lördag 31 mars 2012

Grundläggande mål i politiken

Det övergripande målet, som man politiskt inom EU tycks vara överens om, för global utveckling är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta är ett viktigt mål för även FN. Dock är det svårt att se på vilket sätt målet hittills verkat styrande. Detta torde bero på att förslagen i olika politiska frågor sällan relateras till uppsatta mål. Bakgrunden för i stort sett alla politiska dokument inom EU borde utgöras av bl.a. mål för hållbar utveckling.

Huvuddragen för politiken har grupperats med rubrikerna Grundläggande värden - respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och god samhällsstyrning samt jämställdhet, Hållbar utveckling - ekonomisk tillväxt, hållbart utnyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön samt Social utveckling och trygghet, Konflikthantering och säkerhet, Globala utmaningar - gränsöverskridande problem som kräver gemensamma åtgärder av det internationella samfundet.

Global solidaritet handlar om att alla människor på jorden ska ha samma möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Huvuddragen med bl.a. demokratimål är därför nödvändiga. Huvuddraget om konflikthantering och säkerhet är däremot alltför otydligt. Vi har i dag en värld där kostnaderna för vapen och vapenforskning är enorma och där man väljer att lösa konflikter med våld, i stället för att tala om bistånd, fredsforskning och icke-våldsmetoder i konflikthanteringen. Huvuddraget om konflikthantering och säkerhet borde tillföras fredssträvan och icke-våldsmetoder.

Även i fråga om Rättighetsperspektivet och Fattiga människors perspektiv på utveckling är det viktigt att ta upp ett icke-våldsperspektiv. De två perspektiven bör tillföras ett tredje nämligen fredsperspektiv.

I avsnittet om EU:s roll för politiken för global utveckling nämns visserligen millenniemålen, men med tanke på att EU är ett fredsprojekt borde fredsfrågan vara central i detta avsnitt.

Natur- och miljöfrågornas betydelse har behandlats utförligt. Dock förbigås ett av de största problemen, nämligen klimatfrågan och oviljan från bl.a. USA att medverka till att klimatkatastrofen kan undvikas. I strategin bör uttryckas förutsättningen att även stora nationer som USA visar internationell solidaritet.

Skicka en kommentar