fredag 14 oktober 2016

Aktuella samråd i EU-nämnden


logotyp: Sveriges riksdag
13 oktober 2016

Aktuellt

 

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 14 oktober. Några av de frågor som ska diskuteras är CETA, EU:s globala strategi och ansvarsfördelning av utsläppsminskningar.
Tid: Fredagen den 14 oktober klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utrikesrådet för handelsfrågor väntas diskutera CETA

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför mötet i utrikesrådet för handelsfrågor den 18 oktober.
Vid mötet väntas rådet ta beslut om att begära Europaparlamentets godkännande av ett avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (CETA). Ministrarna väntas också besluta om att rådet för EU:s räkning ska underteckna och provisoriskt tillämpa vissa delar av CETA. Medlemsstaterna förväntas också ratificera avtalet genom nationella förfaranden.

Rådet för allmänna frågor väntas diskutera förberedelser inför Europeiska rådets möte

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 18 oktober.
Ministrarna väntas diskutera ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 20-21 oktober. På agendan står även en diskussion om EU-kommissionens förslag till halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen för perioden 2014-2020.

Diskussion om EU:s globala strategi väntas i utrikesrådet

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 17 oktober.
Vid mötet väntas ministrarna diskutera EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik. Rådet väntas anta slutsatser om genomförandet av strategin.
Rådet väntas också
ha en diskussion om migration. Diskussionen sker dels som förberedelse inför Europeiska rådets möte den 20-21 oktober, dels som uppföljning av FN-toppmötet om migrations- och flyktingströmmar och det amerikanska flyktingtoppmötet som hölls i september.
ha en diskussion om Tunisien utifrån det gemensamma meddelandet om stärkt stöd till Tunisien. Rådet förutses anta slutsatser.

Diskussion om ansvarsfördelning av utsläppsminskningar i miljörådet

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP) och miljöminister Karolina Skog (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i miljörådet den 17 oktober.
Rådet väntas diskutera EU:s klimat- och energiram till 2030. Det handlar om två förslag; dels om hur ansvaret för utsläppsminskningar ska fördelas mellan EU:s medlemsländer, dels att regelverket även ska omfatta utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF).
Rådet väntas också
anta slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför möte om konventionen för biologisk mångfald (CBD).
anta slutsatser om hållbar vattenförvaltning.

Inga kommentarer: