onsdag 17 januari 2018

Riksda´n 17 januari


logotyp: Sveriges riksdag
17 januari 2018

Beslut i korthet

 

Riksdagsbeslut 17 januari

Nya hänvisningar om linbaneanläggningar (CU5)
Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador (KU12)
Snabbare omval (KU18)
Kommuner får möjlighet att hjälpa evakuerade direkt vid ankomsten till Sverige (SoU10)
Förslag om maxavstånd mellan omlastningsterminaler för gods går för långt (TU8)

Nya hänvisningar om linbaneanläggningar (CU5) 

Svensk rätt ska anpassas till en ny tvingande EU-lag om linbaneanläggningar, en så kallad förordning. En linbaneanläggning kan till exempel vara en hiss. Dessutom ska regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, ta fram regler som beskriver hur tillsynsmyndigheterna ska kunna kontrollera att lagen följs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Den nya anpassningen innebär inga praktiska ändringar i den Svenska lagen. Det är enbart hänvisningarna till EU-lagen som uppdateras.
Ändringarna börjar gälla den 21 april 2018.

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador (KU12) 

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Staten eller kommunen ska betala ut skadestånd i den utsträckning som är nödvändig för att gottgöra skadorna.
Sedan 1995 gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter som svensk lag.
Rätten till ersättning i vissa fall till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder ska också utökas.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 april 2018.

Snabbare omval (KU18) 

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Omval ska hållas så fort som möjligt och senast inom tre månader efter det att Valprövningsnämnden har beslutat om omval. Inga nya partier ska kunna anmälas till det. Bara de partibeteckningar ska användas som användes i det val som omvalet gäller. Anmälan av ett partis kandidater till ett val ska som utgångspunkt gälla även för omvalet, men ändringar ska kunna göras om det behövs.
Tidsfristerna för att skicka ut röstkort kortas. Överklaganden av ett beslut om att fastställa valresultatet ska lämnas in direkt till Valprövningsnämnden. Rätten för alla att yttra sig över överklaganden i val tas bort.
De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Riksdagen har även behandlat motioner från den allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till förslagen i motionerna.

Kommuner får möjlighet att hjälpa evakuerade direkt vid ankomsten till Sverige (SoU10) 

Kommuner ska få möjlighet att direkt hjälpa och stötta enskilda personer som evakuerats från katastrofområden när de har kommit till Sverige. Hjälpen kan bland annat bestå av mat, dryck, skyddande filtar eller kläder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
I dagsläget måste socialtjänsten göra en prövning av vilket behov av bistånd varje enskild person har. Då utreds vilket behov av stöd och hjälp personen behöver. Nu ska det bli möjligt för kommunerna att hjälpa evakuerade vid ankomsten till Sverige utan en sådan behovsprövning. Ett exempel på en situation där många svenskar evakuerades hem till Sverige var under flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.
Syftet med förändringen är att underlätta för kommunerna att hjälpa och stötta de personer som evakueras från katastrofområden. Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2018.

Förslag om maxavstånd mellan omlastningsterminaler för gods går för långt (TU8) 

EU:s förslag om att införa ett maxavstånd mellan terminaler där man lastar om gods för vidaretransport med annat trafikslag går för långt. Det anser Riksdagen som lämnar ett motiverat yttrande till EU om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.
EU har lämnat ett förslag om att ändra i de gemensamma regler som handlar om kombinerad transport av gods mellan medlemsländerna. Det vill säga när godset transporteras med minst två olika typer av transporter, där en delsträcka är på väg och den andra på järnväg eller vatten. Syftet med ändringarna är att förbättra konkurrenskraften och främja övergången från vägtransporter till andra mer miljövänliga transportsätt.
Riksdagen välkomnar stora delar av förslaget. Men när det gäller maxavståndet mellan omlastningsterminaler anser riksdagen att det är ett beslut som bör fattas i respektive medlemsland
Skicka en kommentar