söndag 8 november 2015

UPPSNAPPAT från riksda´n 4 november

Varför återger jag sådant man kan finna på nätet? Jo, för att jag tycker att beslut i våra demokratiskt valda organ inte tillräckligt tydligt når oss medborgare.


logotyp: Sveriges riksdag
4 november 2015

Beslut i korthet

Riksdagsbeslut 4 november

  • Nej till motioner om sjöfylleri (CU2)
  • Riksdagen vill se åtgärder för att snabba på ärenden som inte kräver bygglov (CU3)
  • Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken (FiU8)
  • Kontaktförbud ska gälla i hela EU (JuU4)
  • Vissa straff ska kunna avtjänas i annat EU-land (JuU5)
  • Radio- och tv-lagen ändras (KU2)
  • Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter (SkU4)
  • Nytt skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SkU6)

Nej till motioner om sjöfylleri (CU2)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om utvärdering av skärpta regler för sjöfylleri.
I motionerna uttrycks att regeringen bör utvärdera den lagändring som började gälla den 1 juni 2010. Reglerna innebär att den som har mer än 0,2 promille alkohol i blodet och kör båt eller har annan uppgift som är viktig för säkerheten ombord kan dömas för sjöfylleri. Gränsen för grovt sjöfylleri går vid 1,0 promille.
Civilutskottet, som förberett riksdagens beslut, förutsätter att regeringen noga följer frågan och att de nya reglerna om sjöfylleri kommer att följas upp. Därför finns det inte behov av ett tillkännagivande till regeringen.
Om beslutet

Riksdagen vill se åtgärder för att snabba på ärenden som inte kräver bygglov (CU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ändra plan- och bygglagen. Det innebär bland annat att regeringen får möjlighet att införa regler om tidsgränser för kommunernas handläggning av ärenden som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov. Det kan handla om att bygga ett så kallat attefallshus, att riva en del av en byggnad eller att installera en hiss. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att koppla incitament eller sanktioner till de kommande reglerna. Tanken är att det ska bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna för handläggningen.
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.
Om beslutet

Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken (FiU8)

Regeringen har i en skrivelse tagit upp Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken. I rapporten gav Riksrevisionen rekommendationer om bland annat samordning av den officiella statistiken samt utformning och mandat för Rådet för den officiella statistiken.
Regeringen har meddelat att den kommer att ta hänsyn till delar av Riksrevisionens rekommendationer i det arbete som redan pågår utifrån den tidigare Statistikutredningens slutrapport. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Om beslutet

Kontaktförbud ska gälla i hela EU (JuU4)

Ett kontaktförbud som utfärdats i Sverige ska gälla i hela EU. Om ett sådant förbud har utfärdats i ett annat EU-land ska detta förbud även gälla i Sverige. Syftet är att skyddsbehövande ska kunna röra sig fritt i EU. Kontaktförbud innebär att en person som kan tänkas att begå brott mot, trakassera eller förfölja någon annan inte ska få kontakta den andra personen.
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Om beslutet

Vissa straff ska kunna avtjänas i annat EU-land (JuU5)

Om någon har blivit dömd till så kallad frivård ska personen i vissa fall kunna avtjäna straffet i ett annat land inom EU. Frivård betyder kriminalvård som en person får om denne exempelvis har blivit dömd till skyddstillsyn eller blivit villkorligt frigiven.
Regeringens förslag innebär att Kriminalvården ska kunna avgöra om en person dömd till frivård i ett annat EU-land, kan avtjäna det i Sverige. Eller om en person dömd till frivård i Sverige kan avtjäna det i ett annat EU-land. Syftet är att personen ska kunna vara i det land där man tror att den sociala återanpassningen sker bäst.
De svenska lagändringarna innebär att Sverige följer ett EU-beslut om frivårdspåföljder. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Om beslutet

Radio- och tv-lagen ändras (KU2)

Den nuvarande radio- och tv-lagen började gälla den 1 augusti 2010. Den innebar bland annat att EU-regler om samordning av audiovisuella medietjänster genomfördes i den svenska lagstiftningen. Hösten 2013 fick Sverige en så kallad formell underrättelse från EU-kommissionen där kommissionen anser att det finns vissa brister i hur Sverige har genomfört EU-reglerna. Därför görs nu några ändringar i radio- och tv-lagen. Bland annat införs nya bestämmelser i radio- och tv-lagen om tv-företagens redaktionella oberoende vid sponsring och produktplacering. En ny bestämmelse som innebär att tv-företag från andra EU-länder ska få rätt att tillhandahålla tjänster i Sverige införs också.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Om beslutet

Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter (SkU4)

En person som har lämnat en felaktig uppgift vid deklarationen och fått skattetillägg som straff ska inte efteråt kunna åtalas för skattebrott för samma felaktighet. Även det omvända ska gälla; Skatteverket får inte fatta beslut om skattetillägg om en åklagare redan väckt åtal för skattebrott i samma fråga. Man ska alltså inte längre kunna straffas vid två olika tillfällen för samma förseelse.
Däremot, om det sker i en och samma domstolsprocess kan man även i fortsättningen få både skattetillägg för en förseelse och dömas för skattebrott.
Skattetillägg är en avgift som Skatteverket eller en domstol kan besluta om när en person lämnat felaktiga uppgifter vid deklarationen som gör att det blir för låg skatt.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016
Skicka en kommentar