lördag 2 november 2019

Tar inte politiskt ansvar. Uppsnabbat Vårdstyrelsen


uppsnabbat@regionuppsala.se

mån 28 okt. 17:47 (för 2 dagar sedan)
till mig

Uppsnabbat vårdstyrelsen 28 oktober

I detta nyhetsbrev:

  • Region Uppsala utreder Alunda vårdcentral
  • Vårdstyrelsens månadsrapport för september
  • Ändringar i förfrågningsunderlag för vårdcentral och barnmorskemottagning
  •  Teambaserad rehabilitering till Samariterhemmet från 2021
  • Svar på initiativärende om krav att använda Akademiskas laboratorium
  •  Närakuten byggs om
  •  Folktandvården beviljas utbildning


Region Uppsala utreder Alunda vårdcentral

Region Uppsala ska utreda en eventuell ny lokalisering för Alunda vårdcentral. Vårdstyrelsen beslutade att avsätta 450 000 kronor för en förstudie.
Den nuvarande vårdcentralen har varit evakuerad sedan i mars, sedan medarbetarna fått fysiska besvär av inomhusmiljön.
Förstudien ska bland annat belysa hur behoven ser ut och om vårdcentralen ska byggas i egen regi eller hyras. En lägesrapport ska ges i mars.

Vårdstyrelsens månadsrapport för september

Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på minus 5 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för september. Vårdstyrelsens totala verksamhet lämnar en positiv prognos på plus 8 miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget. En mer korrekt skrivning vore: Vårdstyrelsen överskrider budget för primärvården med 5 miljoner kronor
När det gäller tillgängligheten klarade den primärvård som drivs i offentlig regi att erbjuda 72 procent av patienterna medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar.  I fråga omtillgänglighet når Vårdstyrelsen 72 procents måluppfyllelse inom både eget och externt utförandeÄven hos de privata vårdcentralerna gjordes 72 procent av besöken inom vårdgarantins tre dagar.
Under september hade de offentliga verksamheterna en telefontillgänglighet på 84 procent, det vill säga den andel av patienterna som kom fram samma dag. De privata verksamheternas telefontillgänglighet låg på 92 procent. Se kommentarer ovan
Medelväntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i augusti 13 minuter, den lägsta nivån sedan tjänsten togs över i egen regi.

Ändringar i förfrågningsunderlag för vårdcentral och barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlagen för vårdcentral respektive barnmorskemottagning. Syftet med ändringarna är att förenkla, förtydliga och ytterligare precisera krav och uppdrag
Den största förändringen är att avtalstiden ändras från fyra år till tillsvidareavtal.
De nya förfrågningsunderlagen börjar gälla den 1 januari 2020.
Till sammanträdet i november ska ett förslag till system för vite och sanktioner tas fram som ett komplement till förfrågningsunderlaget. Vite för utförande i egen regi är feltänkt.
Vite ger signalen sänkt kvalitet, då vinstaspekten inte finns i egen drift
Vårdstyrelsen beslutade också att sätta av 2,4 miljoner kronor i vårdstyrelsens budget för samtliga vårdcentralers gemensamma fortbildning.
(S) yrkade på ett tillägg om att man ska följa upp hur vårdgivarna bedriver samverkan genom så kallade samordnade individuella planer. Detta avslogs men hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att se över hur arbetet kan förbättras.
(V) yrkade på att man skulle behålla avtalstiden fyra år. Detta avslogs.

Teambaserad rehabilitering till Samariterhemmet från 2021

Den teambaserade rehabiliteringen vid långvarig smärta i primärvården ska från år 2021 koncentreras till Samariterhemmet i Uppsala. Det beslutade vårdstyrelsen.
Fram tills dess bedrivs den teambaserade rehabiliteringen, liksom tidigare, vid de vårdcentraler i länet som har uppdraget.
Beslutet att koncentrera vårdformen till en plats motiveras av att det är en avancerad, komplex och resurskrävande behandling. För att säkerställa kompetens och kvalitet behöver vårdgivare utföra behandlingen regelbundet och ha tillräckligt patientunderlag för en effektiv vård.

Svar på initiativärende om krav att använda Akademiskas laboratorium

I ett initiativärende hade (KD), (M), (L) och (C) begärt en skriftlig redovisning av varför verksamheterna inom primärvårdsvalen ska använda sig av laboratoriet på Akademiska sjukhuset samt hur väntetiderna ser ut för olika analyser och provsvar. Detta svar redovisades på vårdstyrelsen och ärendet ansågs därmed besvarat.

Närakuten byggs om

Närakuten i Uppsala ska byggas om för att få ett bättre patientflöde. Kostnaderna delas mellan Uppsala Närakut Aleris och Region Uppsala, där Region Uppsalas del uppgår till 185 000 kronor efter beslut i vårdstyrelsen.

Folktandvården beviljas utbildning

Vårdstyrelsen beviljade en ansökan om att Folktandvården ska arrangera en utbildningsdag för sina anställda på temat samarbete. Kostnaden för utbildningen beräknas uppgå till 317 000 kronor. Men hur finansierar man detta? Prognosen är ju negativ för Vårdstyrelsen. Finansiering måste anges!

Inga kommentarer: