lördag 8 juni 2013

Från riksda´n om KU-granskningar

Politiker granskar politiker. Jag avser Konstitutionsutskottet. Många har synpunkter på den ordningen. Jag föstår synpunkterna, men jag känner mig inte särskilt upprörd över systemet. Alternativet vore en professionell, det vill säga juridisk, granskning. Det ena utesluter inte det andra, men jag tycker demokratin förutsätter den debatt KU - granskningar innebär.
 
"KU:s granskning av regeringen klar
Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningsmyndigheterna, ministrarnas tjänsteutövning och militärt samarbete med Saudiarabien.
Här följer ett urval av KU:s iakttagelser och bedömningar i granskningsbetänkandet:
Militärt samarbete med Saudiarabien
Enligt KU har det sedan åtminstone våren 2009 funnits information i Regeringskansliet om bolaget SSTI och dess roll i projektet att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Däremot finns det ingenting som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet skulle ha varit delaktig i eller godkänt beslutet om STTI:s bildande, finansiering eller roll. KU:s granskning visar att det finns flera omständigheter som borde ha fått dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors (M) att be Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, om information. Men försvarsministern träffade aldrig FOI:s generaldirektör för att diskutera ärendet. Händelseutvecklingen i kontakterna mellan FOI och de saudiska motparterna var ett känsligt och viktigt ärende. Därför borde Försvarsdepartementet ha varit särskilt angeläget om att följa händelserna, menar KU. Men i stället sköt departementet frågan ifrån sig och gav de inblandade myndigheterna i uppgift att lösa situationen. KU:s granskning visar på allvarliga brister som i förlängningen har skadat Sveriges internationella relationer. Utskottet pekar också på att Regeringskansliets hantering av en handling strider mot offentlighetsprincipen på ett anmärkningsvärt sätt. KU förutsätter att Regeringskansliet vidtar nödvändiga åtgärder för att detta inte ska upprepas.
Reservation: M, FP, C, KD.
Näringsdepartementets hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar
KU påpekar att alla som begär ut en allmän handling ska behandlas lika. Att en myndighet under pågående beredning på eget initiativ lämnar ut en begärd handling till andra än den som begärt ut handlingen kan starkt ifrågasättas. Utskottet konstaterar att Näringsdepartementet har agerat felaktigt. Det går inte utesluta att departementet agerade för att få ut sin version först och det skedde på ett sätt som missgynnade den journalist på Aftonbladet som hade begärt ut handlingen. Näringsminister Annie Lööf (C) är ytterst ansvarig för hur ärendet hanterades. Utskottet påpekar också att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har ett övergripande ansvar för att Regeringskansliet följer reglerna om utlämning av allmänna handlingar. Regeringskansliet arbetar för att anpassa sin organisation till de krav offentlighetsprincipen ställer, och KU förutsätter att arbetet påskyndas. Utskottet är också kritiskt till att näringsministern lämnat felaktiga uppgifter till KU under en utfrågning. Inte heller JO verkar ha fått fullständig information. Utskottet anser att det här undergräver den konstitutionella kontrollen.
Reservation: M, FP, C, KD.
Regeringens beredning av besparingar inom försvarets materielförsörjning
KU konstaterar att vissa handlingar inte har diarieförts i Regeringskansliet och att uppgifter från Försvarsmakten har lagts till i ärendet utan att det har dokumenterats. KU har inte genom sin granskning fått klarhet i om Försvarsmakten har gett uppgifterna skriftligt eller muntligt och hur beredningen har sett ut. Utskottet påpekar att det finns krav på hur allmänna handlingar ska förvaras och att de inte kan avlägsnas utan vidare. Att uppgifter från myndigheter dokumenteras noggrant är en förutsättning för att de ska kunna kontrolleras i efterhand. Utskottet anser också att Försvarsmakten har fått kort tid på sig för att kvalitetssäkra och faktagranska konsekvenserna av regeringens besparingsförslag. Utskottet påpekar att det är viktigt att remisstider och motsvarande är så långa att myndigheterna får en verklig möjlighet att överväga förslagen.
Brev från kulturministern till Skånes landshövding
