onsdag 14 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 14 juni: Locka till politikenDetta tillkännagivande är viktigt. Hur ska ett intresse för politiskt
engagemang kunna väckas. Nya inom politiken är nya antingen för att man brinner för en viss ideologi och för att delta i en utveckling av samhället i en viss riktning eller för att man ser politiken som en väg att göra karriär på. En subjektiv betraktelse säger att den sistnämnda gruppen blir allt mer dominerande. I ett arbete enligt tillkännagivandet måste den aspekten vara tydlig.
KU nämner råd som exempel. Jag menar att råd är ett dåligt råd. Efter kort tid upptäcker man att i ett råd får man visserligen möjlighet att framföra åsikter, men påverkansmöjligheterna är nästan obefintliga. Det man med ett råd avser åstadkomma måste göras inom ramen för det formella politiska systemet. Ett förtroendeuppdrag ska innebära att man har kontakt med medborgarna i olika former. En kommunal nämnd måste se till att ha arbetsformer, som innebär kontakter med och lyssnande på organisationer och enskilda.
Det kanske viktigaste, och första, steget måste vara att införa obligatorisk utbildning i vad politikerrollen innebär. Ingen ska placeras på ett politiskt uppdrag om man inte genomgått utbildning
logotyp: Sveriges riksdag
13 juni 2017

Aktuellt

Fler människor måste lockas till politiken

För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. Konstitutionsutskottet, KU, vill att regeringen lämnar förslag på hur de politiska förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor kan lockas att engagera sig. KU föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.
Konstitutionsutskottet vill se åtgärder för att öka antalet förtroendevalda inom politiken. Åtgärder bör vidtas på både statlig och lokal nivå för att förändra de politiska förtroendeuppdragens utformning så att fler lockas att engagera sig politiskt och så att hindren mot nyrekryteringen av förtroendevalda minskar. Det finns till exempel svårigheter med att förena ett politiskt förtroendeuppdrag med arbete och familjeliv. KU menar också att det är viktigt att stimulera ungdomars politiska engagemang och medvetenhet genom att ge dem möjlighet att påverka den närmaste miljön. Ungdomar bör ha inflytande i skolan och kommunerna genom exempelvis lokala råd.
Konstitutionsutskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag på hur förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor lockas att engagera sig politiskt, så att hinder mot nyrekrytering minskar och så att ungdomar får ökade möjligheter att delta aktivt i den demokratiska processen.
Bakom utskottets förslag finns motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samt från Miljöpartiet.

V reserverar sig

Vänsterpartiet håller med om att det är angeläget att fler människor engagerar sig i den lokala politiken men tycker inte att det behövs något tillkännagivande i frågan. Partiet reserverar sig mot utskottets förslag och hänvisar bland annat till den pågående demokratiutredningen samt de extra satsningar på högstadie- och gymnasieelever som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar med
Skicka en kommentar