måndag 8 maj 2017

Regionstyrelsen 25 april

Uppsnabbat regionstyrelsen 25 april

I detta nummer:

 • Region Uppsala fortsätter att gå bättre än budgeterat
 • Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier antagna
 • Sexualupplysning till unga får stöd av Region Uppsala
 • Upphandling av HR-system genomförs
 • Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal
 • Medel för kompetensförsörjning garanteras
 • Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år
 • Region Uppsala har synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande
 • Region Uppsala kommenterar Boverkets rapport
 • Region Uppsala föreslår förbättringar för Nationell läkemedelslista
 • Regionstyrelsen har inga synpunkter på Region Gävleborgs innovationsstrategi
 • Region Uppsala har inte ingått riskfyllda avtalRegion Uppsala fortsätter att gå bättre än budget

Region Uppsalas årsprognos är nu plus 254 miljoner kronor, vilket är bättre än det budgeterade utfallet på 200 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på en förbättrad prognos i Region Uppsalas finansiella verksamhet. Jämfört med föregående månad har Region Uppsalas prognostiserade årsresultat förbättrats med ytterligare 14 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för mars 2017.
Det genomsnittliga antalet årsarbetare var under mars månad 8 948, en ökning med 57 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 0,4 procent jämfört med 2016. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid ligger på 5,6 procent. Det är i princip samma utfall som sjukfrånvaron vid samma tidpunkt år 2016.

Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier antagna

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att anta nya riktlinjer för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. De nya riktlinjerna är mer konkreta än tidigare policy för området, avseende hur ärenden ska hanteras. De innehåller exempelvis en checklista som kan stödja chefer när de ska hantera fall som kommer till deras kännedom.
Av riktlinjerna framgår bland annat att generella åtgärder kan vara utbildning för medarbetare, medan åtgärder riktade mot enskilda personer i första hand kan vara att få personen att be om ursäkt och förstå varför en handling kan upplevas som kränkande. I andra hand kan det även handla om arbetsrättsliga konsekvenser.
(SD) yrkade på att även politisk åskådning skulle ingå i riktlinjerna, vilket inte bifölls av övriga partier.

Funktionshinderpolitiskt program integreras med pågående arbete om likabehandling

I mars 2016 gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att ta fram ett förslag till ett funktionshinderpolitiskt program. Arbetet utgår från bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, och syftar till att säkerställa ett stort oberoende och livskvalitet åt alla.
I arbetet har det tydligt framkommit att regionens funktionshinderpolitik är en viktig del av regionens övergripande arbete med likabehandling och mångfald. Därför ska arbetet med funktionshinder nu integreras med regionens likabehandlingsfrågor. Existerande styrdokument kommer att ses över. I det fortsatta arbetet ska beredningen för äldre och funktionshinderfrågor nu utse fyra ledamöter som kommer att arbeta vidare med dessa frågor.

