onsdag 20 april 2016

Uppsala kommun i WHO-nätverk

Mycket bra. Vi ska sticka ut, och gör det redan, men också dela med oss av hur man utformar en politik, som syftar till att bygga för att underlätta för personer med speciella svårigheter


Uppsala ansöker om medlemskap i WHO-nätverk

Uppsala kommun - 2016-04-15 15:34 CEST
Uppsala kommun kommer under maj att ansöka om medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Som medlem förbinder sig Uppsala att bedriva ett konkret utvecklingsarbete för att åstadkomma en mer äldrevänlig stad. WHO kommer sedan att följa upp och utvärdera arbetet.
I samband med att kommunens äldrepolitiska program ”Senior i Uppsala” skulle revideras framförde Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd önskemål om att arbetet ska bedrivas utifrån WHO:s ramverk för utvecklingen av äldrevänliga städer. Uppsala är andra kommunen i Sverige att bli medlem i nätverket efter Göteborgs Stad.
WHO:s ramverk fokuserar på åtta områden. Dessa är tillgänglighet, transporter, boende, gemenskap och fritidsverksamhet, social inkludering (åldersdiskriminering), medborgerligt deltagande och inflytande, information och kommunikation samt vård, omsorg och service.
– Det här är en möjlighet till erfarenhetsutbyte där vi kan lära oss av andra städer över världen och dela med oss av vårt arbete. Vi har flera initiativ på det förebyggande arbete som varit framgångsrika och som rönt intresse, till exempel våra satsningar på fallförebyggande arbete, mobila äldreteam och våra insatser för att motverka psykisk ohälsa bland äldre, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.
En mätning om stadens äldrevänlighet ska göras och en treårig handlingsplan ska tas fram i vilken samtliga förvaltningar involveras. En viktig del är att involvera äldre i vilka förbättringar som behövs för att staden ska fungera för alla åldrar.
– Att vi är en av de första kommunerna i Sverige som ansöker om medlemskap, är såklart en fjäder i hatten för Uppsala och Uppsala pensionärsföreningar som drivit detta. I och med det här, tror vi att Uppsala blir en bättre kommun att leva i som senior, säger Jan Ask, ordförande i Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd.
Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder i olika världsdelar och täcker 113 miljoner medborgare. Nätverket tar inte ut några medlemsavgifter.
Skicka en kommentar