgå, men att det är allmänt känt inom partiet att det finns fler som vill att FP nu ska lyfta fram de socialliberala värderingarna lite mer."

Socialliberalerna i Knivsta är nog inte ensamma om att anse att något radikalt måste göras. Partiledarbyte före valet är väl inte realistiskt. Däremot är realistiskt och nödvändigt att kasta loss från Alliansbindningen. Detta kommer våra företrädare på olika nivåer plädera för, men först efter att partiledningen ändat kurs, allt för att inte äventyra sin karriär.

lördag 13 december 2014

Beslutet om bygglov är nämndens

Plan- och Byggnadsnämndens i Uppsala kommun beslut att medge bygglov för flygterminal på Ärna framställs som ett beslut av Liv Hahne. Märkligt. Hahnes beslut var att frågan skulle tas upp utan att den var aviserad. Detta ska hon ha kritik för.
Men, hur kunde en majoritet i nämnden gå med på att ärende togs upp? Detta ska M-,FP- och KD-ledamöter ha kritik för. I sakfrågan kan inte sägas annat att det är fullständigt obegripligt hur man år 2014 kan ställa sig positiv till etablering av flygplats intill en storstads centrum. Detta ska M, FP och KD ha kritik för.

Beslut om extra val har inte fattats

"Ställ in nyvalet", är rubriken på dagens UNT-ledare. Nyvalet kan inte inställas innan beslut fattats om att det ska äga rum. Vad ledaren menar är dock: "Avstå från nyval".
Det tycks märkligt att statsministern inte prövat andra vägar än extra valsvägen. Vi vet ju emellertid vilken anledningen är nämligen att Alliansen håller alla dörrar stängda, likt tjurande barn i sandlådan.
Alltnog bör försök göras.
I de flesta mediakommentarerna uttrycks oron för att extra val kommer att ge samma situation som den vi har nu. Det tror inte jag. De flesta uttrycker en tro om att Sverigedemokraterna kommer att bli ännu större än för närvarande. Det tror inte jag. Alliansen är nu på väg att formulera en politik, som kommer att locka tillbaka tidigare Moderatväljare från SD. Till det kommer att även många, som egentligen inte är sanna alliansanhängare, känner att det var i alla fall mer stabilt med Alliansregeringen. Jag tror att Alliansen bildar regering efter ett eventuellt extra val den 22 mars.
Jag är beredd att revidera min uppfattning om och när tecken på att min tro inte har grund.

onsdag 10 december 2014

Text från riksda´n ska vara oklanderlig

I senaste nytt från riksda´n läser jag om avtäckning av byst på Göran Persson. Svenskan ska i text från riksda´n vara oklanderlig. Kan därför inte låta bli att kommentera ett par formuleringar. 
"Vid ceremonin deltog bland annat, förutom talmannen och Göran Persson, statsminister Stefan Löfven (S), Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD)". Personer är inte saker. Ska stå: "bland andra".
"Om det är någonstans man vill ha en slags punkt för sin karriär så är det här i riksdagen, säger Göran Persson." En slags punkt ska lyda ett slags punkt

måndag 8 december 2014

En särskild kommitté behövs inte

Hur ska landstinget kunna ta fram en budgetprocess, enär man inte har klart för sig sin egen styrform? Förresten, hur tar man fram en process?
En kommitté har tillsatts. Personerna i kommittén är de personer, som dagligen finns på landstinget och har ett politiskt beredningsansvar. Varför en kommitté? Dom finns ju där. För framtagande av underlag har man tillgång till tjänstemän. 
Det finns en skillnad. En kommitté kan ges särskilt arvode.


"Kommitté ska föreslå ny uppdrags- och budgetprocess

Landstinget ska ta fram en ny uppdrags- och budgetprocess. Det beslutade landstingsstyrelsen.
I begreppet "uppdrags- och budgetprocess" ingår att ta fram de finansiella förutsättningarna, dialoger med verksamheter om behov och möjligheter, preliminära ramar och fastställande av uppdrag, ersättning och ekonomiska spelregler.
Landstingsstyrelsen beslutade att tillsätta en kommitté som ska utreda frågan. Kommittén består av medlemmarna i landstingsrådsberedningen. Beslutet om den nya uppdrags- och budgetprocessen ska fattas av landstingsfullmäktige i februari nästa år.
(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig och yrkade på att beslut skulle fattas av landstingsfullmäktige i april."

