onsdag 1 maj 2013

Tack regeringen för matematiken

Här ett led i en förbättring av skolan
Mer matematik för elever i årskurs 1–3
Matematikundervisningen i grundskolan och motsvarande skolformer ska utökas med 120 timmar i årskurs 1–3. Syftet är att öka elevernas kunskaper i matematik som har blivit sämre under 2000-talet. Eleverna ska få mer undervisning under de första skolåren för att man tidigt ska kunna upptäcka och åtgärda brister i matematikkunskaperna. Totalt ökar antalet undervisningstimmar i matematik i grundskolan från 900 till 1020. Den totala undervisningstiden i grundskolan ökar på motsvarande sätt med 120 timmar.
Som en del i sin profilering har grundskolorna möjlighet att själva bestämma hur en del av undervisningstimmarna ska fördelas mellan olika ämnen. Timplanen för grundskolan ändras så att antalet undervisningstimmar i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska inte får minskas till följd av skolans val.
De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Skicka en kommentar