Sexualupplysning till unga får stöd av Region Uppsala

Högstadieelever i hela Uppsala län ska kunna få ta del av sexualundervisning i skolan. Det anser Region Uppsala och har därför beviljat pengar till RFSU. RFSU samarbetar sedan tidigare med skolor i länet, där de flesta ligger i Uppsala kommun. Med det här projektet kommer högstadieskolor i hela länet att erbjudas kostnadsfria utbildningsinsatser.
Utbildningen är ett komplement till skolornas egen undervisning inom området. Sexualundervisningen som ges av RFSU beskrivs som normkritisk, inkluderande och sexualpositiv och målet är att ge möjlighet till en god och jämlik sexuell hälsa, oavsett könsidentitet och sexuell läggning eller var man som ung går i skolan i Uppsala län.
Projektet får 423 000 kronor av de särskilda folkhälsomedel som är avsatta för 2017.
Regionstyrelsen beslutade också att ge stöd till följande projekt:
Heby kommun, "Insatser för tobaksfri skoltid"
Projektet är en del i kommunens satsning på en tobaksfri skoltid. I projektet ingår utbildningar för beslutsfattare och berörd personal inom skolan. Elevrådet kommer att involveras och elevhälsan erbjudas kurser i motiverande samtal. Beviljat belopp: 170 000 kronor.
Upplandsstiftelsen, "Naturupplevelse på lika villkor i Wiks naturpark"
Projektet syftar till att genomföra anpassningar av parkmiljön i Wik. Bland annat vill man bygga lätta, tillgängliga grindar och anlägga en torrtoalett som håller dagens tillgänglighetsmått. Det ska också tas fram en plan för hur Wiks naturpark och andra naturområden kan användas för arbetslag i behov av enklare arbeten eller rehabilitering. Beviljat belopp: 225 000 kronor
Primärvården, "Motiverande samtal i grupp för patienter med KOL"
Projektet syftar till att utveckla Primärvårdens arbete med sjukdomsförebyggande metoder genom att utveckla och pröva en behandlingsmodell med motiverande samtal i grupp för patienter med KOL. Beviljat belopp: 81 000 kronor
Barnombudsmannen i Uppsala, "Uppsökande tips och råd via sociala medier till vuxna nära barn"
Projektet syftar till att fler föräldrar och andra vuxna nära barn ska få kännedom om verksamma förhållningssätt för goda relationer mellan barn och vuxna. Detta ska ske genom att via sociala medier tipsa om föräldrastödjande verksamheter, aktiviteter och information. Beviljat belopp: 250 000 kronor
IOGT-NTO Midnimo Kulturförening, projekt för fotboll på kvällar och helger i Tierp
Projektet syftar till att skapa hälsofrämjande vanor och delaktighet bland ungdomar i Tierp genom att erbjuda fotbollsverksamhet på kvällar och helger i Tierps sporthall och genom turneringar. De flesta i föreningen har utländsk härkomst och flera är ensamkommande. Beviljat belopp: 75 000 kronor
Ekeby hälsocenter, "Träning/avslappning i grupp"
Projektet innehåller åtgärder för att hjälpa patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna genom fysisk aktivitet i kombination med avspänning. Modellen ska utvärderas, och om resultatet är positivt, kan den spridas till andra enheter inom Region Uppsala. Beviljat belopp: 71 000 kronor
(SD) reserverade sig mot att RFSU beviljades stöd och yrkade på att denna ansökan skulle avslås.

Upphandling av HR-system genomförs

Regionstyrelsen beslutade att Region Uppsala ska upphandla ett nytt HR-system, och gav regiondirektören i uppdrag att genomföra detta. Idag nyttjar Region Uppsala ett system de är ensamma om bland övriga regioner och landsting, vilket försvårar för både utveckling och funktion. Därför ska upphandling genomföras med början under hösten 2017, tanken är att ha ett nytt HR-system i bruk första kvartalet 2019.
Medel för att införa ett nytt HR-system finns avsatta i investeringsbudgeten med 20 miljoner per år för åren 2018 och 2019.

Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom Sveriges kommuners och landstings strategi om Oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. Oberoende av inhyrd personal betyder att hälso- och sjukvården har en stabil bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten (även om det kan finnas tillfällen när det av olika skäl finns behov av att också hyra in personal).
År 2016 hade Region Uppsala en kostnad för inhyrning av personal som uppgick till 1,83 procent av de totala personalkostnaderna. Detta är lågt i förhållande till de flesta andra regioner och landsting, men samtidigt ökade Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal med 20 procent i jämförelse med år 2015. Region Uppsala har dock totalt sett inte överskridit den totala personalbudgeten.
Redan 2012 sattes som mål att landstingen skulle halvera sin inhyrning från bemanningsföretag till 2014, samt att det långsiktiga beroendet av inhyrd personal helt skulle avvecklas till år 2016. Istället har inhyrningen av personal ökat, och den totala kostnaden för detta är nu uppe i cirka fyra miljarder per år. Det är mot denna bakgrund som landstingens och regionernas direktörsnätverk i augusti 2016 initierade projektet Oberoende av inhyrd personal, där samtliga regioner och landsting nu har samma målsättning utifrån denna gemensamma strategi.
Det främsta argumentet för att göra sig oberoende av inhyrd personal är dock inte ekonomiskt, utan en kvalitetsfråga. Vården ska vara säker för patienterna, vilket förutsätter kontinuitet. Patienter ska även känna en trygghet i mötet med vården, vilket enklare uppnås om de får möta samma vårdpersonal. En annan viktig faktor för kvalitet är att man skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete med egna medarbetare.

Medel för kompetensförsörjning garanteras

Regionstyrelsen beslutade att garantera förvaltningarna finansiering av vidareutbildningar för sjuksköterskor, som är ett led i den i mars 2016 beslutade processen för kompetensförsörjning. Nu garanteras ytterligare medel för fler vidareutbildningar med heltidslön, det gäller för inriktningar där det finns kompetensbehov samt för utbildningen Avancerad specialistsjuksköterska.
Annan utbildning vars finansiering garanteras är utbildning inom telefonrådgivning för hela primärvården i Region Uppsala, samt utbildning för bemanningsplanering och hälsosamma scheman vid Akademiska sjukhuset.
I första hand ska kostnaderna för insatserna rymmas inom förvaltningarnas ordinarie budgetramar, men garantin träder in om så inte sker. Då tas pengarna istället från finansförvaltningens medel för oförutsedda utgifter.

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder. Den nya regeln gäller från den 1 november 2017.
Bakgrunden till beslutet är ett ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation som har utarbetats av Inera (landstingens och regionernas organisation för e-hälsa) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Enligt detta ramverk ska varje invånare från 16 års ålder ha tillgång till all dokumenterad information om sig själv som finns inom hälso- och sjukvården (samt tandvården) från år 2020. Ineras styrelse har sedan beslutat att tidigarelägga ålderssänkningen.

Region Uppsala har synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande

Region Uppsala har fått yttra sig över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).
Kommitténs utgångspunkt är att landsbygden ska ges samma förutsättningar att utvecklas som övriga Sverige, och att de som arbetar och bor på landsbygden ska ha likvärda förutsättningar för ett gott liv. För att uppnå detta har kommittén lämnat 75 förslag.
Region Uppsala instämmer i mycket av det som kommittén föreslår och tycker att kommittén har gjort en ordentlig genomlysning av förutsättningarna för den svenska landsbygdens utveckling. Dock avvisar Region Uppsala betänkandet när det gäller det regionala utvecklingsansvaret. Med kommitténs förslag skulle Länsstyrelsen ges en utökad roll, på ett sätt som skulle medföra stora konsekvenser.

Region Uppsala kommenterar Boverkets rapport

Region Uppsala har fått yttra sig över Boverkets rapport En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet. I svaret konstateras att det är positivt att Boverket genomför årliga prognoser av bostadsbyggnadsbehovet och att dessa kopplas till Statiska centralbyråns uppdateringar av befolkningsprognosen. Samtidigt har Region Uppsala en del påpekanden.
Boverket utgår i sin rapport ifrån en indelning i så kallade FA-regioner. Funktionella analysregioner är ett sätt att dela in Sverige i numera 60 regioner, och infördes ursprungligen av Nutek (numera Tillväxtverket). Region Uppsala anser dock inte att det blir rätt att utgå ifrån denna indelning, om man ser till hur pendlingen för Uppsala län faktiskt ser ut. Därför ser Region Uppsala ett behov av ett ökat samarbete med Boverket, där Boverkets kompetens kan underlätta arbetet i länen, samtidigt som länens kunskaper kan underlätta för Boverkets prognoser.

Region Uppsala föreslår förbättringar för Nationell läkemedelslista

Region Uppsala har fått yttra sig till Socialdepartementet angående förslaget om Lag om nationell läkemedelslista.
Behovet av en läkemedelslista, där individens samtliga läkemedelsbehandlingar visas, är mycket stor och kan påtagligt öka patientsäkerheten. Region Uppsala ser dock möjligheter till flera förbättringar av förslaget. Bland annat måste ordinatörer (i dialog med patienten) kunna ändra eller avsluta inaktuella förskrivningar av läkemedel, oavsett vilket journalsystem de är förskrivna i och av vilken ordinatör.
Andra synpunkter är att patienters möjlighet att spärra information kan leda till att allvarliga krockar mellan olika mediciner eller dubbelmedicineringar inte upptäcks. Därtill är det oklart hur den nationella läkemedelslistan ska kunna användas av vårdgivare inom exempelvis särskilda boenden och hemsjukvård – även de har ett stort behov av en ständigt aktuell läkemedelslista.

Regionstyrelsen har inga synpunkter på Region Gävleborgs innovationsstrategi

Region Uppsala har fått yttra sig över Region Gävleborgs strategi Regional innovationsstrategi för smart specialisering. Strategin är ett regionalt styrdokument som pekar ut riktningen för det regionala forsknings- och innovationsarbetet. Region Uppsala har tagit del av strategin, men har inga synpunkter på den.

Region Uppsala har inte ingått riskfyllda avtal

Vid regionstyrelsens möte presenterades ett revisionssvar om Granskning av upphandlade och ingångna avtal av förbrukningsvaror. Granskningen har genomförts bland annat i syfte att bedöma om regionstyrelsen ingått oförmånliga avtal om förbrukningsvaror.
Revisorernas bedömning är att varken regionstyrelsen, varuförsörjningsnämnden eller annan nämnd har ingått olämpliga eller riskfyllda avtal för Region Uppsalas räkning. Det konstateras också att avtalsefterlevnaden är hög.
Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att säkerställa att samtliga avtal innehåller en klausul med uppförandekod för leverantörer. Revisorerna rekommenderar också att regionstyrelsen överväger att skaffa ett bättre systemstöd för uppföljning.


Om Uppsnabbat

Du får detta e-postmeddelande eftersom din e-postadress är anmäld som prenumerant på Region Uppsalas nyhetsbrev Uppsnabbat. För att avanmäla dig eller förändra din prenumeration använd dig av formuläret på http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Nyhetsbrev/
Huvudansvarig för Uppsnabbat är Jessica Elgenstierna, jessica.elgenstierna@regionuppsala.se

uppsnabbat@regionuppsala.se

14:42 (5 timmar sedan)
till mig

Uppsnabbat regionstyrelsen 25 april

I detta nummer:

 • Region Uppsala fortsätter att gå bättre än budgeterat
 • Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier antagna
 • Sexualupplysning till unga får stöd av Region Uppsala
 • Upphandling av HR-system genomförs
 • Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal
 • Medel för kompetensförsörjning garanteras
 • Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år
 • Region Uppsala har synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande
 • Region Uppsala kommenterar Boverkets rapport
 • Region Uppsala föreslår förbättringar för Nationell läkemedelslista
 • Regionstyrelsen har inga synpunkter på Region Gävleborgs innovationsstrategi
 • Region Uppsala har inte ingått riskfyllda avtalRegion Uppsala fortsätter att gå bättre än budget

Region Uppsalas årsprognos är nu plus 254 miljoner kronor, vilket är bättre än det budgeterade utfallet på 200 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på en förbättrad prognos i Region Uppsalas finansiella verksamhet. Jämfört med föregående månad har Region Uppsalas prognostiserade årsresultat förbättrats med ytterligare 14 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för mars 2017.
Det genomsnittliga antalet årsarbetare var under mars månad 8 948, en ökning med 57 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 0,4 procent jämfört med 2016. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid ligger på 5,6 procent. Det är i princip samma utfall som sjukfrånvaron vid samma tidpunkt år 2016.

Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier antagna

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att anta nya riktlinjer för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. De nya riktlinjerna är mer konkreta än tidigare policy för området, avseende hur ärenden ska hanteras. De innehåller exempelvis en checklista som kan stödja chefer när de ska hantera fall som kommer till deras kännedom.
Av riktlinjerna framgår bland annat att generella åtgärder kan vara utbildning för medarbetare, medan åtgärder riktade mot enskilda personer i första hand kan vara att få personen att be om ursäkt och förstå varför en handling kan upplevas som kränkande. I andra hand kan det även handla om arbetsrättsliga konsekvenser.
(SD) yrkade på att även politisk åskådning skulle ingå i riktlinjerna, vilket inte bifölls av övriga partier.

