onsdag 20 april 2016

KU hyser tvivel om riksda´ns arbete med EU-frågor

KU vill att riksdagens EU-arbete utreds

Riksdagens arbete med EU-frågor bör ses över. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen uppmanar riksdagsstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk kommitté.
Sveriges medlemskap i EU innebär att riksdagen överlåtit en del av sin beslutanderätt till EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU men måste informera och förankra sitt agerande i EU hos riksdagen. Tanken är att riksdagen, som folkets främsta företrädare, ska ha inflytande i de ståndpunkter som Sverige ska ha i EU. Utgångspunkten för den här samverkan mellan riksdag och regering är att Sveriges intresse i EU tillgodoses på bästa sätt.
Konstitutionsutskottet anser att formerna för riksdagens arbete med EU-frågor kontinuerligt bör utvärderas. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor. I uppdraget ingår att se över hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten.
Skicka en kommentar