fredag 16 juni 2017

Ordföljd som skapar missförstånd


"Den totala investeringen beräknas maximalt uppgå till 10 miljoner kronor."
Vad menas med att någonting maximalt uppgår? Kanske menar man: "Den 
totala investeringen beräknas uppgå till maximalt 10 miljoner kronor"

15:27 (18 timmar sedan)
till mig

Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 15 juni

I detta nummer:

 • Förstudie för Primärvården på Samariterhemmet
 • Programarbete för produktionskök på Akademiska sjukhuset
 • Delegering av omdisponering av investeringsmedel
 • Svar till regionens revisorer
 • MånadsrapporterFörstudie för Primärvården på Samariterhemmet

Fastighets- och servicenämnden beslutade att gå vidare med en förstudie för ombyggnationer på Samariterhemmet. Orsaken är att fastighetsägaren Diakonistiftelsen har för avsikt att riva och bygga om delar av de fastigheter där Primärvården idag har delar av sin verksamhet placerad.
Planen är att flytta primärvårdsverksamheten till en vakant lokal i en annan huskropp där Region Uppsala har ett hyresavtal med en avtalstid som löper fram till mitten av 2030.
Den totala investeringen beräknas maximalt uppgå till 10 miljoner kronor.

Programarbete för produktionskök på Akademiska sjukhuset

Fastighets- och servicenämnden beslutade att återremittera ärendet till nämndens arbetsutskott för vidare politisk beredning.
Moderaterna lade ett tilläggsyrkande om att få en redovisning från Landstingsservice om bakgrunden till varför konferens, bibliotek och kunskapscentrum finns med i produktionsköksplanerna. Nämnden valde att avslå tilläggsyrkandet. Allianspartierna reserverade sig till förmån för tilläggsyrkandet.

Delegering av omdisponering av investeringsmedel

Fastighets- och servicenämnden beslutade att delegera till nämndens arbetsutskott att kunna omdisponera investeringsmedel i investeringsplanen. Delegationen ger rätt att omdisponera medel upp till 100 miljoner kronor för varje enskilt tillfälle.
Nämndens beslut gäller under förutsättning att Regionfullmäktige tar beslut om Regionplan och budget 2018-2020 inklusive investeringsplan.

Svar till regionens revisorer

Regionens revisorer har genomfört en granskning av om regionstyrelsens process för stora investeringar är ändamålsenliga. Granskningen har genomförts i syfte att bedöma om regionen kan genomföra nuvarande och kommande investeringsbehov utifrån väl underbyggda riskanalyser och beslut. Revisionens sammanfattande bedömning är att väsentliga åtgärder vidtagits och andra åtgärder är under pågående utredning för att skapa en ändamålsenlig process för stora investeringar. Granskningen visar dock på vissa förbättringsområden.
Fastighets- och servicenämnden skriver i sitt svar att ett arbete med en genomlysning av fastighetsinvesteringsprocessen har påbörjats under våren. Detta för att åtgärda de brister som revisionen påtalat samt införa de förbättringsåtgärder som identifierats under året. En uppdaterad och förbättrad fastighetsinvesteringsprocess kommer beslutas av regionfullmäktige under hösten 2017.

Månadsrapporter

Resurscentrums verksamhet löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är ca 5 miljoner kronor sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Övrig verksamhet bedöms i dagsläget leverera ett resultat som ligger i linje med budget. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner.
Landstingsservice verksamhet och produktion i perioden uppvisar en fortsatt hög volym inom samtliga avdelningar och enheter. På den tekniska sidan är det fortsatt hög efterfrågan på driftstjänster och man förbereder sig för att i sommar ta emot delar av den nya sjukhusbyggnaden, ingång 100. Det ekonomiska utfallet är negativt men bättre än budget, främst beroende på högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader. En prognos för helåret 2017 har gjorts. På grund av ett flertal ej budgeterade engångskostnader beräknas förvaltningen gå med underskott.


