lördag 27 oktober 2012

Avsnitt 71 ur Politik på Gott och Ont

Nedanstående artikel är också en beskrivning av en, enligt min mening, socialliberal syn på miljöpolitiken Skärpning i miljöpolitiken IDEOLOGISKA BYGGSTENAR som kamp för demokrati och icke-våld, solidaritet med människor med behov av stöd, här och i andra länder och en hållbar utveckling, där ekologisk hållbarhet är förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet är viktiga i en socialliberal plattform. Folkpartiet har ett mycket mer radikalt och offensivt miljöprogram än som framgår av den förda politiken. Därtill bidrar inte minst att centern och kristdemokraterna fått vår partilednings stöd för att vara bättre företrädare för natur och miljö. Det är viktigt att folkpartiets miljöprogram blir en ny regerings miljöpolitik, alldenstund inte heller övriga borgerliga partier visar engagemang eller har framtidsinriktade miljöprogram. Miljöpolitiken kan komma att bli avgörande för vilket block som sätter sig i regeringsförhandlingar i slutet av september 2006. För att blocket ska vara borgerligt krävs ett större engagemang från alla borgerliga partier. Det räcker inte med att man överlåter miljöpolitiken till partiet Centern, som sällan ställer sig på miljöns sida när andra intressen konkurrerar. Flera ledande miljöforskare hävdar att läget är mycket värre än man befarat. Innanhavets ekosystem kan ha havererat. Det har förändrats och fastnat i ett nytt tillstånd. Det kan ha gått helt i baklås i ett läge av övergödning och syrebrist. Forskarna jämför situationen med hur en stäpp oåterkalleligt förvandlas till en öken. Det fanns ingen som kunde förutse detta när dioxinlarmet kom och strömming från delar av Östersjön klassades som otjänlig människoföda av EU:s tillsynsmyndigheter. Istället valde den svenska regeringen dispens för svenskar för att få fortsätta att fiska och äta förgiftad fisk. Nu är Östersjön ett sjukt hav och konsekvenserna för fisket är ändå större. Inte bara torsken är hotad utan dess livsmiljö. Matfiskens mat är borta. Östersjön är, enligt min mening, ett utmärkt och nära exempel på det stora och omedelbara behovet av en växling till en hållbar samhällsutveckling på en rad områden. Vid Oxford University har världens mest omfattande undersökning genomförts om hur klimatet kan förändras under innevarande sekel. Nästan hundratusen frivilliga i 150 länder har deltagit och gett forskarna tillgång till datakapacitet som vida överstiger kapaciteten hos världens största superdatorer. Undersökningen visar att jorden kan bli upp till 11 grader varmare av växthusgaserna. Så höga tal har ingen annan hitintills påvisat och resultatet är ytterst alarmerande, sannolikt så alarmerande att de som behöver ta till sig det i vissa fall kommer att betvivla det. Visst ska Sverige gå i täten för en utveckling som innebär avveckling av fossila bränslen, men vi måste också påverka i internationella sammanhang såsom EU och FN. EU måste bli den miljöorganisation som den var tänkt att bli. Stora steg har tagits men mer måste göras. Jag vill se samma engagemang i miljöpolitiken på EU-nivå från partiledarna som man visade i uppbackningen av USA:s vidriga anfall mot det irakiska folket. En socialliberal politik handlar om bland annat att skydda livsmiljöerna och förvalta dem för framtida generationer. En hållbar utveckling får inte ha bara de närmaste mandatperioderna som tidshorisont. Den kräver som vision ett förvaltarskap för årtusenden framöver. Allemansrätten är en unik svensk företeelse. Men är den på väg att upphävas? Den hundrametersgräns som gäller generellt för skyddet av våra stränder kan lokalt utökas till upp till tre hundra meter. Lokalt och regionalt kan beslutas om dispens från reglerna, och dispenserna kan överklagas hos Naturvårdsverket. Dock beslutas inom kort att låta länsstyrelserna fatta det slutliga beslutet. Uppluckring kan befaras. Biologisk mångfald är inte synonymt med förekomst av stort antal arter. Även i artfattiga områden finns behov av att skydda den globala artmångfalden. Sålunda är det viktigt att myrar skyddas. Brytning av torv för bränsleändamål måste begränsas. Torv klassas som ”långsamt förnybar”, vilket tolkas synonymt med icke-fossilt, och sålunda får förbli CO2-skattefritt. Jag anser att torv vid användning som bränsle ska klassas som ”icke-förnybar”. Det tar tusentals år att odla fram ny brytbar bränntorv. Vargen är en symbol för den biologiska mångfalden i Sverige. Varför ska vi acceptera en minskning av vargstammen? Istället borde målet om en långsiktigt hållbar stam snarast nås. Är det enbart produktionsskog, eller även skog med naturvärden som är målet för svensk skogspolitik? Är det mångfald, eller storskalig matproduktion som gäller för jordbruket? Är det industrifiske eller lokalt fiske med biologiskt hänsynstagande som gäller? Men landskapet är hotat. Det öppna landskapet har med trivsel att göra, men också om bevarandet av biologisk mångfald. Arealen av skyddade ängs- och hagmarker liksom andra kulturmarker inom de stora jordbruksområdena måste utökas. Kraven på miljöhänsyn i jordbruket måste bli tydligare. Fri tillgång till frisk luft, rent vatten och naturupplevelser är grunden för folkhälsa och välfärd, en medborgerlig rättighet och grundförutsättningar för att vi skall kunna ge våra efterkommande samma naturrikedomar som vi en gång ärvde. (Slut på artikel)
Skicka en kommentar