Funktionshinderpolitiskt program integreras med pågående arbete om likabehandling

I mars 2016 gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att ta fram ett förslag till ett funktionshinderpolitiskt program. Arbetet utgår från bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, och syftar till att säkerställa ett stort oberoende och livskvalitet åt alla.
I arbetet har det tydligt framkommit att regionens funktionshinderpolitik är en viktig del av regionens övergripande arbete med likabehandling och mångfald. Därför ska arbetet med funktionshinder nu integreras med regionens likabehandlingsfrågor. Existerande styrdokument kommer att ses över. I det fortsatta arbetet ska beredningen för äldre och funktionshinderfrågor nu utse fyra ledamöter som kommer att arbeta vidare med dessa frågor.

Sexualupplysning till unga får stöd av Region Uppsala

Högstadieelever i hela Uppsala län ska kunna få ta del av sexualundervisning i skolan. Det anser Region Uppsala och har därför beviljat pengar till RFSU. RFSU samarbetar sedan tidigare med skolor i länet, där de flesta ligger i Uppsala kommun. Med det här projektet kommer högstadieskolor i hela länet att erbjudas kostnadsfria utbildningsinsatser.
Utbildningen är ett komplement till skolornas egen undervisning inom området. Sexualundervisningen som ges av RFSU beskrivs som normkritisk, inkluderande och sexualpositiv och målet är att ge möjlighet till en god och jämlik sexuell hälsa, oavsett könsidentitet och sexuell läggning eller var man som ung går i skolan i Uppsala län.
Projektet får 423 000 kronor av de särskilda folkhälsomedel som är avsatta för 2017.
Regionstyrelsen beslutade också att ge stöd till följande projekt:
Heby kommun, "Insatser för tobaksfri skoltid"
Projektet är en del i kommunens satsning på en tobaksfri skoltid. I projektet ingår utbildningar för beslutsfattare och berörd personal inom skolan. Elevrådet kommer att involveras och elevhälsan erbjudas kurser i motiverande samtal. Beviljat belopp: 170 000 kronor.
Upplandsstiftelsen, "Naturupplevelse på lika villkor i Wiks naturpark"
Projektet syftar till att genomföra anpassningar av parkmiljön i Wik. Bland annat vill man bygga lätta, tillgängliga grindar och anlägga en torrtoalett som håller dagens tillgänglighetsmått. Det ska också tas fram en plan för hur Wiks naturpark och andra naturområden kan användas för arbetslag i behov av enklare arbeten eller rehabilitering. Beviljat belopp: 225 000 kronor
Primärvården, "Motiverande samtal i grupp för patienter med KOL"
Projektet syftar till att utveckla Primärvårdens arbete med sjukdomsförebyggande metoder genom att utveckla och pröva en behandlingsmodell med motiverande samtal i grupp för patienter med KOL. Beviljat belopp: 81 000 kronor
Barnombudsmannen i Uppsala, "Uppsökande tips och råd via sociala medier till vuxna nära barn"
Projektet syftar till att fler föräldrar och andra vuxna nära barn ska få kännedom om verksamma förhållningssätt för goda relationer mellan barn och vuxna. Detta ska ske genom att via sociala medier tipsa om föräldrastödjande verksamheter, aktiviteter och information. Beviljat belopp: 250 000 kronor
IOGT-NTO Midnimo Kulturförening, projekt för fotboll på kvällar och helger i Tierp
Projektet syftar till att skapa hälsofrämjande vanor och delaktighet bland ungdomar i Tierp genom att erbjuda fotbollsverksamhet på kvällar och helger i Tierps sporthall och genom turneringar. De flesta i föreningen har utländsk härkomst och flera är ensamkommande. Beviljat belopp: 75 000 kronor
Ekeby hälsocenter, "Träning/avslappning i grupp"
Projektet innehåller åtgärder för att hjälpa patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna genom fysisk aktivitet i kombination med avspänning. Modellen ska utvärderas, och om resultatet är positivt, kan den spridas till andra enheter inom Region Uppsala. Beviljat belopp: 71 000 kronor
(SD) reserverade sig mot att RFSU beviljades stöd och yrkade på att denna ansökan skulle avslås.

