söndag 18 mars 2012

Mälardalssamarbetet kan och måste utvecklas

Mälardalsrådet bildades för tjugo år sedan. Mälardalsrådet har till ändamål att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Medlemmar är kommuner och landsting i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.
De organ som har att styra verksamheten är styrelsen och rådsmötet. Härtill kommer fyra utskott för olika frågeområden. Den löpande förvaltningen sköts av ett kansli med en generalsekreterare som chef. En översyn har nu gjorts. Remisstiden gick ut den 15:e. Jag har för en stund sedan skickat in de synpunkter jag anger här
Under Mälardalsrådets tjugoåriga existens har många möten ägt rum och ett omfattande material om regionen producerats.

Jag var med vid bildandet av Mälardalsrådet för 20 år sedan. Lämnade dock dessa uppdrag eftersom jag tyckte att samarbetet handlade mest om att bara träffas, för att åter engagera mig från och med 1998. Tyvärr kan jag konstatera att oklarheterna kvarstår.
Visst har framsteg gjorts i fråga om internationella kontakter och samverkan. Framstegen har åstadkommits, trots oklar politisk styrning, av dugliga och engagerade anställda.
I vårt nya Europa är en samverkan nödvändig och naturlig, men måste bli mycket mer strukturerad.
Effekterna av samarbetet inom Mälardalsrådet kan färbättras. Marknadsföringen av Stockholm har varit positiv, vilket gynnar övriga Sverige. Dock är de direkta effekterna för övriga delar av regionen inte tydliga
Samspelet mellan styrelsen och utskotten har stora brister
Det finns en oklarhet i fråga om medlemmarnas roll. Partirepresentationen dominerar helt över medlemsrepresentationen
Mälardalsrådet omfattar stor del av Sverige. Stockholm är en viktig motor, kanske viktigaste motorn, för hela landet. Tveksamt därför att se regionen som en Stockholmsregion. Bör ses som en Stockholm - Mellansverigeregion
Till de profilfrågor styrelsen beslutat om måste läggas natur och miljö.
 Mälardalsrådet ska vara en arena för inte bara information, diskussion och opinionsbildning, utan också för gemensamt agerande
Politiker i Mälardalsrådet representerar en medlem (kommun eller landsting)
Politisk representation är en intern fråga för respektive medlem.
Ersätt den politiska representationen med medlemsrepresentation.
Utskotten är en central del av Mälardalsrådet. Trots detta har dess roll inte berörts. 
För att öka meningsfullheten i och effekterna av utskottens arbete bör vid varje sammanträde föreligga förslag till styrelsen på frågor för medlemmarna att agera i.Skicka en kommentar