Om Uppsnabbat

Du får detta e-postmeddelande eftersom din e-postadress är anmäld som prenumerant på Region Uppsalas nyhetsbrev Uppsnabbat. För att avanmäla dig eller förändra din prenumeration använd dig av formuläret på http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Nyhetsbrev/
Huvudansvarig för Uppsnabbat är Jessica Elgenstierna, jessica.elgenstierna@regionuppsala.se

uppsnabbat@regionuppsala.se

15:27 (18 timmar sedan)
till mig

Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 15 juni

I detta nummer:

 • Förstudie för Primärvården på Samariterhemmet
 • Programarbete för produktionskök på Akademiska sjukhuset
 • Delegering av omdisponering av investeringsmedel
 • Svar till regionens revisorer
 • MånadsrapporterFörstudie för Primärvården på Samariterhemmet

Fastighets- och servicenämnden beslutade att gå vidare med en förstudie för ombyggnationer på Samariterhemmet. Orsaken är att fastighetsägaren Diakonistiftelsen har för avsikt att riva och bygga om delar av de fastigheter där Primärvården idag har delar av sin verksamhet placerad.
Planen är att flytta primärvårdsverksamheten till en vakant lokal i en annan huskropp där Region Uppsala har ett hyresavtal med en avtalstid som löper fram till mitten av 2030.
Den totala investeringen beräknas maximalt uppgå till 10 miljoner kronor.

Programarbete för produktionskök på Akademiska sjukhuset

Fastighets- och servicenämnden beslutade att återremittera ärendet till nämndens arbetsutskott för vidare politisk beredning.
Moderaterna lade ett tilläggsyrkande om att få en redovisning från Landstingsservice om bakgrunden till varför konferens, bibliotek och kunskapscentrum finns med i produktionsköksplanerna. Nämnden valde att avslå tilläggsyrkandet. Allianspartierna reserverade sig till förmån för tilläggsyrkandet.

Delegering av omdisponering av investeringsmedel

Fastighets- och servicenämnden beslutade att delegera till nämndens arbetsutskott att kunna omdisponera investeringsmedel i investeringsplanen. Delegationen ger rätt att omdisponera medel upp till 100 miljoner kronor för varje enskilt tillfälle.
Nämndens beslut gäller under förutsättning att Regionfullmäktige tar beslut om Regionplan och budget 2018-2020 inklusive investeringsplan.

Svar till regionens revisorer

Regionens revisorer har genomfört en granskning av om regionstyrelsens process för stora investeringar är ändamålsenliga. Granskningen har genomförts i syfte att bedöma om regionen kan genomföra nuvarande och kommande investeringsbehov utifrån väl underbyggda riskanalyser och beslut. Revisionens sammanfattande bedömning är att väsentliga åtgärder vidtagits och andra åtgärder är under pågående utredning för att skapa en ändamålsenlig process för stora investeringar. Granskningen visar dock på vissa förbättringsområden.
Fastighets- och servicenämnden skriver i sitt svar att ett arbete med en genomlysning av fastighetsinvesteringsprocessen har påbörjats under våren. Detta för att åtgärda de brister som revisionen påtalat samt införa de förbättringsåtgärder som identifierats under året. En uppdaterad och förbättrad fastighetsinvesteringsprocess kommer beslutas av regionfullmäktige under hösten 2017.

Månadsrapporter

Resurscentrums verksamhet löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är ca 5 miljoner kronor sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Övrig verksamhet bedöms i dagsläget leverera ett resultat som ligger i linje med budget. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner.
Landstingsservice verksamhet och produktion i perioden uppvisar en fortsatt hög volym inom samtliga avdelningar och enheter. På den tekniska sidan är det fortsatt hög efterfrågan på driftstjänster och man förbereder sig för att i sommar ta emot delar av den nya sjukhusbyggnaden, ingång 100. Det ekonomiska utfallet är negativt men bättre än budget, främst beroende på högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader. En prognos för helåret 2017 har gjorts. På grund av ett flertal ej budgeterade engångskostnader beräknas förvaltningen gå med underskott.