Enligt KU har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) inte haft för avsikt att försöka påverka länsstyrelsen i Skåne genom sitt brev till landshövdingen. KU anser dock att kulturministern behöver skilja tydligare på när hon agerar privat och i tjänsten. I brevet finns en opinionsyttring som inte har hanterats på det vanliga sättet. KU påpekar att alla brev och skrivelser med samma typ av innehåll självklart bör behandlas på samma sätt oavsett vem som är avsändare. Om rutiner för en sådan hantering saknas bör de införas.
Landsbygdsministerns styrning av Skogsstyrelsen
KU konstaterar att det råder olika meningar om landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i ett telefonsamtal har avrått Skogsstyrelsens generaldirektör från att delta i en konferens. Utskottet menar att informella kontakter mellan regeringen och de statliga myndigheterna är viktiga. Men för att undvika risken för ministerstyre bör dessa kontakter vara inriktade på information, inte styrning. En minister ska inte ge en myndighetschef direktiv när det gäller om han eller hon ska delta i en konferens. Beträffande det aktuella telefonsamtalet hänvisar utskottet till behovet av viss försiktighet.
Reservation: MP, SD, V.
Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som lämnats ut från Djibouti till USA
KU konstaterar att Sverige och andra länder enligt folkrätten har rätt att på diplomatisk väg ingripa för att skydda sina medborgares intressen när de vistas i ett annat land. Det kan till exempel gälla skydd mot godtyckliga frihetsingrepp. Regeringskansliet menar att en utlämning av en person från ett land till ett annat endast rör de två inblandade länderna, i det här fallet Djibouti och USA. KU gör bedömningen att utlämningsprocess i sig inte innebär att det konsulära uppdraget upphör. KU har fått uppgifter från Regeringskansliet om att flera kontakter har tagits med myndigheterna i Djibouti och USA för att få träffa svenskarna och att utföra konsulära uppgifter. Utskottet gör bedömningen att regeringen och Utrikesdepartementet i sin hantering av ärendet har uppfyllt de krav som kan ställas.
Hur regeringens uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention
KU har i sin granskning särskilt tittat på förhållandet mellan den del av FN:s klimatkonvention som anger att länderna ska bidra med nya och ytterligare finansiella resurser och den svenska biståndsbudgeten. Utskottet anser inte att regeringen har brutit mot Sveriges folkrättsliga åtaganden genom att Sveriges bidrag till det internationella klimatarbetet tas från biståndsbudgeten. Men med tanke på frågans betydelse och de budgetmässiga konsekvenserna anser KU att regeringen bör överväga att förtydliga detta och redovisa förtydligandet för riksdagen, till exempel i höstens budgetproposition.
Reservation: M, FP, C, KD.
Utrikesministerns agerande med anledning av ett ärende hos Kronofogden om att genomföra ett beslut om försäljning av utländsk egendom
KU anser bland annat att en minister som informerar en myndighet om ett ärendes utrikespolitiska betydelse bör vara försiktig med uttalanden som rör myndighetsutövning. Om ministerns syfte är att påverka myndighetsutövningen kan det ses som ministerstyre. Samtidigt menar utskottet att utrikesministern och Utrikesdepartementet i viss utsträckning, som ett led i informationen, kan lämna sin bedömning av en aktuell sakfråga. Det är dock viktigt att informationen presenteras på ett sådant sätt att det blir tydligt att det inte är fråga om direktiv till myndigheten. KU ser ingen orsak att göra något mer uttalande i ärendet.
Hanteringen av frågor om sekretess och meddelarfrihet i ett EU-ärende
Under förhandlingarna om ett EU-direktiv om administrativt samarbete på skatteområdet har Finansdepartementet inte fullt ut förutsett vilka konsekvenser bestämmelserna skulle få för den svenska meddelarfriheten, visar KU:s granskning. Utskottet menar att det är viktigt att de som företräder Sverige i EU-förhandlingar alltid har de svenska grundlagarna i åtanke och att förhandlarna har tillräcklig kompetens för att kunna bevaka de konstitutionella frågorna.
Så granskar KU regeringen
Konstitutionsutskottet kontrollerar att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. KU:s årliga granskning består av två delar. Den ena delen går ut på att kontrollera om ministrarna följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den delen bygger på ledamöternas KU-anmälningar. Den andra delen är en allmän granskning. KU går då igenom handlingar från Regeringskansliet för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena."
Skicka en kommentar