Angeläget riksdagsbeslut

"Mandatfördelning ska bättre spegla valresultatet (KU2)

Valsystemet ändras så att mandatfördelningen mellan partierna bättre speglar hur väljarna faktiskt har röstat. Ändringarna i regeringsformen gäller val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Vallagen ändras också:
  • En person som nomineras som kandidat för ett parti ska skriftligt ha sagt ja till detta för att kunna bli vald.
  • Partierna ska få trycka sina partisymboler i färg på valsedlarna så att väljarna lättare ska kunna se skillnad på valsedlarna.
  • Så kallade utjämningsmandat införs i kommuner som är indelade i valkretsar.
  • Det införs en spärr som innebär att ett parti måste få minst 3 procent av rösterna för att få mandat i en kommun som är indelad i valkretsar, och minst 2 procent av rösterna i kommuner som inte är det.
För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om ändringar i regeringsformen som vilande. Riksdagen sa nu på nytt ja till förslaget. Riksdagen sa också ja till förslaget om ändringar i vallagen.
De nya reglerna gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas för första gången vid ordinarie val 2018.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut:
Anta slutligt det vilande förslaget till lag om ändring i regeringsformen. Bifall till propositionens punkt 2. Avslag på motionen."

söndag 7 december 2014

Tack riksda´n för det beslutet

Tack för det beslutet. Visst borde vi själva kunna ha koll, men allteftersom mångfalden ökar och vi allt oftare ställs inför att välja blir konsekvenserna att det är företagen, som har kontroll och inte vi själva.

"Påminnelse krävs för avtal som förlängs automatiskt (CU4)

En ny lag ska stärka skyddet för konsumenter som ingått avtal som förlängs automatiskt. Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal mellan ett företag och en konsument förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet till avtalstidens slut. Om konsumenten glömmer bort att säga upp avtalet blir konsekvensen ofta att han eller hon under en längre tid blir fortsatt bunden av det.
Nu måste företaget, inför förlängningen av avtalet, påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Om företaget inte påminner konsumenten ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet.
Den nya lagen ska börja gälla den 1 mars 2015."

Nu har utförarstyrelse blivit även beställare

Hallå landstingspolitiker. Produktionsstyrelsen har gjort en beställning. Men är det inte Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som är beställare? Är det så att HSS har i sitt avtal med PS inskrivet om städning och PS i sin tur köper tjänsterna? Nej så kan det inte vara. 

Femton landstingsråd och inget har förstått sin egen styrform. Katastrof är ett ord, som ska användas sparsamt, men när det gäller den politiska styrningen av vårt landsting frestas jag ta till det

"Landstinget har genomfört en upphandling av städ- och vaktmästeritjänster. Produktionsstyrelsen beslutade att ge uppdraget till den nuvarande leverantören ISS. 
Hösten 2013 gjordes en motsvarande upphandling av städ- och vaktmästeritjänster. Den överklagades på grund av att utvärderingskriterierna ansågs oklara och upphandlingen gjordes om. I den nya upphandlingen vann ISS Facility Service AB. Utvärderingen har gjorts utifrån en sammanvägd bedömning av kvalitet och pris.
Upphandlingen har föregåtts av ett stort utredningsarbete, där företrädare för Akademiska sjukhuset, Primärvården, Lasarettet i Enköping och andra berörda verksamheter har fått vara med och påverka. Jämfört med landstingets nuvarande avtal har kraven höjts när det gäller kvaliteten på städningen, frekvensen och utbildningen hos städpersonalen.
Avtalet är värt 91 miljoner kronor och gäller fyra år från den 1 maj 2015 med möjlighet till två års förlängning.
Åtta personer som idag har anställning hos landstinget kommer att erbjudas att gå över till ISS.
Upphandlingsbeslutet kan överklagas inom tio dagar och kan alltså komma att överprövas."