Upphandling av HR-system genomförs

Regionstyrelsen beslutade att Region Uppsala ska upphandla ett nytt HR-system, och gav regiondirektören i uppdrag att genomföra detta. Idag nyttjar Region Uppsala ett system de är ensamma om bland övriga regioner och landsting, vilket försvårar för både utveckling och funktion. Därför ska upphandling genomföras med början under hösten 2017, tanken är att ha ett nytt HR-system i bruk första kvartalet 2019.
Medel för att införa ett nytt HR-system finns avsatta i investeringsbudgeten med 20 miljoner per år för åren 2018 och 2019.

Även Region Uppsala vill göra sig oberoende av inhyrd personal

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom Sveriges kommuners och landstings strategi om Oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019. Oberoende av inhyrd personal betyder att hälso- och sjukvården har en stabil bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten (även om det kan finnas tillfällen när det av olika skäl finns behov av att också hyra in personal).
År 2016 hade Region Uppsala en kostnad för inhyrning av personal som uppgick till 1,83 procent av de totala personalkostnaderna. Detta är lågt i förhållande till de flesta andra regioner och landsting, men samtidigt ökade Region Uppsalas kostnader för inhyrd personal med 20 procent i jämförelse med år 2015. Region Uppsala har dock totalt sett inte överskridit den totala personalbudgeten.
Redan 2012 sattes som mål att landstingen skulle halvera sin inhyrning från bemanningsföretag till 2014, samt att det långsiktiga beroendet av inhyrd personal helt skulle avvecklas till år 2016. Istället har inhyrningen av personal ökat, och den totala kostnaden för detta är nu uppe i cirka fyra miljarder per år. Det är mot denna bakgrund som landstingens och regionernas direktörsnätverk i augusti 2016 initierade projektet Oberoende av inhyrd personal, där samtliga regioner och landsting nu har samma målsättning utifrån denna gemensamma strategi.
Det främsta argumentet för att göra sig oberoende av inhyrd personal är dock inte ekonomiskt, utan en kvalitetsfråga. Vården ska vara säker för patienterna, vilket förutsätter kontinuitet. Patienter ska även känna en trygghet i mötet med vården, vilket enklare uppnås om de får möta samma vårdpersonal. En annan viktig faktor för kvalitet är att man skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete med egna medarbetare.

Medel för kompetensförsörjning garanteras

Regionstyrelsen beslutade att garantera förvaltningarna finansiering av vidareutbildningar för sjuksköterskor, som är ett led i den i mars 2016 beslutade processen för kompetensförsörjning. Nu garanteras ytterligare medel för fler vidareutbildningar med heltidslön, det gäller för inriktningar där det finns kompetensbehov samt för utbildningen Avancerad specialistsjuksköterska.
Annan utbildning vars finansiering garanteras är utbildning inom telefonrådgivning för hela primärvården i Region Uppsala, samt utbildning för bemanningsplanering och hälsosamma scheman vid Akademiska sjukhuset.
I första hand ska kostnaderna för insatserna rymmas inom förvaltningarnas ordinarie budgetramar, men garantin träder in om så inte sker. Då tas pengarna istället från finansförvaltningens medel för oförutsedda utgifter.

Ålder för åtkomst till journal på nätet sänks till 16 år

Regionstyrelsen beslutade att sänka åldern för åtkomst till journal på nätet från nuvarande 18 års ålder till 16 års ålder. Den nya regeln gäller från den 1 november 2017.
Bakgrunden till beslutet är ett ramverk för invånares direktåtkomst till sin journalinformation som har utarbetats av Inera (landstingens och regionernas organisation för e-hälsa) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Enligt detta ramverk ska varje invånare från 16 års ålder ha tillgång till all dokumenterad information om sig själv som finns inom hälso- och sjukvården (samt tandvården) från år 2020. Ineras styrelse har sedan beslutat att tidigarelägga ålderssänkningen.