Om Uppsnabbat

Du får detta e-postmeddelande eftersom din e-postadress är anmäld som prenumerant på Region Uppsalas nyhetsbrev Uppsnabbat. För att avanmäla dig eller förändra din prenumeration använd dig av formuläret på http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Nyhetsbrev/
Huvudansvarig för Uppsnabbat är Jessica Elgenstierna, jessica.elgenstierna@regionuppsala.se

uppsnabbat@regionuppsala.se

16:39 (17 timmar sedan)
till mig

Uppsnabbat vårdstyrelsen 15 juni

I detta nyhetsbrev:

 • Region Uppsala vill starta Hälsoäventyr med Knivsta kommun
 • Vårdstyrelsens månadsrapport för maj
 • Tilläggsåtagande för ungdomsmottagningar fastställt


Region Uppsala vill starta Hälsoäventyr med Knivsta kommun

Region Uppsala vill tillsammans med Knivsta kommun bygga upp ett lokalt Hälsoäventyr i Knivsta. Det stod klart sedan frågan behandlats i vårdstyrelsen.
Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Undervisningen syftar till att öka elevernas förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, etik, identitet och miljö, bland annat med hjälp av rollspel, gruppövningar och experiment.
Sedan starten 2001 har över 100 000 elever fått undervisning vid något av Hälsoäventyren i Uppsala län, som idag finns i Uppsala, Håbo, Östhammar och Tierp. Enligt planerna ska det nya Hälsoäventyret i Knivsta börja byggas upp under 2017, för att kunna starta 2018.
Till att börja med kommer Hälsoäventyret i Knivsta att ha ett tydligt fokus på ungas psykiska hälsa och tobaksfri skoltid.
Hälsoäventyret i Knivsta är tänkt att finansieras med 50 procent vardera av Region Uppsala och Knivsta kommun. Huvudman för verksamheten blir Region Uppsala.
Uppbyggnadskostnaden under 2017 beräknas för Region Uppsalas del till 400 000 kronor och driftskostnaden för 2018 blir för Region Uppsala 925 000 kronor.
En förutsättning för att Hälsoäventyret ska byggas i Knivsta är att regionfullmäktige beviljar vårdstyrelsen medel för detta i regionplan och budget 2018-2020. Motsvarande beslut har tidigare fattats av Knivsta kommun.

Vårdstyrelsens månadsrapport för maj

Förvaltningarna inom vårdstyrelsens ansvar har fortsatta problem med att rekrytera och bemanna. Detta påverkar produktion och tillgänglighet negativt. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för maj.
När det gäller tillgängligheten inom primärvården fick 85 procent av patienterna telefonkontakt med den offentliga primärvården samma dag och 83 procent läkarbesök inom en vecka. Hos de privata vårdcentralerna fick 91 procent telefonkontakt samma dag och 88 procent läkarbesök inom en vecka.
Folktandvården rapporterar att patienttrycket är fortsatt mycket högt men att man ändå har lyckats att minska antalet väntande patienter sedan årsskiftet och jämfört med samma period förra året. Bemanningsläget är fortsatt problematiskt, framförallt i de delar i regionen som ligger långt från Uppsala. För att kompensera bristen på tandhygienister och hålla en god BEON-nivå utbildar Folktandvården tandsköterskor i eget patientarbete i allt högre omfattning.

Tilläggsåtagande för ungdomsmottagande fastställt

Vårdstyrelsen fastställde tilläggsåtagande för ungdomsmottagning som en bilaga till förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagningar. Det börjar gälla från den 1 januari 2018.
Syftet med den nya bilagan är att förtydliga och kvalitetssäkra vad uppdraget innebär, så att samtliga ungdomsmottagningarna kan erbjuda likartat stöd till ungdomar i länet vad gäller främjande och förebyggande insatser
Skicka en kommentar