Region Uppsala har synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande

Region Uppsala har fått yttra sig över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).
Kommitténs utgångspunkt är att landsbygden ska ges samma förutsättningar att utvecklas som övriga Sverige, och att de som arbetar och bor på landsbygden ska ha likvärda förutsättningar för ett gott liv. För att uppnå detta har kommittén lämnat 75 förslag.
Region Uppsala instämmer i mycket av det som kommittén föreslår och tycker att kommittén har gjort en ordentlig genomlysning av förutsättningarna för den svenska landsbygdens utveckling. Dock avvisar Region Uppsala betänkandet när det gäller det regionala utvecklingsansvaret. Med kommitténs förslag skulle Länsstyrelsen ges en utökad roll, på ett sätt som skulle medföra stora konsekvenser.

Region Uppsala kommenterar Boverkets rapport

Region Uppsala har fått yttra sig över Boverkets rapport En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet. I svaret konstateras att det är positivt att Boverket genomför årliga prognoser av bostadsbyggnadsbehovet och att dessa kopplas till Statiska centralbyråns uppdateringar av befolkningsprognosen. Samtidigt har Region Uppsala en del påpekanden.
Boverket utgår i sin rapport ifrån en indelning i så kallade FA-regioner. Funktionella analysregioner är ett sätt att dela in Sverige i numera 60 regioner, och infördes ursprungligen av Nutek (numera Tillväxtverket). Region Uppsala anser dock inte att det blir rätt att utgå ifrån denna indelning, om man ser till hur pendlingen för Uppsala län faktiskt ser ut. Därför ser Region Uppsala ett behov av ett ökat samarbete med Boverket, där Boverkets kompetens kan underlätta arbetet i länen, samtidigt som länens kunskaper kan underlätta för Boverkets prognoser.

Region Uppsala föreslår förbättringar för Nationell läkemedelslista

Region Uppsala har fått yttra sig till Socialdepartementet angående förslaget om Lag om nationell läkemedelslista.
Behovet av en läkemedelslista, där individens samtliga läkemedelsbehandlingar visas, är mycket stor och kan påtagligt öka patientsäkerheten. Region Uppsala ser dock möjligheter till flera förbättringar av förslaget. Bland annat måste ordinatörer (i dialog med patienten) kunna ändra eller avsluta inaktuella förskrivningar av läkemedel, oavsett vilket journalsystem de är förskrivna i och av vilken ordinatör.
Andra synpunkter är att patienters möjlighet att spärra information kan leda till att allvarliga krockar mellan olika mediciner eller dubbelmedicineringar inte upptäcks. Därtill är det oklart hur den nationella läkemedelslistan ska kunna användas av vårdgivare inom exempelvis särskilda boenden och hemsjukvård – även de har ett stort behov av en ständigt aktuell läkemedelslista.

Regionstyrelsen har inga synpunkter på Region Gävleborgs innovationsstrategi

Region Uppsala har fått yttra sig över Region Gävleborgs strategi Regional innovationsstrategi för smart specialisering. Strategin är ett regionalt styrdokument som pekar ut riktningen för det regionala forsknings- och innovationsarbetet. Region Uppsala har tagit del av strategin, men har inga synpunkter på den.

Region Uppsala har inte ingått riskfyllda avtal

Vid regionstyrelsens möte presenterades ett revisionssvar om Granskning av upphandlade och ingångna avtal av förbrukningsvaror. Granskningen har genomförts bland annat i syfte att bedöma om regionstyrelsen ingått oförmånliga avtal om förbrukningsvaror.
Revisorernas bedömning är att varken regionstyrelsen, varuförsörjningsnämnden eller annan nämnd har ingått olämpliga eller riskfyllda avtal för Region Uppsalas räkning. Det konstateras också att avtalsefterlevnaden är hög.
Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att säkerställa att samtliga avtal innehåller en klausul med uppförandekod för leverantörer. Revisorerna rekommenderar också att regionstyrelsen överväger att skaffa ett bättre systemstöd för uppföljning.
Skicka en kommentar